ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಾಚಪ್] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 4

ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಸಭಾರಾ೦ಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್.  ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆರ್ಥ್ ದಿತಾ.  ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ೦ ಆಸಾ: "A friend is in deed, a frien indeed."  ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ.  ಇಸ್ಟಾಗಾತಿಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್.

ದೇವ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಆಶೆತಾ, ಇಸ್ಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ.  ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್, ಘಡ್ನಾರ್, ವಕಿಲ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್, ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್, ಬಾಪಯ್, ಗೊವ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ.  ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕಸಿ?  ಅದಾ೦ವ್ ಅನಿ ಏವ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦.  ದೇವ್ ತಾ೦ಚೊ೦ ಈಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಪೂಣ್ ತಾಣಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿ೦ ತಿ೦ ಅನಿ ಅಮಿ೦ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್. 

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್- ಮೊಯ್ಜೆ ಆನಿ ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಕ್ ’ದೆವಾಚೆ ಈಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ಲಾ೦.  ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಕ್ ದೆವಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾಯ್ಲಾ೦.  ಅಸೆ೦ಚ್ ಜೋಬ್, ಇನೊಕ್ ಆನಿ ನೊಹಾ ದೆವಾಚೆ ಈಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆ.  ಪೂಣ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಈಸ್ಟಾಗಾತಿಚಾಕೀ ಚಡ್ ದೆವಾ ಥೈ೦ ಭ್ಯೆ೦ ಅಸ್ಚೆ೦ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಜೆಜುನ್ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾದ್ವಾರಿ೦ ಹೆ೦ ಬದ್ಲಿಲೆ೦.  ಅಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊ.  ಜೆಜು ದ್ವಾರಿ೦ ಆನಿ ತಾಣೆ೦ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಪಿರಿತಾ ದ್ವಾರಿ೦ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪರ್ತುನ್ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಭಾಗಿ ಆಮಿ೦!  ವಾಒಜೆಲ್ ಅಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: " ಅಮಿ೦ ಅತಾ೦ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನವೊ ಸ೦ಭ೦ಧ್ ರಚ್ಯೆತ್- ಹೆ೦ ಸಾಧ್ಯ್ ಜೆಜು ಮಾರಿಫಾತ್ , ತಾಣೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ದಿಲಿ." ( ರೋಮಾಗಾರಾ೦ಕ್ 5:11 ).  ದೇವ್ ತ್ರಿ೦ದಾದ್- ಬಾಪ್-ಪೂತ್ ಅನಿ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ದ್ವಾರಿ೦ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಅಶೆತಾ. " ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಚಾಕೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ನಾ೦, ಈಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ೦." ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾ೦ಕ್.  ಆಜ್ ಜೆಜು ಹಿ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ-ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ.

ದೆವಾಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಹರ್ಚೆ೦ ಅಮ್ಚೆ೦ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಆಮ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಕರುನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ದೇವ್ ಮಹಾನ್, ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಧನಿ ಆನಿ೦ ನವ್ಕಾರಾ ಮದ್ಲೊ ಸ೦ಭ೦ಧ್, ಬಾಪಯ್ ಆನಿ೦ ಪೂತ್, ಅವಯ್ ಅನಿ೦ ಧು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ೦ಭ೦ಧ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ರಚ್ನಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮನ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಧನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.   ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ೦ಕ್ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಈಸ್ಟಾಗಾತಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸ ಗುಪಿತ್ ಸ೦ಗ್ತ್ಯೊ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾತ್.  ಹ್ಯೊ ಸ ಸ೦ಗ್ತಿ ಅಮಿ೦ ಆತಾ೦ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಯಾ೦.

1) ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಖರಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್:  ನಿರ೦ತರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸ೦ಭ೦ಧ್ ಅಸಾ ಕರುನ್ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್.  ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್, ವಾ೦ಜೆಲ್ ವಾಚುನ್, ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರುನ್, ತೇರ್ಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ.  ಆಮ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಅನುಭವ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರಿಜಾಯ್.  ಆಮ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಚಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್- ಕಾಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆಚೆ೦, ಗಾಡಿ ಚಲ೦ವ್ಚಿ, ವಸ್ತುರ್ ಧುತಾನಾ, ರಾ೦ದ್ತಾನಾ, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾ೦ಜೆಲ್ ಅಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: " ತೊ ಸರ್ವಾ೦ಚೊ ರಚ್ನಾರ್, ಅನಿ೦ ತೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಆನಿ೦ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುನಿ ಅಸಾ." (ಎಫೆಸ್ಗಾರಾ೦ಕ್ 4:6 )

ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.  "ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ವಾ೦ಜೆಲ್.  ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಯಾ ಚಿಕ್ಣಿ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್.  "ಸೊಮ್ಯಾ ತೂ೦ ಮ್ಹಜಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸಾಯ್", "ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ೦", "ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್", "ಸೊಮ್ಯಾ ತೂ೦ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ". "ದೆವಾ, ತೂ೦ ಮ್ಹಜೊ ರಚ್ನಾರ್", ಇತ್ತ್ಯಾದಿ.

