ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

10. ಲಗ್ನಾ ತಾರುಂ ಬುಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹವೊ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ದೊಡ್ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉದರೊಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಪ್ರಥ್ವಿಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ. ದೋನ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಉಬ್ತಾ ಉಬ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರುನ್, ತೃಪ್ತೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸಾತ್ತ್, ಧಲತ್ತ್ ಮೊಳ್ಬಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಲಾಗಾಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್ ಉಬ್ತೆ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜೊಡಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್.. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕಠಿಣ್ ವಾರೆಂ ಜೊಡಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಶೆವ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ ಜಾಲಿಂ. ತದ್ವಿರುದ್ದ್ ದಿಶಾಂನಿ ಉಬ್ಲಿಂ. ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಭರ್ಮ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್, ಘನ್-ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ, ಇಗರ್ಜೆ ಘಾಂಟಿ ನಾದಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆಜ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ವಿವಿಂಗಡ್ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೇರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ. ಲಗ್ನ್ ಘಡ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಡಾತ್ತ್, ಆಟಿಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾ ಪರಿಂ ಚಡ್ತಾತ್ ಯೆತಾ. ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಸಮಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ.

“ಸುಖಾಂತ್ ದುಖಾಂತ್..” ತಿ ಭಾಸ್ ದೆಸ್ವಾಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.
“ಮೋಗ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ಸೊಡ್‌ದೊಡ್...” ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.
ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ಜರ್ ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ತೊ ಆಜ್ ಪಿಕೊನ್ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಲಾಗ್ಲಾ.... ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಗ್ನಾ-ವಿಚ್ಛೇದನ್.

1. ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ :
ಸುಖ್ ಸಂತೋಸ್- ದುಖ್ ಪಿಡಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾನ್ ಮಾಫಾನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜೊಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಕತ್ ಆಸಾ ? ತೆಂ ಲಗ್ನ್ ಉರ್ತಾ . ಎಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಜೊಡಿಂ, ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಥಂಯ್ ಘರ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ಪಯ್ಶೆ, ಖರ್ಚ್, ಶಿಕಪ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಷಣ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳ್, ವಾವ್ರ್, ಸಂಬಂಧ್, ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸಮ್ಸಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಷಯಾ ಥಂಯ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ’ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್’ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್-ಲಗ್ನ್ ಜಿಣಿ ಉರ್ತಾ, ಬಾಳ್ತಾ, ನಂದನ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಕುಸ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜಿಣಿ ಕುಂಟೊನ್ ಚಮ್ಕಾತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಜಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ.. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಚಕ್ಕ್.

2 ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್:
ಲಗ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಘಡೊಂ, ಖಂಯ್ ತರಿ ಘಡೊಂ. ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಬದ್ಲೊಂಚೆ ಸಮಜೆಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ತರಿ ಲಗ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ’ದಾದ್ಲೊ-ಸ್ತ್ರಿಯೆ’ ಮದ್ಲೊ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಚಡಿತ್ (ಲಬ್ಗಗ್ 68%) ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಧಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾನ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿ ಫಾಸಾಳ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾಂಯ್-ಮಾಂವ್, ನಂಡ್ಯೊ, ಬಾವ್ಜೊ. ಈಷ್ಟ್-ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ, ಅಂಕಲ್-ಆಂಟ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆಂ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ದಾಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ತಾ. ಜೆದ್ನಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್‍ಪಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿಜೆ, ಆಪಾಪ್ಲೊ ದಬಾವ್ ದಾಕಯ್ಜೆ . ಆಪಾಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಡಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ’ಚೈನಾ ವಣದ್’ ಉಬಿ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಖಯ್ಲೊ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಚೊ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಸುರು. ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್, ಆಸ್ತಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ನಾ, ಝಗ್ಡೆಂ, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆಶೆಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಕಿರ್ಕಿರಿ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ತರ್ ಲಗ್ನಾ ಕುಟಮ್ ’ವಿಚ್ಛೇದನ್’ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ.

