ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

 [ಸ್ಪರ್ಧೊ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 1


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

"Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary." - Khalil Gibran

ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕವಿಂನಿ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ, ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್, ಕವಿತೆಚೆ ಅತ್ಮೆ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ನವೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ 'ಕವಿತಾ' ಏಕ್ ಪ್ರಭಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಡ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಕಾವ್ಯಾಂಶ್ ಚಡ್ಲಾಂಕಾಯ್? ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್? ವಾ ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್? ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಚುಂಕ್, ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಸಬ್ಧ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಟಿಂ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗುಂತುನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾ ಕರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ? ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರಿನಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖಚ್ರೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

Poetry is emotion put into measure. The emotion must come by nature, but the measure can be acquired by art.” — Thomas Hardy

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಯ್ಲೊ ದರ್ಜೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (www.daaiz.com) ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ’ತಿಂತೆರಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಅಮಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹರಯೇಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ದಿವುನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ; ಅನಿ ’ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಕವಿ’ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿ;

ಪಿಂತುರ್ 1. ಎಚ್ಚೆಮ್ (ಭುಕ್ ಅನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ)
ಪಿಂತುರ್ 2. ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರ್)
ಪಿಂತುರ್ 3. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನ್ (ಲಜ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್)
ಪಿಂತುರ್ 4. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ (ಉಜೊ ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್)
ಪಿಂತುರ್ 5. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ನಾಂವ್ ಅನಿ ಹಾಂವ್)
ಪಿಂತುರ್ 6. ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಧಗ್)
ಪಿಂತುರ್ 7. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ (ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್)
ಪಿಂತುರ್ 8. ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ (ಕವಿ ಅನಿ ಕವಿತಾ)
ಪಿಂತುರ್ 9. ಅವಿನಾ ಮಿಯಾರ್ (ಝುಜ್ ಆನಿ ರುದಾನ್)
ಪಿಂತುರ್ 10. ನಂದಿನಿ (ನೀದ್ ಆನಿ ಗೀತ್)
ಪಿಂತುರ್ 11. ರೋಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಹಿಂ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ?)
ಪಿಂತುರ್ 12. ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರ್ ಒಮ್ಜೂರ್ (ಧಾಂವ್)

ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜ್ 2006 ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್
[ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ; ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಹ್ಯಾ ಭಾರಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ’ಮೊತಿಯಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ’ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

The poet is the priest of the invisible.” — Wallace Stevens

2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪಿಂತುರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ’ಉತ್ರಾಂತ್ ಸೂತ್ರಾಂ’ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಕವಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಕವಿ:

ವಿಶಯ್ 1. ಕಾವ್ಯಾದಾಸ್/ಲಿಯಾಬ್ (ಮ್ಹಜೊ ಪೆಲೊ ಕೊಣ್?)
ವಿಶಯ್ 2. ಮಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ನೀರುಡೆ (ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ?)
ವಿಶಯ್ 3. ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ (ಹಾಂವ್ ಕವಿ ನ್ಹಯ್)
ವಿಶಯ್ 4. ಜೆರಿ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ (ಘೆ ಖುರಿಸ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ)
ವಿಶಯ್ 5. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ (ಕಾಳಿಂ ಹಿಂ ಮೊಡಾಂ)
ವಿಶಯ್ 6. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ (ಆಮ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ, ಹೆರಾಂಚಿ ನಾಂವಾಚಿ)
ವಿಶಯ್ 7. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ (ಕುಂಪಾರ್ ಕರುಯಾಂ)
ವಿಶಯ್ 8. ಮಾ|ಜೋರ್ಜ್ ಒಲಿವೆರಾ (ಮ್ಹಜೊ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್)
ವಿಶಯ್ 9. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫುರ್ತಾದೊ (ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕವಿ ಕರಾ)
ವಿಶಯ್ 10. ವಿನ್ಸಿ ಮೆಲ್ಕಾರ್ (ಜಿಯೆಗಾ)
ವಿಶಯ್ 11. ಆರ್ಯನ್ ತಾಕೊಡೆ (ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಕಾ)
ವಿಶಯ್ 12. ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿರೇರಾ (ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್)

ದಾಯ್ಜ್ 2007 ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಕವಿ: ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್.
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
(ದುಸರೆಂ ಇನಾಮ್) ಆನಿ ಮಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ (ತಿಸರೆಂ ಇನಾಮ್)

[ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ; ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಎಡ್ಮಂಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ (2019-20)

ಪುಣ್ ’ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಕನ್ನಡ್, ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕ್ವೀಸ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ಜಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ಜಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸತ್ ಆಮಿ ವೊಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಜೀಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ’.

ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಯ್ನೊ (ದಸೆಂಬ್ರ್ 2019), ಅಶೆಂಚ್ ಜನೆರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್, ಮಾರ್ಚ್... ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಲೊ, ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಸರ್ ಕವಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ ಪ್ರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ಕವಿಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಂಚವ್ನ್ ಚಲ್ಚಿನಾ, ಬಗರ್ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತಲಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್, ಕಸಲಿಚ್ ಬಂಧಡ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಭಾರಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ’ವರ್ಸಾಚಿ ಕವಿತಾ’ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತಲಿ.

- ಸಂ

 

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂಚ್ವೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್/ಖಾಲ್ತೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಪಕ್ವ್. ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ. 'ಮೊನಿ ಬೋಬ್' (2017) ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಾ 

 [Spordho] Moineacho Kovi - 1

John Sunttikoppa

 

"Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary." - Khalil Gibran

kovitevixim somsar‌bhor kovimni sobhar ritichim veakheanam dileant. Kovitechim rupam, kovitechi sokot, koviteche otme vellakallak sori zaun bodlun oyleant. Paromporik rin boroyil'lim kovita az‌kal oplo mohotv hogddaun asat toxench nove nove proyog kovitechea xetant zaun asat. Ani zogotik sthorar kovita ek probhol madhyom' zaun oylam. Punn konkonni hea prokrient khoim asa mholl'llem poilem soval. Amchemodhem kovita mhonnun boroiteleancho sonkho soddla asuyeta punn kaveanx choddlankoi? kovito mhollear fokot utranchi ras? va fottinchea utranchi xinkoll? lokank mechunk, lokanthaun vha vha sobdh apnnaunko eklean fottim utrank guntun sador kel'li va korchi kovita zota? kednam ek kovita poili oplea ontoratmok arso dhorina tednam ti kovito fokot utrancho khochro matr zata mholl'llem mhojem khasgi chintap ani patyenni.

Poetry is emotion put into measure. The emotion must come by nature, but the measure can be acquired by art.” — Thomas Hardy

konkonni kovitenk soit voilo dorzo dimvchea iradean 2006 isvent daiz.com' (www.daaiz.com) zallizageacher ’tinterant pinturam’ mholl'llem onkonn cholu kel'lem. Ek vors‌bhor hem onkonn omi choloilem. Horoyek moineak ek pintur divun tea pinturacher kovita boromvcho spordho to zaunaslo; oni ’moineache kovi’ inamam zodd‌l'le kovi;

pintur 1. Echchem' (bhuk oni sodhnam)
pintur 2. Onil Pernal (rosto ani mister)
pintur 3. Meaksim' Lobo Speyn (loz ani bhirant)
pintur 4. Vilson Kottil (uzo ani kallok)
pintur 5. Melvin Pernal (namv oni hamv)
pintur 6. Proson'n Nidd'ddoddi (paus ani dhog)
pintur 7. Vilfredd Lobo (mhozo mam-i‌gamv)
pintur 8. Vinsi Pintto Anjelor (kovi oni kovita)
pintur 9. Ovina Miar (zhuz ani rudan)
pintur 10. Nondini (nid ani git)
pintur 11. Robortt Fernanddis (him konnachim bhurgim?)
pintur 12. Arthor Pirer Omzur (dhamv)

Toxench Daiz vorsacho kovi 2006 puroskar zoddpi kovi: Echchem'

[vinchounn somitint as‌l'lim; Sijyes Takodde, Melvin Roddrigos, Anddryu ddi’kunha, Elyer Takodde ani Vol'li kvaddros]

hea bhara moineamni porgott‌l'lea vinchnnar kovitenk axavadi prokaxonan ’motiam ani taram’ bukarupar porgottla.

