ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

6. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ [ಸಂವಾದಕ್: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]


[ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ]

"ಮಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ"....ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್ ಆನಿ ಸ೦ಗಿ೦ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾ೦ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್  ಮಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾನ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲಾ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾ೦ತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ವ್ಡಾಕ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಹ್ಯಾ ದೋಗ್ ಮಾನೆಸ್ತಾ೦ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೊ ಕೊಮೆಡಿ ಕಿ೦ಗ್) ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಚೊ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ತಸೆ೦ ನಟನ್ ಯ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕ್ 75 ಪ್ರದರ್ಶನಾ೦ಕ್ ಪಾ೦ಯ್ ಥೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ತಾ೦ಚೆ ಸ೦ದರ್ಶನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ಘೆತ್ಲಾ೦.

1. ಸುರ್ವಾತ್’ ಕಶಿ ಜಾಲಿ? ಹ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತಿ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್, ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ತುಮಿ೦ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ , ಕಾಡುನ್ ಆಸಾತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ಅನ್ಭೋಗಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್?

ಫ್ರಾ: ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಆದಿ೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾ೦ಕ್ ಜಸೆ೦ ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಬಾ೦ಜ್, ಜೂಲಿ ವಾಜ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮತಿ೦ತ್ ದವರ್ನ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಜೊ: ಮ್ಹಜೆ೦ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ 50% ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಾಬನ್ ಹಳೂ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ನಟ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಸಲಿಸ್ ಜಾಲೆ೦. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ನ್ಹಹಿ೦ ನಾಟಕಾಚೆ೦ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ೦ ಜಾತಾ೦ ನಾಟಕಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುನ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ನಾಟಕಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ (flow) ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲೊ.

2. ತುಮಿ ದೊಗಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ - ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಖಂಚೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಫ್ರಾ: ಹಾ೦ವ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತರಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆ ಥೈ೦ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 30 ವಯ್ರ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್, ಖೆಳವ್ನ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

ಜೊ: ಬೋವ್ ಕಸ್ಟಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್. ಲೊಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್ತಾ, ಹಾ೦ವ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ತಸೆ೦ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೆಖನಾ ಬರಯ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಯಾನಿ ಮಾಕಾ ವೋಡ್.

 

[ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ಪಂಗಡ್]

3. 'ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 75 ಶೋ ಪಯ್ಕಿಂತ್, ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಲೊ ಶೋ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಖೆಳಯ್ಲೊ?

ಫ್ರಾ: ಹರ್ಯೆಕ್ ಶೋಯ್ ಮಾಕಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾತ್ ತರೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ೦ತ್ ಖೆಳಯ್ಲೆಲೆ ಶೋ ಮಾಕಾ ಬೋವ್ ಖುಶಿ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಜೊ: ದುಬಾಯಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶೋ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಚ್ವಲ್ಲೊ, ಲೊಕಾ೦ನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಸ೦ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

4. ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್, ಅಶ್ಲೀಲ್ (ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ) ನಾಟಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಹಾಕಾ ’ಲೂಸ್ ಟಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ, ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಫ್ರಾ: ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲೊ, ಮನರಂಜನಾಕ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಪಳೆಲಾ, ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಶೋ ಆಮಿ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾಂನಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ತಾರಿಫೊ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಡೆಮೊಕ್ರೆಸಿಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತ್ಯೇವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ - ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಜೋ: ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ ವಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮನರಂಜನಾಂತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ನಾ. ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ನಟ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಂತ್ ಹಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

5.'ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನವ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್, ನವೆ ರಿತಿನ್ ಪರತ್ ಉಭೊ ಕೆಲಾ - ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಳಯ್ಸ್ಯಾತ್?

ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಜಾತಾ೦ ಜಾತಾ೦ ಲೊಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.ಸ೦ಭಾಶಣಾ೦ತ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲಾ೦. ಸ೦ದರ್ಭಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಪಸ೦ದ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ರೀತಿರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ೦ವಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭಗಾನಾಸೆ೦ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.

6. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಆಸಾತ್? ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಅಜೂನ್ ಲಾಭ್ತಾ?

ಫ್ರಾ: ಆದಿ೦ ಮು೦ಬಯ್ತ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಮನೊರ೦ಜನಾಚೆ೦ ಏಕ್ ಸಾಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ೦. ತೆದ್ನಾ೦ ಟಿ ವಿ, ಮೊಬಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾಲೆ. ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೊರ೦ಜನ್ ಸಾಧನಾ೦ ಚಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್, ತರೀ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ೦ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ.

ಜೊ: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾ೦ಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ನ್ಹಹಿ೦, ಆಮ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ಪ೦ಗಡ್ ಹವ್ಯಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ೦ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾಟಿ೦ ಆಸಾ೦ವ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲಿ೦ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಕರು೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಸಕ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ತರೀ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನಿ ಜಾ೦ವ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿ೦ ಜಾ೦ವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚಡ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಗಾವಾ೦ತ್ ಚಡ್ ಲೊಕ್ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ಪ೦ಗಡ್ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಆನಿ ತಾ೦ಕಾ ದುಡ್ವಾ ಸಹಾಯ್ ಚಡ್ ಲಾಬ್ತಾ.

[ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಸವೆಂ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ]

7. ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ಚೆಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಫುಡೆ೦ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕರುನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಲಾ೦.

8. ’ಫುಟ್ ಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ’ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ?

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್, ಮಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾಚೆ೦ 75 ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಾಟಿ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ.

9. ’ಫುಟ್ ಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ’ ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್?

ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೊರ೦ಜನ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ಮನೊರ೦ಜನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪೆಕ್ಶಿತಾತ್. ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾ೦ತ್ ನವೆಸಾ೦ವ್ ಹಾಡ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾ೦.

10. ’ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಂವ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್?

ಯೊಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಾ೦ ತರೀ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ತಯಾರ್ ಆಸಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ೦ಗಡ್ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ನ್ಹಹಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಿರ೦ತರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್, ಏಕ್ ಲೇಖಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಲಾಕಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]