ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಅಂಕಣ್] ಚಿರ್ಪುಟಾಂ [ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ S.J.]

[Onkonn] Chirputtam [Ma|Protap Naik s.j.]

ಚಿರ್ಪುಟ್: 40

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಲಿ ಪಿಶಿ ಜಿಣಿ
ಜಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಲಾತ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್‌ಚ್ಯಾ
ಕಲ್ವಂತಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ
ಸೊನೆಂ ಆಸುನ್ ರುಪೆಂ ಘಾಲುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ
ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ
ಸಾಂಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡ್ ಘಾಣ್ತಾ ನಾಯ್ಕಾ.
Chirputt: 40

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zɵlmachi avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pschea
Sonem asun rupem ghalun bhnvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡlear tondd ghannta Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್: 39

ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆವಾಲೆಂ ದೆಣೆಂ
ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಜೆತಾ
ದೆವಾಲೆಂ ದೆಣೆಂ ತೊ ನಾಕಾರ್‌ತಾ
ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ
ಹೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‌ಚೆಂ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 39

Bhas mɵn'xak Devalem dennem
Apli bhas ulunk zo lɵjta
Devalem dennem to nakarta
Aplem mɵn'xapɵnn hoɡddayta
Hem mullavem sɵt sɵmzɵnaslɵlea
Konknni mɵn'xank kitem kɵrchem Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್: 38

ಮರಾಠಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಮರಾಠಿ
ಬಂಗಾಳಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಬಂಗಾಳಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ತರ್, ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಕಾರ್
ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಾಂಯ್ತಲೆ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆಕಾರ್
ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಆಯ್ಲೆ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 38

Mɵratthi ulovpi Mɵratthi
Bɵngalli ulovpi Bɵnɡalli
Konknni ulovpi ami Konknni
Tɵr, Gykar, Mɵnɡllurkar
ani hr bytle bebe mannkekar
Khɵny thaun, kednam aile ga Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್: 37

ಆಮ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥಾ
ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ಯಾಂಚೆ ಧಂದೆ
ಮಾಹಿತಿ ಮೆಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾ ಮೆಳನಾ
ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಬ್ತಾ, ಗುರು ಭಕ್ತಿ ನಾಂ
ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ನಾಯ್ಕಿಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಕಸ್ಲೊ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 37

Amchim iskolam xikxɵnn sɵnvstha
Zaleat vyaparianche dhɵn'de
Mahiti mellta, vidya mellɵnam
diɡri labta, ɡuru bhɵkti nam
hanchea ani naikinnichea
ɡhɵra mɵdhem fɵrɵk kɵslo Naikaʔ
ಚಿರ್ಪುಟ್: 36

"ಪೀಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಥೊಡಿಂ
ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಬರಿಂ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂ."
ಗರಿ ಘಾಲುನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿ
ಶಿತಾ ತೆಕಿತ್ ಮೀಟ್, ಪಿಟಾ ತೆಕಿತ್ ಫೂಗ್
ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ತಾ ಹೆಂ ವಿಸರ್‌ತಲ್ಯಾಂಕ್
ಹಾಂಸುಂ ವಾ ರಡುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 36

"Pik dharall asa, punn vavraddi thddim
Amkam zay bɵrim Dv apvnnim."
Gɵri ghalun bhnvtat padri madri
Xita tkit mitt, pitta tkit fug
Itlench pavta hem visɵrtɵleank
hansum va rɵddum sanɡ ɡa Naika.

ಚಿರ್ಪುಟ್: 35

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಯ್ ಕಸ್ಲೊ?
ವಾತಿಕಾನ್ ರಾಯಾಳ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚೊ
ಸಂಸಾರಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ
ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರುಫ್ ಕಾರಾಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಚೊ
ಜೆಜು ಭಾಶೆನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ
ಭೊಂವ್ಚೊ, ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಗುರು ನಾಯ್ಕಾ!