The poet is the priest of the invisible.” — Wallace Stevens

2007 isvent hea spordheachem rup bodlun, pintura bodlak ek vixoi dimvcho ani tea vixeacher kovita boromvcho spordho ’utrant sutram’ spordho manddun haddlo oni hea spordheant moineache kovi inamam apnnayil'le kovi:

vixoi 1. Kaveadas/liab (mhozo pelo konn?)
vixoi 2. Ma|Melvin Pintto Nirudde (hamv konnacho?)
vixoi 3. Edd'ddi Siker (hamv kovi nhoi)
vixoi 4. Jeri ddi'mel'lo (ghe khuris konkonnicho)
vixoi 5. Anttoni Barkur (kallim him moddam)
vixoi 6. Klerens Koikombo (amchi matr seva, heranchi namvachi)
vixoi 7. Melvin je. Vas (kumpar koruyam)
vixoi 8. Ma|zorz Olivera (mhozo dex mohan)
vixoi 9. Fransis Furtado (mhakai kovi kora)
vixoi 10. Vinsi Melkar (jiega)
vixoi 11. Aryon Takodde (pattim pollenaka)
vixoi 12. Vailett Pirera (xenn ghalteleank)

Daiz 2007 vorsacho kovi puroskar jikpi kovi: Anttoni Barkur.

Vilson kottil (dusorem inam') ani ma|melvin pintto nirudde (tisorem inam')

[vinchounn somitint as‌l'lim; Anddryu ddi’kunha, Ansi paloddka, Eddmondd noronha, Kixu barkur ani Vol'li kvaddros]

Moineacho Kovi (2019-20)

punn ’moineacho kovi’ spordheak ami kon'nodd, nagori toxench romi lipint konkonni kovita boroiteleank ek ugto aukas dil'lo ani g§yam thaun kovimni poilea moineant bhorpur humedin oplim kovita dhaddleant. Ekvis vinchnnar kovita omkam ailim ani ekek kovita opurbayechim mholl'llem tim kovita vach‌l'leank somzotelem. Hea poilea spordheant jik konnachi zolea solvonn konnachi zolea mhonnun vichar korchepras ek sot ami vopun gheunko zai ani ti zaunasa ’jik konkonni kovitechi zalea’.

Ho poilo moino (dosembr 2019), oxench zoner, febrer, march... Sogllem vors‌bhor ho spordho astolo, ani hantun konnem-i bhag gheuyeta. Hangosor kovichem tondd polleun vo prai polleun va kovik lab‌l'le puroskar polleun vinchoun cholchina, bogor fokot kovitek polleun vinchounn choltoli dekun hea spordheant konnem-i bhag gheuyet, kosolich bondhodd aschina bogar fokot konkonni kovita dhaddchi. Hea bhara moineamni porgott zaunko aschea kovitem poikintlea eka kovitek ’vorsachi kovita’ zaun vinchounn choltoli.  

- Som

 

John Sunttikoppa: kanoddi bhasent opurbhayecheo kovita/kanneo boronchvo zon ddi’soz, vrit'ten ek xikxok. Sahiteachem podyut'tor xikap zoddun ascho ho ek bhovo somvedon‌xil toxench bhovo movall/khalto. Punn chintnamni titlochch poripokv. Somajintlea vankddeancher vimorxatmok nodor ghalchem chintap hachea choddtavo borpamni nixeta. 'moni bob' (2017) hachea konkonni kovitencho poilo zomo axavadi prokaxona kanoddi toxench nagori lipient porgottla. 

 [स्पर्धो] मयन्याचो कवी - १

जोन सुंटिकोप्प 

 

"Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary." - Khalil Gibran.

