ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾಕ್, ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇದಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್.
ಲೇಖನಾಂ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ.
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ದಿವ್ಟಿ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.
ಅಂಕಣಾಂ
ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.
ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್
2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.
 

[ಖಬರ್]  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ "ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2016"

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಥಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಸತ್ರಾಚೊ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ (ದುಭಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2016 ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ದಸೆಂಬ್ರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ-ಸಭೆಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಜುಲಾಯ್ 8, 1962 ವೆರ್ ದೆ|ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅನಿ ದೆ|ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಹೊಲಿ ಫೆಮಿಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕರುನ್, ಪದ್ವಾ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಎಮ್.ಎ, ಪದ್ವ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ "ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಡಿಯಾ" ಹಾಂತುಂ ಒಪರೇಶನ್ಸ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾ. ಆವ್ರೆಲಾ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನಾ ಭಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ; ಗ್ಯಾವಿನ್ ರೊದ್ರಿಗಸ್, ಜೊ ನೃತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕವಿಂಕ್ ರಸ್ಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಕ್, ಮೊವಾಳ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣ್‌ಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಜಯ್. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್;

ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಳಿಜ್ (ಕಾದಂಬರಿ), ಮೊಗಾ ಪೆಳೊ (ಮೊಗಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್), ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ (ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚೊ ತರ್ಜುಮೊ), ಫಿಂತಾಂ (ಕವಿತಾ ಜಮೊ), ಶಬ್ಧುಲಿಂ (ಪ್ರಭಂಧ್ ಸಂಗ್ರಹ್), ವಾಟ್ (ಕವಿತಾ ಜಮೊ), ದಿಣಿ-ದಿಣಿ (ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಡಿಯೊ ಸಿ.ಡಿ.), ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ (ಕವಿತಾ ಜಮೊ), ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ (ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ), ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ (ಕವಿತಾ ಜಮೊ). ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು" ತರ್ಜುಮೊ ಕರುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ "ಕುಪಾಂ ಮಧ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ" (ಪನ್ನಾಸ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ), ಚಿಂದಿಯಾಚೆಂ ಗೊಂಬೆ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಬೈದಾ ಹಾಚೊ ಜವಿತಾ ಜಮೊ), ವಿಸಾವ್ಯಾ ಸೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ (ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 107 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ), ಆಂಕ್ರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ), ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ (ಖ್ಯಾತ್ 45 ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ), ಗೀತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ (ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ) ಅನಿ ದೆ|ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜೀಣ್ (ದೆ|ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ)

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ಹಾಣೆಂ ಕೆಲಾ ತರ್‌ಯೀ, ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಆನಿ ಗೌರವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್, ತೆ ಸರ್ವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ. 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಗೋವಾ ಹಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ, 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಸಸ್ಥಿ, 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ, 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡಾ|ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಭಿಂಭ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಗೋವಾ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗುಯಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ. ’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಬುಕಾಕ್ 2011 ವರ್ಸಾಚಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಉತ್ತುಂಗಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚಿ ಸೆವಾ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ "ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್" ಘಡುನ್, ತಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ
www.kavitaa.com ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ತೊ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಘನಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ಚಿ "ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ - 2016", ಹಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 8, 2016 ವೆರ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧನ್ಯ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ರುಪಾರ್ ರುಪಯ್ 75 ಹಜಾರ್ ನಗದ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ವಿಜೇತಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಭಾತ್ಮಿ - ನಾನು ಮರೋಳ್

ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಸಂಧೇಶ್
ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕೀನ್. ಸ್ವತಾಃ ಏಕ್ ಬರೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

Robert Noronha: Congratulations Melwyn Bab for Daiji dubai puroskar.

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ: ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2016 ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ, ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಪರ್‍ಭಿಂ ಅನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾಚ್ಚ್. ತಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕತ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾಜಯ್.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾಚೊ ವ್ಹೊಡ್ಣ್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಬಸುನ್ ಥೊಡೆ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆ ಮುಖ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಜರೂರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂತ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಖರೆಂಚ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ

Lawrence Mathias Shirva: Dear melwyn,

Congratulations to you on getting daiji purasakar award 2016.

Regards

Machcha, Milaar: Congratulations to MELWYN. All the best in your future literary works.
 

ಜಿಯೋ, ಆಗ್ರಾರ್: ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಪರ್ಭಿಂ.

ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಚಮ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್. ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶಾ, ಕವಿತೆಚಿ ವೊಡ್, ಮಿನತ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಠಿಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಸಲಹದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಫ್ ತಶೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್. ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಪಣ್ ವ್ಹಾಖಣ್ತಾ. ಪರ್ಭಿಂ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್.

Felix Malwani: Congratulations to you Bab Melwyn Rodrigues.

 

[ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧೇಶಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಯೆತಾ.]

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]