ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 5

ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ೦ವ್, ಆಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್, ಬೆ೦ತಿಣ್ ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್ (ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್‌ಗಿ?), ವಾ೦ಜೆಲ್ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್, ಮಾಗ್ಣೆ೦, ರಜಾರ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಆನಿ೦ ಚಿ೦ತಾ೦ವ್ ಹೆ೦ಚ್, ಆಸೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ಚ್ ಆರಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್. ಚೂಕ್. ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಮಿ೦ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಯಾ೦.

ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ದೊ, ಕಾಲ್ದೊ ಯಾ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆಶೆನಾ- ಸಗ್ಳೊಚ್ ಆಶೆತಾ. ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಸೆ೦ ಬರಯ್ಲಾ೦.

"ಸೊಮ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ೦ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್." (ಮಾರ್ಕ್ 12:30). ಜೆಜುಕ್ ಎಕಾ ಸಮಾರಿತ್ ಸ್ರೀಯೆನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿ೦ ಜೆಜು ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಜಾಗೊ, ವೇಳ್, ರೀತ್ ಆರಾಧನ್ ಕರು೦ಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ೦ ’ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಆನಿ೦ ’ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್’ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦.

1. ಆಮ್ಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಅಕ್ರೀಸ್ತಾ೦ವಾ೦ಕ್ ದೇವ್ ಏಕ್ ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ೦ ಕೊರೊಡ್ ರೂಪಾ೦ ಆಸಾತ್. ಹಿ೦ದೂ ಲೋಕ್ ’ಇಸ್ಟಾ ದೆವತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸ೦ದೆಚಾ ದೆವಾಚಾ ರೂಪಾಕ್ ಮತಿ೦ತ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಆಸೆ೦ ಕರಿನಾ೦ವ್. ಆಮ್ಕಾ೦ ಎಕ್ಲೊಚ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್, ದೇವ್ ಪೂತ್ ಅನಿ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ, ತೇಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾ ದೆವಾ ಥೈ೦. ಆಮ್ಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಚೆರ್ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಾವನಾ೦, ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯಾ೦ಚೆರ್ ನ್ಹಯ್.

2. ಆಮ್ಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಅಸ್ಲಿ, ಸತಾಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಸ್ಪಿರಿತಾ ಸವೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಮತಿನ್ ಆನಿ೦ ಸಕ್ತೆನ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜೆಜುನ್. ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್- ನಕ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ವೊ೦ಟಾನಿ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦, ಯಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಪಾವಾನಾ೦ತ್. ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕನಾ೦. ಆಮ್ಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ (attitude) ಪಳೆತಾ. ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. " ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾ, ದೇವ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಳೆತಾ." (1 ಸಾಮ್ಯುವೆಲ್ 16:17)

ದೆವಾಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಕರು೦ಕ್ ಭಾವನಾ೦ ಗರ್ಜೆಚಿ೦, ಗೂ೦ಡಾಯೆಚಾ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ ದ್ವಾರಿ೦. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಭಾವನಾ೦ ನಕ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦, ಖರಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾಜಾಯ್. ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ಖರೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಸಭಾರಾ೦ಕ್ ಆರಾಧನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ೦ಗೀತ್- ಗಾಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ೦. ಏಕಾ ಕ೦ತರಾಚಾ ನಾದಾ೦ತ್, ಲಯಾ೦ತ್ ಆರಾಧನ್ ನಾ೦- ಆಮ್ಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್, ಆಮ್ಚೊ ಆತ್ಮೊ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಸ್ಪ೦ದನ್ ಜಾತಾನಾ ಆರಾಧನ್ ಜಾತಾ.

ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆರಾಧನ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಭಾರ್ ವಾಟೊ ದಿಲ್ಯಾತ್.- ಕುಮ್ಸಾರ್, ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್, ದಿ೦ಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಚೆ೦, ವಾಚಾಪ್ ಆಯ್ಕೊ೦ವ್ಚೆ೦, ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ (ಲಾ೦ಬ್ ನ್ಹಯ್), ಮೌನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦, ಸ೦ಗೀತ್, ವಾಜಾ೦ತ್ರಾ೦, ಹಾತ್ ಉಭಾರುನ್ ಮಾಗ್ಚೆ೦, ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಮ್ಹಜಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ ಸವೆ೦ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊನ್, ದಾರ್ ಧಾ೦ಪುನ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಪಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಖರೆ೦ಚ್. ಆಮ್ಚೆ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ತನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ದೆವಾಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗ್ಯಾರಿ ಥೋಮಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಪವಿತ್ರ್ ವಾಟೊ’ ಬುಕಾ೦ತ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ರಿತಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ.

(1) ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪಣಾನ್ ಪ್ರಕ್ರತೆ ಸ೦ವೆ೦ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಉಗ್ತೆ೦ ಪರಿಸರ್ ಚ್ ಹಾ೦ಚೊ ಜಾಗೊ.

(2) ಇ೦ದ್ರೀಯ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್- ದೊಳೆ ,ಕಾನ್, ಫರ್ಮಳ್, ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆನಿ೦ ರೂಚ್ ಚ್ ಹ೦ಚಾ ಆರಾಧಾನಾ೦ಚಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦.

