ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಸುರ್ವಿಲಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ...

ಹಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸೊನ್ ವಾಚುನ್ ಮುಗ್ದೊಂವ್ಚಿಂ ಲೆಖನಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಲೆಖನಾಂ "ದ ಪರ್‍ಪಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಲಯ್ಫ್" ಬೂಕಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರಿಕ್ಕ್ ವಾರೆನ್, ಏಕ್ ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆಂತ್ ಪಾದ್ರಿ. ಹಿಂ ಲೆಖನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಜಾಯ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಯ್? ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ತರಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ,
ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ್-ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ.

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 1

ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ಧೆಶ್ ಕಸಲೊ? ಬರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾತ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಬರ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಆಸೆಂ ಬರಯ್ತಾ "ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೆಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ". ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಂತುರಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ವಿಚಾರ್‌ಗೊಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ ಆಜೂನ್‍ಯ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಭರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ "ಹಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ ದೇವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೊ. "ಹಾಂವ್ ಆಲ್ಫಾ....ಸುರ್ವಾತ್" (ಕೊಲೆಶಿಯಾಂಕ್ 1:16) "ದೆವಾ ಬಗಾರ್ ಜಿಣಿ ಆನರ್ಥ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ಕಮೂನಿಸ್ತ್ ನಾಸ್ತಿಕ್, ಜೆಜುಕ್ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.

ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್ :
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಆನ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಚಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಲೋಂವ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ." ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ರಚ್ನಾರ್, ತುಂ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ"(ಇಸಾಯ್ ೪೪:೨) ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖರ್‍ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ರಚ್ಲಾ-ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ನಿಶ್ಚಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ನಿಶ್ಚಿತ್ ದಿಸಾ ಘಡ್ಯೆ ಮೊರೊಂಕ್. ಹರ್‍ಯೆಕ್-ತುಂ, ಹಾಂವ್, ರೂಕ್, ಝಡಾಂ, ಸುಕ್ಣಿಂ, ಮೂಯೊ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ. ದೆವಾನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ರಚ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಂನಿ ಭರುಂಕ್"(ಇಸಾಯ್ 45:18) ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್, ತುಕಾ ಮಾಕಾ ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ರಚ್ಲೊ. "ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೊಲೊಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ದೇಖ್‍ಬಾಲ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ" (ಇಸಾಯ್ 46:3-4)

ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ :
ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್?. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್, ದಿಶೆಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ?. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಆಪ್ರಾದಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ, ಮಾರ್ , ಲೂಟ್, ಖುನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ, ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಯಾ ಭಿಂಯಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಭೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಿ ಭಿಂಯಾಅಚಿ ಜಿಣಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್..? "ಖರೊ ಮೋಗ್ ಭಿಂಯಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ, ಭೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮೊರಾಯ್ತಾ..." (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ್ 4:12). ಸಭಾರಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್, ಘರ್, ಗಾಡಿ, ಆಧಿಕಾರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸುರಕ್ಶಿತ್, ಭದ್ರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಹೊ ಲೋಕ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಬಾರಿಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಹೊದ್ವೊನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್, ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಚಲ್ತಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ , ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಆನಿ ಜಾಪ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆರ್ಥ್ ದಿತಾ. ದೆವಾ ಬಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾ, ಉದ್ದೇಶಾ ಬಗಾರ್ ಜಿಣಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸರಳ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. "ಸರಳ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಜಿಣಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ (ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 13:7)

ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚೆ - ಮ್ಹ್ಜಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆ - ಮಾಕಾಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಮಾಕಾ ಲೇಖ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣಿ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ :
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಮರಣ್ ದಿಲೆನಾ - ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲಾಂ. "ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಸ್ಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ"(ಎಕ್ಲೆಸಿಯಸ್ಟಿಕಸ್ 3;11) ಆತಾಂಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸತಾಚೆರ್ ಮಾಂದುನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ನವೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮರಣ್ ಆಂತ್ಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಆಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್: "ತುಮಿ ಭಾಗೆವಂತಾನೊ ಯೆಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಘರಾ ಸಭಾರ್ ಕೂಡಾಂ ಆಸಾತ್"(ಮಾತೆವ್ 25:34)

ಆಮಿ ಸರ್ಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಚಿಂತಾಂವ್? ಚಡಾವತ್ ಕೊಣೀ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪುರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತೆ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಮಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್. "ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮಿ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಫಾವೊ" (ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ 13:14)

ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆಮಿ ಕಸೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪಿ ಸಭಾರ್ ಮೆಳ್ತಿತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಚಸ್ಮಾಂತ್ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ - ಹೆರಾಂಕ್ ಆಧಿಕಾರ್ - ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಮಿ ಅಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ರೋಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಆಸೆಂ ಬರಯ್ತಾ "ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆನಾಕಾ ದೇವ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಚಲಂವ್ದಿ".

ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ. ದೆವಾನ್ ಆಬ್ರಾಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೂತಾ ಇಸಾಕಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಕೆಲಿ. ದಾನಿಯೆಲಿ, ಜುಜೆ, ದಾವಿದ್ ಆಸೆಂ ಸಭಾರಾಂಚಿ ದೆವಾನ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ/ದಿಲ್ಯಾ. ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಕರುನ್ ಮೋಲ್ ವಾಡಾಯ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಕ್ಶ್ಯಾ ದೀವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ದೇವ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಶ್ಯಾ ಕರ್ತಾ. "ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್(ಜೇಮ್ಸ್ 1:12). ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ-ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್. ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ" ಜೆಜುಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣೆ ವಿಶಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಾಯ್ತಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ :
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಬರಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಖಾತಿರ್ ಯೆತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೊ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ದಾವಿದ್ ಕೀರ್ತನಾಂತ್ ಆಸೆಂ ಗಾಯ್ತಾ "ದೆವಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕರಯ್" (ಕೀರ್ತನ್ 39:4) ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಬರೆಂ(ಜೋಬ್ 8:9). ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ದೆವಾಕ್ ತುಂ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆ" (ಪೆದ್ರು 1:17).

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪೂರ್‍ಣ್ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್-ಸರ್ವ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಾಪಾರುನ್, ಸರ್ವ್ ಖುಶಿ, ಆನಂದ್, ನಾಚ್, ಗಾನ್, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಗುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಹಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮಾಕಾ ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ? ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಆಪೆಕ್ಶಿತಾ? ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮ್ರ್ಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ದಿಲ್ಯಾ. "ಆಮಿ ಆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ ಉರ್ತಾ" (2 ಕೊರಿಂತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ 4:18)

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ :
"ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾತ್. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜಾವ್ನಸಾತ್"(ರೋಮಾಗಾರಾಂಕ್ 11:36). ಸಂಸಾರ್ ದೆವಾನ್ ರಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್. ತರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಯಾತ್, ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. "ಸರ್ಗ್ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಗಾಜಾಯ್ತಾ". (ಕೀರ್ತನ್ 19:1)

ದೇವ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ತಾ. ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಮಹಿಮಾ ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವೆಕ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಯ್ಜೆದ್ವಾರಿಂ, ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಆನಿ ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆದ್ವಾರಿಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ದೆವಾಚಿಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಅತ್ತುನ್ನತ್ ಮಹಿಮಾ ಜೆಜು ಥೈಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಆಮಿ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್-ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್-ಪ್ರಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್-ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್-ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್-ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ.

ಜೆಜುನ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. "ತುಂವೆ ಪರ್ಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ತುಜಿಂ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾ" (ಜುವಾಂವ್ 17:4) ಸುಕ್ಣೆ ಉಬೊನ್, ಗುಡ್ ಬಾಂದುನ್, ದೂಕ್ ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್, ಮೊಳಾಬ್ ಪಾವ್ಸ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ಕೊಗುಳ್ ಗಾವ್ನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕ್ರತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಕ್ರಿಮಿ, ಜಾನ್ವಾರಾಂ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾಯ್ತಾತ್. ತರ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಕಸಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂ?- ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್. ಸಾಂ. ಐರಿನಾಸ್ ಆಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಮನಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿತಾ".

ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಗಾಯ್ತಾಂವ್. ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆರಾಧನ್ ಕಂತಾರಾ ಗಾಂವ್ಚಾಕೀ, ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆರಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾ ಥೈಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ. ತೂಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹೆರಾಂಚೋಯ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. "ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಣಯಾ, ಜಸೆಂ ಜೆಜುನ್ ತುಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ, ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿಯಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್. "ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ"(ಜುವಾಂವ್ 13:34).

(ನವೆಂಬರ್, 2017)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2014 ಇವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]