ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಅಂಕಣ್]: ನವ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ

ನವೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಲ್ಪನ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್; ಜಾಂವ್ ಗೊಯಾಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರಣಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್, ನವಿ ಸಕತ್ ಅನಿ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ನಾಚ್ತಾ. ಹಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಹಕೀಗತ್. ಹಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಪ್ರತಿಭಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಭೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಯೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್/ಶಿಕ್ಶಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್/ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ ಗವಾಯ್.

ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುಂಕ್ ವ ತೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್/ತಿಯಾತ್ರ್, ಸಂಶೋದ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಜಾನ್‌ಪದ್/ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಂಕ್ ವಳ್ಕುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಹ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಸೊಧುನ್, ವಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಯುವತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾ ಮಾಗ್ತಾಂ.


ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಕ್ತಿರ್ - ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪಿಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ್.

[ಪತಿಣ್ ಜನಿತಾ ಲೊಪೆಜಾಸವೆಂ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪೆಸ್ | पतीण जनिता लोपेजासवें स्याम्सन लोपेस ]

ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ತಿಯಾತ್ರಿಸ್ತ್, ನಾಟಕ್/ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನಟನ್.. ಹಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಏಕ್-ದೋನ್ ನ್ಹಯ್. ಹೊನ್ನಾವರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಉರ್ಭಾ-ಆಸಕ್ತೆವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಣ್ ಹಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂಲಾಗಿಂ ಧಾಖವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ/ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ನಕ್ತಿರ್ ಫಕತ್ ಹೊನ್ನಾವರ್‌ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ನಕ್ತಿರ್, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ನಕ್ತಿರ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ, ತುಮಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಾ, ಹ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತೆಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ನವೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ನವಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

- ಸಂ

1. ನಕ್ತಿರ್ - ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪಿಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆ ಪಾಸೊತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತಯಾರ್ - ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪಿಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ್.

ಹಾಂವ್ ಸಾಮ್ಸನ್ ಲೋಪಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮೊಟ್ಟೊ, ಹೊನ್ನಾವರ. ಹಿಂ ಮುಜಿ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಕುಶಾಲ್ ಬೊಗ್ತಾ. ಮುಜೆ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಟಾಮ್, ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ದೋಗ್ ಭಾವ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್. ಅಶೆಂ ಮುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ 02-06-1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಮುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದುಬ್ಲಿಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿಯೀ ಮುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಕಷ್ಟಾನಿಂ ಸುಂಬಾಚೆಂ (ದೊರಿ) ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡಯ್ಲೆಂ.

