ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

3. ಆಮಿಂ ಕೊಣಾಚಿ ಝುಜಾರಿ ??

ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ತರಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಗೊರೊ ಗೊರೊ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ದಾವ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಡೆ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಘುಣ್ಗುಣ್ತಾಲಿಂ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್ಲಿಗಿ. ಲಜೆಚೊ ಮುದೊ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಗುಟ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ, ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಪಾವ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಮಾರ್ಲಿಂ. ಸದಾಂ ತೆರ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಕಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತರಿ ತುಜ್ಯೆ ಸೆವೆಕ್ ಆಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್, ಪೊದೊರ್ನ್ ಮೊದೊರ್ನಿಕ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಳವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಘರಾ ಜೆವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈದಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೊವ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮೊಂತಾಮಾಲಾಗ್ಚೆಂ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಬರೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಆಜ್ ತೊ ಚಲೊ ಏಕ್ ದೆವೊತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸಾದ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಭುರ್ಗಿಂ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲಾ, ಕಾಳ್ ಘುಂವ್ಲಾ ಆನಿ ಬದಲ್ಲಾ.ಆತಾಂ ವಿಗ್ಯಾನ್, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕಿ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ದಿಶಾ ವೆಳಾಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲೊನ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಎಕೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಭೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಯಾಜಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಮಿಶ್ಯೊನರಿ, ಮಟ್ವಾಸಿ, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಅಶೆಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಿಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಳ್ಗೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟಾಗತೆನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉತ್ತೀಮ್ ದೆಣ್ಯಾವಂತ್, ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.

ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ, ಕರ್ತುಬಾಂ, ಘಟನಾಂ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಸಮರ್ಪಣ್, ಮಿಸಾಂವ್ ವಿಶಿಂ ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ಸತಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಿಂ ಆಡ್ಹೊಕ್, ಕ್ಹೊಡು ಕ್ಹೊಡು ಲಾಗ್ತಿತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಸಾಣೆಚಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಸ್ರೊಂಚಿಂ ನ್ಹಯ್.

ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ಯಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲ್ಲ್ಲೆ, ತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ತಿಂ ದಿತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಾ. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಅಸಲೊ ಉಪದೆಸ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾ.

ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಅನ್ಬೋಗ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥೈಲಿ ಭರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ವೆದಿ ಆನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರವರ್ಗ್ ಕಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ದಿತಾಂ.

ಪಯ್ಲೊ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್, ಚಾಲಿಂತ್, ಹಾವ್-ಭಾವಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಚೊ, ಶಿಸ್ತೆಚೊ, ದೇವ್ ಭೆರಾಂತೆಚೊ ತಶೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ. ರೀತ್-ನೀತ್-ಸತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ-ಕುಮ್ಸಾರ್-ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ತರೀ ಭೆಟ್.ಸಂಸಾರಿಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಲಬ್ದಾನಾಸ್ಚೆಂ.ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೊ ಕಠಿಣ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೆಂ. ಉಪ್ವಾಸ್ ಆನಿ ದಂಡವ್ಣಿ ತಶೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅಸಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ . ಮಿಸಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಚಡಾವತ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 80% ಹ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ಗಚೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.

ದುಸ್ರೊ: ಜಶೆಂ ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ , ಪಾಡಿನುಪ್ಪು ಜಿತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂಯಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಂದ್ಪಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ. (ಫಿಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್.) ತಿತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್. ವಾವ್ರ್ ಕರುಂ ಯಾ ನಾ.... ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದಿಸ್ ಪಾಶಾರ್. ಖಾಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್ , ಬಿಡಾರ್, ಗರ್ಜೊ ಫುಕ್ಸಾಟಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ನಾ ಖುದ್ದ್ ಚಿಂತಪ್, ನಾ ಆಟೊವ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ವ್ಯವದಾನ್ ನಾ. ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಚ್ ಏಕ್ ಖುದ್ರೊ. ಹೆರಾಂಚೆ ರಗ್ಳೆ ನಾಕಾತ್. ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ಚೆಂ ನಜೊ.ಆತಾತಾಂ ಅಸಲೆ ಪ್ರವರ್ಗಾಚೆ ಹರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ 10-15% ದಿಸ್ತಾತ್. ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖುದ್ದ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ವ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್.ತರೀ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನಿಸ್.

