ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Kollounni] Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop diunk zai : Fr. Gabriel Coutinho

Vasco xarant Konknni Vachunk Proxikxonn

Vasco : Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop suru korpacho vell aila ani taka DKA-n fuddakar gheunk zai oxem mot St. Andrew Igorjecho Padr vigar Fr. Gabriel Coutinho hannem ugtailem. Dalgado Konknni Akademin Vasco xarantlea kaim venchik Konknni mogiank vachpa vixim margdorxon kar’yaxalla 30 Setembr 2018 disa St. Andrew Firgojechea vosreant ghoddoun haddli. Fr. Gabriel Mukhel Soiro mhunn hajir aslo. Tache borabor DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes machier hajir asle.

Fr. Gabrielan mukhar sanglem ki apoilole thodde punn pavle itlech, punn je pavle tannim novem kitem tori xikpacho yotn kelo mhunn firgozkarank xabaski dili. Hie karyaxallechem mohotv somzun St. Andrew firgojecho padr vigar Fr. Gabriel Mascarenhas hannem bhouch khuxalkai veokt keli ani osli xikvonn zor amchea lhan bhurgeank dili zalear bhurgim bore bhoxen Konknni xikonk pavtolim oxe udgar kaddle. Jednam Romi lipi Konknni amchea sogllea dhormik karyank vaportat tednam bhurgeamni hi torechi Konknni xikonk zai mhunn tannem DKA koddem agro dhorlo. Tede vellar Odheokx Tomazinho Cardozo hannem hie vixim toyari chalu asa mhunn sanglem.

Romi lipintlean vachpa vixim khas karyavollik Fr. Gabriela borabor tacho patkur Fr. Camilui hajir aslo. Vasco xarant karyavoll ghoddoun haddunk Vavurpi somiticho Vangddi Daniel F. De Souza hannem boroch pez ghetlo ani hi karyavoll zoitivont keli. Sumar xembhor lok hie karyavollik hajir asle.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]