ಮುಜಿ ಉರ್ಬಾ ಲ್ಹಾನ ಪಣಿ ಥಾವ್ನ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ, ಗಾಯನ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮುಜಾ ಭಾವಾಕ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಪಣಾರಚ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಆಸ್ಲಿಂ, ಅಸೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿಂ ದೊಗಿಂ ತಿಯಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ. ಪೂನ್ ದುಬ್ಳೆಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಎಕಚ್ ಟಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಮುಜ್ಯಾ ಹೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಗೆಟಿಚೆ ಬಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ದೂಖ್ ಬೊಗ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಡಾತ್ ಪರ್ತುನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆ ರಡ್ಚೆಂ ಪಳೊನ್ ಆನಿ ಮುಜಿ ತಿಯಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಜ್ಯಾ ಆಮಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಯಾತ್ರೆಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಸೆಂ ತಿಯಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಅರ್ಧೆ ತಿಯಾತ್ರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಮಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಪೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಮುಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಅನುಭವ್. ಅಸೆಂ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ-ವೆತಾನಾ ಹೆರಾನಿಂ ಗಾಯನ್ ಗಾವ್ಚೆಂ ತಿಯಾಂತ್ರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆತಾನಾ ಮುಜಿ ಮತ್ ಮುಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕಿ ತಿಯಾತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿ ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿ ರಂಬಿಬಸಾಚಿ ಪೊದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕಾಂತಾರಾ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಟಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಂತಾರಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ 1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ “ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ದುಂಗೋರ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬರೊವ್ನ್ ಇಷ್ಪಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ ವೊಲ್ಟಾಚೊಂ ಬಲ್ಬ್ ಗಾಲ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಮತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಮುಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮುಜ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಗಾವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಮೆಳುನ್ 20 ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ದಿವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಮುಜಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡ್ಲಿ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಮುಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಕೊಯರಾಂತ್, ಸಂಘಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್, ಆವಯ್-ಬಾಪುಯಾಂಚೆ ದೀಸ್, ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಅಸೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲೆ. ಅಸೆಂ ಮುಜ್ಯೊ ದುಸ್ರೆಂ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಮಾಗ್ಣೆಂ” 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚಾ ತಸೆಂಚ್ ಯುವಜನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಸ್ರೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಮೋಗ್” ಮೊಟೆರ್ ಪದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಅಸೆಂ ಹೊ ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಜಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬೈಯ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಮುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಸಮಾದಾನ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಂತಾರಾ ಆನಿ ತಿಯಾತ್ರಾಂ ಖೇಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತುನ್ ತಿನಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಅಸೆಂ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚವ್ತೊ ನಾಟಕ್ “ಸತ್ ಲಿಪನಾ” ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಮೊಟೆರ್ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂಚಾರ್ ಶಾಂತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ತಸೆಂಚ್ ಯುವಜನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಜೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಸುಖಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ದುಃಖಾಚಿ ಲ್ಹಾರಾಂ” ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ತಿಯಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಃಖ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ನಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮುಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಧೈರ್ಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮುಜೆ ತಿಯಾತ್ರೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ (ಲಿಪಿ) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ಪೂಣ್ ಮುಜಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಚೊ ಚಡ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಕಸೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮನಾಂತ್ ಉದೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮುಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನಿಂ ಆನಿ ಭಾವಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಮುಜೊ ಪುಸ್ತಕ್ 2001 ಅಗಷ್ಟ್ 6 ತಾರಿಕೇರ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಸಾನ್ ಸಾಲ್ವಾದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಫಾ|| ಕ್ರಿಜೋಸ್ಟಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಫಾ|| ಜೋನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆಂ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಅಸೆಂ ಮೊಟೆರ್ 02-01-2002 ಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಕುಮಟಾ ಫಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಹಿ ತಿಯಾತ್ರ್ ಪದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಸೆಂಚ್ ಹೊ ಮುಜೊ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಜುನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಹೊ ತಿಯಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಲಾಕಾರಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಅಸೆಂ ಲೊಕಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಸ್ಪೂರ್ಥಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಅಸೆಂ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯನಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಶಕ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮುಜ್ಯಾ ಪಂಗಾಂ್ಡ ಸಂಗಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ. ಗಾಯನಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಆಶಕ್ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಗಾಂವಾನಿಂ ಗೊಂಯಾ ತಸೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಚ್ಯಾ ಆಡಿಯೊ ಕ್ಯಶೆಟಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಗಡ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ (ಎಮ್.ಸಿ.) ತಸೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆ ಮುಜ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ “ಸಿಂಪನಿ” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮುಜ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಪಮ್ ಗೆತ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಮುಜಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ “ಆಧುನಿಕ್ ಯುವಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತಚ್ ಸಾತ್ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಬಾಗಿತ್ಲೆಂ ಫೂಲ್” ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪ್ರತಿಭೋದಯಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಮಟಾ ಕಡ್ಲೆ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಮುಗ್ಳಿಹೊಂಡಾಂತ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಜೊ ಆಟ್ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಚಿಂತ್ನಾ” ದೆವಾದಿನ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ ತಾಚಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ತಾಲೂಕಾಚಾಂ ಲೊಕಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಷ್ಟರಾಚಾ ದಿಸಾ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಸೆಂ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್” ಗುಂಬಾಳಾಂತ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ, ಅಸೆಂ ಮುಜ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಪಾಸೊತ್ ‘ಸಿಂಪನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್’ ಸೊನಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊನ್ನಾವರಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. 2005 ಅಗಷ್ಟ್ 6 ತಾರಿಕೇರ್ ದಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ರೂಪಾಂತರ್” ಪ್ರತಿಭೋದಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಕ್ರಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಸಲ್ವಣ್ ಜೈತಾಚಿಂ ವಾಟ್” ಮೊಟೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. 2007 ಂತ್ ಬಾರಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಜೀವಿತ್ ಏಕ್ ಸೊಪಾಣ್” ಮೊಟೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ.

ಆಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂ ಬಾಷೆಚೊ ಮುಜ್ಯೊ ವಾವ್ರ್ ಹೆರಾನಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಸಾಧನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್‍ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪೈಸೆಂಚೆ ಭಳ್ ನಾ ತರೀ, ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮುಜ್ಯಾ ಸಿಂಪನಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಮುಜ್ಯೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೊ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಇಷ್ಟಾನಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಹ್ಯಾ ಮುಜ್ಯಾ 12 ತಿಯಾತ್ರಾ ಮದ್ಲೊ ಬೊರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ “ಬಾಗಿಂತ್ಲೆಂ ಫೂಲ್” ತಿಯಾತ್ರ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ 2007 ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟರಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಯಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

2008 ಂತ್ ಮುಜ್ಯೊ ತೆರಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್” ಮೊಟೆರ್ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಮುಗ್ಳಿಹೊಂಡಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡ್, ಮುಗ್ವಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ವಾಲೊ, ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾ ವರ್ವಿಂ ಉತ್ತರಕನ್ನಡಾಂತ್ 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ 1 ತಾರಿಕೇರ್ ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುನ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಮೂಡಗಣಪತಿ ಹೋಲಾಂತ್ ಇಸ್ಟರಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪರ್ದೆರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮನಾ ಜಿಕೂನ್ ಹಾಚಿ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಕರುನ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಮೊಟೆರ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ.