ತಿಸ್ರೊ: ಖರೆಂಚ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಬರ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕುಸುಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಬರ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾತಾತ್.ದುಡು, ಚೆಡ್ವಾಂ/ ಚಲೆ, ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ, ಪಾರ್ಟಿ, ಆಸ್ತ್, ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ತಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ. ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಕಾಂಯ್ 5-7% ಆಸ್ತಿತ್ ತರೀ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಹೆ ಕಾಳೆ ತಿಬೆ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ನಿತಳ್ ದುದಾಂತ್ ಪುಲ್ಚಟ್ ಇರ್ಜಣ್.ಆಪಾಪ್ಣೆ ಪಂಗಡ್, ಖುದ್ದ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆಟೊವ್, ಚೋವೀಸ್ ವೊರಾಂಯಿ ಸಡಿಳ್ ಜಿಣಿ. ಮಿಸಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿವೆದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್.

ಚವ್ತೊ : ಕಠಿಣ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ದೈವಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಸಂಗಿಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್, ತೊಟಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆ ದಂಡ್ವ್ಣೆಕ್ ಜಾಂವ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜಾಂವ್, ಉತ್ಪನ್ನಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ತೊಟಾಂನಿ, ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಸಮರ್ಪಿಕ್ ಜಿಣೆಂ ಲೋಕ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಫೊಡ್ಚೆಂ, ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ದೂದ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ, ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಜಿಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಾಂಕ್ತ್.

ಪಾಚ್ರೊ: ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ.. ವಡಿಲಾಂಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ. ಪಾತಳ್ ಜಿಬೆನ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಲೊಣಿ ಸಾರೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಿಷ್ಣಾತ್.ತೀಸ್-ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿಯಿ ಶಹರಾಚ್ಯಾ, ರಗ್ಳೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸರ್ಚೆ ಹುದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಚೆಂ.

ಸವೊ : ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ ದಾನ್. ಸ್ವ- ಹಂ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಲೋಕ್ ದಿತಾ ದೆಕುನ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ. ಫಕತ್ತ್ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್. ಆಪುಣ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಚೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಜಾತಾ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ದೈವಿಕ್ ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂಚೊ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಾಂಚೊ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಫೈನಾನ್ಸರಾಂಚೊ, ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಫಿಸರಾಂಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಮ್ ತೊ ಕರೊಂದಿ/ಕಸಲಿ ಜಿಣಿಯಿ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ತೊ ಲಾಭ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಅಶೆಂ ಅಜೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವರ್ಗ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಯಾಜಕಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಫೋಕಸ್ ಕೆಲಾ ತರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಜಿಣಿ ಅಜೂನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ತ್ಯಾ ಕೊಂವೆಂತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚೊ. ಸಾತ್ ಧರ್ಮಭಯ್ಣಿಂ. ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮರೆಕ್ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಜತ್ ದಿತಾನಾ ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ, ರಾಂ... ಚೆ..ಚಿ... ಉತ್ರೊನ್ ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ ಶೆಂಡಿ ಶೆಂಡಿ ಧರ್ನ್ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ರುಮಾಂತ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್ಲೆ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಭಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ತರಿ ರಾಂದ್ಪಿಣ್, ತೊಟಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ, ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಖಜ್ನೆಚ್ ಫುಟ್ಲೆ... ಅಶೆಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಯಾಂ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಹಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾನಾ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ?

ದೇವ್ ಆಪ್ವ್ಣಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಚಿಂ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ-ದೋಗ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸ್ ವಿಂಚ್ತಾ. ಹೊ ಮಾಪ್/ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಜೂನ್ ತಸೊಚೆ ಉರ್ಲಾ ಆನಿ ತಿಕ್ಲೆ ಚಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಖೂಬ್ ದೆಂವ್ಲ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ?