Chirputt: 35

Amkam papsaib zay kɵsloʔ
Vatikan rayall ravlleracho
sɵnvsari dɵrbar sanddcho
bulett pruf karam vɵstram sddcho
Jezu bhaxn lokam mɵdhem
bhnvcho, jiyuncho guru Naika!
ಚಿರ್ಪುಟ್: 34

ಬಿಸ್ಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಕಸ್ಲೊ?
ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
ಪರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾ ಬಾಂದ್ ಆಸ್ಚೊ
ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚೊ
ಕಲೊವ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಉಣಿಂ ಧಾಡ್ಚೊ
ಚಾಕ್ರಾಂಚೊ ಚಾಕರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ.
Chirputt: 34

Bisp amkam zay kɵslo?
lokachio ɡɵrz sɵmzun ɡhuncho
Pɵrj lagim moga band ascho
Padrink aplea umed diuncho
Kɵllvnni pɵtram unnim dhaddcho
chakrancho chakɵr zauncho.
ಚಿರ್ಪುಟ್: 33

ರೆಬೆಕಾಚೆಂ ಸುರುಪ್
ಜುಡಿತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್
ಎಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್
ರುತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್
ಕೊಂವೆತಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಂ
ನವಲ್ ಘಡ್ತೆಂ ನಾಯ್ಕಾ.
Chirputt: 33

Rebekachem surup
Juditachem kalliz
Esterachem ginean
Rutachem chintɵp
Konvetant astem
Nɵvɵl ghɵddtem Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್: 32

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ ಕಸ್ಲ್ಯೊ ಕಸ್ಲ್ಯೊ?
ಕೊಂವೆತಾ ಭಾಯ್ರ್ ನದರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ
ಆಪ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯೊ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾವಂತ್ ಕರ್‌ಚ್ಯೊ
ದುಸ್ರ್ಯೊ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ವೆ ನಾಯ್ಕಾ?
Chirputt: 32

Amkam madri zay koslio koslio?
Konveta bhair nodor aschio
Ganvant amchea jivsann haddchio
Aplim dennim herank vanttchio
Bhurgeank amchea kolavont korchio
Dusrio tuka zay ve Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್: 31

ಮೊಯ್ಜೆಸಾಚಿ ಖೊಲಾಯ್
ದಾವಿದಾಚಿ ಖಾಲ್ತಿಕಾಯ್
ಸಾಲ್ಮಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್
ಸಾಮ್ಸಾಂವಾಚಿ ಘಟಾಯ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತಿ
ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿ ಜಾತಿ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 31

Moijesachi kholay
Davidachi khaltikay
Salmanvachi zannvay
Samsanvachi ghottay
Amchea govlleank asti
Kanni veglli zati Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್: 30

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ ಕಸಲೆ?
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ನದರ್ ಆಸ್ಚೆ
ಹಾತಾಂತ್ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ
ಲೊಕಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ
ನಾಂವಾಕ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್‌ಚೆ
ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 30

Amkam padri zay kosle?
Mukhlea vorsanchi nodor asche
Hatant kola vidya zannvay asche
Lokak fuddarponn xikounche
Nanvak axenastam vavurche
Bhangar monis zay ga Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್: 29

ಭಜನಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ಜಿವ್ಸಾಣ್
ಭಕ್ತಿಸೊಭಾಣಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಗೊಡ್ಸಾಣ್
ಹರಿಕಥೆಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್
ಶೆಂಬರ್ ಕಂತಿಗೆಂತ್ ಭಾಶೆ ಮೊವ್ಸಾಣ್
ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಶೆಳೆಲಲೆ ಖೊಜ್ನೆ ಜಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ತುಕಾ ಜಾಂಬಾಯೊ ಯೆನಾಂತ್ ವೆ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt:29

Bhojonant attapta jivsann
Bhoktisobhannant vhallta goddsann
Horikothent jivall tambsann
Xembor kontigent bhaxe movsann
Padrinchem xermanv xelelole khozne zale zalear
Tuka zambayo yenant ve Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್ 28

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ನವಿಕರಣಾಚೆಂ ವಾರೆಂ
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕೊಯ್ರ್, ಝಾಡುನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲೆಂ ಬರೆಂ
ಮೀತ್ ಮೆರ್ ಉತ್ರುನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ ಥೊಡೆಂ
ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲಾಂ ಜಮಾತಿ ಸಾಲ್
ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾವಳ್
ದುದಾಂತ್ ಚುನ್ಯಾ ಉದಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt:28

Igorjent vhall'lem novikoronnachem varem
Adlea chintpacho koir, zhaddun nitoll zalem borem
Mit mer utrun padd zalem thoddem
Devachem ghor zalam zomati sal
Kednam kednam khanna jevnna khannavoll
Dudant chunea udok kiteak Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್: 27