2009 ಂತ್ ಚೊವ್ದಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ತುಂ ಮಾಕಾ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನಾಂ” ಮೊಟೆರ್ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 19-04-2009 ತಾರಿಕೇರ್ ಗಾಂವ್ಪಿಣ್ ಜನಿತಾ ರೊಡ್ರಿಗಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಿ ಬೆಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ 2009 ಇಸ್ವೆಚಾ ಅಗಷ್ಟ್ 6 ತಾರಿಕೇರ್ ಪಂದ್ರಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಜೈತಾಕ್ ನಾ ಸಲ್ವೊಣ್” ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪ್ರತಿಭೋದಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಕುಮಟಾ ಮಣಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 2010 ಂತ್ ಸೊಳಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲೊ” ಬರೊವ್ನ್ ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕೊಡಾಣಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಿದ್ಧಾಪುರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಂಚಿಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಬೈಲೂರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕಾರವಾರ್ ಸುಂಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಂಬಾರ್‍ವಾಡ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಮಟಾ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಅಸೆಂ ಹ್ಯಾ ತಿಯಾತ್ರೆಚಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಲಾಕಾರಾನಿಂ ಇಸ್ರೆಲ್ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆ. 2011 ಂತ್ ಸತ್ರಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಹೆಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್” ಬರೊವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.

2011 ಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತಸೆಂ ದುಃಖಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲೆಂ. ಜೂನಾಚಿ 23, ಜುಲಾಯ್ 27 ತಾರೀಕೇರ್ ಮುಜ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಬಾಪುಯ್ ಅಂತರ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ದೊಗಿಂ ದುವಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಜೆರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲ್ ಉಠ್ಲೆಂ. ಮುಜಿ ಪತಿಣಿಕ್ ಗಾಯಾನಾಂ ತಸೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿ ಆಶಕ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ. ಅಸೆಂ 2011 ಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಾರ್‍ವಾರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ದೆವಾದಿನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ 2012 ಂತ್ ಫಾ. ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಿಸ್ ಆನಿ ಬಿಷ್ಪ್ ಡೆರಿಕ್ ಫರ್ನಾಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಖಾಲ್ ದೆ. ಬಿಷಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಕಾಡುನ್ ಅಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಹೊ ಮುಜ್ಯೊ ವಾವ್ರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಗಾಂವಾನಿಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನೂತನ್ ಚಾನೆಲ್ ಟಿ.ವಿ. ಚ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಮುಜೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಜೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕಾಂತಾರಾ ಬರೊಂವ್ಪಿ, ಗಾಂವ್ಪಿ, ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರೊವ್ಪಿ, ನಟ್, ನಿರ್ಧೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಷ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಮಿಡಿ ಅಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಫಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2013 ಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ 18ವಿ ತಿಯಾಂತ್ರ್ “ಪರ್ಗಟ್ಯಾಂ” ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಮಟಾ ಮಣಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕಾರವಾರ ಸುಂಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸುಂಕಸಾಳ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಂಬಾರ್‍ವಾಡಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಂಚಿಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಂಕಿಮಡಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಮುಗಳಿಹೊಂಡಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 2015 ಂತ್ 19ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಉಗಡ್” ಬರವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಿದ್ಧಾಪುರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸುಂಕೇರಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮುಗ್ವಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಬಿಣಗಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಣಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕಾಸರಕೋಡ್ ಇಕೊ ಬೀಚ್, ಬೆಳ್ಳಿಮಕ್ಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕದ್ರಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹಡಿನಬಾಳ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಂಗಳೂರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಮುಂಬೈ ಮಾಣಿಕ ಹಾಲ್ ಬೆಂಡ್ರಾ, ಸುಂಕಸಾಳ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಅಸೆಂ ಸೊಳಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ 50 ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮೊಟೆರ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಯಾಜಕಾನಿಂ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತನಾ ಮುಂಬೈ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರೀಕ್ 2015ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಣಿಕ್ ಹಾಲ್ ಬೇಂಡ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿನಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ದಿ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲೊಡಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಿರುದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಿಸಾನ್ ಖುಶೆನ್ ದಿಲೆಂ.

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ 20 ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಕಾಳ್ ಬದಲಾ” ಬರೊವ್ನ್ ಮೊಳ್ಕೊಡ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮಣಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಗಾಂವಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 2015 ಆನಿ 2016 ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊಟೆರ್ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. 21 ತಿಯಾತ್ರ್ “ರಾಕೊಣ್” ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‍ಕೋಡ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕೊಡಾಣಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಿರ್ಸಿ ಡೊನ್‍ಬೊಸ್ಕೊ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹಳಿಯಾಳ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಂಶಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಡಿಟೇರಿಯಮ್, ಮಂಗಳೂರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಮೊಳ್ಕೊಡ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹಡಿನಬಾಳ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಿರ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಗಾಂವಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾವಿಸಾವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಲ್ಹಾರಾಂ” ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಬೆಳ್ಳಿಮಕ್ಕಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಬಿಣಗಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಂಬಾರ್‍ವಾಡಾ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಗೋವಾ ಹನುಮಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿ ಪದರ್ಶನ್ ದಿಲಿ.

