ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ 8 ಜಣಾಂ

                                                                                 

 

ಮುಂಬಯ್ (1 ಅಕ್ತೋಬರ್ 2017): ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ’ಫೈನಲ್ಸ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್, ಹೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಯುಸೂಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುಂಕ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಮವ್ನಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಚ್, ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಕ್ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್; ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮುಖೆ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿ. ಲೋಬೊ, ಬಾಬ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್, ಬಾಬ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪಯ್ತಚ್, ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾನ್‌ಪಾಡಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ತಿ’ ಥಾವ್ನ್ ವಸಯ್, ಮಿರಾರೋಡ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ’ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸತಾತ್, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಸಯ್ತ್ ಉರ್‍ಭಾ ಧಾಖಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್/ಕವಿತಾ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್, ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತಾಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ.ಲೋಬೊನ್ ಕಶೆಂ ’(International Baccalaureate (I.B.))’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೋಧಾಪ್ರಕಾರ್, ಜೊ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತೊ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊ ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ’ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಕಸ್ಲೀಯ್ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರುಯಾಂ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್ (Movement) ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್, ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ/ನಾಟಕ್ ವಾ ಸಂಗೀತ್, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಭಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊಂಚಿನಾ ಮ್ಹಣುನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾನ್ ಕವಿತಾವಾಚನಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗುನ್, ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನಾಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 21 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಹಿಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ:

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್;

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: (30) ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕಾಂದಿವಲಿ) [ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: (22) ರೋಶ್ನಿ ಆರ್. ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಮಹಾಕಾಳಿ) [ಕವಿತಾ: ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್‍ಯಾದ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: (31) ಸೋನಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವ್ತಾ: ಅಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ, ಕವಿ:ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ]

ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್;

ದೋನ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ:
1. (08) ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]
2. (04) ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ಭಾರತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಚ್ಚ್ ಆಸುಂ, ಕವಿ: ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್]

 

ತೀನ್ ದುಸ್ರಿಂ ಇನಾಮಾಂ:
1. (02) ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ವಸಯ್) [ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
2. (07) ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
3. (10) ಡರಾಯಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ (ನವಿಮುಂಬಯ್) [ಕವಿತಾ: ಎಕಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಕಥಾ, ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್]


ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸರ್ತ್ಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್, ಬೂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ; ಕೊಂಕಾಣ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತರ್‍ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್, ಸಾಂ|ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್‍ಡ್ ಮಥಾಯಸ್, ಕಾಂದಿವ್ಲಿ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಂಘಟನಾ ತರ್‍ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ತರ್‍ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹೊ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್ತೆಂನಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾತಚ್ಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್, ಕವಿತಾವಚನ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸುಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಭೆತಿ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.


- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: अखील भारतीय कोंकणी कवितावाचन सर्तेक मुंबय थावन ८ जणां

                                                    

मुंबय (१ अक्तोबर २०१७): मेलवीन लुद्रिकाच्या मुखेल‌पणाच्या ’कविता ट्रसट’ तशेंच आशावादी प्रकाशनाच्या जोड मुखेल‌पणाखाल, मुंबयांतल्या कोंकणी संघटनांच्या सहयोगांत चल‌ल्ल्या पांच वेवेगळ्या सर्तेंनी जिकून आयिल्ल्यांक, मुंबय मट्टार ’फैनल्स’, आयतारा, अक्तोबर १ तारिकेर जेरिमेरिंतल्या सां|जूड इसकोलाच्या होलांत, मानेसत जोन मसकरेन्हस आनी पंगडाच्या मुखेल‌पणाखाल भोव अपुर्भायेन चल्लें.

सकाळीं १० वोरांक सुरू जाल्ल्या ह्या कार‍याची सूर‍वात, हेच्च दिसा सर‌ल्लो कोंकणेचो नामणेचो कवी युसूफ अब्दुल्ला शेख हांच्या अत्म्याक शांती मागुंक एक मिनूट मवनांत सुरू जातच, कार‍यें नीर‍वाहक बाब हिलरी डी’सिलवान कार‍याचो अध्यक्ष; बाब मेलवीन रोड्रिगस, मुखे सयरो बाब वलेरियन पी. लोबो, बाब चंद्रशेखर शेणय, बाब अनंत अमेंबळ आनी बाब जोन मसकरेन्हस हांकां वेदीक आपयतच, जोन मसकरेन्हसान मागण्यामुखांत्र कार‍याची सूर‍वात केली अनी वेदिचेर आस‌ल्ल्या सयऱ्यांची मटवी व्हळोक करून दीवन स्वागत मागलो.

सप्तेंबर ३ तारिकेर नविमुंबयांतल्या सान‌पाडांत सूर‍वात जाल्ल्या ’कवितावाचन मुंबय सर्ती’ थावन वसय, मिरारोड, जेरिमेरी आनी कांदिवली फीर‍गजेंत चल‌ल्ल्या सर्तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या कोंकणी तालेंताविशीं मटव्यान उलयित्त म्हणालो; ’आयचा काळार आमचीं भूर‍गीं कोंकणी उलयनांत म्हण दूर‍सतात, पूण जायतीं भूर‍गीं कोंकणी भास आनी कविता बरवंक शिकची सयत ऊर‍भा धाखयतात म्हळ्ळी भोव संतोसाची गजाल, आनी ह्यादिशेन कोंकणी भास/कविता शिकंवचें काम‌यी सुरू जाल्यार भोव बरें म्हणालो. अपणाक कोंकणी कवितेंचेर मोगार पडुंक कारण जाल्ल्या बाब मेलवीन लुद्रिकाचो, तशेंच कोंकणिचेर मोगार पडुंक प्रेरीत जाल्ल्या दो|चंद्रशेखर शेणय हांचो उपकार आटवन, बाब वल्ली क्वाड्रस मंगळुराक मुंबयाक घेवन आयलो आसतां, आतां ताचेसवें कोंकणी मिसांवांत वांटेली जातलोंच म्हणून सांगलें.

