ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಧರ್ತಿಚೆರ್ ಫಾಂಕ್ಚಿಂ ಸುರ್‍ಯಾಚಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಂಕಾನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಜಶೆಂ ದರ್‍ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾತ್, ಜಶೆಂ ರಾನಾ-ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಫಾಂಕ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾದ್ಯಾ-ಬೆಟಾಂಚೆರ್. ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ, ಹೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗತ್ ತರ್ ಸಾಲ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಯ್ರ್ ಸಾಲಾಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕತಾತ್. ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಸುಡಾಳ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ತರ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುನ್ ಬೊಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂಚೆಸವೆಂಚ್ ಬೊಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ - ಹೆಂ ಅತಿಶೋಯಕ್ತ್ ಉತರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉತರ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಉತರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಏಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮನ್ಶಾಮೊಗಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಜೊ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆ ರೊಮಾಂತ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹೆ ’ಸೆವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ತಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ 2004-5 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್, ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಸರಾಗ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್, ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಲ್ಹಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಅಚಾನಕ್ ಹಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಜೊ ನಂಬರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಸೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮೋಗ್/ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ನ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಸುರ್ವಾತೆಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಲಾಂ. ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಮಾಂಧ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಸ್ತಿಚಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್.

ಹೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಮಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

- ಸಂ

10. ಹಾಸೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸೊಜೆರ್ ಮಾ|ಚೇತನ್ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

1. ತುಮಿ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ `ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಏಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್?

ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಆಸಜೆ ತರ್‍ಯಿ, ಖೆರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ತಾಳೊ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆ ಪರಿಗತಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಪಠನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ.

ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಉದೆವಾನಿಮ್ತಿಂ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯೊ ಪದ್ವ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತರೀ, ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿಕೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ತರ್‍ಯಿ, ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಸಾಂವಾಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಖಬ್ರೆಂಕ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, `ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಖಬ್ರೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಖಬ್ರಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್, ತ್ಯೊ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆದಿ/ ಮಾಧ್ಯಮ್ ನಾ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕಳ್ನಾ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಪತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಡ್ತಾ. ಖರೆಪಣಿ, `ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರ್’ ಅರಂಭಾಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಲೋಕ್ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಜೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಮಾತ್ರ್.

2. ಏಕ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ 'ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್' ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್‍ಯೊ ಬರಯ್ನಾ?

ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್. 90 ಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ‘ಚೇತನ್ ಮೈಸೂರ್’ ನಾಂವಾನ್ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ‘ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ವೊರ್ ಮೌನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ’ ಮ್ಹಣ್. ಆಜಿಕ್‍ಯಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ. ಹರೆಕ್ ದಿಸಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾತ್, ರೂಪ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಲಿಕುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರೊನ್ ವೆತಾತ್. ಎಕೆ ರಿತಿರ್, ಲೊಕಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜತ್ನೆಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೆತಸ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಹಿ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉಮೆದಿ ಪಂದಾ ‘ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್’ ಅಡ್ಚಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಅಡ್ಚುನ್ ಉರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

3. ತುಮಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ಉಲವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ಗೊವಾಯ್. ತುಮ್ಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚಿಂ. ತುಮಿ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ - ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಸ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹಾಂವೆಂ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಲೇಶಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶಿಕಪ್. ವಾಚ್ಯಾ ಸಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹರೆಕ್ ಉತಾರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಬೊಂಬ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬೆಜರಾಯ್ ಹಿ ಕೀ, ಹೆಂ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ `ಫಾಲ್ತು’ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ವಿಭಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ನವಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಜೆ, ವೈಚಾರಿಕತಾ ಆಸಜೆ, ಜಾಗೃತಿ ಆಸಜೆ. ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ತಸಲೊ ಉಜೊ ಆಸಜೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಹಿ ಸಕತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತನಾ, ಬರ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ವಾಚ್ಯಾ ಸಕತ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಕೊಣ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ? ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. `ವ್ಹಾ...ವ್ಹಾ...’ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಪರಿಣಾಮ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯೆಖಾತಿರ್. ಹೊಚ್ಚ್ ಉಜೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂನಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಕ್ತಾಂ. ಹಿ ಧಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್.