2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂಡೇಲಿಂತ್ ನಾಟಕ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 12-02-2018 ತಾರಿಕೇರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 08-12-2018 ಂತ್ 23 ವೊ ತಿಯಾತ್ರ್ “ಉಜ್ವಾಡ್” ಕೊಡಾಣಿ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಮೊಟೊ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಕುಂಬಾರ್‍ವಾಡ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಗೋಕರ್ಣ್ ಚರ್ಚ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಸೆಂ 200 ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮುಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮುಜಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ 2018 ವ್ಯಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚೊ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತುಮ್ಕಾ ದಾಕೋವ್ಕ್ ಮುಜೆಂಚ್ “ಸೆಮ್ಸನ್ ಲೋಪಿಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಅಸೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಾ ಅನಿಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಂಯ್ ಬಾಷ್ ರಾಕ್ತಲೊ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

 

 

[अंकण]: नव्या सूऱ्याचीं किर्णां

नवो सूऱ्यो उदेला आनी ताचीं किरणां हांवें पळेल्यांत. ही हकीगत शिवाय कल्पन न्हय. कोंकणी वर्तुलांत; जांव गोयांत, मुंबयांत, मंगळुरांत तशेंच हेर गांवांनी सयत ह्या किरणांची प्रतिभा कोंकणीक नवें त्राण, नवी सकत अनी नवी दिशा दितली म्हळ्ळो भर्वसो मनांत आयिल्लोच म्हजें मन कांय मोराचीं पाकां न्हेसून नाचता. ही अतिशयोक्त न्हय, रूप रूप पळेल्ली हकीगत. हीं किरणां जावनासात कोंकणी युवपरतिभा.

कोंकणी युवपरतिभेक वळकून तांकां जोक्तें मार्ग‌दर्शन तशेंच तर्भेत दिंवचें काम आयेवार्च्या दिसांनी जावन आसचें कोंकणी फुडाराच्या नद्रेन भोव महत्वाचें तशेंच गर्जेचें. गोंयांत म्हज्या सळावळेर आसचे चडताव प्राध्यापक/शिक्षक हें काम करून आयल्यात देकून केदनांय गोंयचा कोलेजिंनी हांव भेट दितासतां त्या तालेंत/प्रतिभेक हांव लागसिल्यान पळेवंक सक्तां. हेंच काम मंगळुरांत मेलवीन रोड्रिगस, एच्चेम करून आसात जाल्ल्यान मंगळुरांत उदेल्ले प्रतिभावंत कवी गवाय.

हेंच मिसांव मुखारुंक व तेंको दिंवच्या इराद्यान हें अंकण आमी सुरू केलां. साहीत, कला, संगीत, नाटक/तियात्र, संशोद, शिक्षण, जान‌पद/लोक‌वेद, समाज‌सेवा, अशें वेवेगळ्या शेतांनी पर्जळून आसच्या ह्या नक्तिरांक वळकून, तांकां उत्तेजन दिंवचोच आमचो इरादो. कोंकणिच्या फाल्याचो भर्वसो ह्या युवजणांचेर आसा. देकून आज असल्या प्रतिभेक सोधून, वळकून तांकां जोक्तो पाटिंबो दिंवचो आमचो कायदो म्हणून हांव लेक्तां देकून पयणारी.कोम असल्या युवतालेंतांक ह्या अंकणाक येवका माग्तां.

ह्या अंकणाचें पयलें नक्तीर - स्याम्सन लोपीज, होन्नावर.

[ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಸವೆಂ | विल्फी रेबिंबस आनी मीना रेबिंबसासवें]

एक अपुर्भायेचो गावपी, तियात्रिसत, नाटक/तियात्र बरयणार, निर्देशक तशेंच नटन.. हाची प्रतिभा एक-दोन न्हय. होन्नावरांत असल्याच उर्भा-आसक्तेवंत युवजणांचो पंगण हाणें तयार केला आनी कांय शेंभोरांलागीं धाखवणी करून सभार इनामां/पुरसकार जिकला. पूण हें नक्तीर फकत होन्नावर‌चें न्हय. कोंकणिचें नक्तीर, देकून हें नक्तीर कोंकणिच्या भंवारांत पर्जळुंक फावो. आनी कोंकणिचो दिश्टावो आसच्या संघटनांक एक उलो दितां, तुमी एक प्रेतन करा, ह्या नक्तिराक आनी ताच्या पंगडाक एक आवकास दिया आनी तेदनांच तुमकां गमतेलें कोंकणिचो नवो सूऱ्यो उदेला आनी ताचीं नवीं किरणां कितलीं पर्जळीक आसात म्हळ्ळें. 

- सं  

 

कोंकणी बाषे पासोत वावरुंक हांव केदनांच तयार - स्याम्सन लोपीज, होन्नावर.

