[ ಅಂಕಣ್ ] ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ತೀನ್ ಸ೦ಗ್ತ್ಯೊ ಆಸೆ೦ ಕರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಆಡಾಯ್ತಾತ್-ಭ್ಯೆ೦,ಹ೦ಕಾರ್ (ಗರ್ವ್),ಆನಿ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ (confusion ). ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ೦. ಭ್ಯೆ೦ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್... ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೊ ನವೊ ಆಂಕ್ಡೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂವಾದ್ ] ಹಾಸೊ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ, ಹೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗತ್ ತರ್ ಸಾಲ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಯ್ರ್ ಸಾಲಾಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕತಾತ್. ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಸುಡಾಳ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ತರ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುನ್ ಬೊಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂಚೆಸವೆಂಚ್ ಬೊಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ - ಹೆಂ ಅತಿಶೋಯಕ್ತ್ ಉತರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉತರ್. ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬ್ರೊತೊ ] ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ

ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ದೇಸಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಂಚ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಚಿ ಸಕತ್ ಪಾರ್ಕಿ. लवी गंजिमठ वृत्तेन एक शिक्षकी तशेंच अपरूपायेन कविता बरयता. समाजेच्या लोकाचेर जेदनां देसाचे कायदे कसलो परिणाम घालुंक सक्ता म्हळ्ळे चिंत्पाच्या बुन्यादिचेर बरयिल्ली ही कविता तुंच वाचून हाची सकत पार्की.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಅಂಕಣ್ ] ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ - 2

ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ-ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಬಳ್, ಉದಾರ್ ಮನ್, ಸೆವಾ ಮನೋಭಾವ್, ಮೋಗ್, ಭಗ್ಸುಂಚೆ, ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾನಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ಕಾನ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ನಾಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಜೀಬ್ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ರಚ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಂಕ್ಡೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬ್ರೊತೊ ] ಯುವತಾರಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕುನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಅನಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸುನ್, ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪೆಟ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್, ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಅಪ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂಚೆರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್‍ಜೆಚಿ. ಏಕ್ ಬರಪ್ ಧಾಡುನ್ ತೆಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ’ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ’ಜಿಗ್ಗ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪರ್ಜಳುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್ (ಇಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್) ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ, ಫುಡೆಂಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಪರಿಂ ಹೊಯ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚಾನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ. कोंकणी भासेंत बरयतेले चडताव जावन वाचून ’कोंकणी’ शीक‌ल्ले शिवाय इसकोलांनी न्हय. आयची परिगत बदल्ल्या, इसकोलांनी कोंकणी शिकचो आवकास भुर्ग्यांक फावो जाला पूण अपलेसतकीं कोंकणी बरवंक शिकून, साहित्याची वोड अनी अभिरूच आसून, अपलो मांय‌गांव सोडन पर‍गांवाक पावल्यार‌यी अपल्या काळजांत पेटचो कोंकणी मोग जिवाळ दवरुंक जायते आज‌काल समाजीक जाळिजाग्यांनी अपलीं बर्पां वांटतात, हीं सर्व बर‍पां अपुर्भायेचीं म्हणुंक जायना तर‌यी, हें एक पयलें मेट म्हण लेकून, अपलें वाचाप विसतारायलें तर, असल्यांक अपल्या बर‍पांचेर सुध्राप हाडवंक साध्य आसा, पूण मिनत कर्ची भोव गर‍जेची. एक बरप धाडून तें पर‍गट जातच्च ’समाजीक जाळिजाग्यांनी ’जिग्ग’ कर‍न पर्जळून, उपरांत कोनशाक पडतेल्यांचेर ही कविता विणल्या. मानेसत एलियास (इलास अलंगार) जिण्ये अनभोग जोड‌ल्लो कोंकणी वाचपी, फुडेंय हाच्या लिखणेथावन हाच्याकी अपुर्भायेचीं बर‍पां येंवदीत शिवाय काजुल्यापरीं होय माज्वोन वचाना जांव म्हळ्ळोच म्हजो भर‍वसो.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ] ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ - 5

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಭೋವ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಪುಣ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕವಿತೆಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. चित्रां-विचित्रां अंकणांत ह्या पावटिचें पिंतूर भोव सकाळीक पूण मार्मीक जावनासा. कवितेची प्रतिभा आसच्यांक तुकलांवचें पिंतूर जावनासा.  Chitram-vichitram onkonnant hea pauttichem pintur bhovo sokallik punn marmik zaunasa. Kovitechi protibha ascheank tuklamvchem pintur zaunasa.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬ್ರೊತೊ ] ಯಾದಿಂಚೆ ವ್ಹಾಳ್