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಆಂವಡ್ಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಮನರಂಜನ್ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ಲಿಕ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರೀ ಚಲನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್. ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಲಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ತುಜೆಂ ಬರಪ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಬದ್ಲುನ್ ಧಾಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಸೂಚನಾಕ್‍ಯಿ ಬರವ್ಪಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರ್ಬಾಗ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ - ಹ್ಯೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹರೆಕ್ ಕಾಳ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್, ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸಾತ್. `ರಿಯಲಿಸ್ಮ್’ ಚ್ಯಾಕೀ, ‘ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸ್ಮ್’ ಬರೆಂ; ‘ಡಿ-ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಮ್’ ಚ್ಯಾಕೀ, ‘ಪೊಸ್ಟ್ ಮೊಡರ್ನ್’ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಯ್ಸಲ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ಕೊಂಟೆಂಟ್ (ಆಟಾಪ್) ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ‘ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ’ ವಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉದೆಲ್ಲಿಂ ನವಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ, ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್, ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆಕ್ತನಾ, ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚನ್ ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವಾಲಾಂಚೊ ವಿಷಯ್ – ಕೊರೊಡೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ನಾ ತರೀ, ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಳೆತನಾ, ಬೋವ್‍ಶಾ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಫುಡೆಂ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಗ್ತಾ.

5. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ - ಜಾಂವ್ ತೊ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಾ ಪರ್ಗಾಂವ್. ಹ್ಯೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ?

ಹರೆಕಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್, ತೆಂ ಛಾಪುನ್ ಯೆತೆಂ ನಾ. ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಜ್‍ಯಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಾನಾರ್, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಬ್ಲೊಗಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಪರಿಧಿ ವಾಡಯ್ಜೆ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರಿಜೆ.

6. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ವೆವಸ್ತಾ ಇತ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ಗಣ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾವುಂಕ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಫ್ತೆ ಲಾಗ್ತಾತ್ - ಹಾಚಿ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಾಟ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ?

ಭಾರತಾಚಿ ಪೊಸ್ಟಲ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸಾ ತರೀ, ನೆಮಾಳಿಂ ‘ಆದ್ಯತೆಚೊ ಪೋಸ್ಟ್’ ನ್ಹಯ್ ಆಸುನ್, ರಿಯಾಯ್ತಿ ದರಿರ್ ಪಾವಂವ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೋವ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಗಣ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಬ್‍ಯಿ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ, ಥಳೀಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿ ಅವೆವಸ್ಥಾ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಖರೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಪತ್ರಾಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಓನ್‍ಲಾಯ್ನ್ ವರ್ಗಣಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಟ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಓನ್‍ಲಾಯ್ನ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಉಂಚ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

7. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸ್ಲೆ ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ (ಸಂಭಾವನ್) ಲಾಭಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕೂಲ್ (ಸಂಭಾವನ್) ಲಾಭ್ತಾ ತರ್‍ಯೀ ಜೊಕ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ ನಾಂತ್ - ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸ್ಲಿ?

`ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉತಾರ್ ಖರೆಂಚ್ ಆಶೆದಾಯಕ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭಾವನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪತ್ರಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿ ಪರಿಗತ್ ಘಟ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರ್, ವರ್ಗಣಿ, ಥೊಡಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ - ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಂದೆ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ. ಅಶೆಂ ತರ್, ಹರೆಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, `If you throw peanuts, only monkeys come’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಭಿಕೆಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ‘ಕಚ್ರೊ ಸಾಹಿತ್’ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್, ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಸಂಭಾವನ್ ದೀಜೆ. ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್, ಚಡಿತ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಹುಮೆದ್ ಯೆತೆಲಿ. ಹೆ ದಿಶೆನ್, ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕವಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಯೇಜೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

8. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ವಟುಂಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಕಸ್ಲೆಂ?

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೀನ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ‘ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸುತ್’ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ಆಸಾತಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಥಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಎಕ್ವಟುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ಪರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹರೆಕ್ ಲಿಪಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

9. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ವೆಕ್ತಿ' ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ದೆಕುನ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗಾಸ್ಚೆಂ/ಪುಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ?