हांव साम्सन लोपीस गांवान मोट्टो, होन्नावर. हीं मुजी बोगणां सांगुंक म्हाका वर्ती कुशाल बोग्ता. मुजे एक ल्हान कुटाम, आवय-बापूय दोग भाव आनीं एकलें भयण. अशें मुज्या कुटमांत ०२-०६-१९९० इस्वेंत बापूय देवाधीन जाल्यान मुज्या कुटमांत जायती दुबलिकाय पळेवंक मेळ्ळी, जाल्ल्यारियी मुज्या आवयन कषटानीं सुंबाचें (दोरी) काम कर्न देव भिरांतेन म्हाका वाडयलें.

मुजी उरबा ल्हान पणी थावन तियात्र पळेंवचीं, गायन कर्चीं. म्हाका आनी मुजा भावाक नेणतें पणारच तियात्र आसा आसलीं, असें एक पावटी आमीं दोगीं तियात्र पळेवंक गेले. पून दुबळेकाये वर्वीं आमचे लागीं एकच टिकेट आसलें वर्वीं मुज्या होडल्या बावाक मात्र भितर सोडलें. असें हांव गेटिचे बायर उरलो. तेदना म्हाका चड दूख बोगली आनी हांव रडात पर्तून घरा आयलो. असें हांवे रडचें पळोन आनी मुजी तियात्र पळेंवची उरबा पळेवन मुज्या आमायन म्हाका तियात्रेक आपोवन वेलें. असें तियात्र चल्ताना अर्धे तियात्रार हांव आमायच्या उसक्यार निदोन पोडलो. आनी हो मुजो पयलो अनुभव. असें दीस वेतां-वेताना हेरानीं गायन गावचें तियांत्रांत नटन कर्चें हांवे पळेताना मुजी मत मुज्या शिकपाकी तियात्रांत आनी गायनांत मग्न जाली असें हांव विलफी रंबिबसाची पोदां आयकून ताचो अभिमानी जाल्लो. आनी गोंयची कांतारा आयकतालो. असें हांव पांचवी क्लासिंत आसताना ल्हान ल्हान नाटक तसेंच कांतारा बरोवंक सुरू केलें. उपरांत १९९३ इस्वेंत सव्या क्लासिंत शिक्ताना हावें पयलो नाटक “काळजाचो दुंगोर” म्हळ्ळो बरोवन इषपां सांगाता एक सात वोल्टाचों बलब गालन वाड्यामत प्रदर्शन केलो. हें मुजे प्रदर्शन पळेवन म्हाका आनी मुज्या पंगडांच्यांक गावच्या लोकानीं मेळून २० रुपय इनाम दिवन प्रोत्साह दिलो. हें पळेवन हांव चड खुशी जालो आनी मुजी उरबा वाडली. असें हांव मुज्या गांवच्या शांती चिलड्रन्स क्लब्बाचो सांदो जावनासताना म्हाका जायते अवकास रूपीत जालें. मिसाचें कोयरांत, संघाचो वारषीक दीस, आवय-बापुयांचे दीस, क्रीस‍मस असें जायतें प्रोत्साह आनी अवकास फिर्गज विगारा थावन तसेंच मुज्या गांवचें लोकां थावन लाबले. असें मुज्यो दुस्रें तियात्र “मागणें” १९९७ इस्वेंत शांती चिलड्रन्स क्लब्बाचा तसेंच युवजन संघाच्या वारषीक दिसाक प्रदर्शन केलें. उपरांत १९९८ इस्वेंत तिस्रो तियात्र “मोग” मोटेर पदर्शन केलो. असें हो तियात्र बरोवन जाल्ल्या उपरांत मुजी आर्थीक परिस्थिती निवारुंक कामाक लागून मुंबैय गेलो. कित्याकी मुज्या मनांत समादान नातल्लें वर्वीं मांय गांवचो तसेंच कांतारा आनी तियात्रां खेळोंक अवकास मेळचो ना म्हळ्ळे चिंतून तिनच महिन्यानीं गांवांक पाटीं आयलो. असें १९९९ इस्वेंत चवतो नाटक “सत लिपना” तियात्र बरवन मोटेर कोपेलाच्या रंग मंचार शांती चिलड्रन्स क्लब्बाच्या तसेंच युवजन संघाच्या वारषीक दिसाक प्रदर्शीत केलो. ताचे उपरांत २००१ इस्वेंत मुजो पांचवो तियात्र “सुखाच्या दऱ्यांत दुःखाची ल्हारां” तियात्र बरयलो. पूण हो तियात्र खेळुंक थोडे कारणांक लागून अवकास मेळोंक नातलें वर्वीं म्हाका दुःख जालें. आनी हांव निराशी जाल्लो आनी हावें चिंतलें हांव आनी मुकार तियात्र बरोंवचो नां. म्हळ्ळें निर्धार केल्लो आनी मुज्या घर्च्यांक आनी लागसिल्ल्या इषटांक सांगलें. त्या घड्ये मुज्या भावान म्हाका प्रोत्साह आनी धैऱ्य दिवंक व्हड मेट काडलें. तें जावनासलें मुजे तियात्रेचीं पुसतक (लिपी) मुखांत्र बायर हाडचो. पूण मुजी आर्थीक परिस्थिते वर्वीं लोकांचो चड संपर्क नातल्लें वर्वीं हें कसें साध्य जातलें म्हळ्ळें सवाल मनांत उदेलें. त्या घड्ये मुज्या इषटानीं आनी भावान आर्थीक कुमक करून मुजो पुसतक २००१ अगषट ६ तारिकेर होन्नावर सान सालवादोर फिर्गजेचा फेसता दिसा फा|| क्रिजोसटम रोड्रिगिसांच्या मार्गदर्शनाखाल फा|| जोन फर्नांडीस हांच्या हातां थावन उग्तावण जालो. आनी ह्या पुसतकाचें प्रतिक्रिया जावन तीन महिनें भितर एक हजार पुसतकां विक्रीत जालीं. आनी असें मोटेर ०२-०१-२००२ ंत वारषीक फेसता दिसाक तसेंच कुमटा फीस मार्केट, भटकळ ही तियात्र पदर्शन करुंक अवकास मेळ्ळो. तसेंच हो मुजो पुसतक वाजून इस्रायेल आनी जायते जाग्यानीं हो तियात्र दुस्रें कलाकारानीं प्रदर्शन केलो. असें लोकानीं दिल्लो प्रोत्साह पळेवन म्हाका चड स्पूर्थी मेळ्ळी. असें नाटकांत आनी गायनांत चड आशक्ती लाबली. आनी जायते जाग्यानी नाटकांत आनी गायन स्पर्ध्यांत भाग घेवन जायतीं इनामां हांवे आनी मुज्या पंगां्ड संगी होली क्रास कोपेलाक फावो जालीं. गायनांत आसल्ली आशक्ती पळेवन जायते जाग्यानीं तसेंच जायते गांवानीं गोंया तसें मंगळुराच्या आडियो क्यशेटांत गायन करुंक अवकास लाबलो. असें हांवेंच एक आर्केसट्रा पंगड आरंभ केलो. आनी जायत्या जाग्यानीं म्हाका काऱ्यनिर्वाहक (एम.सी.) तसेंच काऱ्यक्रम दिवंक अवकास लाबलो. असें हांवे मुज्या पंगडाक “सिंपनी” म्हण नांव दिलें. मुज्या दिस्पडत्या वावरा खातीर २००७ इस्वेंत एक सौंड सिस्पम गेतलो. असें मुजी वळक हेरां थंय जाली. आनी २००३ इस्वेंत “आधुनीक युवक” म्हळ्ळो सवो तियात्र गांवांत खेळयलो. २००३ इस्वेंतच सात्वो तियात्र “बागितलें फूल” होन्नावर प्रतिभोदयांत खेळोन स्पर्धेंत पयलें इनाम आपणायलें. ताचें उपरांत कुमटा कडले चर्च ग्रौंड, भटकळ मुगळिहोंडांत चर्च ग्रौंडार प्रदर्शन केलो. हाचें उपरांत २००४ इस्वेंत मुजो आटवो तियात्र “चिंत्ना” देवादीन जोकीम मासटर लोवर कासरकोड ताचा अमर उगडासाक होन्नावर तालूकाचां लोकांचा त्या घड्येच्या विंचणार कलाकारांक घेवन इषटराचा दिसा न्यू इंगलीष स्कूलाच्या मैदानार प्रदर्शन केल्लो. असें २००५ इस्वेंत नवो तियात्र “चिंत्नांची सोभाय मनश्याच्या जिवितांत” गुंबाळांत चर्च ग्रौंडार प्रदर्शन केलो, असें मुज्या दिस्पोडत्या वावरा पासोत ‘सिंपनी गिफ्ट सेंटर’ सोना कांपलेक्स होन्नावरांत आरंभ केलें. २००५ अगषट ६ तारिकेर दावो तियात्र “रूपांतर” प्रतिभोदयांत प्रदर्शन केलो. २००५ इस्वेंत इक्रावो तियात्र “सलवण जैताचीं वाट” मोटेर प्रदर्शीत जालो. २००७ ंत बारावो तियात्र “जीवीत एक सोपाण” मोटेर प्रदर्शन केलो.