मुखेल सयरो मानेसत वी.पी.लोबोन कशें ’(International Baccalaureate (I.B.))’ संस्थ्यान चलयिल्ल्या संसोधापरकार, जो मनीस अपल्या आवय भाशेंत उलयता, तो जिण्येंत जो अपल्ये आवय‌भाशेंत उलयनात‌ल्ल्यांच्याकी मुकार पावुंक सक्ता’ अशें आसतां, आमी पर‍गांवांत आसांव तर‌यी, आमची आवय‌भास विस्रुंक न्हजो. वेव्हाराक आमी कसलीय भास व्हापारुयां, पूण आमच्या आवय‌भासेक मात्र केदिंच पयस कर्चें नाका म्हणालो.

’कोंकणी चळवळ (Movement) सुरू जाल्लिच्च मुंबयांत, जांव साहीत, रंग‌मांची/नाटक वा संगीत, मुंबय थावन सूर‍वात जाल्यारी, उपरांत गांवांत तशें वेवेगळ्या प्रांत्यांनी कोंकणी वावर विसतार‌ल्ले दाकले आमी आयकून आयल्यांव आसतां, आतां मुंबयांतल्या कोंकणी तालेंतांक मुकार हाडुंक कोंकणेचो मोग आसच्या सर‍व संघटनांनी मुखेल‌पण घेतल्यार, आमची कोंकणिभास केदिंच आळवोंचिना म्हणून, अध्यक्ष बाब मेलवीन लुद्रिकान कवितावाचनाच्यो रेग्रो विवरून सांगून, कवितावाचन करुंक आयिल्ल्या सर्वांक बरें मागलें.

उपरांत चल‌ल्ल्या कवितावाचनांत, मुंबयांतल्या वेवेगळ्या फीर‍गजेथावन आयिल्ल्या २१ भुर्ग्यांनी तशेंच युवजणांनी भाग घेतलो आनी हीं सकयलीं जिकून आयलीं:

युवजणांचो विभाग;
पयलें इनाम: शारल डी’सोज (कांदिवली) [कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
दुस्रें इनाम: रोश्नी आर. क्रासता (महाकाळी) [कविता: रायाची फीर‍याद, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिस्रें इनाम: सोनिया रोड्रिगस (जेरिमेरी) [कवता: असली व नकली, कवी:आंड्रू एल. डी’कुन्हा]

भूर‍ग्यांचो विभाग;
दोन पयलीं इनामां:
१. म्याग्नस नजरेत (जेरिमेरी) [कविता: वेळ ना म्हाका, कवी: प्रसन्न निड्डोडी]
२. सारा मथायस (जेरिमेरी) [कविता: भारत मात्र स्वच्च आसूं, कवी: एरीक सोन्स बार‍कूर]

तीन दुस्रीं इनामां:
१. रियोना मसकरेन्हस (वसय) [कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
२. मिशेल डी’सोज (जेरिमेरी) [कविता: क्राफर‍ड मार्केट, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
३. डरायस सुवारीस (नविमुंबय) [कविता: एका फोंडाची कथा, कवी: वाल्टर दांतीस]


मुंबयांत पयलेपावटीं तर‌यी इतल्या अपुर्भायेन वेवेगळ्यो सर्त्यो मांडून हाडुंक सहकार दीवन वावर केल्ल्या संघटनांच्या मुखेल्यांक वेदिचेर आपवन मुखेल सयऱ्याथावन शिफारस पत्र, बूक आनी ल्हान काणीक दिवून तांचो उपकार बावुडलो; कोंकाण तर्फेन मानेसत जोसेफ पत्रावो, वसय कोंकण वेल‌फेर असोसियेशन तर‍फेन मानेसत रिचार्ड सांतुमायेर, सां|जुजे कोंकणी संस्थो तर्फेन मानेसत रिचार‍ड मथायस, कांदिवली असुप्सांव कोंक्नी संघटना तर‍फेन मानेसत मेलवीन डी’सोज, कोंकण तारां जेरिमेरी तर‍फेन मानेसत जोन आर. मसकरेन्हस हाणीं हो मान स्वीकार केलो.

मुंबयांत चल‌ल्ल्या प्राथमीक सर्तेंनी कवितावाचन केल्ल्या सर‍व भूर‍ग्यांक तशेंच युवजणांक कविता ट्रसट तर्फेन शिफारस पत्र आनी बूक इनाम जावन वांटून जातच्च, वल्ली क्वाड्रसान उपकार बावुडन, कवितावचन मुंबय सर्तेक अपुर्भायेन चलवंक सुयोग दिल्ल्यांचो, भाग घेत‌ल्ल्या तालेंतांचो आनी तांकां तर्भेती आनी प्रोत्साव दिल्ल्या व्हडिलांचो उपकार बावुडलो.

मानेसत जोन आर. मसकरेन्हस ह्या कार‍याच्या सगळ्या खर्चाचो प्रायोजक जावनासलो.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಸರ್ತಿ

5. ಕಾಂದಿವಲಿ

4. ಜೆರಿಮೆರಿ

3. ಮಿರಾರೋಡ್

2. ವಸಯ್

1. ವಾಶಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]