ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-n dogam padrinchim anik don pustokam uzvaddailim

Panaji: Je meren Igorz Konknni votten asa, te meren Konknni surokxit asa punn ti fulchi nam ani follchi nam oxem mot manddttanam ‘Gulab’ ani ‘The Goan Review’-acho sompadpi Fausto V. Da Costa hannem adle bhoxen Konknnint vachpi nant ani te disan dis komi zait vetat mhunn tannem khont ugtaili. Dalgado Konknni Akademin (DKA) Konknni mollar borovpiank porzollavpa khatir Fr. Jose Silveira, s.j. hachem ‘Thoddem Monantlem Thoddem Kallzantlem’ ani Fr. Eusebio Gomes, SFX hachem ‘Noitik Jivitache Rong’ him don pustokam uzvaddaunnie suvalleak to Mukhel Soiro mhunn uloitalo. Tache borabor dogui borovpi, DKA-cho Chittnis Vincy Quadros ani Somiti Vangddi Anthony Miranda machier hajir asle. Hi karyavoll Junachie 27vier 2018 disa DKA-chea Reginald Fernandes Conference Hall-ant zali.

Donui padri borovpianchi tokhnnai kortanam Fauston mukhar sanglem ki tanche lekh veglliech toreche astat ani tanchea lekhant fokot mahiti asonam bogor tantunt zaiti zannvai asta. Pilar Sonstha ani Jezuit Sonstha, hea donui sonthamni Konknni khatir kelolea vaurachi tust korun Fauston Konknni vachunk ani ticho obhimanan vapor korunk ulo martanam Konknnichi fikir ani obhiman aslole borovpi asop titlench gorjechem oxem mot ugtailem.

Aplea yezmanponnachea ulovpant DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo hannem sanglem ki amche modem Koknnicho mog unno zait vetea, dekun vachpi komi zaleat. 1987 vorsa jem andolon zalolem, tea vellar aslolo Konknnicho mog aiz disonam. Konknni nokrie khatir soktichi zaloli zalear soglle Konknni xiktole asle ani ami onG§ykaram koddem Hindi vo dusrie bhaxent ulounk pavche naslem oxeim tannem mukhar mhunnlem.

Otmik ani noitik mulyam aslolea pustokanchea uzvaddaunnie suvalleak yeukarachem ulovp kortanam Chittnis Vincy Quadros-an DKA-cho vaur lokam mukhar dovorlo ani vachpi toyar korop hi DKA-chi mukhel mokh asa mhunn sanglem.

Hie karyavollik donui sonsthanche zaite padri, borovpi ani bore dekhnnar hajir asle tantunt Fr. TSKK-cho vhoddil Apolinario Cardozo, Tiatracher P.hd zoddlolo Dr. Rafael Fernandes, V. Ixtt-cho sompadpi Bro. Eusebio Miranda he-i asle.

Anthony Miranda hannem soglleanche upkar mandle kelem zalear Joy Fernandes hannem sutrsonchealon kelem. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

[खबर] द.को.अ.न दोगां पाद्रिंचीं आनीक दोन पुसतकां उज्वाडायलीं

पणजी: जे मेरेन इगर्ज कोंकणी वाटेन आसा, ते मेरेन कोंकणी सुरक्षीत आसा पूण ती फुल्ची नां आनी फळची नां अशें मत मानड्टानां ‘गुलाब' आनी ‘दी गोवन रिव्यू'-आचो संपादपी फावुसतो द’कोसता हाणें आदले भशेन कोंकणिंत वाचपी नांत आनी ते दिसान दीस कमी जायत वेतात म्हूण ताणें खंत उग्तायली. दाल्गादो कोंकणी आकादेमीन (द.को.अ.) कोंकणी मळार बरवपियांक पर्जळावपा खातीर फ्र. जसे सिलवेइरा, एस.जे. हाचें ‘थडें मनांतलें थोडें काळजांतलें आनी फ्र. एवसेबियो गोम्स, SFX हाचें ‘नयतीक जिविताचे रंग' हीं दोन पुसतकां उज्वाडावणिये सुवाळ्याक तो मुखेल सयरो म्हूण उलयतालो. ताचे बराबर दोग‌यी बरवपी, द.को.अ.चो चिटनीस विन्सी क्वाड्रोस आनी समिती वांगडी आंथोनी मिरांदा माचियेर हाजीर आसले. ही काऱ्यावळ जुनाचिये २७वियेर २०१८ दिसा द.को.अ.च्या रेजिनालड फेर्नांदेस कानफरेन्स हालांत जाली.

दोन‌यी पाद्री बरवपियांची तोखणाय कर्तानां फावुसतोन मुखार सांगलें की तांचे लेख वेगळियेच तरेचे आसतात आनी तांच्या लेखांत फकत माहिती आसनां बगर तांतुंत जायती जाण्वाय आसता. पिलार संस्था आनी जेज्वीत संस्था, ह्या दनूय संस्थ्यांनी कोंकणी खातीर केलल्या वावराची तुसत करून फावुसतोन कोंकणी वाचुंक आनी तिचो अभिमानान वापर करुंक उलो मार्तानां कोंकणिची फिकीर आनी अभिमान आसलले बरवपी आसप तितलेंच गर्जेचें अशें मत उग्तायलें.

आपल्या येज्मानपणाच्या उलवपांत द.को.अ.चो अध्योक्ष तमाजिन्हो कार्डोजो हाणें सांगलें की आमचे मदें कोंकणिचो मोग उणो जायत वेत्या, देकून वाचपी कमी जाल्यात. १९८७ वर्सा जें आंदलन जाललें, त्या वेळार आसललो कोंकणिचो मोग आयज दिसनां. कोंकणी नवकरी खातीर सक्तिची जालली जाल्यार सगळे कोंकणी शिक्तले आसले आनी आमी आम गोंयकारां कडें हिंदी वो दुस्रिये भाशेंत उलवंक पावचे नासलें अशेंयी ताणें मुखार म्हुणलें.

