ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಳವ್ಣಿ:] 2018 ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರೋನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯೆಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೋನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾತ್ಮೆಧ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 2017 ದಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಭಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ.

ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ರೋನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಜನನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವೊಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ 1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕದಂಬರೆಸವೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆರುಪಾರ್ ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿತ್ರಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಮಿ ನೋವ್’ ಕಾದಂಬರೆಧ್ವಾರಿಂ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನೋವ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ, ಆನಿ ದೆಡ್ಶಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ತೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಪೇಕ್ಶಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ರಹಸ್ಯ್, ನಿಘೂಡ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್‌ಭರಿತ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಬರಂವ್ಚಿ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆನಿ ಹೊ ವರ್ಗ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ’ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ’, ’ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ’, ’ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 13’, ’ಹೊ ಹಾತ್ ಖುನಿಯೆಚೊ ಹಾತ್’, ’ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ’, ’ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್’, ಆನಿ ’ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್’. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚೊ ರೋನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಧಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. 65 ಪದಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಚಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ರೋನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 75000 ರುಪಯ್ ನಗದ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ. ಎಮಿರೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.


ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ದುಬೈ

[कळवणी:] २०१८ दायजिदुबाय पुरसकार रोन‌रोच कास्सियाक

कोंकणेंतलो नांवाडदीक निगूड काणियेंचो साहिती रोन रोच कास्सियाक २०१८ इस्वेचो दायजिदुभाय पुरसकार फावो जाला म्हण अधिकृत भात्मेध्वारीं कळीत केलां. २०१७ दसेंबर १५ तारिकेर सुक्रारा दुभायांत आसा केल्ल्या जेराल जमातेंत ही विंचवण जाली.

साद्या स्वभावाच्या रोन‌रोच कास्सियाचें जनन १९४७ इस्वेच्या माय मयन्याच्या २५ तारिकेर मंगळुरांत जाल्लें. ताचीं आवय-बापयक कन्नड अनी कोंकणी साहित्याचो बळवंत वोसो आस‌ल्ल्यान कोंकणी साहितीक पयणाचें आरंभ १९७३ इस्वेंत ’सरळां पाटल्यान’ म्हळ्ळ्या कदंबरेसवें जालें. ही सांकळ काण्येरुपार ’काणीक’ पत्राचेर पर्गट जाल्ली. उपरांत १९७४ इस्वेंत मित्रार व्हाळोन आयिल्ल्या ’आमी नोव’ कादंबरेध्वारीं तो वाचप्यांक मोगाचो जालो. कोंकणी साहित्यांत ताणें एदोळ‌च नोव कादंबरी, शेंभोरां वयर मटव्यो काणियों, आनी देडशांपरास चडीत लेखनां बरयल्यांत. कोंकणी साहित्याच्या पाटल्या चाळीस वर्सांची बदलावण आनी वाडावळेंत तो वांटो जाला. कितेंच इनामां पुरसकार अपेक्षिनासताना हाचेथावन साहित्याची प्रामाणीक सेवा जाल्या.

रहस्य, निघूड आनी कुतूहल‌भरीत काणियों बरंवची रोन रोच कास्सियाची विशेषता आनी हो वर्ग ताणें अपलो कर्न घेतला. ताचो हेर लोकामोगाळ कादंबरी जावनासात; ’ताचीं हाडां’, ’हांव रडतां’, ’टोकन नंबर १३’, ’हो हात खुनियेचो हात’, ’म्हाका जियेवंक सोडा’, ’ताच्ये सोधनेर’, आनी ’जर हांव सांगीन तर’. वेवेगळ्या तालेंताचो रोन रोच कास्सियान संगीतांत सयत अपली प्रतिभा धाखयल्या. ६५ पदांनी उत्रांक ताळो बसवन संगीत दिलां. हाची हेर कलाकारां संगीं संयुक्त संगीत सांज डोन बोसको होलांत आनी दोन कास्सिया इगर्जेच्या मयदानार सादर जाल्यात.

रोन रोच कास्सियाक दायजिदुभाय पुरसकार, २०१८ इस्वेच्या जनेर मयन्यांत मेळतलो. पुरसकार जावन ७५००० रुपय नगद, मान‌पत्र आनी यादिसतिका फावो जातेली. एमिरेता थावन दायजिदुभाय कोंकणी बरवप्यांच्या एक्तारान पाटल्या जायत्या वर्सां थावन कोंकणी साहित्य, साहिती, कला आनी कलाकारांक खळानासताना पाटिंबो दीवन उंचलें स्थान आपणायलां.


भात्मी: स्टेन अगेरा, दुबै

 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2017 ಪುರಸ್ಕಾರ್
 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2016 ಪುರಸ್ಕಾರ್
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]