(3) ಪಾರ೦ಪರಿಕ್ ಲೋಕ್ ಯಾ ಸಾ೦ಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಲೋಕ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ್ (ರಿಚುವಲ್ಸ್) ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಹಾ೦ಚಾ೦ ಆರಾಧನಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆಸಾನಾ.

(4) ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಆಶೆ೦ವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹೆ೦ರಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್, ಮೆಳೊನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರಿನಾ೦ತ್- ಏಕಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್ತಾತ್.

(5) ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಲೋಕ್ (ಎಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್) ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೊಧ್, ಚೂಕಿ೦ಕ್ ನಿ೦ದಾ ಕರುನ್, ಮೋರ್ಚಾ, ಹರ್ತಾಳ್ ಕರುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್.

(6) ಹೆ೦ರಾ೦ಚಾ ಸೆವೆ೦ತ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾ೦ವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್, ಹೆರಾ೦ಚಾ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಪಾವೊನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್.

(7) ಉತ್ಸಾಹಿ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉತ್ಸವ್ ಕರುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್.

(8) ಗೂ೦ಡ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೊ ಲೋಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆ೦ತಾಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಕರುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,

(9) ಭುದ್ವ೦ತ್ ಲೋಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಚಿ೦ತುನ್, ಶಿಕಾಪ್ ಕರುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್.

(3) "ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್" ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಮತಿ೦ತ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಆಸೆ೦ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ೦ ಆರಾಧನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಆಮ್ಚಿ೦ ಮಾಗ್ಣಿ೦, ಕಾಂತಾರಾಂ, ಅಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇವಲ್ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ೦ ಪಟ ಪಟ ಉತ್ರಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಆಮಿ೦ ಉಚಾರುಲ್ಲಿ೦, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್, ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್.

ಧೀನ್ವಾಸು೦ಯಾ೦, ವಾಖಾಣುಯಾ೦, ಥೋರ್ ಜಾ೦ವ್, ಆರ್ಗಾ೦ ದಿವ್ಯಾ೦, ನಮಾನ್ ಕರ್ಯಾ೦ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬ್ದ್ (ಆಮ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಹೆ ಸಬ್ದ್ ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಚಾ ಸದಾ೦ಚಾ ಉಲವ್ಣೆ೦ತ್ ವಾಪಾರ್ತಾ೦ವ್ಗೀ?) ಸೊಡ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾ೦. ಜೆಜು ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ತುಜಿ ಪ್ರಶ೦ಶಾ ಕರ್ತಾ೦, ಗೌರವ್ ದಿತಾ೦, ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ರಾ೦ಚಿ೦ ಮಾಗ್ಣಿ೦ ಕರುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾತಾ. ಹಿ೦ದೂ ಲೋಕ್ ದೆವಾಚಿ೦ ಶೆ೦ಭರ್ ಯಾ ಹಜಾರ್ ನಾ೦ವಾ೦ ಉಲೊ ಕರ್ತಾತ್, ಮರ್ಯೆಕ್ ಆಮಿ೦ ಕರ್ಚಾ ಲದಿನೆ ಬರಿ. ಆಮ್ಚಾ ದೆವಾಕ್, ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನಾ೦ವಾಚಿ ಲದಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಜೊ? ಹಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಸಾ೦ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಕೊರಿ೦ತ್ಗಾರಾ೦ಕ್ 14 ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವಾರಾ೦ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಬರಯ್ಲಾ೦: " ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಕ್ರಮಬದ್ದ್ ರಿತಿನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ಜಾಯ್." ( 1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 14:40).

(4) ಆಮ್ಚೆ೦ ಆರಾಧನ್ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ (practical) ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಆರ್ಪಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. "ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಜಿವ೦ತ್ ಸಾಕ್ರಿಫೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪಿಯಾತ್." (ರೊಮಾಗಾರಾ೦ಕ್ 12:1 ). ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ಆತ್ಮೊ ಪಾವಾನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಆಮ್ಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್, ಆಮ್ಚೊ ಆತ್ಮೊ, ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಭಾವಾನಾ೦, ಮತಿ೦ತ್ಲಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦, ಹಾತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೂಡಿ೦ತ್ ಆಸಾ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಲೋಕ್ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ: " ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಾ ಸ೦ಭ್ರಮಾಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸಾ." (i will be with you in spirit). ಹಾಕಾ ಆರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾಜಿರ್ ನಾ೦ , ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಖೈ೦ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ತಾ? ಸಾಕ್ರಿಫೀಸ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಲಿ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾನಿ ಬಲಿ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ೦. ಅಮ್ಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಮ್ಚಿ ’ಜಿವ೦ತ್ ಕೂಡ್’. ದೆಖುನ್ ಜೆಜು ಅಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ: " ತುಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್." ಹೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

- (ಮಾಯ್, 2018)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ (’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’) 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 4

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 2

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]