ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] D.K.A.n Gova Rajy-Dis Achoronn Kelo

Panaji: Rajbhas kaido chalik launk nam tem ekdom’ borem zalem kiteak asa tie sthitint kaido chalik lailolo zalear Romi lipi vaporpi Konknni lok trasant poddttole asle oxem mot ugtaitanam Dalgado Akademicho (DKA) Odheokx Tomazinho Cardozo hannem sanglem ki G§yant bhaile lok vevsai kortat, tannim Konknni xikonk zai asli punn ami tanche koddem tanchea bhasamni uloitat hi ek vichitr gozal zaun asa, mhunnonuch Konknni fattim fattim poddot asa. To DKA-n ghoddoun haddlolea G§y Ghottokraj Dis-achie karyavollint uloitalo. Tache borabor Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes machier asle. Hi karyavoll 30 Mai 2018 disa DKA-chea Reginald Fernandes Vosreant zali.

G§y ani Ghottokraj ho vixoi gheun ghoddoun haddlolea kovi sommelonant G§ya vixim kovink boroch husko asloleacho zannvolem. G§ykarank aplie osmitayechi ani daizachi vhoddvik asa punn onnbhova pormannem G§ychi sthiti sarki nasloleachem mot aikunk mell’llem. Niraxiponnachio bhavnam-i veokt zalio. G§y ek sobit raj’ya asunui tea rajyachem soimb rakhunk amche rajki fuddari osomorth asat oso legit sur kovitantlean ailo. G§ycho itihas sangtanam Kendrantlea fuddariamni G§ykarank koslim kettam kelim tacheim chitronn eke kovitentlean aikunk mell’llem. G§yak mell’llem ghottokraj punn konnachea matheak taj? Oso xinn kaddpi kovita khorea nagrikachi bhavna dakhoita. Cholta tie sthitint G§ykar khuxal nant punn somarombh he korunkuch zai ani utsov he monoukuch zai oxea axavadi vichearamni kovi sommelon borench ronglem.

Kovit sommelonant Narayan Khorjuvenkar, Sandhya Fernandes, Anthony Miranda, Rackson Fernandes, Anthony Correia, Silvestrina Pereira, Saynex J. Souza, Menino Almeida, Joaquim Lourence Fernandes, Seby Braganza, Joseph Pinto, Rena D’ Souza, Annie de Colvale, Maria Monteiro ani Vincy Quadros hannim aplio kovita sador kelio.

Chittnis Vincy Quadrosan kovi sommelon ghoddoun haddpa fattlo hetu sanglo ani 31 vorsam adim aslolea G§ycho aichea G§ya koddem sor korun zonn eklean koxie toren G§y sambhallunk zai tacher bhor dilo. Upkarachea ulovpant Bhanddari Celso Fernandes khuxalponnan mukhar vochunk ulo marlo. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

[खबर] डी.के.ए.न गोवा राज्य-दीस आचरण केलो

पणजी: राज्य‌भास कायदो चालीक लावंक नां तें एकदम बरें जालें कित्याक आसा ती स्थितिंत कायदो चालीक लायललो जाल्यार रोमी लिपी वापर्पी कोंकणी लोक त्रासांत पडटले आसले अशें मत उग्तायतानां दाल्गादो आकादेमिचो (डी.के.ए.) अध्योक्ष तमाजिन्हो कार्डोजो हाणें सांगलें की गोंयांत भायले लोक वेवसाय कर्तात, ताणीं कोंकणी शिकुंक जाय आसली पूण आमी तांचेकडें तांच्या भासांनी उलयतात ही एक विचित्र गजाल जावन आसा, म्हुणनूच कोंकणी फाटीं फाटीं पडत आसा. तो डी.के.ए.न घडवन हाडलल्या गोंय घटक‌राज दीस-आचिये काऱ्यावळिंत उलयतालो. ताचे बराबर चिटनीस विन्सी क्वाड्रोस आनी भांडारी चेल्सो फेर्नांदेस माचियेर आसले. ही काऱ्यावळ ३० माय २०१८ दिसा डी.के.ए.च्या रेजिनालड फेर्नांदेस वसऱ्यांत जाली.

गोंय आनी घटक‌राज हो विशय घेवन घडवन हाडलल्या कवी संमेलनांत गोंयाविशीं कविंक बरच हुसको आसलल्याचो जाण्वलें. गोंयकारांक आपलिये अस्मितायेची आनी दायजाची व्हडवीक आसा पूण अणभवा पर्माणें गोंयची स्थिती सार्की नासलल्याचें मत आयकुंक मेळ्ळें. निराशिपणाचियो भावनांय व्यक्त जालियो. गोंय एक सबीत राज'या आसुनूय त्या राज्याचें संयब राखुंक आमचे राजकी फुडारी असमर्थ आसात असो लेगीत सूर कवितांतल्यान आयलो. गोंयचो इतिहास सांग्तानां केंद्रांतल्या फुडारियांनी गोंयकारांक कसलीं केटां केलीं ताचेईं चित्रण एके कवितेंतल्यान आयकुंक मेळ्ळें. गोंयाक मेळ्ळें घटक‌राज पूण कणाच्या माथ्याक ताज? असो शीण काडपी कविता खर‍या नाग्रिकाची भावना दाखयता. चल्ता तिये स्थितिंत गोंयकार खुशाल नांत पूण समारंभ हे करुंकूच जाय आनी उत्सव हे मनवकूच जाय अश्या आशावादी विच्यारांनी कवी संमेलन बरेंच रंगलें.