3. ಖರ್ಚಾ ವರ್ವಿಂ ಚರ್ಚಾ:
ಆಜ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹರ್ ಶೆತಾಂತ್ , ಹರ್ ಹಂತಾರ್ ಸಮಾನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಧಯ್ರಾನ್ ಉಬಿ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ. ಆದಿಂ ಜೆಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ನಿದರ್ಶನಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ತಾಂದ್ಳಾ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಆಜ್ ಪಿಜಾ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆತಾಂ ತಿಂ ಮರ್ಜೆಚಿಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಹಾತಾಂತ್ ಜೋಡ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ಚಡ್. ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಸಹಜ್. ಘರಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರಿ ಘರ್‌ಭರ್ನ್ ಪುರ‍್ತೊ ಸಾಮಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಹಾಂಗಾ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್, ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಘರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೆ ಎಕಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ನ್ಹಯ್. ದೊನ್ ರೊದಾಂಯಿ ಗರ್ಜೆಚಿಂ.ದೊಗ್ ನಾವಿಕ್/ಪಯ್ಲಾಟ್ ಅಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಜಶೆಂ ಸುಗುಮಾಯೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವಾಯ್ತಾತ್ಗಿ, ತೊ ಸುತ್ರ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾ. ಅಶಾ ಸಹಜ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಘರ್, ಕಾರ್, ಅಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪಿಶ್ಯಾ ಬುದಿನ್ ದಾದ್ಲೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆO ಘೆತಾ ಅನಿ ಸ್ತ್ರಿ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಘೆತಾ ತರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಜಾತೆ ಯೆತಾ. ತರಿ ಪರ್ವಾ ಆಸಾನಾ. ಸಬಾರ್ ಲಗ್ನಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ, ಪಯ್ಶೆ, ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುಂ ಬಾಬ್ತಿಂ ಫಾಸಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಲಗ್ಬಗ್ 8% ಭಾರತಾಂತ್
.
4. ಸಮಾಲೋಚನ್ ನಾ:
ಆಮಿ ಕುರಾಡ್ ಪಾಜಿನಾಶೆಂ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಲಗ್ನ್ ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಗ್ನಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ಪಾಜ್ಲ್ಯಾ. ನಾ ತರ್ ತಿ ಬಡ್ಡ್ ಜಾತಾ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ. ಜೆದ್ನಾಂ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಫುಟ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಹರ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ತೆದ್ನಾಂ ಮಾಹೆತ್‍ವಂತ್ ಕೌನ್ಸೆಲರಾಲಾಗಿಂ ವೆಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ನರ್ಗೊನ್ ಆಂಗ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ತಾಂವ್. ಮೊಗಾಕ್, ಸಮರ್ಪಣಾಕ್, ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಣೆಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ನಿತಳ್ ಹವೊ ಥಂಯ್ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕ0 ನವಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಜರ್ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾಗೊರ್ ಭಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣಿ ತಿಸ್ರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ‍್ತಾ , ತರ್ ತೆಂ ಜೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶಕಾಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜರ್ ದಾದ್ಲೊ ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಜಿರವ್ನ್, ಕರ‍್ಗೊನ್ ದುಖಾಂ ಈರೊವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತಿಂ “ INTROVERT“ ಜಾತಾತ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ‍್ ಚ್ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಮತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಂಗಾಲ್ ಕರ‍್ಚಿ.

ಎಕಾ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್‍ವಂತ್ ಸಮಾಲೋಚಕಾಚಿ ಸಹಾಯ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ‍್ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ‍್ಚಿಂ ಜೊಡಿಂಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖೂಬ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್.

5. ಜಾಗ್ವಣಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ :
ಹೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಳ್ ಪಳೆ . ಚಲ್ತ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್‍ಯೀ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ Wrong (ನಂಬರ್) Calls ಯೆತಾತ್. ತಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್ ? ತೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ “ಕಟ್” ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮಿ ತಾಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಘೆಂವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ “ ಮಿಸ್ ಕೊಲಾಂ” ಆಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ತುಕಾ/ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಕ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್ಚೆ ಹಾಂಗಾಚ್. ತ್ಯಾ “ ರೋಂಗ್” ಆನಿ “ ಮಿಸ್” ಕೊಲಾಂಕ್ ವಿವರಣ್ ದಿತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಗೌರವ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫಾಸಾಳ್ತಾ, ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರಾನಾ. ಬಗಾ ರ್ ತುಟಾಫುಟ್!

ಏಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಶೆಂ ವರ್ದಿ ಕರ‍್ತಾಕಿ ಜಿಂ ಕೋಣ್ 18 ವರ‍್ಸಾ ಭಿತರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 60% ಡೈವೊರ್ಸ್, ಜಿಂ 20 ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 40% ಆನಿ 25 ಭಿತರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 24% ವಿಚ್ಛೇದಿತ್ ಜಾತಾತ್ ಖoಯ್. ಹೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಸರಾಸರ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಗ್ನಾಪ್ರಾಯ್, ಅನ್ಬೋಗ್, ಶಿಕಪ್- ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಕ್ ತೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೇಜೆ.

ಅನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ‍್ತಾಕಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಡೈವೊರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ 61% ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತೆಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್. ವಿಚ್ಛೇದನಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜೆ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆತಾತ್, ಜೆ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸಾತ್, ಸಡಿಳಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾತ್, ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಆಸಾತ್.

ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾ : “Matrimonia debent esse libera” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “ ಲಗ್ನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾಜೆ” ಮ್ಹಣ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಲಗ್ನ್ ಕೊಣೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್.
ಪೂಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಕಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಚಿಂತಪ್. ಅತಿ ಅಮೃತ್ ವೀಕ್ ಜಾತಾ. ಜಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಡಿತ್ ವಿಚ್ಛೇದನಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಜ್ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚ್ಛೇದನಾಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್. ತಶೆಂ ಏಶಿಯಾ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ತರಿ ವೆಗಾನ್ ವಿಚ್ಛೇದನಾಂ ವಾಡ್ತೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಭಾರತ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್ ಖಂತ್ ಧಾಳುನ್ ದವರ‍್ನ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ 15% ಜೊಡಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸಾತ್ . ವಿಚ್ಛೇದನಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ದವರ‍್ಚೆಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಮಟ್ಟ್, ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್, ನಾಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನುನಾಂ, ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿತಾ. ಆನಿ ಬಹುಶ್ಯಾ ಸಕಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಧರ‍್ಮಾದ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಳಿ ವೋಯ್ ಕೊಣಾಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ದವರುನ್ ಲಗ್ನಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಹೊಡು ಸತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆತಾo-ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್.

ನಿಮಾಣೆಂ ಉತರ್
ಜರ್ ದೆವಾನ್ ಲಗ್ನ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ತಾಣೆಂ ಜೊಡಿಲಾಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ವೊಡಾನಾ ಜಾಂವ್.

-ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಉತರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾನಾ ದೆವಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ದುಖ್ಚೆಂ; ತುಕ್ಚೆಂ ವ ಥುಕ್ಚೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಉರ‍್ತಾ.

-ಪುರ್ಪುರೆ, ಫುಗಾಸಾಂವ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಭಾಂದುನ್ ಖಂದ್ಕಾಕ್ ಉಡಾಯ್..ಥೈಂ ಯಮ್ಕೊಂಡ್ ಅಸಾ, ಜಳೊಂದಿ.

-ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್, ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತುಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಲಕ್ಶಣ್. ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಅಸ್ತಾ..

-ಹಾಸೊ, ಗೌರವ್, ಮೋಗ್, ಬರೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಸದ್ಗುಣ್ ಹಾತಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂ ದೆಖ್ತಾಂ ದೆಖ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ.

-ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹರ್ ಮೆಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಶೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ (ಬರೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ) ತಶಿ ದೆವಾಚೆರ್ ವಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ (ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ)
ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಜಿವಿ ಉರೊಂ.

-ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೊಲಾಪರಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ಪಾಟಿಂ ಊಡ್. ಬಿಜಾಯ್ಲೆಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಚುಕಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಂ ಧೃಡ್ ಉರ್ಶಿ ಖಂಚಾಯ್ ಕಾಮಾರ್, ಖಂಚಾಯ್ ಯೋಜನಾಕ್, ಖಂಚಾಯ್ ಭೆಸಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಸ್ತ್ ಯೀ ಹಾಲಾಯ್ನಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಹಾಲೊಂವ್ಚೆ ಝಗ್ಡ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ನಿವಾರ್.

ಲಗ್ನಾ ತಾರುಂ ಬುಡೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ಉರೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್.

ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹಾನ್. ಲಗ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ ಟ್ರಾಯಲ್ಸ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಅನ್ಭೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಏಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಖರೊ ಶೆವೊಟ್.

ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಲಗ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್, ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಲಾ ಆತಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ.

ಶಿಕಪ್ ಆಸೊನ್ ವ ನಾ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವಾಗೊವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿಣಿ ಸುಫಳ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾoತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ತುಟೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತರಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ತೆಂಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯುವಜಣಾಂನೊ ಪೆಂಕಾಡ್ ಬಾಂದಾ.

ಲಗ್ನಾ ಜಿಣಿ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಅಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 2017)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 
 
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]