`ಕೊಗುಳ್ ಆಪ್ಲೆ ತೃಪ್ತೆಖಾತಿರ್ ಗಾಯ್ತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕವಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣೀ ಬರಯ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿಮ್ತಿಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವಾ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲಾ. ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೃತಿ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಚಿ ಹರೆಕ್ ಕೃತಿ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೇಮ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬರವ್ಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಖಾತಿರ್, ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಸಂಗ್ತಿಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಂವಡ್ನಾ ತರ್, ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್?

10. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವೋಡ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಕಶಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಉದೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್?

ಹಾಂವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಕನ್ನಡ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹಾಂವ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ರಿಗ್ತನಾ ತವಳ್ಚೊ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ: ‘ಪತ್ತೇದಾರ ಬಂದ’ (ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ) ಆನಿ ‘ಇನ್ನು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವುದು ಮಾರಾಯಾ?’ (ಲಗ್ಬಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ). ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂತರ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಠ್ ಖಂಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾ, ಪುಣ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್‍ಯಿ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ತತ್ವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ತನಾ, ಮತ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಆನಿ ತತ್ವಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಭರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಬರ್ಪಾಚಿ. ಮ್ಹಜಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಕುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ತವಳ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ ಮೊಜ್ಯೆ ತಾಂಕಿಚ್ಯಾಕೀ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಬರಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಷೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮೊಜಿ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ವೋಡ್ – ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಜಿಕ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಸಾಂ - ಭಾಸ್, ವ್ಯಾಕರಣ್, ಅಸಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ಸಂವಹನಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರ್ಗಟ್ತಾನಾ ಭಾಸ್, ವ್ಯಾಕರಣಾಕ್‍ಯಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ.

11. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್, ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಡ್ತಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಅನಿಕ್‍ಯ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ?

ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಾಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ರಾಜಾಂವಿಕ್, ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಳಜೆ. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಕ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಗ್ರೂಪ್ ರಚುನ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ಯೆತ್. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಅಂತರ್‍ಜಾಳಿರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಡಿತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಇಮೆಯ್ಲಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ತೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್.

12. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಕಸಲೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ಲಾಭ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ?

ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಖಾತಿರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬಯ್ ವಾ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಪಳೆತನಾ ಬೋವ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್, ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಏಕ್ ಬಂಧಡ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ರೊಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಿವಾಜಿ ಜಿವಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಕಾರ್ಯಿಂ, ಸ್ಪರ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ಮುಂಬಯ್ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಸೊ ಭರ್ಸಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೆ, ಗಾಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.

13. ಸದಾಂಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್, ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ತುಮಿ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೆ - ಹಾಚೆಂ ರಾಜ್ (ರಹಸ್ಯ್) ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್?

ಹಾಸ್ತೆಂ ವದನ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಹಾಚ್ಯೆಶಿವಾಯ್, ಖಂತ್ ವಾ ಬೆಜರಾಯೆಕ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಏಕ್-ದೋನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ತೆಂ ಮೊಜ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಾವನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ‘ಟೆನ್ಶನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ತಾಂ, ಖಂತ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾನ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಉಲವ್ಪಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ಜಿಕ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ತಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್; ಮೊಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ಕಾಂನಿ ಸಲ್ವಲಾಂ. ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ತನಾ, ವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ, ‘ವ್ಹಯ್‍ಗೀ, ಆಜ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತುಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತನಾ, ಫೊನ್ ಕರ್ಚಾಚೊ ತಾಳೊ ಮೋವ್ ಪಡೊನ್, ‘ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಫಾದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಫೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಏಕ್ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪ್ರತಿ ಸವಾಯ್ ನ್ಹಯ್?

14. ಅಂತರ್‍ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣೆಂ ವಾ ನಾ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೆಂ ನಾ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸುಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ ದಿಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಹಾರ್‍ಭಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಲಿಕುಂಕ್ ವೇಳ್‍ಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಚ್ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ `ಮೊತಿಯಾಂ’ – ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಡಯ್ಜೆ.

15. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಫಾ| ಚೇತನ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಖಾತಿರ್.

ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ವಲ್ಲಿ
 

 

 

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್

ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಮಾ|ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]