कवीत संमेलनांत नारायान खर्जुवेंकार, सांध्या फेर्नांदेस, आंथन्य मिरांदा, राचक्सन फेर्नांदेस, आंतोनी कोरेया, सिलवेसत्रिना पिरेरा, सायनेश ज. सवजा, मेनिनो आल्मेइदा, जाकुयं लवरेंचे फेर्नांदेस, सेबी ब्रागांजा, जोसेफ पिंटो, रेना डी’सोज, आणिये दे चलवाले, मारिया मंतेइरो आनी विन्सी क्वाड्रोस हाणीं आपलियो कविता सादर केलियो.

चिटनीस विन्सी क्वाड्रोसान कवी संमेलन घडवन हाडपा फाटलो हेतू सांगलो आनी ३१ वर्सां आदीं आसलल्या गोंयचो आयच्या गोंया कडें सर करून जण एकल्यान कशिये तरेन गोंय सांभाळुंक जाय ताचेर भर दिलो. उपकाराच्या उलवपांत भांडारी चेल्सो फेर्नांदेस खुशाल्पणान मुखार वचुंक उलो मारलो. राश्ट्र्गीत म्हुणन काऱ्यावळ संपली.

भात्मी: विन्सी क्वाड्रोस

[ಖಬರ್] ಡಿ.ಕೆ.ಎ.ನ್ ಗೊವಾ ರಾಜ್ಯ್-ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

ಪಣಜಿ: ರಾಜ್ಯ್‌ಭಾಸ್ ಕಾಯ್ದೊ ಚಾಲಿಕ್ ಲಾವಂಕ್ ನಾಂ ತೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ತಿ ಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಚಾಲಿಕ್ ಲಾಯ್ಲಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ವಾಪರ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತ್ರಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಟಲೆ ಆಸ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಮತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾಂ ದಾಲ್ಗಾದೊ ಆಕಾದೆಮಿಚೊ (ಡಿ.ಕೆ.ಎ.) ಅಧ್ಯೊಕ್ಶ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಲೋಕ್ ವೆವ್ಸಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆಕಡೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹುಣನುಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಾಟಿಂ ಫಾಟಿಂ ಪಡತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಡಿ.ಕೆ.ಎ.ನ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ಘಟಕ್‌ರಾಜ್ ದಿಸ್-ಆಚಿಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಮಾಚಿಯೆರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ 30 ಮಾಯ್ 2018 ದಿಸಾ ಡಿ.ಕೆ.ಎ.ಚ್ಯಾ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ವಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲಿ.

ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಘಟಕ್‌ರಾಜ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕವಿ ಸಂಮೆಲನಾಂತ್ ಗೊಂಯಾವಿಶಿಂ ಕವಿಂಕ್ ಬರಚ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಜಾಣ್ವಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಣ್ಭವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾಚೆಂ ಮತ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ನಿರಾಶಿಪಣಾಚಿಯೊ ಭಾವ್ನಾಂಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಿಯೊ. ಗೊಂಯ್ ಎಕ್ ಸಬಿತ್ ರಾಜ್'ಯಾ ಆಸುನುಯ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ರಾಖುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜ್ಕಿ ಫುಡಾರಿ ಅಸಮರ್ಥ್ ಆಸಾತ್ ಅಸೊ ಲೆಗಿತ್ ಸುರ್ ಕವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ ಕೆಂದ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಯಾಂನಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕಸ್ಲಿಂ ಕೆಟಾಂ ಕೆಲಿಂ ತಾಚೆಇಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಗೊಂಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಘಟಕ್‌ರಾಜ್ ಪುಣ್ ಕಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾಕ್ ತಾಜ್? ಅಸೊ ಶಿಣ್ ಕಾಡ್ಪಿ ಕವಿತಾ ಖರ್‍ಯಾ ನಾಗ್ರಿಕಾಚಿ ಭಾವ್ನಾ ದಾಖಯ್ತಾ. ಚಲ್ತಾ ತಿಯೆ ಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಖುಶಾಲ್ ನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಹೆ ಕರುಂಕುಚ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಉತ್ಸವ್ ಹೆ ಮನವ್ಕುಚ್ ಜಾಯ್ ಅಶ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ವಿಚ್ಯಾರಾಂನಿ ಕವಿ ಸಂಮೆಲನ್ ಬರೆಂಚ್ ರಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿತ್ ಸಂಮೆಲನಾಂತ್ ನಾರಾಯಾನ್ ಖರ್ಜುವೆಂಕಾರ್, ಸಾಂಧ್ಯಾ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್, ಆಂಥನ್ಯ್ ಮಿರಾಂದಾ, ರಾಚ್ಕ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್, ಆಂತೊನಿ ಕೊರೆಯಾ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ತ್ರಿನಾ ಪಿರೇರಾ, ಸಾಯ್ನೆಶ್ ಜ್. ಸವ್ಜಾ, ಮೆನಿನೊ ಆಲ್ಮೆಇದಾ, ಜಾಕುಯಂ ಲವ್ರೆಂಚೆ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್, ಸೆಬಿ ಬ್ರಾಗಾಂಜಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ, ರೆನಾ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಆಣಿಯೆ ದೆ ಚಲ್ವಾಲೆ, ಮಾರಿಯಾ ಮಂತೆಇರೊ ಆನಿ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಯೊ.

ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸಾನ್ ಕವಿ ಸಂಮೆಲನ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಪಾ ಫಾಟ್ಲೊ ಹೆತು ಸಾಂಗ್ಲೊ ಆನಿ 31 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯಾ ಕಡೆಂ ಸರ್ ಕರುನ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶಿಯೆ ತರೆನ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಭಾಂಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಖುಶಾಲ್ಪಣಾನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ರಾಶ್ಟ್ರ್ಗಿತ್ ಮ್ಹುಣನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]