ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಖಬಾರ್:] ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್

 ಮೈಸೂರ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 28): ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ಮೈಸೂರ್ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (ರಿ) ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂಗಾತ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಹೆಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ವಿಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್’ ಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

 


ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಪ್ರಸಂಗ್‌ಕಾರ್ ಮಾ|ವಿ.ಜೆ.ಮಿನೇಜ್ (ಮೆಲ್ಕಿ ಹೊಸ್ಪೇಟ್) ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೆಡೆರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತವಣ್ ಚಲವ್ನ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆನಿ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಸವಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ 41 ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಲಿಂನಿ ಸೊಭೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಮಿ ಮೆಳುನ್ ಎಕ್ವಟಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ’ಸಾಹಿತಿಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮಾ|ವಿ.ಜೆ.ಮಿನೇಜಸಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ, ಯುವಪಣಾಲೆ ಯಾದ್ ಕರುನ್, ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ವಿ.ಜೆ.ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಮಾ|ವಿ.ಜೆ.ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ಬರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್, ಮೈಸೂರ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಕವಿಂಸವೆಂ, ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ’ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾನ್; ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ಚ್, ಲೀನಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮೈಸೂರ್, ದೈವಸಮಾಜ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ನಿಕಿತಾ ಶೇಟ್, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್, ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿಯಾಂ; ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್, ಜೈಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಕವಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತಿ ಸಂವೆದನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕವಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅಪೋಲಿನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಜಾನಪದ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಟನ್/ನಾಚಾಸವೆಂ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ’ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾರತ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತೆಂ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಡಾ|ರೋಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ, ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ’ಗುಳಿಯೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾಡೆ ತಿನ್ಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಜೋನ್ ಲಿಯೋ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबार]: मैसूरांत अखिल भारतीय कोंकणि साहितिक उत्सव

मैसूर (फेब्रेर २८): कोंकणि क्रिश्चियन असॊसियॆशन (रि) मैसूर आनि अखिल भारतीय कोंकणि लॆखक संघटन (रि) मंग्ळुर सांगात्‌पणाखाल एका दिसाचें कोंक्णि साहितिक उत्सव कार्यें, हेच्च फेब्रेराच्या २८ तारिकेर (आय्तारा) विजयनगरांत्ल्या ’कोंकण भवन’ चेर चल्लें.

फामाद कोंक्णि बरव्पि, प्रसंग्‌कार मा।वि.जे.मिनॆज (मेल्कि होस्पॆट) हांचेथाव्न मिसाच्या बलिदानांत सुर्वात जाल्ल्या ह्या कार्याचें अध्यक्ष्‌पण विन्सेंट क्रास्तान चलव्न व्हेलें. उग्तावण कार्याचो अध्यक्ष जाव्न हाजर आस्‌ल्लो कोंक्णि क्रिश्चियन फेडेरॆशनाचो अध्यक्ष मानेस्त एड्विन डि’सॊजान, कार्याचें उग्तवण चलव्न, आज कोंक्णि भासेचि अस्मिताय उरंव्चि हर्येका कुट्माचि जवाभ्दारि आनि काय्दो जाव्नासा म्हणालो. अखिल भारतीय कोंक्णि लॆखकांच्या एक्ताराचो जेराल कार्यदर्शि डा।एड्वर्ड नज्रेतान स्वागत माग्लो. साहितिक उत्सवाचो अध्यक्ष मानेस्त विन्सेंट क्रास्तान आप्ल्या उत्रांनि ४१ वेवेग्ळ्या बोलिंनि सोभोन आस्च्या कोंक्णेच्या ग्रॆस्त्‌कायेक आमि सम्जुंक जाय, तशेंच कोंक्णि भासेच्या उदर्गतेखातिर सर्वांनि आमि मेळुन एक्वटिक रितिन वाव्र करुंक जाय म्हणुन उलो दिलो. कोंक्णि उत्सवाचो संचालक मानेस्त वल्लि वग्गन उप्कार आटय्लो.

कार्याच्या मुख्ल्या वांट्यांत ’साहितिलागिं संवाद’ कार्यें चल्लें, मा।वि.जे.मिनॆजसाचि सविस्तार वळोक, तशेंच ताच्या भुर्ग्यापणाले, युवपणाले याद करुन, ऎक समाजिक सुधारक जाव्न मा।वि.जे.मिनॆजसान केल्या वाव्राचि वळोक कर्न दीव्न मानेस्त वल्लि वग्गन तांचेसवें संवाद चलव्न वेलो. मा।वि.जे.मिनॆजसान आप्ल्या जिण्येच्या सुर्वातेर साहित्यान कसो ताच्या चिंत्पाचेर, बरि वाट धर्चेदिशेन कसलो प्रभाव घालो म्हणुन, वेवेग्ळ्या घडितांचो उडास काडुन विवर दिलो.

कार्याच्या मुख्ल्या वांट्यांत मुंबय, मैसूर, सुंटिकोप्प, मंग्ळुर अशें वेवेग्ळ्या प्रांत्याथाव्न आयिल्ल्या आट कविंसवें, कवि वल्लि क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल ’अखिल भारतीय कोंक्णि कविगॊश्टि’ चलव्न वेलि. उत्सवाच्या संचालकान; वल्लि वग्गन सर्वांचि व्हळोक करुन दितच्च, लीना ~आग्नेस डि’सॊज मैसूर, दैवसमाज कोंक्णेचि कवयत्रि निकिता शॆट, जियॊ आग्रार, जॊन सुंटिकोप्प, जि.एस.बि कोंकणि कवयत्रियां; शीला भंडार्‌कर, जैश्री गणपति श्यान्‌भाग, रिच्चि पिरॆर, नवीन पिरॆर आनि वल्लि क्वाड्रस हाणिं आपाप्लिं कविता वाच्लिं. कवि जेद्नां समाजिक स्पंदन कर्ता, आनि समाजेचें संवॆदन सम्जुन ति संवेदन आप्ल्या कवितेंनि व्हाळय्ता, तेद्नां मात्र तो समाजिक कवि जाता म्हणालो.

दोन्पारांच्या जेव्णाच्या कार्या उप्रांत चल्‌ल्ल्या सांस्कृतिक कार्यांत, सहकार्यदर्शि मानेस्तिण अपॊलिनाच्या मुखॆल्‌पणार भुर्ग्यांनि कोंक्णि मांडो आनि जानपद तशें हेर अपुर्भायेचिं पदां गाव्न, तशेंच नटन/नाचासवें पदां गाव्न लोकाक मनरंजन दिलें.

उप्रांत्ल्या कार्यांत ’प्राचीन कोंक्णि भारत’ विश्याचेर ऎक विचार्‌सातें डा।एड्वर्ड नज्रेत आनि डा।रॊकि वि. मिरांदा हाणिं चलव्न वेलें.

उप्रांत रिच्चि पाय्सान बरयिल्लो, जॊर्ज विलियं डि’सॊज मैसूर हाच्या निर्दॆशनाखाल ’गुळियो’ म्हळ्ळो नाटक सांद्यानि खेळव्न धाखय्लो.

सकाळिं थाव्न सांजेपर्यांत लग्बग साडे तिन्शिं कोंक्णि लोकांनि ह्या कार्यांत वांटो घेत्लो.

जॊन लियॊ रेबेल्लोन उप्कार आटय्लो.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]