ಪಾದ್ರಿ, ಫ್ರಾದ್, ಮಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ
ಆಯ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲಿಂ
ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ ಘೊಳ್ಚಿಂ
ಆತಾಂ ಜರ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಗಾಚಿಂ
ರುಚನಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್
ಹಾಯ್ ಪಿರಾಜಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಯ್ಕಾ

Chirputt:27

Padri, frad, madri, madr utram him
Ailim amkam Putrugez bhaxentlim
Xekddeam thaun amchie jiber ghollchim
Atam zor him utram mogachim
Ruchonant English padri madrink
Hay pirajita mhojea Naika!
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 26

ಇಗರ್ಜೊ, ತೋರಿ ಮೊಡ್ಚ್ಯೊ, ಬಾಂದ್ಚ್ಯೊ
ಘಾಂಟಿ ದೆಂವೊಂವ್ಚ್ಯೊ, ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ
ಹೊಲಾಂ, ಸ್ಮಾರಕಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಚಿಂ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸುರು ಕರ್‍ಚಿಂ
ಹಿ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಿಸಾಯ್
ವಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಲಲಿ ಸಾಯ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt:26

Igorzo, tori moddchio, bandchio
Ghantti denvounchio, choddounchio
Holam, smarokam bandpam bandchim
Inglix iskolam suru korchim
Hi nanv zoddunk pisay
Va dolleank manddloli say Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್: 25

ವಿಗಾರ್ ಯೆತಾತ್, ವಿಗಾರ್ ವೆತಾತ್
ವೆಚೆ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ
ಆಸ್ಲಲೆಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಕರುನ್
ಗರ್ಜೆ ಮರ್ಜೆಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್
ದೆವಾ ಮಾನಾಕ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್
ಕೊಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಸಾಂಗಿತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 25

Vigar yetat, vigar vetat
Veche adim igorjent amchie
Aslolem vomtem udarem korun
Gorje morjechim bandpam bandtat
Deva manak va aplea nanvak
Konn parkun sangit Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 24

ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ, ತೋರ್ ಉಭಾರ್ಲಿ
ತೊರಿರ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯೊ ಫಿಂರ್ಗಿ ಘಾಂಟಿ
ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ನವಿಂ ನವಿಂ
ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ಲಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ
ದೆವಾ ನಾಂವಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್
ಕೋಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್ ಸಾಂಗಿತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 24

Igorz bandli, tr ubarli
Torir choddoylio finrgi ghantti
Igorjechim novim novim
Goroz naslolim bandpam ailim
Deva nanvak, amchea nanvak
Konn amkam sot sangit Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್: 23

ದೋನ್ ಸಹಸ್ರಾಚೆ ವೀಸ್ ಶೆಕ್ಡೆ ಸೊಂಪ್ಲೆ
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲೆ
ಆದ್ಲೆಂ ಆಮ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊದ್ಚೆಂ
ನವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ನವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ
ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಮಿ ಠರೊಂವ್ಚೆಂ
ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚುರ್ಚುಚೆಂ ಪಡತ್ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 23

Don sohosrache vis xekdde somple
Tisrea sohosrant ami bhitor sorle
Adlem ami kitem pattim soddchem
Novea xekddeant novem kitem korchem
Sarkem chintun ami tthorounchem
Nam zalear churchurchem poddot Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 22

ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ, ವಾಡ್ಲಲೊ ಗಾಂವ್
ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊ, ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ತೀರ್ಥ್‌ಸ್ಥಾನ್
ಹಾಯ್ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್
ಜೆಂತಿಲಾಂಚೆಂ ರೊಮಾ ಶಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲೆಂ
ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಶಿವಾಕ್ ರಡುಂ ನಾಯ್ಕ?