अत्मीक आनी नयतीक मुल्यां आसलल्या पुसतकांच्या उज्वाडावणिये सुवाळ्याक येवकाराचें उलवप कर्तानां चिटनीस विन्सी क्वाड्रोस-आन द.को.अ.चो वावर लोकां मुखार दवरलो आनी वाचपी तयार करप ही द.को.अ.ची मुखेल मख आसा म्हूण सांगलें.

ह्ये काऱ्यावळीक दोन‌यी संस्थांचे जायते पाद्री, बरवपी आनी बरे देखणार हाजीर आसले तांतुंत फा. TSSK-चो व्हडील आपलिनारियो कार्डोजो, तियात्राचेर PhD जोडललो Dr. रफायेल फेर्नांदेस, वावराडी-इश्ट-चो संपादपी ब्रो. एवसेबियो मिरांदा हेय आसले.

आंथोनी मिरांदा हाणें सगळ्यांचे उपकार मांदले केलें जाल्यार जोय फेर्नांदेस हाणें सुत्र्संच्यालन केलें. राश्ट्र‌गीत म्हुणन काऱ्यावळ संपली.

भात्मी: विन्सी क्वाड्रोस

[ಖಬರ್] ದ.ಕೊ.ಅ.ನ್ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರಿಂಚಿಂ ಆನಿಕ್ ದೊನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಿಂ

ಪಣಜಿ: ಜೆ ಮೆರೆನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಟೆನ್ ಆಸಾ, ತೆ ಮೆರೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಿ ಫುಲ್ಚಿ ನಾಂ ಆನಿ ಫಳ್ಚಿ ನಾಂ ಅಶೆಂ ಮತ್ ಮಾನ್ಡ್ಟಾನಾಂ ‘ಗುಲಾಬ್' ಆನಿ ‘ದಿ ಗೋವನ್ ರಿವ್ಯೂ'-ಆಚೊ ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಫಾವುಸ್ತೊ ದ’ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಣೆಂ ಆದ್ಲೆ ಭಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತೆ ದಿಸಾನ್ ದಿಸ್ ಕಮಿ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣೆಂ ಖಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ದಾಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾದೆಮಿನ್ (ದ.ಕೊ.ಅ.) ಕೊಂಕಣಿ ಮಳಾರ್ ಬರವ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಪರ್ಜಳಾವ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರ್. ಜಸೆ ಸಿಲ್ವೆಇರಾ, ಎಸ್.ಜೆ. ಹಾಚೆಂ ‘ಥಡೆಂ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫ್ರ್. ಎವ್ಸೆಬಿಯೊ ಗೋಮ್ಸ್, SFX ಹಾಚೆಂ ‘ನಯ್ತಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ರಂಗ್' ಹಿಂ ದೊನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ಣಿಯೆ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹುಣ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ದೊಗ್‌ಯೀ ಬರವ್ಪಿ, ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ವಾಂಗ್ಡಿ ಆಂಥೊನಿ ಮಿರಾಂದಾ ಮಾಚಿಯೆರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜುನಾಚಿಯೆ 27ವಿಯೆರ್ 2018 ದಿಸಾ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚ್ಯಾ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಜಾಲಿ.

ದೊನ್‌ಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಬರವ್ಪಿಯಾಂಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಫಾವುಸ್ತೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತಾಂಚೆ ಲೆಖ್ ವೆಗ್ಳಿಯೆಚ್ ತರೆಚೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೆಖಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಸನಾಂ ಬಗರ್ ತಾಂತುಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಿಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಆನಿ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾ, ಹ್ಯಾ ದನುಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಫಾವುಸ್ತೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾಂ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಪ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಅಶೆಂ ಮತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಅಧ್ಯೊಕ್ಶ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕಿ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತ್ಯಾ, ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 1987 ವರ್ಸಾ ಜೆಂ ಆಂದಲನ್ ಜಾಲಲೆಂ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಯ್ಜ್ ದಿಸನಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ನವ್ಕರಿ ಖಾತಿರ್ ಸಕ್ತಿಚಿ ಜಾಲಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ತಲೆ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ಕಡೆಂ ಹಿಂದಿ ವೊ ದುಸ್ರಿಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲವಂಕ್ ಪಾವ್ಚೆ ನಾಸ್ಲೆಂ ಅಶೆಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ಲೆಂ.

ಅತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ನಯ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ಣಿಯೆ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್-ಆನ್ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ ತಯಾರ್ ಕರಪ್ ಹಿ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಖ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯೇ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಕ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಸಂಸ್ಥಾಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾದ್ರಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಬರೆ ದೆಖ್ಣಾರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ ತಾಂತುಂತ್ ಫಾ. TSSK-ಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಪಲಿನಾರಿಯೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ತಿಯಾತ್ರಾಚೆರ್ PhD ಜೊಡ್ಲಲೊ Dr. ರಫಾಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್, ವಾವ್ರಾಡಿ-ಇಶ್ಟ್-ಚೊ ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಬ್ರೊ. ಎವ್ಸೆಬಿಯೊ ಮಿರಾಂದಾ ಹೆಯ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಆಂಥೊನಿ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸುತ್ರ್ಸಂಚ್ಯಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಗೀತ್ ಮ್ಹುಣನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]