ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬಾರ್:] ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್

   

ಮುಂಬಯ್ (ಜುಲಾಯ್ 17) ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ, ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಜುಲಾಯ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂಕ್ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ’ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಜಸ್ ಹಾಲ್’ ಹಾಂಗಾಚೆರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ (ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಜಸೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್, ತೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮಿ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಸಯ್ತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಾಪಾನ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಬ್ದೊನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿವುನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತಿಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ 13 ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲಿ;

ಜುಲಾಯ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ಕೆಲಿ;

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಿಯಾಗೊ ರೋಡ್ರಿಗಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸೋಫಿಯಾ ಡೆ’ಸಾ
ಖಜಾಂಚಿ: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್
ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್
ಸಹ-ಖಜಾಂಚಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕೊರೆಯಾ
ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ: ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮಥಾಯಸ್, ಡೇನಿಸ್ ರೆಬೇರೊ, ರೋನಿ ಲೋಬೊ ಅನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೇಞಸ್.

- ಭಾತ್ಮಿ:
ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್

[खबार]: सां.जुजे कोंक्णि वेल्‌फॆर संस्थ्याचि सात्वि जेराल जमात

   

मुंबय (जुलाय १७) मिरारॊड फिर्गजेंत्ल्या सां जुजे कोंक्णि वेल्‌फॆर संस्थ्याचि, सात्व्या वर्साचि जेराल जमात हेच्च जुलाय १७ तारिकेर सांजेर ६ वोरांक सां.जुजे इगर्जेच्या ’इन्फेंट जीजस हाल’ हांगाचेर मा।बा।मेल्विन डि’कुन्हा (संस्थ्याचो आत्मिक दिरेक्तोर) हांच्या माग्ण्या मुखांत्र सुरु जालि. अध्यक्श मानेस्त जॊन क्रास्तान येव्कार मागोन, पाट्ल्या तीन वर्सांनि ह्या संस्थ्याक अप्णासवें वाव्र केल्ल्या सर्व वाव्राड्यांचो उप्कार आटय्लो.

संस्थ्याच्या कार्यदर्शि मानेस्त अरुण नोरोन्हान पाट्ल्या तीन वर्सांनि चल्‍ल्ल्या वाव्राचि मट्वि वर्दि दिलि.

हेच्च संधर्भार अप्ल्या उलव्पांत मा।बा।मेल्विनान जसें क्रीस्ति मौल्यां अम्कां फकत सेवा दींव्क उलो दितात, तेच्च मापान आमि सेवेच्या मनॊभावांत कोंक्णि भासेचि सय्त निस्वार्थि मापान सेवा करुंक जाय शिवाय कसल्याच नांवा पाट्ल्यान लब्दोनाये म्हणुन उलो दिवुन, फुड्ल्या तीन वर्सांच्या आव्देक नव्या समितिक जोक्त्यांक विंचुंक उलो दिलो. तेच्च मापान १३ जणांचि विंचव्ण सांद्यांनि केलि;

जुलाय २० तारिकेर ह्या समितिच्या पय्ल्या जमातेंत ह्या सकय्ल्या मुखेल्यांचि विंचव्ण समितिन केलि;

अध्यक्ष: मानेस्त दियागो रॊड्रिगस
कार्यदर्शि: सॊफिया डे’सा
खजांचि: लारेन्स मथायस
सांस्कृतिक कार्यदर्शि: मानेस्त जॊस्सि गोन्साल्वस

उपाध्यक्ष: मानेस्त विल्सन डि’सॊज
सह-कार्यदर्शि: मानेस्त जेराल्ड डि’सॊज
सह-खजांचि: मानेस्त जॊन कोरेया
समितिचे सांदे: सर्व मानेस्त जॊन क्रास्ता, अरुण नोरोन्हा, रिचार्ड मथायस, डॆनिस रेबॆरो, रॊनि लॊबो अनि विक्टर मस्करॆञस.

- भात्मि: केन्यूट मिनॆजस

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]