ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

9. ಘರಾಂತ್ ಚಲಿ ಜಾಯ್ ಯಾ ಚಲೊ ರಾಯ್ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಎಕ್ ಅದ್ಬುತ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ್ ಆಚರಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ. ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂತಾನ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ’ಅಹಂ’ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಚೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸುರ್ವಾತಾ. ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಅನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಆಜೂನ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್, ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂನಿ.

ಚಲಿ ವ ಚಲೊ? ವಿಂಚವ್ನ್, ಆಶಾ, ಸಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಲ್ಮಾದಾತಾರಾಂ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ಪರಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾತ್. ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಗಾದ್ ಆಶಿ ಆಸಾ : ಘರಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಬರೊ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಚೆಡು ಬರೆಂ “. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಬಹುಶ್ಯಾ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದಲ್ಲಾಂ?

ಚೆಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ, ಫುಡಾರಾಚೊ ಆಶಾ-ದೀಪ್ ಆಶೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಚಿಂತಪ್. ಚೆಡುಂ ತರ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರ್ಯೊ, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ, ಖಂತಿಚಿ ಚಾಯಾ. ತಿಚೆರ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಹರ್ ಪಯ್ಸೊ ನಷ್ಟ್. ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ.

ಕಾರಣ್ ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ. ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ದೇಶ್. ವಿಭಿನ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಧರ್ಮ್, ಥರಾವಳ್ ಭಾಸ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೆಕ್ ಆಚರಣ್, ಬುದ್ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಬಾಯ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ, ತ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಂಸಾ. ಪೂಣ್ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್.

ಕೇರಳ್ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ದೆಶಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಮನುಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಇತ್ಲೆಂ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ, ಆತಾಂ ಹುಮ್ಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್ ಕೊಸಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೊಕ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ.
ಸ್ತ್ರಿ ದೈಹಿಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಾಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭೋವ್ ಅಬಲ್. ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಿಕಾ ನಾ. ತಿಕಾ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತಶೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. “ ಮ್ಹಣ್ ಮನುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್, ಜೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧಾವಳೆಂತ್ ಅವಶ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರಿಯಿ, ಅಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಾಕ್ಮೂಲಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ’ಸ್ತ್ರಿ’ ವರ್ಗಾಕ್ ಕಠೋರ್ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಖೂಬ್ ಫುಡೆಂ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ಲಾಂ . ತೆದ್ನಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್/ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್, ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಥಂಯ್ ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಬಹುಶ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ತಾನೆರ್ ಉಬ್ತೆ ಆಸಾ ಹರ್ ಪ್ರವರ್ಗಂತ್. ದಾದ್ಲೆ ಖರ್ಶೆತಾತ್, ಚಲಿಯೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉಬ್ಣೆಕ್ ಆಯ್ತ್ಯೊ.

ಆದಿಂ ಜಶೆಂ ದಾದ್ಲೆ ಝುಜಾಕ್ ವಚೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಘೊಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಘರಾಂನಿ ಬಂದಿ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವೋಯ್ ಆಜ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಗಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಫಾಸಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಜೆದ್ನಾ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು ಸಂಪತ್ತ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಬ್ದೊನ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ; ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಹ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಚಲಿಯೊ/ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಹುದ್ದೆ, ಹಕ್ಕಾಂ ಪದ್ವ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಖೂಬ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ತಶೆಂ ಸ್ವ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆಜ್ ಕುರುಡೆಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಪುರುಷ್ ಪ್ರದಾನ್ಪ,ಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಚಲಿಯೆ ಥಂಯ್ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಭಾಂದಾವಳ್ :

ಏಕ್- ಮಾತೃಪಣ್ : ತಾಂತುಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ಆಸಾ. ಮೋಗ್ ತ್ಯಾಗ್, ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮಾಳ್ತಾ/. ಏಕ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ- ಮೌಶಿ, ಆಕಯ್, ಆಜಿ, ಪೊಣ್ಜಿ, ಮೊದೊರ್ನ್ ಆಂಟ್ಯೊ... ಮಾತೃತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ದೆವಾ ರುಪಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಪ್ರತಿರೂಪಾಂ.

ದುಸ್ರೆಂ- ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ : ಹಾಂತುಂ ಮಿತ್ರತ್ವ್, ಧಾರಾಳ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಮೋಗ್ ದೊಂವ್ಚಿ, ಘೆಂವ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್. ಚಡಾವತ್ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಂ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಘಡ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಲಾಬ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಸಿನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೆತಟ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೆಂ ಹಂತ್. ಚಲಿ ಹಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ.

ತಿಸ್ರೆಂ- ಬಾಳ್ಪಣ್ : ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಧುವ್, ನಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೆ ಸಂತತೆಕ್ ದಿವೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಹಂತ್. ಹಾಂಗಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ.

ಚಲೆಯೆಕ್/ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರ್ಣ್ ಕರ್ತಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಯ್ಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ರೋದಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 600 ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ದಿವಸ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಪೂರಕ್ ಘೋಷಣಾಂ ಕರುನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್.

ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಬರೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ, ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಾಂ ಧ್ವಾರಿಂಚ್ 80% ಸ್ತ್ರಿಯಾಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಟೋರ್ ಸತ್. ಪಾತ್ಯೆ ವ ನಾ ಪಾತ್ಯೆ.

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಚಲಿಯೊ/ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಘರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್, ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ತರ್, ಲಗ್ಬಕಗ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ. ವಿಶೇಸ್, ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 90 ಭುರ್ಗಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ್, ವ್ಹಡ್ ಆಲಂಕೃತ್ ಪದ್ವ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 75% ಭುರ್ಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ದೈಹಿಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಕುಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್? ಚೆಡುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ? ಚೆಡ್ವಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಕಂಠಕ್? ಚೆಡ್ವಾ ವರ್ವಿಂ ಅನಿಷ್ಟ್, ನಷ್ಟ್, ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್? ಚಲೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಚಲಿಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್? ಗರ್ಜೆಚೊ? ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್?

ಜರ್ ತರ್ ಚಲಿ ಚಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ ಚಲೊ ವ ಚಲಿ, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪೂರ್ವ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಸಿಲೆಂ ತರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್ ! ಪೂಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ದೂರ್ ದೃಷ್ಟ್ ಕಲುಷಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ತಡವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಕ್. ಚಲೊ ವ ಚಲಿಗಿ , ತಿಳುಂಕ್ ; ನಾಕಾ ತರ್ ಪಿಳುಂಕ್.

ಕಾನೂನಿ ರಿತಿನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಊಣ್ ವ ಆವಯ್ ಜಿವಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸಾ ತರಿ ಲಭ್ಯ್ ಅಂಕ್ಯ-ಸಂಖ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ 82% ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಲಗ್ನಾ ಪೂರ್ವಿಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಧಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ. ಹಾಂತುಂ ಚಲೊ-ಚಲಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ ಗರ್ಭ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೈಶಾಚಿಕ್ ನಿರ್ಣಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 6೦% ವಯ್ರ್ ಚಲಿಯಾಚೆಂ ಭ್ರೂಣ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಹೆರ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂನಿ 93% ಚಲಿಯೊ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ದೋತ್, ಖರ್ಚ್ ಎಕಾಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ನಷ್ಟಾಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್-ರೀತ್-ರಿವಾಜ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್. ಚಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ , ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಲಾಬ್ ನಾ, ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಲೇವಾದೇವಿಚೆಂ. ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಹಕ್ಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕಿ ಸಮಾನ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಾಂವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ತ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆಜ್‌ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್, ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್. ಹೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಚಲಿ ಚಲ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ತಫಾವತೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ಜರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್, ಕಾಮಾ ಥಳಾರ್, ಘರಾಂತ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಾಧನಾಂತ್, ಚಿಂತ್ಪಾನಿ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಮಾನ್. ಭರ್ವಸೊ ದವ್‌ರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಬಾವ್ತೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್

ಆಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೆಖ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಸರಿಸಮಾ ಉಲ್ಟಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಲೆ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಿಸ್ತಾ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಗೌರವ್, ಅವ್ಕಾಸ್, ಮಾನ್ಯತಾ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಶಿಕಪ್, ಉನ್ನತ್ ವ್ಯಾಸಂಗ್ ಆನಿಕಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಿ? ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತಾತ್ಸಾರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೌಲತ್ತ್- ಸಳ್ಗಿ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಧೋರಣಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ಣಿ, ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿಂ ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್ ತೆಂ ದೆಖ್ತಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಮುರ್ಮುರ್ತಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತೊ ರಾಗ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರುನ್ ನಿತ್ಳಾಯ್ತಾ. ತಿತ್ಲೊ ನಿಸ್ಸಹಾಯ್ ಮಾಫಾನ್ ಚಲೊ ವಾಗ್ತಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲಿಯಾಂ- ಚಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಗೊಂವ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್-ಸಾರ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್ತೆ ಆಸಾ. ಚೆಡುಂ ತೆವ್ಳೆಂ ರುಪಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತರ್ ಚಲೊ ಹ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಬರಾಬರ್ ಆಧಾರಾಚೊ/ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆ ಖಾಂಬೊ. ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಪೊಕ್ಳಿಂ ಪಳೆಯಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪುರುಷ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್! ದೇವ್ ಚೆಡೊ. ತಾಚೆಂ ಏಜೆಂಟ್ ಚೆಡೆ. ಸಮಾಜ್ ಬದ್ಲುಂಚಿಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಬದ್ಲುಂಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವಜಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಚೆಡುಂ-ಚೆಡೊ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ರಚ್ನೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದೈಹಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ. ಪೂಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಉಂಚ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂ ತೆಂ ಸ್ವೀಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ದಸೆಂಬ್ರ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 
 
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]