ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[खबर] विन्सी क्वाड्रसाच्या दोन बुकांची मोकळीक

रोमी कंकणिंतल्या बरवपियांनी आपलीं पुसतकां देवनाग्रिंतूय उज्वाडावंचीं : तमाजिन्हो कार्दोजोमडगांव : रोमी  लिपिंतल्या बरवपियांनी आपलीं पुसतकां देवनाग्री लिपिंतूय उज्वाडावंचीं आनी आपली तांक कंकणी समाजाक दाखवंची अशें दाल्गादो कंकणी आकादेमिचो (द्का) अध्योक्ष तमाजिन्हो चार्दजो हाणें आव्हान केलें.  रायचिये स्नवस आकादेमीन घडवन हाडलल्या साहित्या आकादेमिचो बाल साहित्या पुर्सकार विजेतो विंच्य कुाद्रस हाच्या दन पुसतकांचिये उज्वाडावणिये सुवाळ्याक तो मुखेल सयरो ह्या नात्यान उलयतालो.  ताचे बराबर द्काचो आदलो अध्योक्ष प्रेमानांद आ. लतलिकार, बरवपी विंच्य कुाद्रस, सेलजा लपेस, वारून बेवेरागेस ल्तद.-चो विचे प्रेसिदेंत – अपेरातियोन्स नारायान प्राभू गांकार आनी स्विजेल कुाद्रस माचियेर हाजीर आसलीं.  ह्या वेळार भुर्ग्यां खातीर आसललें ‘रंग बिरंगी फुलाम आनी तर्नाट्यां खातीर आसललें ‘रंग बिरंगी नखेत्राम ह्या दनूय पुसतकांची उज्वाडावणी तमाजिन्हच्या हातांतल्यान जाली. दनूय पुसतकांत प्रेर्णा आनी देखदिणियो २०-२० काणियो आसात.


 
तमाजिन्हन मुखार सांगलें, कांय रोमी  लिपिंतल्या बरवपियांचें बरवप दर्जेदार आसता, तें देवनाग्रिंत आयल्यारूच तांची तांक कळटली आनी तेवूय राश्ट्रीक पावनड्या वेल्या साहित्यीक पुरसकारांक पात्र थार्तले म्हुणलें.  विंच्य कुाद्रस-आक ताणें परबीं दिलीं न्हय फकत ताणें पुसतकां उज्वाडायलीं म्हूण बगर तो आपलें बरवप रोमी  बराबर देवनाग्री लिपिंतूय व्हर्ता आनी भुर्ग्यांच्या साहित्यांत भर्पूर भर घाल्ता म्हूण.
 
रोमी  लिपिचेर खूब अनेाय जाला तो पयस करुंक जाय अशें प्रेमानांद आ. लतलिकारान आपलें मत मानडलें आनी विंच्य कुाद्रस राश्ट्रीक पावनड्यार कंकणिचें प्रतिनिधित्व कर्ता तेदनां मेळटा ती संद घेवन रोमी  लिपिचो प्रस्न मानडुंक उलो मारलो आनी आपल्या अणभवा पर्माणें बरें बरें साहीत'या रचून फुलत आनी फळत वचुंक सुबेसता भेटयलियो.
 
येवकाराचें उलवप कर्तानां बरवपी विंच्य कुाद्रसान आपणा फाटल्यान आसलली शक्ती वापरून सगळ्या बरवपियांक आधार दिवपाचें उतर दिलें आनी केंद्र साहित्या आकादेमिच्या पुरसकारा परस दाल्गादो कंकणी आकादेमिचें सचिवपद व्हडलें म्हूण सांगलें कित्याक ताचे उदेशीं कंकणिंतल्या वेग-वेगळ्या बरवपियांचो सांगात मेळटा आनी एका बरवपियाक मनशाचो/समाजाचो सहकार जाय आसता म्हुणलें.  ह्या वेळार खास आमंत्रीत नारायान प्राभू गांकार हाचेईं उलवप जालें.
 
बरवपी सेलजा लपेस-आन दनूय पुसतकांची भेस-बरेई तरेन वळख करून दिली.  स्विजेल कुाद्रस हाणें सगळ्यांचे उपकार मांदले जाल्यार तियात्रिसत माथेव दे सवजा हाणें सुत्र्संचालन केलें.

भात्मी: आमचो भात्मी

[Khobor] Vinsi Kvaddrosachea don bukanchi mokllik


 

Romi Konknnintlea borovpiamni aplim pustokam Devnagrintui uzvaddaunchim : Tomazinho Cardozo

 

Moddganv : Romi lipintlea borovpiamni aplim pustokam Devnagri lipintui uzvaddaunchim ani apli tank Konknni somazak dakhounchi oxem Dalgado Konknni Akademicho (DKA) Odheokx Tomazinho Cardozo hannem avhan kelem.  Raichie Snows Akademin ghoddoun haddlolea Sahitya Akademicho Bal Sahitya Pursokar vijeto Vincy Quadros hachea don pustokanchie uzvaddaunnie suvalleak to Mukhel Soiro hea natean uloitalo.  Tache borabor DKA-cho adlo Odheokx Premanand A. Lotlikar, Borovpi Vincy Quadros, Selza Lopes, Varun Beverages Ltd.-cho Vice President – Operations Narayan Prabhu Gaonkar ani Swizel Quadros machier hajir aslim.  Hea vellar bhurgeam khatir aslolem ‘Rong Birongi Fulam’ ani tornatteam khatir aslolem ‘Rong Birongi Nokhetram’ hea donui pustokanchi uzvaddaunni Tomazinhochea hatantlean zali. Donui pustokant prernna ani dekhdinnio 20-20 kannio asat.

 

 

Tomazinhon mukhar sanglem, kaim Romi lipintlea borovpianchem borovp dorjedar asta, tem Devnagrint ailearuch tanchi tank kollttoli ani tevui raxttrik paunddea velea sahityik puroskarank patr thartole mhunnlem.  Vincy Quadros-ak tannem porbim dilim nhoi fokot tannem pustokam uzvaddailim mhunn bogor to aplem borovp Romi borabor Devnagri lipintui vhorta ani bhurgeanchea sahityant bhorpur bhor ghalta mhunn.

 

Romi lipicher khub oneai zala to pois korunk zai oxem Premanand A. Lotlikaran aplem mot manddlem ani Vincy Quadros raxttrik paunddear Konknnichem protinidhitv korta tednam melltta ti sond gheun Romi lipicho prosn manddunk ulo marlo ani aplea onnbhova pormannem borem borem sahit’ya rochun fulot ani follot vochunk subesta bhettoilio.

 

Yeukarachem ulovp kortanam Borovpi Vincy Quadrosan apnna fattlean asloli xokti vaprun sogllea borovpiank adhar divpachem utor dilem ani Kendr Sahitya Akademichea puroskara poros Dalgado Konknni Akademichem sochivpod vhoddlem mhunn sanglem kiteak tache udexim Konknnintlea veg-vegllea borovpiancho sangat melltta ani eka borovpiak mon’xacho/somazacho sohokar zai asta mhunnlem.  Hea vellar khas amontrit Narayan Prabhu Gaonkar hacheim ulovp zalem.

 

Borovpi Selza Lopes-an donui pustokanchi bhes-borei toren vollokh korun dili.  Swizel Quadros hannem soglleanche upkar mandle zalear Tiatrist Mathew De Souza hannem sutrsonchalon kelem.

 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]