ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ

नागरी लिपियेंत वाच

'Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself'. ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೆರಿತಿನ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್, ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕರ್ನಿ ಜಿ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆರಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಅಖೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ.

ಹಿಂ ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತರ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಿವಿತ್ ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜ್ಯೆಂ ಅಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಬಗರ್ ಜಿವಿತ್ ಹೆಂ; ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಚಾರಿನಾ. ಬಗಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ’ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕರ್ನಿಂಚ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಜಿವಂತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂಚ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸಾತ್. ಭವ್ತಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನ್ಹಯ್? ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ದಿಸ್ತಾ, ಜಸೊ ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ’.

ಮನಿಸ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆತಾ, ಕೋಣ್ ವೆಗಿಂ ಅನಿ ಕೊಣ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವಿ-ಲಾಂಭ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತೊ ಕರ್ತಾ/ಆಧಾರ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್. ಹೋಲಂಡ್ (ನೆದರ್‌ಲೇಂಡ್) ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಗೋವ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲೊ, ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತ್ 31 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ, ಭಾರತಾಚೊ ಕವಿ ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ 80 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲೊ, ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ 95 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲೊ. ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ 122 ವರ್ಸಾಂ 164 ದೀಸ್ ಜಿಯೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ; ಕೊಣ್ ಹಿ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್?. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾತ್, ಖೊಟೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖೊಟೆಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾತ್.

ತರ್ ಉದೆತಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಾಲ್; ’ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್/ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ?’. ಬಾಯ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ’ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥಾಚೊ’ ಆಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್, ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಚ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕರುಂಕ್. ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಗಳ್ಸುಂಕ್, ಉಪೇಗ್ ಕರುಂಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್. ದೆಕುನ್ ’ಆಯ್ಲೊಂ ತಶೆಂ ಜಿಯೆಲೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮತಿನ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸತಾಕ್’ ಮಾಂದುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆನ್ ವರುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್.

ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಸಂಘ್‌ಜೀವಿ, ಕೊಣ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಸೆಜಾರ್-ಸಮಾಜ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉದೆತಾ ’ಚಾಲಿಭರಿತ್ ಚಿಂತಪ್’, ಆನಿ ಉದೆತಾ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಣಾಚೊ, ಅಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚೊ ಕಿಡೊ. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡ್ಚೆಂ, ತುಟಂವ್ಚೆಂ, ಫುಟಂವ್ಚೆಂ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದೇಸಾಂತ್ಲಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್‍ಕೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಏಕ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ, ಏಕ್ ತತ್ವಾಚೊ, ಏಕ್ ಧರ್‍ಮಾಚೊ, ಏಕ್ ವಿಚಾರಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆನಾ. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ತ್ಯೇ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕೆಕಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ, ಎಕೆಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ಜಮೊ ಉದೆತಾ; ಗಾಯನಾಚಿ ವೋಡ್-ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ವಾಸ್ಚ್ಯಾ-ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಲೋಕ್-ವೇದ್/ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಸಮಾಜ್-ಸೆವಾ/ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಧರ್ಮ್-ಭಕ್ತೆಚಿ ವೋಡ್-ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ. ಅಶೆಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂ ರುತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಎಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಹಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಶೆತಾಂ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಚೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ಜಿಯೆತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಭಾನಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಆಸಾ? - ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ, ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸಾ?. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ’ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಶೆತ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ; ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಅಸುನ್‌ಯೀ ಕುರ್ಡೆ, ಕಾನ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಕೆಪ್ಪೆ, ತೋಂಡ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಮೊನೆ, ಕಾಳಿಜ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಯೆಮ್ಕುಳೆ, ಮತ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಭೆರೆ ಜಾವ್ನ್ ’ಜಿಯೆಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಜಿಣಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಫಟವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಜಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ’ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೇಪ್’ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಲಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಮಿ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್, ಮಾಂದುನ್, ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್? ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮ್ಚೆಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ವಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜ್-ವಾಂಜೆಲ್-ದೊತೊರ್ನ್-ರೆತಿರೆಂತ್ ಆಮಿ ವೆಸ್ತ್, ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ಸುಸ್ತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಆಮ್ಚಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಕೊಣ್‌ಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ತೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ ತೆ ಸರ್ವ್ ’ಪಿಶೆ’ ವಾ ’ಮೋಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ’, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಫಟವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಮೆಜುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಊಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲಾಂ, ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ನ್ಹೆಸ್ತಾಂವ್ ಸೂಟ್-ಬೂಟ್ ತರ್‌ಯೀ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ನಾಗ್ಡಿಂಚ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ರೆತಿರೊ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ನೈತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ದಳ್ಡಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಚುರ್‍ಚುರೆ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ಚಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಲೆಕಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್. ಕುಂಕ್ಡಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಉಸ್ತುಂಚೆಪರಿಂ ಫಕತ್ತ್ ’ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್’ - ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಲಾ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜಿಣಿ ಲಾಂಬ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿಣಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಿಣಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಜಿಣಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ತ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್ - ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್,

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ನವೆಂಬರ್, 2017]

नागरी लिपियेंत वाच

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವೃತ್ತೆನ್ ’ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2017) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 32 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್, ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೊ ಬೂಕ್, ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.