ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

                                                        

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ - 4

ಜೆರಿಮೆರಿ (ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 23): ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತರ್ಫೆನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಲ್ಚಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಹಾಚಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಚೊವ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಸಯ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ಚ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮಯ್ಸೂರ್, ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಎಕ್ವಟಾವರ್ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್), ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಮಾ|ಬಾ|ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಮೆರಿ, ಸಾಕಿನಾಕಾ, ಕುರ್ಲಾ, ಮರೋಳ್, ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಹಿಂ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ;

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್;
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಮ್ಯಾಗ್ನುಸ್ ನಜರೆತ್ [ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ಕವಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮಿಶೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಾರ ಮಥಾಯಸ್ [ಕವಿತಾ: ಭಾರತ್ ಸ್ವಚಂದ್, ಕವಿ: ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್]


ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್;
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಜೆನಿಶಾ ಡಿ’ಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಶ್ನಿ ಆರ್. ಕ್ರಾಸ್ತಾ [ಕವಿತಾ: ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್‍ಯಾದ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸೋನಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ [ಕವಿತಾ: ಅಸ್ಲಿ ವಾ ನಕ್ಲಿ, ಕವಿ: ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ]


ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಅನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಜಾತಚ್ಚ್, ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚಿ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ;

ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು (ಕವಿತಾ: ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್), ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ (ಕವಿತಾ: ದಂಗೊ), ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಕವಿತಾ: ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತೆಲಿಂಚ್), ಬಾಬ್ ಫಿಲಿಪ್ ವಿ. ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಾಂಜುರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ (ಕವಿತಾ: ಸಂಸಾರ್ ದೆಖುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ), ಬಾಯ್ ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂದಾಜೆ (ಕವಿತಾ: ಮುಖಾಂ ಆನಿ ಮುಖೊಟಾಂ), ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಕವಿತಾ: ಕಾಡಿ ಆನಿ ವಾತ್, ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ: ಆವಯ್ಚೊ ದೀಸ್), ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್), ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (ಕವಿತಾ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್). ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಆಯ್ಚೆ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ಚ್, ಆಯ್ಚೆ ಸಂಘರ್ಶ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಪುಲ್ಗತ್ರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಶೀದಾ ಸರ್ಗಾಕ್‌ಚ್ ವೆತಾತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್, ಮಿನತ್, ದುಡು ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ ಬೆಳ್‌ಗಾಂವ್‌ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ’ಎಕ್ವಟಾವರ್‍ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್’ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್, ಲಿಪಿ, ಜಾತ್, ಬೊಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಶೀರ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್, ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸೊ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಭಾಸೊ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ತರ್‌ಯೀ, ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸ್ - ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಿ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಮೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉಭೆ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆತಾ ಸುಗ್ಗೆಚೊ ಕಾಳ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಸಾತ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ, ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಲೊ.

ಜೋನ್ ಆರ್‍. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ ಆಟವ್ನ್, ಹೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಉಭೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ, ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಬಾಯ್ ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಕಮಾನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಫಳಾರ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಹೆರ್ ಸರ್ತೆಂಚೊ ವಿವರ್:
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ): ಕಾಂದಿವಲಿ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್)

ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ): ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜ್ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ)
- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: जेरिमेरिंत अपुर्भायेची कोंकणी कविगोश्टी

                                                    

कोंकणी कविता सादर सर्त - ४

 

जेरिमेरी (सप्तेंबर २३): मेलवीन लुद्रिकाच्या ’कविता ट्रसट’ तर्फेन अखील भारतीय मट्टार वर्सान वरस चल्चा ’कोंकणी कवितावाचन स्पर्धो’ हाची मुंबयांतली चोवती सर्ती सप्तेंबराच्या २३ तारिकेर सन्वारा सांजेर ६:०० वोरांचेर, जेरिमेरिंतल्या सां|जूड इसकोलाच्या सालांत, आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां जेरिमेरी हाणीं चलवन वेली. हेच्च संधर्भार फामाद कोंकणी काण‌येगार, कवी वल्ली वग्ग मयसूर हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कवितागोश्टी सयत चल्ली.

