ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ - ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೇಟ್

ಮಿರಾರೋಡ್ (ನವೆಂಬರ್ 27): ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸುನ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ಸುರ್ವಾತೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್/ಪಾಟಿಂಬೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ಚೆ ಇರಾದೆ ಆಸುನ್, ತೆ ಇರಾದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ಚೊ ಶೆವೊಟ್.

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ/ಪ್ರತಿನಿಧಿ.]ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ವಿಶಿಂ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಇರಾದ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ;

ಉದ್ದೇಶ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ (ಸಂಗೀತ್, ಮಾಂಚಿ, ಸಂಸ್ಥೊ) ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್/ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ವ್ಹಳ್ಕಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆದಿ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ನದರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ’ಎಕ್ವಟಿತ್’ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರಾಣಾಂ ಸೊಧ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ’ಮೊಡ್ಚಿಂ ನಿಬಾಂ’ ನಾಕಾತ್. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸಂಚಾಲನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಹುದ್ದೆ ನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾಂದವ್‌ಪಣ್ ಜಾಗೊ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆದಿ.

ಇರಾದೊ: ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ; (ಸಂಸ್ಥೆ, ವಾವ್ರ್) ತಾಲೆಂತಾವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಅಂಖೊ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಖೊ’ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಖ್ರ್ಯಾಚೊ ಸರ್ವ್ ಆದಾಯ್ ಕಸ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಸಾಹಿತಿ/ಕವಿಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಖೊ; ಎಕ್ವಟ್’ ಕಾಡುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೊ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಖೊ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಕ್/ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಮಿ ಸ್ಥಾನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಸವೆಂ ಮೆಳುನ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ಹಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಬರಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಆಮಿ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಗ್ತಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಸೊಚ್ಚ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಭಾಂದ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಹಮಿಲನ್/ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಿತಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಕ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಭಾಯ್ರ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್) ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂಧರ್ಭ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಾಬ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಚಾಲನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮನಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತ್ಯೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್/ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಚ್ಯಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಮಟ್ವಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ, ತಶೆಂಚ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಲವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಧೆಂಚ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರತ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ವಿಶೇಷ್ ಅಂಖೊ’ ಕಾಡುನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ನವಿಮುಂಬಯ್ (ಕೊಂಕಾಣ), ಥಾಣೆ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮಲಾಡ್, ಮಾಲ್ವಾಣಿ, ಕಾಂದಿವಲಿ, ಬೊರಿವಲಿ, ಮಿರಾರೋಡ್ (ಸಾಂ|ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ), ಭಯಾಂದರ್, ವಸಯ್ (ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉದರ್ಗತೆಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ), ವಿರಾರ್, ಸಾಂ|ಪೆದ್ರು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ (ಬಾರ್ಕುರ್) ಅಶೆಂ ಭಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ/ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ; ನವಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಲುವಿಸ್ ಕುಲಾಸೊ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ತಿಮೊತಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿ, ವಲೇರಿಯಸ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಬಾಯ್ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಬಾಯ್ ಹೆಲೆನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಬಾಯ್ ಸೋಫಿಯಾ ಡೆ’ಸಾ, ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್, ಜೋರ್ಜ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯರ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಎಕ್ವಟ್ ಸಮಿತಿ (ಗೌರವ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ)


ಮುಖೆಲ್ ಸಂಚಾಲಕ್: ಬಾಬ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್

ಸಂಚಾಲಕ್:


ಸಂಚಾಲಕಿ: ಬಾಯ್ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಸಂಚಾಲಕ್: ಬಾಬ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್


ಸಂಚಾಲಕ್: ಬಾಬ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್


ಸಂಚಾಲಕ್: ಬಾಬ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ


ಸಂಚಾಲಕ್: ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಸಂಯೋಜಕ್: ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ/ಪ್ರತಿನಿಧಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಭಾತ್ಮಿ’

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]