Chirputt: 22

Jezu zolmololo, vaddlolo ganv
Khursar melolo, jivont zalolo ganv
Kristanvanchem povitr tirthsthan
Hay Deva, amchea duradruxttan
Jentilanchem Roma xar kendr zalem
Konnachea noxibak roddum Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 21

ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪುರ್ವಾಂತ್
ದೀಸ್, ಮ್ಹಯ್ನೊ, ವರಸ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನೆಣಾ
ತರಿ ಆಸ್ತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ
ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಯಂತಿ 2000 ವರ್‍ಸಾಂ
ಉತ್ಸವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ
ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಶಿ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 21

Jezu zolmol'lo Krist purvant
Dis, mhoino, voros konnui nenna
Tori astam Kristanv porza
Krist Joyon'ti 2000 vorsam
Utsov korunk aiti zaloli
Karonn kitem sangxi Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 20

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಲೆಂ ಕಿತೆಂ?
ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಜೀವ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ
ಕೊಣಾಚೆ ಘೊವ್, ಪೂತ್, ಬಾಪುಯ್, ಭಾವ್ ಸೊಂಪ್ಲೆ
ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?
ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಕ್ "ಖೊರ್ಜಾತಾ ಏಕ್ ಕಡೆ,
ಖೊರ್ಪಿತಾ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಕಡೆ" ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 20

Kargil zhogddeant konnak mell'lolem kitem?
Hozara voir jiv gorje bhair gele
Konnache ghov, put, bapuy, bhav somple
Zhogddeachem mull karonn aslem kitem?
Xezariak " Khorzota ek kodde,
khorpita dusre kodde" itlench ga Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 19

ಕಪಲಾರ್ ಭಸ್ಮ್ ವಿಭುತಿ
ವೊಂಟಾರ್ ದೆವಾ ಭಕ್ತಿ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾಯ್ಕಿಣಿ ಮುರ್ತಿ
ಮತಿಂತ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಆರತಿ
ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ
ವ ದರ್‍ದಾ ಸಾಂಗ್ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 19

Kopolar bhosm vibhuti
Vonttar deva bhokti
Kallzant naikinni murti
Motint poixeam aroti
Hankam polleun dev hansta
Va roddta sang ga Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 18

ಕೆಲಿಂ ತರಿ ಭಜನಾಂ
ರಾತಿಚಿಂ ತಿಂ ಜಾಗ್ರಣಾಂ
ಹರಿಕಥಾ, ಕಿರ್ತನಾಂ
ಲೊಕಾ ಸವೆ ವಿಣೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ
ನಾಯ್ಕಿಣಿಂಚೊ ನಾಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕ?

Chirputt: 18

Kelim tori bhojonam
Ratichim tim zagronnam
Horikotha, kirtonam
Loka seve vinnem hem sogllem
Naikinnincho nach nhoy tor
Kitem asot Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 17

ದೀಸ್‍ಭರ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್, ದುರಾಚಾರ್
ಬಲತ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಸಕಾಳಿಂ ಪುಜಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್
ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರಾಧನ್
ಉಪಾಸ್ ಆನಿ ಉಪಾಸನ್
ಕೊಣಾಕ್ ಫಟೊಂವ್ಕ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 17

Disbhor bhroxttachar, durachar
Bolatkar ani otyachar
Sokallim puza prarthon
Sanjer sondhya aradhon
Upas ani upason
Konnak fottounk Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್- 16

"ಅರ್ಗಾಂ ತುಕಾ, ಅರ್ಗಾಂ ತುಕಾ"
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಬರಿ ಗಾಜ್ತಾ
ಪೊರ್ಸಾಂತ್ ಶೆಜಾರ್‍ನಿಚಿ ಬೊಕ್ಡಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ಖಾತಾನಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾ.
ಶೆಜಾರ್‍ನಿಚಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ, ಗಾಜ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ
ಹೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಫೊಳ್‌ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 16

"Orgam tuka, orgam tuka"
Magnnea zomat bori gazta
Porsant xezarnichi bokddi
Sogllem khatanam orgam dita.
Xezarnichim orgam thamblim, gazlio galli
Ho magnnea foll ga Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 15

ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಲೆ ತಕ್ಲಿಯೆಚೆ
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಂಯಾಂಚೆ
ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ವಯ್ಲ್ಯೆ ಜಾತಿಚೆ
ಹೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜಯ್ತಾಲೆ
ದಲಿತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ
ಅಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ಕಶಿ ವಿಸರ್ಲೆ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 15

Amkam rochle toklieche
Tumkam pyche
Dekhun ami voilie zatiche
Hem pemparem vazoytole
Dolit bailank bhogtanam
Apli zat koxi visorle Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 14

"ಜೆಜು ಭೊಳ್ಯಾ ಅನಿ ಖಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ
ಕರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ."
ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡುನ್ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.
ಭೊಳ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗಯ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್
ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ವಾ ಚಿರ್‍ಯಾ ಫಾತಾಚೆಂ?
ಪಾರ್ಕುನ್ ಸಾಂಗ್ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ.