स वोरांचेर सुरू जाल्ल्या ह्या काऱ्याची सुर्वात कोंकणी साहित्याक जायती देणगी दीवन आयलेवार अंतर‌ल्ल्या रोनालड पिरेरा आंजेलोर हाच्या अत्म्याक शांती मागून एक मिनुटाचें मावन जातच्च, जेरिमेरी फिर्गजेचे याजक मा|बा|एलियास पिंटो, सर्व मानेसत वल्ली वग्ग मयसूर, लुवीस रोड्रिगस (एकवटावर्वीं उज्वाड पत्राचे संपादक), संगीत साम्राट हेनरी डी’सोज, कोंकण तारां जेरिमेरी संघटनाचो अध्यक्ष जोसेफ डी’सोज तशेंच ह्या कवितावाचन सर्तेक मिनत केल्लो जोन आर. मसकरेन्हस हांकां वेदीक आपयलें.

मा|बा|एलियास पिंटो हाणीं मागण्यांत सुर्वात केल्ल्या ह्या कवितावाचन सर्तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या जेरिमेरी, साकिनाका, कुरला, मरोळ, महाकाळी पिर्गजेच्या उर्भेवंत भुर्ग्यांक बरें मागलें. उपरांत चल‌ल्ल्या कवितावाचन सर्तेंत हीं जिकून आयलीं;

पंद्रा वर्सां सकयलो विभाग;
पयलें इनाम: म्याग्नूस नजरेत [कविता: वेळ म्हाका ना, कवी: प्रसन्न निड्डोडी]
दुस्रें इनाम: मिशेल डी’सोज [कविता: क्राफर‍ड मार्केट, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिस्रें इनाम: सार मथायस [कविता: भारत स्वचंद, कवी: एरीक सोन्स बार्कूर]

पंद्रा वर्सां वयलो विभाग;
पयलें इनाम: जेनिशा डी’सोज [कविता: आज हांव स्वतंत्र, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
दुस्रें इनाम: रोश्नी आर. क्रासता [कविता: रायाची फीर‍याद, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिस्रें इनाम: सोनिया रोड्रिगस [कविता: असली वा नकली, कवी: आंड्रू एल. डी’कुन्हा]


बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको, अनंत अमेंबळ अनी वल्ली क्वाड्रस ह्या स्पर्द्याचे वोरयणार जावन हाजर आसले.

भाग घेत‌ल्ल्या सर्वांक इनामां वांटून जातच्च, प्रसन्न निड्डोडीन वल्ली वग्गची तशेंच वल्ली क्वाड्रसान लुवीस रोड्रिगस हांची वळोक करून दिली. उपरांत चल‌ल्ल्या कविगोश्टिंत हाणीं वांटो घेतलो;

बाय वसुधा प्रभू (कविता: एकलोच्च), बाब नेरी नज्रेत ताकोडे (कविता: दंगो), बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको (कविता: हांव तुका पळेवन घेतेलिंच), बाब फिलीप वी. डी’सोज कांजूर‌मार‍ग (कविता: संसार देखुंक म्हाका सोडलेंना), बाय पद्मजा कुंदाजे (कविता: मुखां आनी मुखोटां), बाब प्रसन्न निड्डोडी (कविता: काडी आनी वात, दुस्री कविता: आवयचो दीस), बाब वल्ली क्वाड्रस (कविता: म्हज्या गांवार), वल्ली वग्ग (कविता: आमच्या गांवचो पावस). कवितागोश्टिचें अध्यक्ष उलवपांत ’हांव मुंबयांत जियेलां तर‌यी, आयचे दीस वेगळेच्च, आयचे संघर्श वेगळेच. देकून म्हाका भग्ता, मुंबयांत दीस काडतेल्यांक ’पुल्गत्र’ म्हणून ना, बगार शीदा सर्गाक‌च वेतात’ म्हणालो, कोंकणी कविताशेताक अपल्या जिण्येचो जायतो वेळ, मिनत, दुडू घाल्तेल्या मेलवीन रोड्रिगस आनी वल्ली क्वाड्रसाक कितलो उल्लास पाटयल्यारी उणेंच’ म्हणालो.

