ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬಾರ್:] ಮೀರಾರೊಡಾ೦ತ್  ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ 

 

ಮಿರಾರೋಡ್ (ಮುಂಬಯ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8, 2016):  ಹೆಚ್ಚ್  ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾ೦. ಜೊಸೆಫ್ಸ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್, ಹಾಣಿ ವೊಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆನಿ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 6:30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾ೦ತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ೦ಪರಿ೦ಚ್ ವೊಡಾ ಸ೦ಖ್ಯಾನ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿಲೊಕಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆ೦.

 

ಸುರ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚಾ ಸವೆ೦ ಆರ೦ಭ್ ಕೆಲಿ. "ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಉದಾಕ್" ಶ್ರಿಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಸೆರಾವೊ ಹಿಣೆ ಆನಿ ಸಾ೦. ಜೊಸೆಫ್ಸ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆಧ್ಯಕ್ಸ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. 

 

ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ರೆಕ್ಟರ್ ಸಾ೦. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿ ಮ೦ಗ್ಳುರ್), ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ (ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಅಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೆ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್),

ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ (ಸ೦ಪಾದಕ್ ದ ಸೆಕುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆನಿ ದಿವೊ, ಹೊಲಿಕ್ರೊಸ್ ಕೊನ್ವೆ೦ಟಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಆನಿ ಅ೦ಕುರ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್, ಅಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊಫಿ ಡೆ’ಸಾ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್, ಸಾ೦ಸ್ರ್ಕತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಆದ್ಲೊ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.  

 

ಕಾರ್ಯಾಚೆ೦ ಉದ್ಗಾಟನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿ೦ ಮು೦ಡಾಸ್ ಆನಿ ಕ೦ಡಿ ಲಾವ್ನ್ ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾಖಾಲ್ ವೆದಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾತ್ ಕಾತಾರ್ನ್ ಪೆಂಡಿ ಕರುನ್ ಕೊವ್ಡೆರ್ ಮಾರುನ್ ಭಾತ್ ಜಮವ್ನ್, ಸೆರಾ೦ತ್ ಭರ್ನ್ ಕಳ್ಸೆ೦ತ್ ವೊತ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಗಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ತಸೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೃಷೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡೈಲೊ. 

  

ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಕ್ ಫುಲಾ೦, ಫಳಾ೦, ಶೊಲಾನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವುನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಾ೦ಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಬಾರ್ ತಾಣಿಂ  ಮೀರಾರೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಖಾರಿ೦ಯ್ ಆಸಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಿರಾರೊಡಾ೦ತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಅಸೊಶಿಯೆಶನಾಕ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಪಾಟಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ಲೊಕಾನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಗಾತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಮೌಲ್ಯಾ೦ ಆನಿ ವೋಡ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಥೈ೦ ಅಸಕ್ತ್ ವಾಡೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್" ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಬಾರ್ ಸ೦ದೆಶ್ ದೀವ್ನ್ ಮಣಾಲೆ ," ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಿ ಆಮಿ೦ ಖ೦ಯ್ ವೊಚೊ೦ ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ಪಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ವಳಕ್  ದಿತಾ, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವೊಳ್ಕೆಚೆ೦ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆನಿ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ .

 

 

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾ೦ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್, ಭಾಶಣ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ  ಆನಿ ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ೦ತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಸೆ೦ಚ್ ಧಾವೆ ಆನಿ ಭಾರಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿನಿ ಉ೦ಚ್ಲೆ ಅ೦ಕ್ ಜೊಡುನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸೊಶಿಯೆಶಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  

 

 

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೊನ್ ಘ೦ಟೆಭರ್ ವಿವಿದ್ ಮನೊರ೦ಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ ವಿವಿದ್ ನಾಚ್, ಸಾ೦ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮನಾ ಪಿಸ್ವೊ೦ಚಿ ಪೊದಾ೦ ಆನಿ ಫೊಕಣಾ ಸವೆ೦ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪೊಟ್ ಭರಾಸರ್ ಹಾಸಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

 

 

ಸುಮಾರ್ ಪಾ೦ಯ್ಶಿ ಜಣಾಚೆ೦, ವಿವಿದ್ ರಾ೦ದ್ವಾಯೆಚೆ೦ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಜೆವಾಣ್ ಶಿರೊತೆರ್ ಗಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮನೊರ೦ಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮು೦ದರ್ಸುನ್ ವೆಲೆ೦. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊಫಿ ಡೆ'ಸಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ, ಪೋಷಕಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

 

ಜೆವ್ಣಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್  ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ದ್ಯಾನಿ೦ ಸ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ "ಲಾವ್ದಾತೆ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಸ೦ಪಯ್ಲೆ೦.

 

 

ಸಗ್ಳೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ೦.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಸ್ವೀರೊ: ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಶಿರ್ವಾಂ

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]