1. ಆದ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ಜೊಂಯ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸುಖ್-ದುಖ್, ದೇವ್-ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಸಾಅಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ .ಧಾರಾಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ.ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಭ್ರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ಲಿ ತರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವ್ಯಿ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕಾಪಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಧಿರೊ ಶಿರೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚೊವ್ಗಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಕುಟ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಪುರೊ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಣ್ ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂತಾನ್ ? ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೊಕ್ಳೊ ವಾದ್. ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆ ರಜಾರ್ ನಾ. ಆಯ್ತಾರಾಂಚಿಂ ಮಿಸಾಂ ಸನ್ವಾರಾಯಿ ಜಾತಾತ್ . ನಾ ತರಿ ಓ.ಕೆ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಮಾಜ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ , ತಾಂತ್ರಿಕತಾಕ್ ಆನಿ ಪಗತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ಲೊಕಾ ಥ್‍ಂಯ್ ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ಲಾಂ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಪಯ್ಶೆ-ಗಿರೆಸ್ತ್ಪಣ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆ ಮದ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾಂ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಮನಿಸ್ ಚಡ್ ಸುಡುsಡಿತ್.ಉಣ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚ್ಡ್ ಮುನಾಫೆ ಕರ್ಚಿ ಪ್ಲವೃತ್ತಿ, ವಾಡ್ಲ್ಯಾ.ಶಿಕ್ಪಾ ರೀತ್ ಫಕತ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮ್ಕ್ ದಿಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮೌಲ್ಯಂ ಶಿಕಯ್ನಾಂತ್.

2. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜೆಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲಿ. ಆಜ್ ಲಾಯಿಕ್ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ನಿಷ್ಣಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೇಲ್ಫಾಂಕ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ವಿಸ್ರೋನ್ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಖ್-ಭೋಗ್ , ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ದುಡು-ಸಂಬಂಧ್, ಬಾಂದ್ಪಾಂ-ವಾಹನಾಂ, ನಾಂವ್-ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪೊಸ್ಕಾಟೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾತಿತ್? ಭಾಯ್ರ್ ನಿತಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹಜನ್ಭರಿತ್ ಮೌಲ್ಯಂ ಜಾಯ್. ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಅರ್ಥ ಪರತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

3. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ?ಕೊಣಾಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯ್ ರೈ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ಕೊಣಾಕ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆವಡ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟ್ನ್, ಬುಶ್ ಆನಿ ಲಾದೆನಾಕ್ ತರಿ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಫಕತ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧನ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್. ಪುಣ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ತಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್? ಆಜ್ ದೊತೊರ್ನಿಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟ್ನಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೌಲ್ಯಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಮನೋರಜನ್ ವಿಷ್ಯಾಂನಿ. ದೇವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ಪಣ್ ಧರ್ಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದಿಸನಾ ತೆದ್ನಾಂ. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಬಾವ್ತೆಲಿಂ.

4. ಸಂಸಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಅಸಾ. ಸಂಸಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ಬೊಟಾಂ ತುದ್ಯೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವೇಳ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಯುವಪಣಾಂಚಿ ಇಕ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ, ಯಾಜಕಿ ತರ್ಬೇತಿಕ್, ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ , ಕೊಣಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ? ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಮಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಮಾತ್ರಿಮೊನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂಕಿ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ಪರ್ನ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ತಿದ್ವುನ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಸಮಾ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚಿ ವಿಂಚ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ.

5. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಡಾಂತ್ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ : ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಆಡಳ್ತೆಂ, ಆಪಾಪ್ಳೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಯುವಜಣ್, ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೆ ನಿತಾಳ್ ಝರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾತ್. ತಾಕಾ ಕೊಂಡ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ತಳೆಂ, ನ್ಹಂಯ್ ವ ದರ್ಯೊ.... ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕಿ ತರ್ಬೇತಿ ಗರ್ಜ್.

6. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮೌಲ್ಯಂಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ನಾ. ಆಲ್ತಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಟಿವಿ, ಇಮಾಜಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಸಿಆರ್, ಎಂಪಿ.3 , ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ದೈವಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಣೆಂ ದೈವಿಕ್ ವಾಚಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಸವಲಾತ್ಮಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಚೊವಿಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ ದೇವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ನಾಂತ್. ಮೊಟೊವ್ಭರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಮೀಟ್ ಕಸಲಿ ರೊಚ್ ದೀತ್?

ಬೆಳೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ವಾವ್ರಾಡಿ ಥೊಡೆಚ್. ಆತಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂಯಿ ಸರ್ಗಾಚೆ ಝುಜಾರಿ ಉಣೆಂ, ಲುಸಿಫೆರಾಚೆ ಶಿಪಾಯಿ ಚಡ್.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಮಾರ್ಚ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ?

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]