कवितेविशीं संसार‌भर कविंनी सभार रितिचीं व्याख्यानां दिल्यांत. कवितेचीं रुपां, कवितेची सकत, कवितेचे अत्मे वेळाकाळाक सरी जावन बदलून अयल्यांत. पारंपरीक रीन बरयिल्लीं कविता आज‌काल अपलो महत्व होगडावन आसात तशेंच नवे नवे प्रयोग कवितेच्या शेतांत जावन आसात. आनी जागतीक स्थरार कविता एक प्रभल माध्यम जावन अयलां. पूण कोंकणी ह्या प्रक्रियेंत खंय आसा म्हळ्ळें पयलें सवाल. आमचेमधें कविता म्हणून बरयतेल्यांचो संखो सडला आसुयेता पूण काव्यांश चडलांकय? कवीत म्हळ्यार फकत उत्रांची रास? वा फटिंच्या उत्रांची शिंकळ? लोकांक मेचुंक, लोकांथावन व्हा व्हा सब्ध आपणावंक एकल्यान फटीं उत्रांक गुंतून सादर केल्ली वा कर्ची कविता जता? केदनां एक कविता पयली अपल्या अंतरात्मक आर्सो धरिना तेदनां ती कविता फकत उत्रांचो खचरो मात्र जाता म्हळ्ळें म्हजें खासगी चिंताप आनी पात्येणी.

“Poetry is emotion put into measure. The emotion must come by nature, but the measure can be acquired by art.” Thomas Hardy

कोंकणी कवितेंक सयत वयलो दर्जो दिंवच्या इराद्यान २००६ इस्वेंत दायज.कोम (www.daaiz.com) जाळिजाग्याचेर ’तिंतेरांत पिंतुरां’ म्हळ्ळें अंकण चलू केल्लें. एक वर्स‌भर हें अंकण अमी चलयलें. हरयेक मयन्याक एक पिंतूर दिवून त्या पिंतुराचेर कविता बरंवचो स्पर्धो तो जावनासलो; अनी ’मयन्याचे कवी’ इनामां जोड‌ल्ले कवी;

पिंतूर १. एच्चेम (भूक अनी सोधनां)
पिंतूर २. अनील पेर्नाल (रसतो आनी मिसतेर)
पिंतूर ३. म्याक्सीम लोबो स्पेयन (लज आनी भिरांत)
पिंतूर ४. विल्सन कटील (उजो आनी काळोक)
पिंतूर ५. मेलवीन पेर्नाल (नांव अनी हांव)
पिंतूर ६. प्रसन्न निड्डोडी (पावस आनी धग)
पिंतूर ७. विलफ्रेड लोबो (म्हजो मांय‌गांव)
पिंतूर ८. विन्सी पिंटो आंजेलोर (कवी अनी कविता)
पिंतूर ९. अविना मियार (झूज आनी रुदान)
पिंतूर १०. नंदिनी (नीद आनी गीत)
पिंतूर ११. रोबर्ट फेर्नांडीस (हीं कोणाचीं भुर्गीं?)
पिंतूर १२. आर्थर पिरेर ओमजूर (धांव)

तशेंच दायज वर्साचो कवी २००६ पुरसकार जोडपी कवी: एच्चेम

[विंचवण समितिंत आस‌ल्लीं; सिज्येस ताकोडे, मेलवीन रोड्रिगस, आंडऱ्यू डी’कुन्हा, एल्येर ताकोडे आनी वल्ली क्वाड्रस]
ह्या भारा मयन्यांनी पर्गट‌ल्ल्या विंचणार कवितेंक आशावादी प्रकाशनान ’मोतियां आनी तारां’ बुकारुपार पर्गटला.

The poet is the priest of the invisible. Wallace Stevens

२००७ इस्वेंत ह्या स्पर्ध्याचें रूप बदलून, पिंतुरा बदलाक एक विशय दिंवचो आनी त्या विश्याचेर कविता बरंवचो स्पर्धो ’उत्रांत सूत्रां’ स्पर्धो मांडून हाडलो अनी ह्या स्पर्ध्यांत मयन्याचे कवी इनामां आपणायिल्ले कवी:

विशय १. काव्यादास/लियाब (म्हजो पेलो कोण?)
विशय २. मा|मेलवीन पिंटो नीरुडे (हांव कोणाचो?)
विशय ३. एड्डी सिकेर (हांव कवी न्हय)
विशय ४. जेरी डी'मेल्लो (घे खुरीस कोंकणिचो)
विशय ५. आंटनी बार्कूर (काळीं हीं मोडां)
विशय ६. क्लेरेन्स कैकंब (आमची मात्र सेवा, हेरांची नांवाची)
विशय ७. मेलवीन जे. वास (कुंपार करुयां)
विशय ८. मा|जोर्ज ओलिवेरा (म्हजो देश महान)
विशय ९. फ्रान्सीस फुर्तादो (म्हाकाय कवी करा)
विशय १०. विन्सी मेल्कार (जियेगा)
विशय ११. आऱ्यन ताकोडे (पाटीं पळेनाका)
विशय १२. वायलेट पिरेरा (शेण घाल्तेल्यांक)