आसें आसतां म्हाका वर्तो संतोष आनी मोग मांय भाषेचेर चडलो. कोंकणें बाषेचो मुज्यो वावर हेरानीं पळेवंक जाय आनीं प्रेरण जावंक जाय आनी ह्या क्षेत्रांत वर्ती साधन कलाकारां थावन उबजोंक जाय म्हळ्या इराद्यान एक ल्हान टेली फिल्म काडुंक चिंतलें. कित्याक आमच्या उत्तर‍कन्नडांत तेदना म्हणासर कोंकणी फिल्म या टेलिफिल्म येवंक नातलें. पैसेंचे भळ ना तरी, घट निर्धार घेतलो. मुज्या सिंपनी पंगडाक एकटाय केलें. मुज्यो निर्धार तिळसिलो. आनी सगळे इषटानीं पाटिंबो दिलो ह्या मुज्या १२ तियात्रा मदलो बोऱ्यांतलो बरो “बागिंतलें फूल” तियात्र टेलिफिल्म केले. आनी पडद्यार न्यू इंगलीष स्कूलाच्या मैदानार २००७ च्या इसटराचा दिसाक प्रदर्शीत केलें. उत्तर कन्नड जिल्लेंतलें पयलें टेलिफिल्म म्हण दाकलो रचलो. असें पंचवीस वर्सांचा प्रायेर मुज्या कामां सांगाता तियात्र खेळचें हव्यास कर्न घेतलें.

