ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 6

ನಾಸ್ತಿಕ್ ಕಿತೇ೦ಯ್ ಬೊಬಾಟು೦ದಿ, ಸತ್ ಅಸತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸತ್, ಸತ್ ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ- ದೇವ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಸತ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಾನೀ, ವಿಜ್ನಾನ್, ಯಾ ಯಬರೆ೦ಚ್ಗ್೦ತ್ರಾಕ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಟ್ ಮ್ಹನ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ೦ ಖುಶೇನ್ ಆಸ್ತಾ೦ವ್, ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಚಲ್ತಾ೦ವ್, ಮೀಸಾಕ್ ವೆತಾ೦ವ್, ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦ವ್- ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಅಸ್ತಾನಾ. ಖಾ೦ವ್ಕ್, ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್, ನಿದೊ೦ಕ್, ನ್ಹೆಸೊ೦ಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಘರ್, ಕುಟಾಮ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಈಸ್ಟ್-ಮ೦ತ್ರಾ೦, ದುಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್, ಹೊಗಳ್ಸು೦ಕ್, ಆರಾಧನ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುಲಭ್. ಕಸ್ಟ್, ಆನ್ವಾರ್, ಸ೦ಕಸ್ಟ್, ದೂಖ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಉಣೆ೦ಪಣ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ, ಸಲ್ವಣಿ, ಪಿಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೆತಾನಾ ದೇವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್, ನಾ೦ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೊಗಾಪ್ ಯೆತಾ ಆನಿ೦ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾ೦ವ್.

"ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲಾ, ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦ ಆನಿ೦ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಾ೦." ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸಾಯ್ ಪ್ರವಾದಿ (8:17). ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಕಸ್ಟಾ೦, ದೂಖಾ೦ ಮಧೆ೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆರ್ಗಾ೦ ದೀವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಧೈರಾಧೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗೂ೦ಡಾಯೆಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಹೆ೦. ಆಮಿ೦ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗಿ೦, ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ೦, ಈಸ್ಟ್ ಆಮ್ಚಾ ಥಾವ್ಬ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಆಸೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ೦ ತಾ೦ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಸೊಡಿನಾ೦ವ್, ವ್ಹಯ್ಮೂ? ತಸೆ೦ಚ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗತಾಯ್. ಗಡಿಯಾಳಾಚೆ೦ ಪೆ೦ಡುಲಮ್ ಏಕಾ ಖುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಬರ೦ತರ್ ಚಲ್ಚೆ ಬರಿಚ್, ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಆಸೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಮೂ? ತಾಕಾಯ್ ಕಟೀಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭೊಗು೦ಕ್ ನಾ೦? ಆಪ್ಲೆ ಮೊಗಾಚೆ ಶಿಸ್ ನೊದೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ದುಖ್ಲೆ೦ ನಾ೦? ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ " ದೆವಾ ದೆವಾ, ಖೈ೦ ಅಸಾಯ್ ತೂ೦?" ಆಸೆ೦ಚ್ ದೇವ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕರ್ತಾ. ದೇವ್ ಆಮ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ೦ಧರ್ಭಾ೦ಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಸಾ೦. ಜುವಾ೦ವ್ "ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್" (the dark night of the soul) ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾ. ಹೆ೦ಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸುಕೆ೦ಪಣ್ (spiritual dryness).

ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಕ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸ೦ಭ೦ಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ತೊ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿರ್ತಾನಾನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೂ೦ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಯ್?" (43:2), "ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೂ೦ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಯ್?" (10:1), ಚಡಿತ್ ವಾಚಾಪ್ : (44:23, 74:11,88:14,89:49). ದಾವಿದಾಕ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸೆ ಕೆಲೆ೦? ಆಸೆ೦, ಹೆ೦ ದಾವಿದಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦ ಶಿವಾಯ್, ದೇವ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ನಾ೦! ದೇವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ದಾವಿದಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಜಿವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ- ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಮತಿಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್, ಬೆ೦ತಿಣ್, ಕೋ೦ತ್ ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಗಾಲ್ಯಾರೀ, ವಿಘ್ನಾ೦ ರಾವಾನಾ೦ತ್ . ಮೊಗಾಚಿ೦ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ ಅಪಾರ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ೦ತೊಸ್ ನಾ೦, ಖುಶಿ ನಾ೦, ರಾಗ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾನಾ ದೇವ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ವ್. ನೊವೆನಾ೦ ಕರ್ತಾ೦ವ್, ಇಜ್ಮೊಲ್ ಚಡ್ ಗಾಲ್ತಾ೦ವ್. ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ೦ವ್ ತರೀ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇನಾ೦. ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಿಜಾಯ್ ಆನಿ೦ ಅನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಫಾನ್, ಭಕ್ತೆನ್, ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾನಿ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಸ್ನುಭವ್’ ಜೊಡ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ವ್ ಶಿವಾಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊದ್ಚಾ೦ತ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾವಾನಾ೦, ಸ೦ತೊಸ್, ಸಮಾಧಾನೆಚೆ೦ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹಾ೦ವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ೦- ಬರೊ ಅನುಭವ್, ಹಾ೦ವೆ೦ ರೆತಿರ್ ಕೆಲಿ- ಬರೊ ಅನುಭವ್, ದೇವ್ ಮೆಳ್ಳೊ? ಉಲವ್ಣೆ೦ ಜಾಲೆ೦? ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿ೦ತಿನಾ೦ವ್. ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರಿ. ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ೦ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾಯ್, ಭಾವನಾ೦ ನ್ಹಯ್.

