ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 2

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಅಶಿ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಾಖಯ್ತಾ". ವ್ಹಯ್ ದೇವ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. "ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ" (ಕೀ 149:4) ಆಮಿ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ದೇವ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಖರೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ದೆವಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಆರಾಧನ್":

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾನಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕರ್ನಿ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ - ಕಾಂತಾರಾಂ, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕುಮ್ಸಾರ್, ವಾಚ್ಪಾಂ, ಶೆರ್ಮಾಂವ್, ಮೌನ್, ಕಾಣಿಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್. ಹ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಂತ್ ಇಸ್ಟಾಗತ್, ದಾನ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸುನ್ ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆರಾಧನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ನ್ಹಯ್-ಜಿಣಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅರಾಧನ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ನಿರಂತರ್. ದಾವಿದ್ ರಾಯ್ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್ ಸದಾಂಚ್ ತಾಚಿ ಸ್ಥುತಿ ಗಾಯ್ತೆಲೆ".

ಹರ್‍ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಜಾಂವ್ ಸಾದಿ ವಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ - ನೀದ್, ಜೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ವ್ಯಾಯಾಮ್, ನ್ಹಾಣ್, ನೆಸ್ಚೆಂ, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚೊ ಆಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಖುಶೆನ್ ಹಾಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ರಾಗಾಚೊ, ಶಿರಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಸ್ಚೊ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಮೊಗಾಚೊ. ಆಮ್ಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಆಮಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಥರಾನ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ತಾನಾ, ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹನಪೂರ್ವಕಿಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ದೆವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಸೊ ಹಾಡಯ್ತಾ? :

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಹೇತು ದೆವಾಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡಯ್ತಾ. ತರ್ ದೆವಾಕ್ ಕಸೆಂ ಹಾಸಂವ್ಚೆಂ..? ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ನೊಹಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ನೊಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನೀತಿಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರುನ್ ಖುಶಿ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ದೆವಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ನೊಹಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ವಾಂಜೆಲ್ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ನೊಹಾ ದೆವಾಕ್ ಖುಶೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ"(ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ್ 6:8. ಹ್ಯಾ ನೊಹಾ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

1. ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ದೇವ್ ಹಾಸ್ತಾ ನೊಹಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೇವ್ ಆಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ : "ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ನಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್"(ಹೊನೆಯಾಗಾರಾಂಕ್ ೬:೬) ಹೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೆಜುನ್ ಹೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ "ದೆವಾಚೊ ತುಂ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್, ಆತ್ಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್, ಮತಿಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಆಸೆಂ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಆತ್ಯುನ್ನತ್ ಉಪಾದೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ"(27:38)

2. ದೆವಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ತಾನಾ ತೊ ಹಾಸ್ತಾ:
ದೆವನ್ ನೊಹಾಕ್ ಆರ್ಕ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ನೊಹಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಲೆಂನಾ-ದುಬಾವ್ ಕೆಲೊನಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ಲಿ. ತೀನ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ನೊಹಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ-ತಾಣೆ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ದರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೆಂಬರಾವಯ್ರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಭಾರ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಪೂಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ನೊಹಾಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಆರ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ 120 ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಸೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ತಾಂವ್?.

3. ಆಮಿ ಪುರಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಹಾಸ್ತಾ:
ದೆವಾನ್ ನೊಹಾಕ್ ಆರ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ವಿವರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಕಾರ್, ಕಸಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ವಾಪಾರಿಜಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ. "ನೊಹಾನ್ ದೆವಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ". ಮ್ಹಣ್ತಾ ವಾಂಜೆಲ್ (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ್ 6:22) ಆಮಿ ವಿಂಚೂನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಖಾಲ್ತಿಪಣಾನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್-ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್. ಧಾ ಉಪದೆಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾ ಸುಲಭ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಂಚುನ್ ಪಾಳ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಜೆಜು ಆಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಪಾಳ್ತೆಲ್ಯಾತ್"(ಜುವಾಂವ್ 14:15)

4. ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾವ್ನ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾನಾ ತೊ ಹಾಸ್ತಾ :
ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾ ಹೊಗಳ್ಸಿತಾನಾ ಯಾ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಲ್ತಾ. ದೆವಾಕೀ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಬಲಿ ದೀವ್ನ್ ಆರ್ಗಾಂ ಯಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿನಾಂವ್. ದಾವಿದ್ ಆಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಹಾಂ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಲೊಂ, ಹೆಂ ದೆವಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತೆಲೆಂ" (ಕೀರ್ತನ್ 69;30:31) ಆಮ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಹೊಗಳ್ಸಿತಾಂವ್ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಕಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ, ತರ್ ದೆವಾಕ್‍ಯ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಯಾಂ.

5. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ವ್ಹಾಪಾರ್ತಾನಾ ದೇವ್ ಹಾಸ್ತಾ :
ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಬರ್‌ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾ. ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್, ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ - ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ಸಂತೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಖಾಂವ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂತೊಸ್ತಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ-ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಬಳ್, ಉದಾರ್ ಮನ್, ಸೆವಾ ಮನೋಭಾವ್, ಮೋಗ್, ಭಗ್ಸುಂಚೆ, ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾನಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ಕಾನ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ನಾಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಜೀಬ್ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ರಚ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭುರ್ಗಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ದೇವ್ ಆಮಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ತರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ಧೆಶ್ ದೆವಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೆಂತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

- (ಫೆಬ್ರೆರ್, 2018)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2014 ಇವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]