ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ಆರಾಧಾನಾಚೆ೦ ಮೂಳ್: ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಒಪ್ಸು೦ವ್ಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆರಾಧಾನ್.ಅಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಒಪ್ಸು೦ವ್ಚೆ೦ (surrender) ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ (loser) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಳೆತಾ.ಶರಣಾಗತ್ ಝಜಾ೦ತ್ ಏಕ್ ದೇಶ್ ಸಲ್ವೊನ್ .ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ವೆತಾ- ಮ್ಹಜೆ೦ ಘಮ೦ಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾ೦ಚಾ ಖುಶೆಕ್,ಅಶೆಕ್,ಆದೇಶಾಕ್ ಬಾಗ್ವೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಸ೦ದ್ ನಾ೦. ಪುಣ್ ದೆವಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಸಲ್ವಣಿ ನ್ಹಯ್,ಜೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಅಮಿ ಸಲ್ವಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿತಿನಾ೦ವ್, ಉಲಯ್ನಾ೦ವ್. ಜೀತ್, ಯಶಸ್ವಿ, ನಾ೦ವ್, ರೇ೦ಕ್, ಇನಾಮ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇತ್ತ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಭಿಯಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಥರಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ "ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಣೆ೦ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ." ( 1 ಜುವಾ೦ವ್ 4: 6-10,19). ದೆವಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ,ಆಯ್ಕೊವ್೦ಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತೀನ್ ಸ೦ಗ್ತ್ಯೊ ಆಸೆ೦ ಕರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಆಡಾಯ್ತಾತ್-ಭ್ಯೆ೦,ಹ೦ಕಾರ್ (ಗರ್ವ್),ಆನಿ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ (confuion ). ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ೦. ಭ್ಯೆ೦ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಒಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾನಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೆತಾ. ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ-ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ೦ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲೊ. ಜೆಜುಚಾ ಸಾಕ್ರಿಪಿಸಾದ್ವಾರಿ೦ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ.ಜೆಜುಕ್ ಆಮಿ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಮಾಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಭಾವ್, ಯಮ್ಕುಳೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸೊಡ್ವೊನ್ದಾರ್, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಗರ್ವ್ ಯಾ ಹ೦ಕಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ.ಸರ್ವ್ ವೊಡ್ನ್ಯಾಚಾಕೀ ಪರ್ನಿ ವೊಡ್ನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗರ್ವ್. "ತೂ೦ ದೆವಾ ಬರಿ ಜಾತಾಯ್." (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರ೦ಥ್ 3:5).ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸೈತಾನಾನ್ ಆದಾ೦ವ್ ಆನಿ ಏವೆಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆಮಿ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಖ೦ಡಿತ್ ದೇವ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಆಮಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ರಚ್ಲೆಲಿ, ಏಕಾ ದಿಸಾ ಮೊರೊನ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕೂಡ್.

ಆಮ್ಕಾ೦ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಅಮಿ೦ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ೦ವ್.ಆಮಿ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾ೦ವ್, ಲಾ೦ಬ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ವ್, ಕೇಸ್ ಕಾಳೆ ಕರ್ತಾ೦ವ್, ಆಸೆ೦ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾ೦ವ್, ದೆವಾಚಾ ರಚೆನೆ೦ತ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ೦ವ್. ಆಸೆ೦ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ೦ ವೆಳಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಆಮಿ೦ ದುರ್ಸಾತಾ೦ವ್. ಖಾಲ್ತೆ೦ಪಣ್ ಗರ್ಜೆ೦ಚೆ೦. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್, ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್, ಗರ್ವ್ ನ್ಹಯ್.

ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಗುಸ್ಪಡ್,ಗೊ೦ದೊಳ್ ಸೊಡಿನಾ೦.ಹಾ೦ವೆ೦ ಕರ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆ೦ಗೀ,ಸಮಾಗಿ? ಬರೆ೦ಗಿ? ಇತ್ತ್ಯಾದಿ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಗುಸ್ಪಡ್.ಗೊ೦ದೊಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಒಕಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ (obedience). ಮರ್ಯೆನ್ "ಜಾಯ್ತ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಜುಜೆನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಲಾನ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ದರ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿಸಾಒಕ್ ಜೆಜುನ್ "ಥೈ೦ಸರ್" ಜಾಳ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪೆದ್ರುಚಿ ಜವಾಬ್: " ಧನ್ಯಾ,ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ೦, ತರೀ ತೂ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾಯ್ ದೆಖುನ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾಂ." (ಲೂಕ್ 5:5)

ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದುಡು ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ.ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕಾ: "ದೆವಾಚೊ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ, ಏಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸೆವಾ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಆನಿ ಖೈ೦ಸರ್ ಥುಮ್ಚೆ೦ ಖಜಾನ್ ಆಸಾಗೀ, ಥೈ೦ಸರ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦." (ಮಾತೆವ್ 6:21,24). ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರ್ಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಜೆಜುನ್ ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್'ಚ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಕ್-ಬಾಪಾಕ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦."ಬಾಪಾ ತುಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಚಾಲಿಸ್, ಕಸ್ಟ್ ನಿವ್ರಾಯ್, ಪುಣ್ ಥುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾ೦ವ್,ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಯ್." (ಮಾರ್ಕ್:14:36).

ತರ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ೦ತ್ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ? ಪಯ್ಲೊ -ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ದುಸ್ರೊ-ಮತಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅನಿ ತಿಸ್ರೊ-ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ದೆವಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್.ಜೆಜುನ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭಿಂಯಾವಿಣೆ೦ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರೊ೦ಕ್ ತ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ.ದೆವಾಕ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ನಾಚೆ೦ ಭ್ಯೆ೦ ನಾ೦.

ಅಮಿ ಅಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ತಿ೦ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ಕ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾತಾ೦ವ್- ಹೆರಾ೦ಚೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦, ದುಡ್ವಾಕ್, ಭಿಂಯಾಕ್, ಹ೦ಕಾರ್ ಅನಿ ಗರ್ವಾಕ್, ಸೊರ್ಯಾಕ್, ಕಾಮುಕ್ಪಣಾಕ್, ಅಧಿಕರಾಕ್, ಖಾಣಾಕ್, ಕಾರ್, ಬ೦ಗ್ಲೊ, ಟಿವಿ, ಇತ್ತ್ಯಾದಿತ್ತ್ಯಾದಿ೦ಕ್ ಆಮಿ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಹೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೇನಾ೦-ಆಮಿ ಖುಶೇನ್ ಹೆ೦ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿ೦ ಕರುನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಅಮಿ೦ಚ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ೦ವ್.

ಶರಾಣಾಗತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆನಿ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಯೆನಾ೦. ಸತತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಅನಿ ಮೊಗಾನ್ ಯೆತಾ.ದೆಖುನ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ೦ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್,ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್. ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಪು೦ವ್ಚೆ೦-ಆಮ್ಚೊ ಮೊಸೊರ್, ಸಮಸ್ಯಾ೦, ಆಶಾ, ಅಭಿಲಾಶಾ, ಭ್ಯೆ೦, ಸ್ವಪ್ಣಾ೦, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಸವಯೊ, ದೂಖ್, ಗರ್ವ್, ಇತ್ತ್ಯಾದಿತ್ತ್ಯಾದಿ ದೆವಾಕ್ ಒಪ್ಸಿಜಾಯ್. ಜೆಜುಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ೦ ರೈಲ್ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್.

- (ಮಾರ್ಚ್, 2018)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2014 ಇವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 2

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]