Chirputt: 14

"Jezu bhollea ani khaltea kallzachea
kor kalliz mhojem tujea kallza sarkem. "
Hat zoddun dimbier poddun hem magnnem.
Bhollea khalteank nagoytoleanchem kalliz
rogta masachem va chirea fatrachem?
Parkun sang ga Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 13

ಪುಣ್ಯ್‌ಸ್ಥಳಾಂ, ತೀರ್ಥ್ ಸ್ಥಾನಾಂ
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಥಳಾಂ
ಭೊವುಂಕ್ ವೆಶಿ, ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆಶಿ
ಕುಡಿಚಿ ಘಾಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಶಿ
ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಪಪ್ ಕಶೆಂ ಕಾಡ್ಶಿ
ಸಾಂಗ್ಶಿ ಗಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 13

Punny-sthollam, tirth-sthanam
Sonvsarantlim sogllim thollam
Bhonvunk vexi, nhaun yexi
Kuddichi ghann kaddunk sokxi
Otmeachem pap koxem kaddxi
Sangxi ga Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 12

ಭೆಸಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಸ್ರುನ್
ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್, ಹಾತ್ ಉಬಾರುನ್
ವರಾಂಚಿಂ ವರಾಂ ರಜಾರ್
ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಚೊ ವೇಸ್ ವಾಗಾ ವೆಸ್
ಡೊಂಬಾರ್‍ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್
ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುಂ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 12

Bhesache kaide visrun
Dimbi ghalun, hat ubarun
Voranchim voram rozar
Kortoleancho ves vaga ves
Ddombariancho khell
Ani kitem mhonnum Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 11

ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನ್
ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ನಾಗೊವ್ನ್
ಕಪಲಾಚೆರ್ ಭಸ್ಮ್ ಲಾವ್ನ್
ಭೊಂವ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಪಲ್
ಕರ್ಮಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 11

Godd godd utram uloun
Hankam tankam nagoun
Kopolacher bhosm laun
Bhonvtoleanchem kopol
Kormachem kott'ttem nhoy tor
Kitem asot Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 10

ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್
ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಮ್ಸಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್
ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಸುಕ್ರಾರ್, ಸನ್ವಾರ್
ರೂಪ್ ಆಂಜ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೆವ್ಚಾರಾಚೆಂ
ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಶನಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 10

Ghorant sodam ters, magnnem rozar
Hopteant kumsar, kumgar
Mhoineache poile Sukrar, Son'var
Rup anjeachem kam' devcharachem
Kortoleank xoni nhoy tor
Kitem asot Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್ - 9

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಉಟುನ್
ಆಂಗ್‌ಪಾಂಗ್ ಧುವ್ ಪುಸುನ್
ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪುಜೆಕ್ ಮಾರ್‍ತಾ
ನಾಯ್ಕಿಣಿಂಚೊ ಆಂಗಾ ವಾಸ್
ಹೆಂ ಸತ್ ವಾ ಫಟ್
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 9

Sokallim fuddem uttun
Angpang dhuun pusun
Hat zoddtoleanchie pujek marta
Naikinnicho anga vas
Hem sot va fott
Sang mhaka Naika
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 8

ಭಕ್ತಿ ಗಿತಾಂ ನಾಂವ್ ದಿವ್ನ್
ತಿಳಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನಾಸ್ಚಿಂ
ನಾಚ್ಪಾಂ ಗಿತಾಂ ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್
ಬೊಬಾಟ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್
ಪೊಟಾಂತ್ಲಿ ವಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 8

Bhokti gitam nanv diun
Tilla titli bhokti naschim
Nachpa gitam tall pinzun
Bobatt'toleanchi pisay
Pottantli vay nhoy tor
Kitem asot Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್ - 7

ಮನ್ಶಾಪಣ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್
ಕೂಳ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಬರಿಂ ರಂಗೊವ್ನ್
ಜಾತಿಂಚ್ಯೊ ಉಪ್‌ಜಾತಿ
ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ
ಪಿಸಾಂಟ್ ಪಿಶ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕೊಣಾಚಿ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 7

