ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬಾರ್:] ಮೀರಾರೊಡಾ೦ತ್  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ತಾಲೆ೦ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ...

   

ಸಾ೦. ಜೊಸೆಫ್ಸ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾಶಣ್, ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್, ಫೆನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ್, ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸ್ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ.

ಸಾ೦. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ.ಜೊಕಿಮ್ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿ೦ ತಾಲೆ೦ತ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತೀರ್ಪ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಫುಲಾ೦ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ತಾಲೆ೦ತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಧ್ದೆಸುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ; "ಮಿರಾರೊಡ್ಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಹಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ ಉಗ್ತಿ೦ ಕರು೦ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸ೦ದರ್ಭ್ ಪೂಣ್ ಹಾ೦ತು೦ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಆಸ್ತಾ, ತರೀ ಆಮ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮಿ೦ ಸೊಡು೦ಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಒಲಿಪಿ೦ಕ್ಸಾ೦ತ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಸೈನ್ ಬೊಲ್ಟ ಪರಿ೦, ತೊ ದೆವಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತಸೆ೦ಚ್ಚ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಕಾಡ್ತಾ."

ತೀರ್ಪ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕಲಾಕಾರ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ನಟ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲಿ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಫ್ರೆ೦ಕ್ ಡಿ'ಸೊಜಾ  ಹಾಜರ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. 

ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ ತಸೆ೦ಚ್ಚ್ ವೊಡಾನಿ೦ ಹಾ೦ತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾ೦ಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಥೈ೦ ವೊಡು೦ಕ್  ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಸೊಶಿಯೆಶನಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾಕ್  ತಾಣಿ೦ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ.

 

"ಮಿರಾರೊಡ್ಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಹಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ ಉಗ್ತಿ೦ ಕರು೦ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸ೦ದರ್ಭ್. ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಹಾ೦ಗಾ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಖ೦ಡಿತ್ಮಿರಾರೊಡ್ಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಹಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ ಉಜಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸ೦ದರ್ಭ್" ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ."

"ಮಿರಾರೊಡ್ಚಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ , ತರೀ ವೊಡಾನಿ೦ಯ್ ಚಡ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಖವ್ನ್ ಹಾ೦ತು೦ ಪಾತ್ರ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಮೀರಾರೊಡ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಏಕ್ ಉ೦ಚ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ"- ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲಿ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ.

"ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕೂಶಿ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ದವರು೦ಕ್ ಜಾಯ್"-ಶ್ರೀ ಫ್ರೆ೦ಕ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ೦.

ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಇನಾಮಾ ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆನಿ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುವಳ್ಯಾರ್ ವಾ೦ಟ್ತೆಲೆ.

ಸ೦ಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್  ತೀರ್ಪ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ದನ್ಯಾವಾದ್ ಆರ್ಪಿಲೆ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿನ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ೦.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]