दायज २००७ वर्साचो कवी पुरसकार जिकपी कवी: आंटनी बार्कूर.
विल्सन कटील (दुसरें इनाम) आनी मा|मेलवीन पिंटो नीरुडे (तिसरें इनाम)
[विंचवण समितिंत आस‌ल्लीं; आंडऱ्यू डी’कुन्हा, आन्सी पालडका, एडमंड नोरोन्हा, किशू बार्कूर आनी वल्ली क्वाड्रस]

मयन्याचो कवी (२०१९-२०)

पूण ’मयन्याचो कवी’ स्पर्ध्याक आमी कन्नड, नागरी तशेंच रोमी लिपिंत कोंकणी कविता बरयतेल्यांक एक उग्तो आवकास दिल्लो आनी गोंयां थावन कविंनी पयल्या मयन्यांत भर्पूर हुमेदीन अपलीं कविता धाडल्यांत. एकवीस विंचणार कविता अमकां आयलीं आनी एकेक कविता अपुरबायेचीं म्हळ्ळें तीं कविता वाच‌ल्ल्यांक समजतेलें. ह्या पयल्या स्पर्ध्यांत जीक कोणाची जल्या सलवण कोणाची जल्या म्हणून विचार कर्चेपरास एक सत आमी वोपून घेवंक जाय आनी ती जावनासा ’जीक कोंकणी कवितेची जाल्या’.

हो पयलो मयनो (दसेंबर २०१९), अशेंच जनेर, फेबरेर, मार्च... सगळें वर्स‌भर हो स्पर्धो आसतलो, आनी हांतुं कोणेंय भाग घेव्येता. हांगसर कविचें तोंड पळेवन व प्राय पळेवन वा कवीक लाब‌ल्ले पुरसकार पळेवन विंचवन चल्चिना, बगर फकत कवितेक पळेवन विंचवण चल्तली देकून ह्या स्पर्ध्यांत कोणेंय भाग घेव्येत, कसलीच बंधड आसचिना बगार फकत कोंकणी कविता धाडची. ह्या भारा मयन्यांनी पर्गट जावंक आसच्या कवितें पयकिंतल्या एका कवितेक ’वर्साची कविता’ जावन विंचवण चल्तली.  

- सं

 

जोन सुंटिकोप्प: कानडी भासेंत अपुर्भायेच्यो कविता/काण्यो बरंचवो जोन डी’सोज, वृत्तेन एक शिक्षक. साहित्याचें पद्युत्तर शिकाप जोडून आसचो हो एक भोव संवेदन‌शील तशेंच भोव मोवाळ/खाल्तो. पूण चिंत्नांनी तितलोच्च परिपकव. समाजिंतल्या वांकड्यांचेर विमर्शात्मक नदर घाल्चें चिंताप हाच्या चडताव बर्पांनी निशेता. 'मोनी बोब' (२०१७) हाच्या कोंकणी कवितेंचो पयलो जमो आशावादी प्रकाशना कानडी तशेंच नागरी लिपियेंत पर्गटलाा. 

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಕವಿತಾ | कविता
Bab Ramesh Gadi
Bab Vincy Quadros
Bab Sakharam Borkar
Bai Maya Kharangatte
Bab Amey Naik
Bab Rajashree Sail
Bab Deepraj Satordekar
Bai Harsha Shettye
Bab Shailendra Mehta
Bai Sunetra Jog
Bab Hanumant Chopddekar
Bab Manoj Kamath
Bab Chikka Pangalla
Bab Uday Mhambro
Bab Clive Soj Bolliye
Bab Sandesh Bhandekar
Bai Rupali Mauzo Kirtani
Bai Urjita Bhobe
Bai Guadalope Dias
Bai Sangeeta Naik
Prayozok
 Konkonn‌gar Prokaxon
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]