Mon'xaponn randnnint uddoun
Kull gotram borim rongoun
Zatinchio up-zati
Kortoleanchi tokli
Pisantt pizeanchi nhoy tor
Konnachi asot Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 6

ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಕುಶಿನ್ ದವ್ರುನ್
ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಶಿಜೊವ್ನ್
ಲಾಂಕ್ಡಾ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರುನ್
ಖುರ್‍ಸಾ ವಾಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೆ ಪರ್ಜೆಕ್
ಖುರ್‍ಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸತ್?
ಕಿತೆಂ ದ್ಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?
Chirputt:6

Kristak kuxin dovorun
Xezariancho rag xisoun
Lankdda khuris ubarun
Khursa vatt korchie porjek
Khursa pattlo uzvadd disot?
Kitem disot Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 5

ಅನಾಥ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರುನ್
ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ದೆವಾಂಕ್
ದೂದ್, ತೆಲ್, ತುಪಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್
ನ್ಹಾಣಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್
ನಿತಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆಸ್ತಿತ್?
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 5

Onath dublleank visrun
Fatranchea dev devank
Dud, tel, tupachem nhann
Nhannoytoleanche hat
Nitoll, niskoll, nirmoll astit?
Sang mhaka Naika.
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 4

ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುನ್
ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್
ತಕ್ಲಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ಧಾಪ್ಟುನ್
ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನಮಾಜ್
ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವತ್ ತಾಂಚಿ ಗಾಜ್?
ಖಂಯ್ ತಿ ಪಾವತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt: 4

Niropradhiancho jiv kaddun
Rogtan buddlole hat gheun
Tokli dhornnik apttun dhapttun
Disak panch pavttim nomaz.
Sorgak pavot tanchi gaz?
Khoim ti pavot Naika?
ಚಿರ್ಪುಟ್ - 3

ದೆವಾಲೆಂ ಘರ್ ಮೊಡುನ್
ಅಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಬಾಂದುನ್
ದೆವಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಘರ್
ಭಾಟಯ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ
ಹಲ್ಕೆಂ ಹಲ್ಕಟ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 3

Devalem ghor moddun
Aplem novem bandun
Devachem povitr ghor
Bhattayloleanchem hordem
Holkem holkott nhoy tor
Kitem asot Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್ - 2

ಮೊಗಾ ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡುನ್
ಉಪಾಸ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮಿಸಾಂನಿ
ರೆತಿರ್, ಫೆಸ್ತಾ ನವೆನಾಂನಿ
ಘುಸ್ಪತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್
ಫುಟ್ಕರ್ ಭಾಣ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 2

Moga upodes moddun
Upas, magnnea misamni
Retir, festa novenamni
Ghuspotoleanchem jivit
Futtkor bhann nhoy tor
Kitem asot Naika?

ಚಿರ್ಪುಟ್ - 1

ಫಾತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್
ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುನ್
ತಾಂತುಂ ಫಾತ್ರಾ ಮುರ್ತಿ
ಪುಜ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್
ಫಾತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೆಂ ನಾಯ್ಕಾ?

Chirputt - 1

Fator ektthany korun
Fatranchem mon'dir bandun
Tantum fatra murti
Puztoleanchem kalliz
Fator zaunchem nam tor
Kitem zatolem Naika?

 

ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್.ಜೆ.: ಭಾಸೆಚೊ ಗಿನ್ಯಾನಿ, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಯ್ಚಾರಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ, ತಿತ್ಲಚ್ಚ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಸಾಂ|ಸ್ಟಿಫನ್ಸ್ ಕಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಣ್ಜಿಚ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿಸ್ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ಕಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಹಾಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ

Protap Naik s.j.: Bhasecho gineani, gundd chintpi, voicharik, tatvik niallacheo tacheo kovita kaim vektitvak nirmit korche tosoleo, titlochch sado ani movall vektitvacho. Gycha sam|sttifons konkonni somstho hangasor zaitim vorsam seva dil'lo ho prostut ponnjichea jejvis ghorant vosti korun asa tor‌yi, konkonni bhasek hannim diun ayil'li denngi bhovo vorti.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕವಿತಾ
Nosai | ನೊಸಾಯ್
To konn | ತೊ ಕೊಣ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]