ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ’ ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್’ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಂಬಾಹುನೆ ಹಾಣೆ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಡಾ|ಸಾಧನಾ ಕಾಮತ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಚೆಪಾಸತ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಚ್, ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ಕವಿಂಚಿಂ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ತಚ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ, ಕವಿಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತರ್ಜಣ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ|ಶೆಣಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಕವಿಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ’ಗಹನ್’ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹರೇಕ್ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಫುಲೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂಬಯ್’ ಹಾಂತುಂ ನವೊಚ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಮ್ ನಾಗರ್ ಹಾಣೆಂ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾಂಚಿ’ಯೆತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವ್ಹಾಖಣ್ಣಿ ಕರುನ್, ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿವುನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: मुंबयांत साहित्य मंच

                                                    

साहित्य अकाडेमीन आयोजीत केल्ली ’साहित्य मंच’ कार‍यें ’कोंकणी कविता’ अक्तोबर १२ तारिकेर, सुक्रारा सांजेर स थावन आट पर‍यांत डा|चंद्रशेखर शेणय हाच्या संचालक‌पणार मुंबयच्या दादरांतल्या ’साहित्य अकाडेमी सालांत’ चल्ली. नामणेचे कोंकणी कवी वल्ली क्वाड्रस अजेकार, नज्रेत नेरी ताकोडे, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको आनी हिलरी डी’सिलवा निड्डोडी हांच्यो कविता प्रसतूत जाल्यो.

स वोरांचेर जाल्ल्या ’साहित्य मंच’ च्या सूर‍वातेर साहित्य अकाडेमिचो कार‍यदर्शी कृषण किंबाहुने हाणे, सप्तेंबर ३० तारिकेर सर‌ल्ल्या नामणेची कोंकणी वावराडी डा|साधना कामत हिच्या अत्म्याक शांती मागचेपासत दोन मिनुटांच्या मौनांत सुर्वात कर्तच, ’साहित्य मंच’ चलवन व्हरुंक नामणेचो कोंकणी नाटकिसत डा|चंद्रशेखर शेणय हांची वळोक करून हांकां वेदिचेर आपयलें.

डा|चंद्रशेखर शेणय हाणीं कविंचीं वळोक करून तांकां एकेकल्यांक वेदिचेर आपयतच एका पाटल्यान एक अशें, कविंनी अपलीं तीन-च्यार कोंकणी कविता तशेंच तांचें हिंदी/इंगलीश तर्जण वाचून सांगलीं. उपरांत कार‍याचो अध्यक्ष डा|शेणय अपल्या उलवपांत ह्या कवितेंचेर उलयित्त कशें ह्या कवितेंनी कविची उपस्थिती तशेंच आयकोवप्यांक एकेका कवितेंचेर ’गहन’ लाभता म्हणालो. हरेक कविता समाजिच्या वासतवाचेर केल्लें चित्रण म्हणालो. मुंबयांत कोंकणी कविताशेत अशेंच फुलोन, फुडल्या दिसांनी जायते कोंकणी कवी मुकार येवंक उलो दिलो.

’साहित्य अकाडेमी मुंबय’ हांतूं नवोच नियुक्त जाल्लो मानेसत ओम नागर हाणें ’साहित्य मांची’येत प्रसतूत जाल्ल्या कवितेंचेर व्हाखण्णी करून, ह्यो कविता भारताच्या खंच्याय भाशेंनी तर्जण करुंक योग्य जाल्ल्यो म्हणून अपले विचार मांडले, तशेंच नवेंबर २ तारिकेर चलुंक आसच्या ’कोंकणी बूक-समीक्षा’ कऱ्याक समेसतांक आपवणें दिवून सर्वांचो उपकार आटयलो.

कोंकणी भाशा मंडळ हाचो अध्यक्ष बाब जोन डी’सिलवा, तशेंच कार‍यदर्शी बाब लारेन्स डी’सोज कमानी हाजर जाल्ल्या कोंकणी लोकांपयकिंतलीं थोडीं.


- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]