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಂತ್‌ಚ್ ’ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್’, ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ಯಾದ್, ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಯಾದಿಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಸಹಜ್. ಜಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ತೊ ಪಾವುಂದಿ, ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಯಾದಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘೆವ್ನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಜೋಯ್ಲಿನ್ ಸಿ. ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ತಿಕಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರ್ಯಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 4

ಜೆದ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾವೊತಾಂತ್ ತಾಪೊನ್ ಫಕತ್ತ್ ಸುವಾಧಿಕ್ ಫುಲಾಂ ದಿತಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಥಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಶಿಕ್ತಾ, ತೆದ್ನಾ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಸಮೊರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನೀತೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಕವಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್? ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್.जेदनां जिवितावोतांत तापोन फकत्त सुवाधीक फुलां दितल्या फुलांथावन मनीस शिक्ता, तेदना मनीस आपले दोळ्यासमोर जांवच्या अनीतेक सयत उत्रां नासतांच पिंत्रांवची कला कितलेशे कवी समजुंक सक्तात? कितेंच सांगिनासताना सयत सक्कड सांग्ता नामणेचो कवी जेरी रासकिन्हा, आंजेलोर. Jednam jivitavotant tapon fokot't suvadhik fulam ditolea fulanthaun monis xikta, tedna monis aple dolleasomor zamvchea onitek soit utram nastanch pintramvchi kola kitlexe kovi somzunk soktat? kitench sanginastana soit sokkodd sangta namnnecho kovi Jeri Raskinha, Anjelor.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಭಲಾಯ್ಕಿ ] ವರ್ಸಾವಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಖೆಳಾಚೊ ಕೋಚ್ ತಶೆಂ ಪಿ.ಟಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದನಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸಾಂಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್. ಖೆಳಾಚೊ ಕೋಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಯಮಿತ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀವ್; ಜಿವಾಂತ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಕೋಚ್ ಮಯ್ದನಾರ್ ತಕ್ಲಿಘುಂವೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಉದಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸನಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲೆಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ತೊ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚಿಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ದಿವ್ಟಿ ] ಲಗ್ನಾ-ತಾರುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬುಡ್ತಾ?

ಭೋವ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಹೊ, ಆಮಿ ಮಾಜ್ರಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗುಪ್ತಿ/ಲಿಪ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಹಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಿರಾಂತಿನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಹಾಸುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಆಮ್ಚೆ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಲಗ್ನಾಭಾಂದ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಸ್ಕಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮತ್ಲಬ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ತ್ರಾಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿತಾ ದೆಕುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ, ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್, ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತ್ಲೆ? ಕೊಣಾಕ್ ತಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸುಂ ವಾ ನಾ ಆಸುಂ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕನಾಕಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಅಂಕಣ್ ] ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾರತ್... ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಆಮ್ಚೊ ಲಾದ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಬೋರೆಗೌಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಲಾಭ್ಚಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ದೋನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವೆಳಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ದುಕಾನಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ. ಕಸಲೆಂಚ್ problem ನಾತ್ಲೆಂ. ರಗ್ಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ನವೆಂಬ್ರಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ನಂತರ್. ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚಾ MORE ದುಕಾನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಘಸ್ಟಿಲ್ಯಾರೀ network problem ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ transaction ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 'ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸರ್.. ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ಪಿಡಾ!' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಗದ್ ದುಡ್ವಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಂಕಣ್, ಫಾಮಾದ್ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಥಾವ್ನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂವಾದ್ ] ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಕಲೆವಿಶಿಂ ಕೊಣ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ಕಲೆವಿಶಿಂ ಕೊಣ್ ಗಾಯ್ತಾತ್, ಕೊಣ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆತಾ, ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್; ’ತಾಣೆಂ ಮೋಗ್, ಮೋಗ್‌ಚ್ ಆನಿ ಫಕತ್ತ್ ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಲೊ’ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಿರೆಂಚ್ ಭರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಚಡುನ್ ಆಸಾ.
ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುಟ್ ಸತ್. ತೊಂಡಾರ್ ಅಜೂನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸೊ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ಖಾಸ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ಆಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮೀನಾಬಾಯೆಸವೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ನಾನುಇಸಮ್ ] ನಾನು ಇಸಮ್

ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬುಕಾಂ ಆಂಗ್ಡೆಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವಾಚ್ತಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ತಲೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾನು ಮರೋಳಾಚೆಂ ’ನಾನುಇಸಮ್’ ವಾಚುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಧೇಶ್ ಗೊವಾಯ್. ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬೆಂನಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಾನು ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ಯೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಅಂಕಣ್ ] ಆಂಬೊ ಆನಿ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿ

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಫಳಾಂಚೊ ’ರಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನಿ ಮಾಂದ್ಚೊ ’ಆಂಬೊ’ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಕಿತ್ಲಿ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್