ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಂವಾದ್] - ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಮನ್ಶಾಜಿಣಿ ಕ್ಷಣಿಕ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಖಿಣಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸುನ್, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್, ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜೀವಿ, ತಾಂತುಂ ಬರವ್ಪಿ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾ ಅಥ್ವೊ. ಹ್ಯಾ ಅಥ್ವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳೊ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರಾಯೆಂತ್, ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್, ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಕಿತ್ಲೊಗೀ ವ್ಹಡ್ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಿನೊಸ್ ಅನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರಾಚೊ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಬರೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ತೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಭೋವ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್‌ಗಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾರ್‍ಯಾಳ್‌ಗಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭುನ್ ಆಸಾ, ಆಸ್ತಲೊ. ಹೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

- ಸಂ

9. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ [ಸಂವಾದಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

1. ಜೆಮ್ಮಾಬ್, ಜಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ, ತುಮಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಂತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಖ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್?
 
ಜ: ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ವರ್ಕೋಲಿಕ್ workaholic ಮನಿಸ್, ಕಿತೆಂ ಕರುಂ - ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಯ್ಬ್. ದೆಕುನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹಾಂವ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಜಾಲೆಂನಾ, ದೆಕುನ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ 67.5 ಜಾತಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಮವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ಪಳೆತೇ ಆಸಾಂ, ಪಾರ್‍ಕಿತೇ ಆಸಾಂ, ಶಿಕ್ತೇ ಅಸಾಂ - ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಮಾಜ್, ಬದ್ಲುಂಚೆ ವಿಚಾರ್.

2. ಜೆಮ್ಮಾಬ್, ತುಮ್ಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್’ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
 
ಜ: ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಜರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ರುಕಾಕ್ ಕಸ್ಲೊ ತಫಾವತ್? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್‍ಕೊ ಚಿಂತಿನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಸರ್‍ವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಚಿಂತಿನಾ, ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸುಂ, ಬರವ್ಪ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್. ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಘಡಿತ್, ಘಟನ್, ವ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ಜಿವಿತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕ್ತೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ರಸುಂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂದ್ಚೊ ’ಸಿರಿವಂತ್’. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೆಪ್ರಕಾರ್ ಸಿರಿವಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಭೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಯೀ ತೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್.


 

3. ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಬಂಧ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್?

[ ’ಬಂಧ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ]

ಜ: ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತುಜೊ ’ಬಂಧ್’ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚ್ಯೊ, ವೆಗ್ಳೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ, ಹಾಂವ್ ಸರ್‍ವಾಂಚೆಂ ವಾಚಿನಾ. ಸಿರಿವಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ಪಸಂದೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗಬ್ಬು ಉರ್‍ವಾಚಿ ’ಪಾತ್ಕಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಭೋವ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಬ್ಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ’ಘಾತ್ಕಿ’ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಟಿ.ಲೊಬೊ, ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜ್, ಆಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ (ನಿಮಾಣಿಂ ದುಕಾಂ), ಅಯ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪಸಂದೆಚೆ. ಸತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತ್, ಎಕೇಕ್ ಘಡಾಪ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರಯ್ತಾಂ.


 

4. ತುಮಿ ಜಾಳಿಗಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್? ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದೆಚೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಖಂಚೆ?
 
ಜ: ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ತಾಂ, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ತಾಂ, ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ತಾಂ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಯೇನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಚಡ್ತಾವಾಂನಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್‌ಯೀ ವಾಚ್ತಾಂ.
 
5. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತೆವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ?
 
ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್, ಆಮ್ಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ ತರ್, ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕಶಿ ಶಿಕ್ಚಿ? ಮಾಫ್ ಕರ್ ವಲ್ಲಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಆಶಾವಾದಿ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿಸಾನಾ.

6. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?
 
ಜ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತುಂ ಕಟೀಣ್ ಹಟ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಕಾ ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಧಾಖ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಿವೆ ಜಿವೆಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ತುಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಡ್ತಾಯ್ ಪುಣ್ ಉಟ್ತಚ್ ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್.

 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಧಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಾಯ್ ಹಂಗಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನಿಸ್. ದೆಕುನ್ ತುಕಾಯ್ ತಿಚ್ಚ್ ಸಲ್ಹಾ ದಿತಾಂ, ತಿಚ್ಚ್ ಸಲ್ಹಾ ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಥೊಡಾಂನಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಕ್‌ನಾ. 

7. ತುಮಿ ಪರತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್?
 
ಜ: (ಹಾಸುನ್) ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ವಿಕ್ರಮಾಧಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೇತಾಳಾಪರಿಂ, ತುಜೆಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಪುಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಬರಯ್ತಾಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.
 
8. ತುಮಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್?

ಜ: ವ್ಹಯ್, 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾ,  ಪುಣ್ ತಿ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ; ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಎಕಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಿ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. 

 


ಜೆಮ್ಮಾಬಾಸವೆಂ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಮಾ|ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]