ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

7. ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]


[ ಮಾ|ಬಾ| ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂದಾಸವೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್. ತಸ್ವೀರ್: ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್]

ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್:
ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಏಕ್ ಬೂಕ್ - ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ವೆವೆಗ್ಳೊ, ಜಾಂವ್ ತೊ ಇಜ್ನೆರ್ ವಾ ಕುಜ್ನೆರ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ಮೊಗೊರ್ ವಾ ದೊತೊರ್. ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಕ್ತಿಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಮೊಗಾಚೊ/ಖಾಸ್; ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್;

'ಅಜೆಕಾರ್' ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಳಾವಳ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ, ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮಾ|ಲೀಯೊ ವೇಗಸ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಮಾ|ಬಾ| ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ದವರ್ಚೆ ’ಡಿಪ್ಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್’ ವರ್ಗಾಚೊ ತೊ ನ್ಹಯ್, ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಪುಣ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಯಾಜಕ್. ದುಡು/ಚೆಡ್ವಾಂ ವಾ ಬೌದ್ದಿಕ್ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಗ್ತೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ವೆಕ್ತಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ’ಸೆವೆಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್’ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ ಭರುನ್, ತಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಲೊ ಯಾಜಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ-ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಧಾ-ಭಾರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಕುನ್/ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳೆಕೆಚಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಳ್ಕೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ಗೊವಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಗಿಗ್ಯಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜೆಚ್ಯಾ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬೆಟುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್ ಹೆಂ.

1. ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಿಂ ಉಣಿಂಚ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜೆರಾಲ್ ಖೊಡಿವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಅಜೂನ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾತೆವ್ಶಿನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಚ್ಯಾ ಪರಿಧಿಭಿತರ್ ಉರೊನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್ ವಾ ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನ್ಹಯ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಯ್, ಜೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ, ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್/ಉತ್ತೀಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕಸಲಿಂಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ವಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್.

2. ಏಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ 1000 ಥಾವ್ನ್ 4000 ಸಭ್ದಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಧಿಂ 8000 ಸಭ್ದ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ 800/1000 ಸಭ್ದಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಬಂಧಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗಾನಾಂಗಿ? ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ?

ಜ: ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುಂ ತರ್, 800/1000 ಸಭ್ದಾಂಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಲಿ ತರ್, ತ್ಯೇ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಂತುರ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಖೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಬಂಧಡ್, ಆನಿ ಎಕಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಕ್ ಅಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಬರವ್ನ್‌ಚ್ ವೆಚೆಂ, ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಲಾಂಬ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ.

3. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಕುಡಿ-ಅತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಲಾಚಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ಹ್ಯೇ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ: ಕುಡಿಂತ್ ಲಾಚಾರ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ತುಂ ಸಾಂಗ್, ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ? ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ದಾಟೊಮೊಟೊ ಅಂಖೊ ಕಾಡುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್. ಧಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಆತಾಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾನಾಂಚಿ ವರ್ಧಿ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಖಬರ್ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ, ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಖಬರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಖಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.

4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂನಾ, ವಾ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್, ಫಕತ್ತ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಜಮಂವ್ಚೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಚಾರ್/ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ. ಆಮಿ ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ದೆಕುನ್ ಪತ್ರ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮೂಳ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ತುವೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ - ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ವಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಣೆಂಚ್ ತೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂನಿ ಅಪ್ಣಾನ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ’ಸಾಹೆತ್’ ಶಿವಾಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚೆ ಕರ್ಕರೆ ವಾ ಇರಾರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ವಾಟ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಭೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತುವೆಂ ’ಏಕಲವ್ಯ’ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂಯ್‌ವೆ? ಅಪ್ಣಾನ್ ವಿಧ್ಯಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಶೆವೊಟಾನ್ ತೊ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಆಜ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಸಾತ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಬೂಕ್, ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ವೇದಿ ಆಸಾತ್. ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಚ್ ಚಡ್ - ಆಸುಂ.

5. ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾ ಭಗ್ತಾ?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಪುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸಾರ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ವ್ಹಾಪರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರ್ಕಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನ ಬರಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಖಂಚೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ತಲಿ ತುಂಚ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್.

6. ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಮೋಗಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಕಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಸಂದ್?

ಜ: ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ (ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಡಿತ್), ಪುಣ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವನಾಂ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಂ, ಥೊಡಿಂ ಕವನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೇಖನಾಂ ಖಾಯ್ಸ್.

7. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ್ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಾಕರಣಾವಿಶಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ತರ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಯೆತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಯೆತಾ, ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್.

8. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂಯಾಂವಿಶಿಂ ರಾಕ್ಣೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾಗಿ?

ಜ: ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಸಾಂಗಿನಾ, ದೆಕುನ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಾ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಬೂಕ್ ಆಮಿ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಖಾರ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

9. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್?

ಜ: ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ನಾಂವ್, ಆನಿ ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಯ್ತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ನಾ.

10. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ತುಮಿ ವಾಚ್ತಾತ್? ತುಮ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಠಿಕಾ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ?

ಜ: ವ್ಹಯ್, ತುಜೆಂ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಂ. ಠಿಕಾ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತಿ ನಾ, ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

11. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ವೆಕ್ತಿ ’ಕೊಂಬಿಯೆನ್ ಅಪ್ಲೆ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಉಸ್ತುಂಚೆಪರಿಂ’, ಅಪ್ಲೆಂ ರಚನ್, ಅಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್, ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್?

ಜ: ಆಮಿ ತುಜೆತಿತ್ಲೆ ಆಶಾವಾದಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಾವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬುಕಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ.

12. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಫಾದರ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಖಾತಿರ್.

ಜ: ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್.

 

 

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]