ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್कोंकणी अभियान मुंबय | Konkonni Obhian Mumboi

ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್

नागरी लिपियेंत

Romi lipient

ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಹಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಪಣಾಚಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಕಯ್‌ಗೆರ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಅಜೆಕಾರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ/ಬೆಟಾಂ, ತೊಟಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಕಳೆ ಫುಲ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, "ಪುತಾ, ತುಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿಲೊ ದೋರ್ ಭೋವ್ ಬರೊ ಆಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ದೋರ್ ಪುಣಿಂ ಹಾಡ್ತೊಯ್ ನ್ಹಯ್?". ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೊ ದೋರ್ ಚಿರುನ್ ವೊವ್ಳಿ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ದೊರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ (ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂ/ಆಬೊಲಿಂ) ಗುಂತಾಲಿಂ.

ಅನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾರ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲೊಂ; "ಶೀ... ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಕಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ದೋರ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಸ್ತಿತ್". ಆಯ್ಕುನ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಹಾಸ್ಚಿ ಆಕಯ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲಿ; "ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸೊಡ್ ಪುತಾ, ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್."

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳೆ ಕಾಡುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಕಳೆ ಗುಂತುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಲಾಂ ಗುಂತುಂಕ್ ಆಕಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂವೆಂ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫುಲಾಂ ಗುಂತ್ಚಿಂಚ್ ರಾವಯ್ಲಿಂ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯೇ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ; "ಆಕಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಗುಂತುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ", ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ; "ಪುತಾ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ತಿಂ ಹಾಸುಂದಿ ಆನಿ ತುಂ ಶಿಕುನ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಕರಿತ್ ರಾವ್"

ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಜೀಕ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಪಿಸಾಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದೀವ್ನಜೊ? ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣೀಕ್ ತೆಂಕೊ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಸ್ವ-ಫಾಯ್ದೊ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ವಿಚಾರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ, ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾನ್ ಘರ್, ಆನಿ ಪೆಂಟೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡೆ ಆಂಗ್ಡೆಂನಿ ವಚುನ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ವಿಚಾರುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಚೊ ಅಯ್ವಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ದುಡು ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ’ಹಾಸ್ತೆಲಿಂ ಅಸಾತ್, ಫಾಯ್ದೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ಣೊ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಂಡ್ಚಿಂಯ್ ಆಸಾತ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಜಮವ್ನ್ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಪಿಸಾಯ್ ತಿ ಪಿಸಾಯ್‌ಚ್, ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಧಾ-ಭಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್, ಎಕಾ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಘಡ್ಲಿಚ್, ಆನಿ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್.

೨೦೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್’, ೨೦೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾತ್ಶೆ ವ್ಹಡ್ ರುಪಾನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ; ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ; ’ವಲ್ಲಿ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಪೆಲಾಂ/ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಲೊಂ’, ಅನಿ ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂಚ್ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಲ್ಮಿಯಾ, ಅಹ್ಮದಿ ಕೊಪೆಲಾಂ/ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಚಲ್ತಾ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂಕ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್.

ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಟಾನ್ ೨೦೦೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ, ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಘೆವುನ್ ಪರತ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಾವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಲಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ-ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ, ಪಯ್ಣಾರಿ ಹಾಂವ್ ದೇಶ್ ಭಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಿತ್ರ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ;

"ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಯ್ಬ್ ಅಸ್ಕತ್, ಆಮಿ ಜಿಕ್ಚಾ ಘೊಡ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ನವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಾ ನವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಶೆಣ್ ಭರ್ಲಾಂ"

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಘಡ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಸಮಿತಿ ಘಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸರ್ವಾಂ ಜಾಣಾಂತ್, ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಧ್ಲೊ ಕಾಳ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ, ಆಜ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ, ವಾಸ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ; ಆಸ್ಚೊ ವೇಳ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ/ಆವಾಜಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲಾ, ಥೊಡಿಂ ’ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂನಿ ವಾಚ್ಪಾಂ ವಾಸ್ಚಿಂ ಆನಿ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ವೆದಿಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಂ-ಟೆಂಪೊ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ವಾಡ್ಚೆಂ - ಇತ್ಲೆಂಚ್. ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ’ನಾಟಕ್/ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಖ್ಚೆಂ’ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ’ರೆತಿರೊ/ನೊವೆನಾಂ’ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಬದ್ಲನಾತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ-ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದಾಂಗ್ರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್/ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ರಿಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ರಿಗಾನಾ.

ಆಸುಂ, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್? ದೆಕುನ್ ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ, ಆಮಿ ಲಿಪಿ, ಬೊಲಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಯ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲಿಪಿಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಂ ಆಶೆತಾತ್, ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಚೆರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಾಪುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಂವ್. ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂದಿತ್ ವಾ ಹಾಸುಂದಿತ್, ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಮ್ಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಶೀದಾ ಕರುಯಾಂ; ಕೊಂಕಣಿ ಉಲವ್ಯಾಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಉರವ್ಯಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಂವ್,

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ,

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
[ಸೆವಕ್, ಕೊಂಕಣಿ] - ಮಾಯ್ , 2018]

नागरी लिपियेंत

Romi lipient

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2018) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 35 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಆಶಾವಾದಿ - 2002, ಖಿಳೊ - 2003, ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ - 2005, ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ - 2006, ಬಂಧ್ - 2017), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ (ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ - 2003, ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ - 2004, ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ - 2006, ಬಜಾರ್ (ಕಾ) - 2017, ಬಜಾರ್ (ನಾ) - 2018), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ 1 - 2005, ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ - 2006, ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ - 2007, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - 2017), ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.