(1) ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಭೊಗ್ತಾ ತೆ೦ ದೆವಾಕ್ ಸಾ೦ಗಿಜಾಯ್. ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಜೋಬ್ ಅಸೆ೦ಚ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆ೦ ಸರ್ವ್ ಗೆಲೆ೦, ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆ೦ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ೦- ಕುಟಾಮ್,ಕಾಮ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಕ್ಕಡ್. ದೇವ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ೦, ಕಿತೆ೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ನಾ೦! 37 ಅವಸ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ!! ತೆದ್ನಾ೦ ಜೋಬಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦: "ಹಾ೦ವ್ ಒಗೆ ರಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦! ಹಾ೦ವ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ಉಲಯ್ತಾ೦." (ಜೋಬ್: 7:11) .ಆಮ್ಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ, ದೆವಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ೦ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

(2) ಕೆದಿ೦ಚ್ ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ದೇವ್ ಬದ್ಲಾನಾ, ಆಮಿ೦ ಬದ್ಲಾತಾ೦ವ್. ಬದ್ಲಾವಣ್೦ಚ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦ಪಣ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪಾಡಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ದೇವ್ ಬದ್ಲಾನಾ, ತಾಣೆ೦ ರಚ್ಲೆಲಿ ಪ್ರಕ್ರತಿ ಬದ್ಲಾತಾ- ಆಮಿ೦ ಬದ್ಲಾತಾ೦ವ್, ಮೆಳಯ್ತಾ೦ವ್. ದೇವ್ ನಿರ೦ತರ್ ಮೋಗ್- ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ದೇವ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ನಾ೦ ತಸೆ೦ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೆಜುಕೀ ಹೆ೦ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಸಾ. ವಿ. ರಾಯ್ಮ೦ದ್ ಎಡ್ಮನ್ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: " ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲೆ೦ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಪಳೆನಾಕಾ."

(3) ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರುನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್, ಮತಿ೦ತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೆನಾ. ದೆವಾಚೆ೦ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಭೊಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ದೇವ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಆಮ್ಚಿಚ್ ಜಿಣಿ ಪಳೆವ್ಯಾ೦- ಕಸ್ಟ್, ಆನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ೦ ಆಮಿ೦ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಭರ್ತಾ೦ವ್, ಜಿಣ್ಯೆಚೆ೦ ಲಿಸಾ೦ವ್ ಶಿಕ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾ೦ವ್. ತಸೆ೦ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್, ದೇವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಧರ್ಭಾನಿ ಆಮಿ೦ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್, ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರುನ್ ಚಲಾಜಾಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

(4) ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಕಳೊ೦ಕ್ ತಾಣೆ೦ ಆಮ್ಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸಾ೦ವಾ೦ಚೆ೦ ಲೇಖ್ ಮೆಜಿಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾ೦ ತಾಣೆ೦ ರಚ್ಲಾ೦-ಹೆ೦ಚ್ ಪುರೊ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೀಗ್ ಕರ್ತಾ ತೆ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್. ’ಚಿ೦ತೆ’ ಥಾವ್ನ್ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ’ಚಿತೆ’ ಜಾತಾ. ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್, ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾ೦ವ್. ಜೆಜುಕೀ ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ೦ ಖುರ್ಸಾರ್ ದೇವ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦! ಪೂಣ್ ತಾಣೆ೦ ’ತುಜಿ ಖುಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವಾಡಾಯ್ಲಿ. ದೇವ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆನಾ೦? ದೇವ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೊಗಾಪ್, ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸುಕೆ೦ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಜಾಯ್.

ದೆವಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಾಚ್ಯಾ೦: " ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ೦; ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸಾ೦ಡ್ಚೊ ನಾ೦." (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್:13:5)

- (ಜುಲಾಯ್, 2018)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ (’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’) 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 5

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 4

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 2

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]