२००८ ंत मुज्यो तेरावो तियात्र “मोगाक लागून” मोटेर कोपेलाचा ग्रौंडार, भटकळ मुगळिहोंडा चर्च ग्रौंड, मुग्वा चर्च ग्रौंडार प्रदर्शन केलो. हो नाटक लोकांक मान्वालो, लोकांच्या प्रोत्साहा वर्वीं उत्तरकन्नडांत २००९ इस्वेच्या एपरील महिन्यांत १ तारिकेर पासकाच्या फेसताक दुस्रें टेलिफिल्म काडून होन्नावर मूडगणपती होलांत इसटराचा दिसाक दुस्रें प्रदर्शन पर्देर दाकोवन लोकांची मना जिकून हाची डी.वी.डी. करून भोव मानादीक गोवळी बापान मोटेर फेसता दिसा उग्तावण केली.

२००९ ंत चोवदावो तियात्र “तूं माका विस्रुंक नां” मोटेर कोपेलाचा ग्रौंडार प्रदर्शन केलो. १९-०४-२००९ तारिकेर गांवपीण जनिता रोड्रिगीस हांच्या सांगाता काजारी बेसांत एक जालो. आनी २००९ इस्वेचा अगषट ६ तारिकेर पंद्रावो तियात्र “जैताक ना सलवोण” होन्नावर प्रतिभोदयांत आनीं कुमटा मणकी चर्च ग्रौंडार प्रदर्शन केलो. २०१० ंत सोळावो तियात्र “हांव चुकलो” बरोवन मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, कोडाणी चर्च ग्रौंडार, सिद्धापूर चर्च ग्रौंडार, मंचिकेरी चर्च ग्रौंडार, बैलूर चर्च ग्रौंडार, कारवार सुंकेरी चर्च ग्रौंडार, कुंबार‍वाड चर्च ग्रौंडार, होन्नावर चर्च ग्रौंडार, कुमटा हिंदू टेंपल, यल्लापूर चर्च ग्रौंडार ह्या गांवानीं प्रदर्शन केलो. असें ह्या तियात्रेचा प्रदर्शन दुस्रे कलाकारानीं इस्रेल देशांत प्रदर्शन केले. २०११ ंत सत्रावो तियात्र “हें एक लिसांव” बरोवन प्रदर्शन केलें.

२०११ ंत भिरांकूळ तसें दुःखाचें घडीत मुज्या कुटमांत उबजलें. जूनाची २३, जुलाय २७ तारीकेर मुज्या पतिणिची आवय आनीं बापूय अंतरलीं. तांका दोगीं दुवां जाल्ल्यान सगळी जवाब्दारी मुजेर पडल्ल्यान मुज्या मांय भाषे खातीर वावर करुंक जाता या ना म्हळ्ळो मतिंत सवाल उठलें. मुजी पतिणीक गायानां तसें नटन कर्च्यांत भारी आशक्ती आसल्यान म्हाका प्रोत्साह दिलो. असें २०११ ंत आमचो कार‍वार दियेसिजिंत जायतो वावर दिल्लो आमचो पयलेचो गोवळिबाप देवादीन बिस्प विलियं डी’मेल्लो हाच्या एका वर्साच्या अमर उगडासाक २०१२ ंत फा. रिच्चर्ड रोड्रिगीस आनी बिषप डेरीक फर्नाडीस हांच्या मार्गदर्शना खाल दे. बिषप विलियं डी’मेल्लो म्हळ्ळे अडियो विडियो डी.वी.डी. काडून अमचे आदले गोवळी बापाचो वावर थोड्या मापान तरी दाकोवंक फावो जालें. हो मुज्यो वावर लोकांक भोव चड मान्वाल्लो. जायते गांवानीं विदेशांत डी.वी.डी. विक्रीत जाली. ताचे उपरांत २०१३ इस्वेंत नूतन चानेल टी.वी. च्यानीं म्हाका आपोवन मुजें संदर्शन घेवन मुजें सांगाता संभाषण केलें. हांव एक कलाकार, कांतारा बरोंवपी, गांवपी, तियात्र बरोवपी, नट, निर्धेशक म्हण सगळ्यांक दाकोवन दिलें.

