ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬಾರ್:] ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆನಿ ಸಾಗರಾಂತ್ ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆನಿ ಸಾಗರ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ.

ನಾಟಕಾಚೆಂ 67ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ 2016 ಇಸ್ವಿ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಕುವೆಂಪು ರಂಗ್‌ಮಂದಿರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಣಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ನಾಟಕಾಚೆಂ 68ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸಾಗರಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆರ್, ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಸಾಗರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂ ಜುಜೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಗರ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದೊನ್‌ಯೀಂ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂ ಆನಿ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ/ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ/ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ]

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबार]: शिवमोग्ग आनि सागरांत ’म्हातारो चर्बेला’

कोंकणी नाटक शेतांत दाख्ले रच्‌ल्ल्या ’म्हातारो चर्बेला’ नाटक पंग्डान, शिवमोग्ग आनि सागर फिर्गजेच्या चरित्रेंत पय्ले पाव्टिं कोंकणी नाटक कर्न परत दाख्लो रच्लो.

नाटकाचें ६७वें प्रदर्शन २०१६ इस्वि एप्रिलाच्या २३ तारिकेर सन्वारा सांजेच्या ५:३० वोरार कुवेंपु रंग्‌मंदिर शिवमोग्ग हांगासर जालें. हें कार्यक्रम कोंकणी कथोलिक सभा शिवमोग्ग हाणिं कर्नाटक कोंकणि साहित्य अकाडेमि हांच्या आश्रयाखाल मांडुन हाड्‌ल्लें.

नाटकाचें ६८वें प्रदर्शन एप्रिल २४ वेर आय्तारा सांजेच्या ५:३० वोरार सागरंत्ल्या सां जुजे इगर्जेच्या रंग्‌मांचियेर, सां विशेंत पाव्ल सभा, सागर घटक हाणिं सां जुजेचि फिर्गज सागर आनि कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमि हांच्या सहकारान मांडुन हाड्‌ल्लें. दोन्‌यीं दिसांच्या कार्यक्रमा वेळार नाटकाचो बरय्णार मानेस्त फ्रन्सिस फेर्नांडिस कास्सिया आनि नाटकाचो निर्दॆशक मानेस्त जॊय पालड्का हांकां फुलां फळां आनि शाल पांग्रुन मान केलो.

[कोंकणी भासेच्या प्रचारा खातिर कोंकणी नाटकांक वेवेग्ळ्या प्रांत्याक पावंव्च्या इराद्यान जाय़्ति मिनत केल्ल्या/कर्तेल्या सर्व कोंकणी कलाकारांक, कोंकणी लोकांनि सहकार दींव्क फावो, आनि ह्या पासत सभारांनि सभार रितिचि मिनत केल्या/करुन आसात. ’म्हातारो चर्बेला’ च्या कलाकारांक निजाय्की उल्लास फावो]

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]