ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ

ಡುಬ್ಲಿನ್, ಅಯರ್‌ಲೇಂಡ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್‍ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪತಿ ಬ್ರಾಯನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೋವ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಡುಬ್ಲಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಮಾರ್ಕ್’ಸ್ ಗಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಸಮೊರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಕ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯ್-ನಿರ್‍ವಾಹಣಾಂತ್ ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಚಿಂ ಗಾವ್ಪಿಂ; ಅನಿಲ್ ಆರತಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಜೀವನ್-ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಐವಿ - ರೋಶನ್ ವಾಸ್, ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊ, ವೀಣಾ ಲಸ್ರಾದೊ, ಲೋಯ್ ಪಾವ್ಲಾ, ಆಂತೊನಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸಯ್ತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸುರೇಶಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಲ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಆಶ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಭರತನಾಟ್ಯಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಂತಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಸಹ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಲೋಬೊನ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಅನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಚೊ 40ವೊ ಜಲ್ಮಾದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿವುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಅಜಿತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಸಂತೋಶ್ ತೌರೊ, ಲೀನಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹಾಸವ್ನ್ ಮನರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಶೋಭಾ ಲೋಬೊ, ಆಕಾಶ್ ಲೋಬೊ, ಆನ್ನ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕ್ರಿಸ್ ತೌರೊ, ಅಜಿತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆನಿ ಡಯಾನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ನಾಚ್ ನಾಚುನ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಅನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಜೆವಣ್ ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಡಿ.ಜೆ. ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರವ್ನ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ದಿವುನ್ ಮನ್ ಕೆಲೊ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್, ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್‍ಯಾಚೆ ಅಖೆರಿಕ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಲಾವ್ದಾತೆ ಗಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಇತ್ಲೆ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನಿಕಾ ಆನಿ ಬ್ರಾಯನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]