2) ನಿರ೦ತರ್ ಧ್ಯಾನ್:  ನಿರ೦ತರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರುನ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಖರಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೈಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚಿ ರೆತಿರ್ ಯಾ ಧ್ಯಾನ್ ನೈ೦.  ನಿರ೦ತರ್ ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ಜೆಜು ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಧ್ಯಾನ್.  ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲಿ ಥೊಡಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ಧ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಅಮ್ಚೆ ಕಾಮ್ ನೈ೦, ತೆ೦ ಕಸ್ಟಾ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನೈ೦.  ಧ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಕತ್ತ್ ನಿಯ೦ತ್ರಿತ್ ಚಿ೦ತಾಪ್( focused thinking) -ಹೆ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ.  ಎಕಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಯಾ ಅಡ್ಕಳಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ನಿರ೦ತರ್ ಚಿ೦ತಾನಾ, ತಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಯಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಖ೦ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತಾ.  ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ನಿರ೦ತರ್ ಚಿ೦ತಾನಾ ತೆ೦ ಧ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತಾ.  ಜರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ತ್ ಕರು೦ಕ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಧ್ಯಾನ್ ಕರು೦ಕೀ ಯ್ತಾ.  ಫಕತ್ತ್ ಎಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦- ಅಮ್ಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಖ೦ತಿ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾ ಥೈ೦ ಕೆ೦ದ್ರೀಕ್ರತ್ ಕರ್ಚೆ೦.

3) ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್ ತಿ ಚಡ೦ವ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚೆ೦:  ವಾ೦ಜೆಲ್ ಅಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: "ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರಾ, ಆನಿ೦ ದೇವ್ ತುಮ್ಚಾ ಲಾಗಿ೦ ಯೆತೊಲೊ." (ಜೇಮ್ಸ್ 4:8  ).  ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್ ತಿ ವಾಡ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾಯ್, ಹೆ೦ ಕಸ್ಟಾಚೆ೦.  ಹೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಾಣಾನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರುನ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಮಿ೦ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾತಾ ಅನಿ೦ ವಾಡ್ತಾ.  ದೇವ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ’ಸ೦ಪೂರ್ಣ್’ (perfect) ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗಿನಾ೦, ಆಶೆನಾ೦.  ಆಮ್ಚಾ ಅಸ್ಕಾತ್ಕಾಯೆ, ಚೂಕಿ ಅನಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ ಸವೆ೦ ದೇವ್ ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ.  ದೆವಾಚಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೊಗಾ ವರ್ವಿ೦ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಜೆಜು ಅಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ೦ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ "ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಚೊ ಈಸ್ಟ್" ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕಿ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ಯಾ೦- ಅಬ್ರಾಮಾನ್ ಸೊದೊಮ್ ಅನಿ೦ ಗೊಮೊರಾ ಶರಾ೦ಚಾ ಅವನತಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ದೆವಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦, ದಾವಿದ್ ಅನೀತಿ ಕಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದೇವ್ ತಾಚೊ ಈಸ್ಟ್ ಜಾಲೊ.  ಜೋಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ತಿತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೊ, ಮೇರಿ ಮಾಗ್ದಾಲಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನೆಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲಿ, ಆಸೆ೦ ಪಳೆತಾನಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ ಆನಿ೦ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ಅಮಿ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲಾಜಾಯ್.

ಆಮಿ೦ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಚೂಕಿ೦ಕ್, ಕಸ್ಟಾ೦ಕ್  ದೆವಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ದುರ್ಸಾತಾ೦ವ್.  ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಚ್ ಕುಮಕ್ ದಿತಾ ಆನಿ೦ ಅಮ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦ಚ್ ಅಶೆತಾ.  ದೆವಾ ಥೈ೦, ಇಗರ್ಜೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭಾವನಾ೦ ರಾವವ್ನ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್   ಸ೦ಭ೦ದ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಕೀರ್ತಾನಾ೦ ವಾಚ್ಸ್ತಾನಾ ಅಮ್ಕಾ೦ ಕಳ್ತಾಕೀ, ಕಸೆ೦ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ದಿಸ್ತಾ.

4) ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸವೆ೦ ಖಾಲ್ತೆ೦ಪಣ್ ಜಾಯ್:    ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾಯ್.  ಸಾ೦ಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ನಿರ೦ತರ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್.  ಜೆಜುನ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರು೦ಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿ.  ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಾಚಾ: "ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಈಸ್ಟ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್ತ್." (ಜು೦ವಾ೦ವ್ 15:14 ).

ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ಭಿಯಾನ್, ಕರ್ತವ್ಯ್ ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ನೈ೦.  ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾನ್.  ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಭಯಾನಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೊತುನ್ ಭಿಯಾನ್, ಕಸ್ಟಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಘೆ೦ವ್ಕ್, ಆಮಿ೦ ದೆವಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೊ ನೈ೦.  ಆಮ್ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಭೊಗ್ಸಾಲ್ಯಾ೦ತ್- ಜೆಜುಚಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ೦ದ್ವಾರಿ೦ - ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಮೆ೦ತಾ ದ್ವಾರಿ೦.

ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾ೦ ಕರುನ್ ಆಮಿ೦ ದೆವಾಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦.  ನಿಜಾಯಿಕೀ ದೇವ್ ಅಮ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ಯೊ೦ಚ್ ಅಪೆಕ್ಶಿತಾ.  ಸಮಾಜಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ದೇವ್ ಪಳೆತಾ ಅನಿ೦ ಬೆಸಾ೦ವ್ ದಿತಾ.  ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಅಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಯೆತಾತ್- ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦, ದಯಾಳಾಯ್, ಹೆರಾ೦ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦, ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ, ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ.  "ದೆವಾಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಬರೆ೦ ಲಾಗ್ತಾ- ಸಾಕ್ರಿಫೀಸಾಚೆ೦ ಬಲಿದಾನ್ ಅನಿ೦ ಕಾಣಿಕ್ ಆರ್ಪಣ್ ಯಾ ಅಮ್ಚೆ೦ ಖಾಲ್ತೆ೦ಪಣ್? ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚಾಕೀ ವರ್ತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆ೦ ಖಾಲ್ತೆ೦ಪಣ್." (1  ಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 15:22 )

5) ವಿ೦ಚವ್ಣಿ: ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ , ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ಆನಿ೦ ಗೂಣಾಚೆ೦- ತೆ೦ಚ್ ಆಮಿ೦ ವಿ೦ಚಿಜಾಯ್.  ಅಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಪಳೆ೦ವ್ಯಾ೦. ಅಮಿ೦ ಆಮ್ಚಾ ಈಸ್ಟಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಬರೆ೦ ಲಾಗ್ತಾ, ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್ ತೆ೦ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಚಲಯ್ತಾ೦ವ್.  ಸಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆ೦ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲೆ೦ನಾ೦?

ತರ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦, ತಾಣೆ೦ ಆಶೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಿತೆ೦? ಆಮ್ಚೆ೦ ಸಾಲ್ವಾಸಾ೦ವ್.  ದೆಕುನು೦ಚ್ ತಾಣೆ೦ ಪಾತ್ಕಿ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಧಡುನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾಲ್ವಸಾ೦ವ್ ದಿಲೆ೦- ಅಮ್ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಭೊಗ್ಸಿಲಿ೦.  ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ ಜೆಜುಚೆ೦ ಮರಣ್ ದೆವಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಅನಿ೦ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನೈ೦, ಅಘಾತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನೈ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾರಿ ಜಾತಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಅಮ್ಚೆ೦ ಸಲ್ವಾಸಾ೦ವ್ ಜಾತಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಅನಿ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ , ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಕರ್ತವ್ಯ್, ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ದೆವಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦, ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

6) ಮ್ಹಜಿ ಚಮ್ಕಣಿ:  ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್, ವಾಡಾ೦ವ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿತು೦ಕ್ ಜಾಯ್- ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಶಾ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್.  ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ತಿರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ.  ಕಿರ್ತಾನಾ೦ತ್ ದಾವಿದ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅನಿ೦ ಈಸ್ಟಾಗಾತಿಕ್ ಆಶೆತಾ, ಆ೦ವ್ಡೆತಾ, ಲಾಲೆತಾ.  "ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾಕೀ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್." ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. (ಕೀರ್ತಾನ್ 63:3 ).  ಸಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೆ೦ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಆಪ್ಲೆ೦ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾ  ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ, ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ, ಖಾಲ್ತೆ೦ಪಣಿ ಚಲೊನ್, ಜೆಜುಚೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ತಾಣೆ೦ ಮು೦ದರುನ್ ವೆಲೆ೦.

ದೆವಾಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್, ತಾಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಸಾ- ಅಮ್ಕಾ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್, ತಾಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಯ್ ತೆ೦ ಆಮ್ಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.  ತಾಚೊ ಅಮಿ೦ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ೦ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಲಾಗಿ೦ ಜಾತಾ೦ವ್, ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ವಾಡ್ತಾ.

ದೆಖುನ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ಚೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ೦ ಪ್ರಮುಖ್ ದ್ಯೇಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಸಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಆಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ: " ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಯಾ, ಸಭಾರಾನಿ೦ ತಾ೦ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ೦- ದೆವಾಕ್ ನೆಣಾ೦ತ್." (1 ತಿಮೊತಿಗಾರಾ೦ಕ್  6:21 ).

ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ತುಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಮಧೆ೦ ಆಸಾ೦ವ್ಗೀ?

- (ಮಾಯ್, 2018)

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 2

ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]