अशें लोकांच्या उत्तेजने प्रकार मांय बाष म्हळ्ळी कोमिडी अडियो विडियो, डी.वी.डी. फासका फेसता दिसा ३१ मार्च २०१३ ंत उग्तावण केली. २०१३ इस्वेंत १८वी तियांत्र “पर्गट्यां” मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, कुमटा मणकी चर्च ग्रौंडार, कारवार सुंकेरी चर्च ग्रौंडार, सुंकसाळ चर्च ग्रौंडार, कुंबार‍वाडा चर्च ग्रौंडार, मंचिकेरी चर्च ग्रौंडार, मंकिमडी चर्च ग्रौंडार, भटकळ मुगळिहोंडा चर्च ग्रौंडार ह्या गांवानीं प्रदर्शन केलो. २०१५ ंत १९वो तियात्र “उगड” बरवन भायर घातलो. आनी मंचिकेरी चर्च ग्रौंडार, सिद्धापूर चर्च ग्रौंडार, सुंकेरी चर्च ग्रौंडार, मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, मुग्वा चर्च ग्रौंडार, बिणगा चर्च ग्रौंडार, मणकी चर्च ग्रौंडार, होन्नावर चर्च ग्रौंडार, कासरकोड इको बीच, बेळ्ळिमक्की चर्च ग्रौंडार, कद्रा चर्च ग्रौंडार, हडिनबाळ चर्च ग्रौंडार, मंगळूर कलांगणांत, मुंबै माणीक हाल बेंड्रा, सुंकसाळ चर्च ग्रौंडार असें सोळा प्रदर्शन केलें हांचे मधें ५० व्या प्रदर्शन मोटेर फेसता दिसा याजकानीं सलहा समितिच्या सर्व सांद्यानी आनी हेर संघ संस्थ्यानीं व्हडा दबाजेन संभ्रमून म्हाका सन्मान केलो.

हांव कोंकणी मांय भाषे खातीर वावर कर्तना मुंबै गांवांत एपरिलाच्या २४ तारीक २०१५इस्वेंत माणीक हाल बेंड्रा प्रदर्शन करुंक आपल्या अभिमानिनीं आपयलें आनी त्या वेळा म्हाका ‘दी फ्रिन्स आफ मेलोडी’ म्हळ्ळें भिरूद मानादीक बाप रिच्चर्ड रोड्रिगिसान खुशेन दिलें.

२०१५ इस्वेंत २० वो तियात्र “काळ बदला” बरोवन मोळकोड चर्च ग्रौंडार, दांडेली सेंट जोसेफ चर्च ग्रौंडार, मणकी चर्च ग्रौंडार गांवानीं प्रदर्शन केलो. २०१५ आनी २०१६ पर्त्यान मोटेर कोपेलाचा ग्रौंडार प्रदर्शन केलो. २१ तियात्र “राकोण” मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, लोवर कासर‍कोड चर्च ग्रौंडार, कोडाणी चर्च ग्रौंडार, सिर्सी डोन‍बोसको चर्च ग्रौंडार, हळियाळ अवर लेडी आफ मिराकल चर्च ग्रौंडार, संशी चर्च ग्रौंडार, दांडेली सेंट जोसेप चर्च ग्रौंडार, दांडेली कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी आडिटेरियम, मंगळूर कलांगणांत, मोळकोड चर्च ग्रौंडार, हडिनबाळ चर्च ग्रौंडार, होन्नावर चर्च ग्रौंडार, सिर्सी चर्च हाल गांवानीं प्रदर्शन केलें. २०१८ इस्वेंत बाविसावो तियात्र “ल्हारां” मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, होन्नावर चर्च ग्रौंडार, सिद्धापूर चर्च ग्रौंडार, बेळ्ळिमक्की चर्च ग्रौंडार, बिणगा चर्च ग्रौंडार, कुंबार‍वाडा चर्च ग्रौंडार, गोवा हनुमान थियेटर, दांडेली सेंट अंतोनी चर्च ग्रौंडार ह्या गांवानी पदर्शन दिली.

२०१८ इस्वेंत हांवे कोंकणी बाषे खातीर दिल्या वावराक ‘कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी’ थावन दांडेलिंत नाटक यूव पुरसकार १२-०२-२०१८ तारिकेर फावो जाल्लो. ०८-१२-२०१८ ंत २३ वो तियात्र “उज्वाड” कोडाणी चर्च ग्रौंडार, मोटो कोपेलाचा ग्रौंडार, कुंबार‍वाड चर्च ग्रौंडार, गोकर्ण चर्च ग्रौंडार ह्या जाग्यानीं प्रदर्शन केलो. हाच्या सांगाता ‘चार दिसांचो संसार’ म्हळ्ळी अडियो विडियो डी.वी.डी उग्तावण जाली. असें २०० वयर कलाकार मुज्ये सांगाता रावून कोंकणी मांय बाषे खातीर वावरून आसात. म्हजें थावन तांकायी अवकास लाबलोलो आसा म्हळ्ळी संतृप्ती मुजी जावनासा. ह्या मधें २०१८ व्यांत हावें आमचा कोंकणी मांय भाषेचो हांवे केल्लो वावर तुमका दाकोवक मुजेंच “सेम्सन लोपीस” म्हळ्ळे युट्यूब चानेल सुरू केल्लें आसा.

असें कोंकणी मोगिंचो आनी अभिमानिंचो सहकार हांव आशेतां आनीं म्हाका प्रोत्साह दिल्ल्या सर्वांक देव बोरें करूं म्हणता. हांव कोंकणी मांय भाषे खातीर वावुरला अनिकी मुकार वावुर्तालो. आनी आमचें मांय बाष राक्तलो आनी वयर काडतलो म्हण तुमका सांगुंक वर्तो अभिमान भोग्ता.

 

 

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
Previous

Bab Uday Mhambro

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2018
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editorpoinnari@gmail.com
  [Archive / Links]