ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕಲೆವಿಶಿಂ ಕೊಣ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ಕಲೆವಿಶಿಂ ಕೊಣ್ ಗಾಯ್ತಾತ್, ಕೊಣ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆತಾ, ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್;

ತಾಣೆಂ ಮೋಗ್, ಮೋಗ್‌ಚ್ ಆನಿ ಫಕತ್ತ್ ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಲೊ’ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಿರೆಂಚ್ ಭರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಚಡುನ್ ಆಸಾ.

ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುಟ್ ಸತ್. ತೊಂಡಾರ್ ಅಜೂನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸೊ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ಖಾಸ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ಆಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮೀನಾಬಾಯೆಸವೆಂ ಭೆಟುನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂವಾದ್.

- ಸಂ

8. ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ - ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್:

1. ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಚಿಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆಜ್ ತೊ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ತೊಚ್ಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಭಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಲೋಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ’ಮನಿ-ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್’ ಲಾಯ್ತಾ ಕಾಂಯ್ ಘರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಚಡುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ತುಮ್ಗೆರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ’ಮೊಗಾ-ಪ್ಲಾಂಟ್’ ಲಾಯ್ಲಾಂಗಿ?

ಜ: ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮೋಗ್‌ಚ್ ವಾಂಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ ಆನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ.

2. ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ರಿತೆಂಪಣ್ ಭಗ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾ, ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜ: ವಿಲ್ಫಿಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಣ್ಯೆ-ಉಸ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಮಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ, ಕಾಜಾರಾ ಆಧಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಜೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾನಿಮ್ತಿಂಚ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕಾಳಿಜ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ.

 

3. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಿ, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಕಲಾಕಾರ್. ಸಂಗೀತಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಗಿ? ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿ ಮೀನಾಬಾಯೆ?

ಜ: ಸುರ್ವಿಲ್ಲಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ತೊ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಿನತ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಸರ್ವ್ ಇಶ್ಟಾ-ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ, ಅನಿ ಎಕೆಕಾ ಪದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಮಿನತ್ ವರ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅಶೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ತಯರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ’ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಭಾಂದ್ಪಾಸಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾಸಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ತೊ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಿನತ್ ಕರುನ್ ನವಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾಲೊ, ತಾಳೊ ಬಸಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗೀ ರಾತಿಂ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ನವೆಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಮಾಪಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ತಾಕಾ ಜರೂರ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

4. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ’ಫಿಲೋಮೆನಾ (ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್)’ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿ?

ಜ: (ಹಾಸುನ್) ಸುರ್ವಾತೆರ್ ವಿಲ್ಫಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಖಯ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ’ಫಿಲೋಮೆನಾ’ ಪದ್ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ’ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆರ್’ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್,  ವಿಲ್ಫಿನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ 'ಫಿಲೊಮೆನಾ' ಪದ್‍ಯಿ ಏಕ್. ತಶೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಪದಾಂಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ವಯ್ರ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪದ್ ಜಿವಿತಾಚಾ ಸತಾಂ ವಯ್ರ್‍ಚ್ಚ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾತ್. ಫಿಲೊಮೆನಾ ತಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಜೂನ್ ತರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಪದ್ ಆಜ್ ತರಿ ಕೊಣಿ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ತಾ.

5. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ತುಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ ಭಾಯೆ.

ಜ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪರಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಜಾಂವ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಘರಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಉಲವ್ಪಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್/ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಂವ್, ಪಾವಣ್ಶಿಂ ಠಕ್ಕೊ ಲೋಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂಕೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆಂ.

6. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂವಿಶಿಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ ಬಾಯೆ?

ಜ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಲೆಂತ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಏಕ್ ಮಾಪಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಲೆಂತ್ ನಾಸ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಫಕತ್ತ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್, ದಭಾಜೊ ಕರುನ್, ಸಯ್ರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಕಾ ರಾತಿಕ್ ಉದೆನಾ, ಕಲಾಕಾರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ವರ್ಸಾಂ/ದಾಕ್ಡೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಕ್ಲೊ ಅಪ್ಲಿ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ದಬಾಜೊ, ಮಾನ್-ಸಮ್ಮಾನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾತ್. ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸಾನಾಯೆ.

 

7. ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಅಜೂನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಚರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಭಗ್ತಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜ: ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಘಟಕಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊಚ್ಚ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಜೂನಿ ತಾಣಿಂ ದವರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಯಾದಿ ವರ್ಯ್ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ದೋಹಾ ಖತಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಜಾಂವಯ್ ತಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಬೊ ವರ್ವಿ. ಖತಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ನಾಯ್ಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಖತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಸೊಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಖಾನ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

 

8. ತುಜಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್?

ಜ: ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್ವ್ ನಾತ್ರಾಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಂನಿ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್.

 

9. ಗಾವ್ಪಿ ವಿಶು/ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವೀಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಿ ವಿಶು/ವೀಣಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜ: ವಿಲ್ಫಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಶು/ವೀಣಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ಸರ್ತಚ್ಚ್ ವಿಶುನ್/ವೀಣಾನ್ ಪದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಲೊಕಾಸಮೊರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ ಅಪ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ; ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶು ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ ತಿಂ ಪದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್.

10. ಇತ್ಲ್ಯೊ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ತುಕಾ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಿ?

ಜ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೆಂಭೊರಾವಿ ಸಾಂಜ್ - ಜಿ ಸಾಂ|ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ಹಜಾರಾವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ದೊನ್ಶಾವಿಂ ಸಾಂಜ್ ಸಯ್ತ್ ಯಾದ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

11. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕಸಲೆಂ ಬಾಯೆ?

ಜ: ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿವೊರ್ ವೊತುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತಾ ವಲ್ಲಿ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೆವಾಚಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ಹೊ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಥಂಯ್ ಉರೊಂದಿ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸ್ವಪಾಣ್.

12. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್ ಬಾಯೆ?

ಜ: ವ್ಹಯ್, ವಿಶು ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ, ಪತ್ರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುವೆಂ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಮಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

13. ಮೀನಾಬಾಯೆ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಆನಿ ತುಕಾ ಸದಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವ್ರುಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗುನ್, ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ.

ಜ: ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ವಲ್ಲಿ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ದವ್ರುನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ತಾಯ್. ಅಸೊಚ್ಚ್ ಮೋಗ್ ದವರ್.

 


ಮೀನಾಬಾಯ್ ಅನಿ ವಿಶುಸವೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾ|ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]