मुखेल सयरो जावन हाजर आसलो बेळ‌गांव‌चो फामाद कोंकणी पत्र ’एकवटावर‍वीं उज्वाड’ चो संपादक मानेसत लुवीस रोड्रिगस म्हणालो, आज आमी प्रांत्य, लिपी, जात, बोली म्हणून आमचें चिंताप अशीर कर्चेपरास आमची भास कोंकणी आनी त्ये पासत आमी अभिमान पावुंक जाय. आमच्या देसांत हजारांनी भासो आसात, शेंभोरांनी भासो प्रमूख भासो, तिसां वयर भासो संविदानांत मान्यता लाभ‌ल्ल्यो भासो तर‌यी, फकत्त कोंकणी एक मात्र भास - पांच लिपियांनी बरंवची भास, कोंकणी मात्र एक भास जी च्यार राज्यांनी उलंवची भास. अशें आसताना आमी कोंकणी भासेक आमच्या तांकिची पाटिंभो दिंवचो आमचो कायदो म्हणताना जमो आस‌ल्ल्या सर्व लोकांनी आपले हात उभे करून ताच्या उत्रांक आपली कबलात दिली.

मानेसत हेनरी डी’सोज अपल्या उलवपांत ’कोंकणेक आता सुग्गेचो काळ, जायतीं कोंकणीं पिंतुरां येवन असात, पर्गांवांत सयत कोंकणी जिवाळांवचीं कामां जावन आसात आनी हें सर्व कोंकणी लोकाक दाधोसकायेचें. देकून ह्या पासत मिनत कर्तेल्या समेसत कोंकणी संघटनांक उल्लास फावो, आयचें कार‍यें निजायकी भोव अपुर्भायेचें कार‍यें, आनी हें मांडून हाड‌ल्ल्या कोंकण तारां आनी आशावादी प्रकाशनाच्या कार्भारिंक उल्लास पाटयतां’ म्हणलो.

जोन आर‍. मसकरेन्हसान उपकार‍ आटवन, हें कार‍यें उभें करुंक मिनत केल्ल्या समेसतांक उल्लास पाटयले, दिवो पत्राचो संपादक मानेसत लारेन्स कुवेल्हो, बाय सुजान्हा कुवेल्हो, फामाद कोंकणी नाटकिसत मानेसत फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया, मानेसत लारेन्स डी’सोज कमानी आनी हेरां हाजर आस‌ल्ल्या ह्या कार‍याचें निर्वाहण वल्ली क्वाड्रसान केलें.

हाजर आस‌ल्ल्या समेसतांक, कोंकण तारां जेरिमेरी तर्फेन फळार आनी थंड पियोवणें आसलें.

हेर सर्तेंचो विवर:
सप्तेंबर २४ (आयतार: सांजेर ४:३० ): कांदिवली (मुखेल‌पण: कांदिवली कोंकणी संघटन)

सर्व फिर्गजेंच्या सर्तेंनी जिकोन आयिल्ल्यांक, मुंबय मट्टाच्या दूसऱ्या हंताचो स्पर्धो:
अक्तोबर १ (आयतार: सकाळीं १०:३० ): जेरिमेरी फिर्गज (मुखेल‌पण: कोंकण तारां)


- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಸರ್ತಿ

3. ಮಿರಾರೋಡ್

2. ವಸಯ್

1. ವಾಶಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]