ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ದ.ಕೊ.ಅ.ನ್ ದಾಲ್ಗಾದೊ ದಿಸ್ ವ್ಹಡ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಮನಯ್ಲೊ

ಪಣ್ಜಿ (ಮಾಯ್ 8): ಬರೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಕ್ಡೆಂಚ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಬರಿಯೆಚಿಯೆ ಭಾಗ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವಿಯೆರಾಚಿಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪಾದ್ರ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಮಾನ್ವೆಲ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹುಣ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಯೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಕಾದೆಮಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚಿ ನಾಚ್ ರುಪಾನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಮಂತ್ರಣ್-ಪುಸ್ತಿಕಾಚೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರುನ್ ಆಮಂತ್ರಣಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಕೆಲೆ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಂಚಿಯೆ ಶಿಮಿತೆರಿಂತ್ 27 ಫಾತ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಫ್ರಾ. ಮಾನುೆಲ್ ದಾಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾದೆಮಿನ್ (ದ.ಕೊ.ಅ.) ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ದಾಲ್ಗಾದೊ ದಿಸಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಕಸೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹುಣ್ ಆಸ್ಸಾಗಾಂವ್-ಚೊ ಸರ್ಪಂಚ್ ಜಾಲೆಂದ್ರಾ ಗವೆಕಾರ್, ಮೊನ್ಸಿ. ದಾಲ್ಗಾದಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ಪಿ ಪ್ರಫ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದೆ ಲಿಮಾ, ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಅಧ್ಯೊಕ್ಶ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಭಾನ್ಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದೆ ಲಿಮಾನ್ ಮನ್ಸ್. ಸೆಬಾಸ್ತಿಯಾ ರುದಲ್ಫೊ ದಾಲ್ಗಾದೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ನಿಸುವಾರ್ಥಿಪಣಾನ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಯೆನ್ಸಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೆಗಿತ್ ಮನ್ಸ್. ದಾಲ್ಗಾದನ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ ಹಾಚಿ ನಂದ್ ಕೆಲಿ. ಖುಬ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ದಾಲ್ಗಾದನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. ದಾಲ್ಗಾದಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಮರ್ ಕರ್ಪಾಚ್ಯಾ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜಾಲೆಂದ್ರಾ ಗವೆಕಾರಾನ್ ತುಸ್ತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಸ್ಸಾಗಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ದಾಲ್ಗಾದೊ ಭಾಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಂಚಾಮಲಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಬಾಳ್ಗಿಲೊ..

ಯೆವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ತಿಗವ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾಂ ದಾಲ್ಗಾದೊಕ್ ಜಿವೊ ದವರ್ತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಭಾಳ್ಪಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಂ, ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಡುನ್ ದಿತಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಸುರ್ಬುಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ತಾಂತುಂತ್ ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ, ವಿಲ್ಲಿ ಗೋವಿಯೆಸ್, ಮಾರಿಯಾ ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಬ್ರಾಗಾಂಜಾ, ಆಂಟನಿ ಕೊರೆಯಾ ಪಿಯೆಂಕಾರ್, ಎಂಕಾ ಬಾರೆಟೊ, ನಿಯೊಮಿ ಬಾರೆಟೊ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಆಂಟನಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್, ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಸೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್-ಆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇರೆನೆ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಿಣೆಂ ಸುತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[Kobor] DKA-n Dalgado Dis Vhodd Dobajean Monoilo

Ponnje : Borem asa tem rokddench vevharant ghalunk zai, oxem Boriechie Bhag. Francis Xavierachie Igorjecho Padr Vigar Fr. Manuel Gomes hannem mhunnlem ani amchea Borie ganvant ami Akademin nirmann kelolea dobajeanchea gitanchi nach rupan ek karyavoll ghoddoun haddun tancheach amontronn-pustikachem onukoronn korun amontronnam Konknnint chhapunk lokank utsahit kele mhunn sanglem. Itlench nhoi tor amchie ximiterint 27 fatri Konknni bhaxent ghaleat ani Konknni nemalleancho apunn prosar kortam toxench heramni korchem mhunn tannem mukhar sanglem. Fr. Manuel Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea Dalgado Dis-ak Mukhel Soiro koso uloitalo. Tache borabor Manacho Soiro mhunn Assaganv-cho Sorponch Jalendra Govekar, Mons. Dalgadocher mukhel ulovp korpi Prof. Edward de Lima, DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.

Edward de Lima-n Mons. Sebastiao Rudolfo Dalgado hachea jivitacher ani tannem nisuvarthiponnan kelolea Konknnichea vauracher uzvadd ghaltanam aplea duyensachi porva korinastanam aplea jivitachea nimannea disamni legit Mons. Dalgadon Konknnichi seva keli hachi nond keli. Khub bhaso zannaa aslolea Dalgadon zaitim pustokam-i boroileant tacho tannem ugddas kelo. Dalgadochem nanv omor korpachea DKA-chea vaurachi Jalendra Govekaran tust keli ani Assaganv ganvant Dalgado bhoxen zaite unchamolachem monis G§yank ani sonvsarak dileat mhunn tannem obhiman ballgilo..

Yeukarachem ulovp kortanam Vincy Quadros-an Konknnicho ekvott tigoun dovrunk ulo martanam Dalgado-k jivo dovortole zalear Konknnik amchea jivitant zago asunk zai mhunn sanglem zalear Tomazinho Cardozo-n chaltea jivitant Konknnicho vapor korunk vinonti keli ani Konknni sambhallpachea igorjechea vaurachi tust kortanam, jea disa igorz Konknnicho vaur soddun ditoli tednam Konknni kabar zavpak survat zatoli mhunn tannem sanglem.

Mukhel karyavoll somple uprant ek surbus karyavoll manddun haddli tantunt Annie de Colvale, Willy Goes, Maria Cardozo, Afonso Braganza, Anthony Correia Pienkar, Enka Baretto, Niomi Baretto, Violet D’ Souza, Anthony Miranda, Francis Paes, Tomazinho Cardozo ani Irene Cardozo hannim vantto ghetlo.

Celso Fernandes-an soglleanche upkar mandle zalear Irene Cardozo hinnem sutrsonchealon kelem.

Khobor: Amcho Bhatmi

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]