ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸವಾಲಾಂಕ್ - ಜಾಪಿ] ನಾನುಇಸಂ [- ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್/ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶೀದಾ ನಾನುಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಇನಾಮ್
ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಭಾರತ್ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಳಾಸಾಕ್ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಮಿ ಧಾಡುನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್.

ಮಯ್ನೊ: ಜನೆರ್ 2017

ಸ : ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕವಿ - ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಯ್ತ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್‌ಗಾ - ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮಾಮಾ?

ಜ : ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜೋಕ್ಸ್..... ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾ...... ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ದುರುಪಯೊಗ್ ಕಸೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜೆ. ಮಾಜ್ರಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆನಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೆ ಹೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಫೆಸ್-ಬುಕಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್, ಭಾಶೆವಯ್ರ್ ಆನಿ ಘಡಾವಳಿ ವಯ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ದೊವೊರ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮುಣೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆ ಕವಿ ಹೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಾರ್ ಬೊಸ್ತಾ.


ಸ : ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖಂಯ್ಚಿ ತರೀ ವಸ್ತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಜ : ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.


ಸ : ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗೊಂಡ್ಯಾ, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಮುಣ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕತ್ತ್ಯಾ, ಸುಣ್ಯಾ, ಮಾಂಕ್ಡಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜ : ತಿತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನಿ ತುಂ ತಾಕಾ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವಯ್ತಾಯ್ ತರ್ ತಿಚೊ ಆಂದಾಜ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.


ಸ: ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ಜ : ಹೆಂ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣೆಂಚ್ "ಬೆಳೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಥೊಡೆಚ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿರ್ಕೋಳ್ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ತರೀ ಇತ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂಗಿ "ಖಂಚೊಯ್ ಭೆಸ್ ತುಮಿಂ ವಿಂಚಾ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭೆಸಾಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಯಾತ್".


ಸ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.ಕುಟ್ಮಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಚಿ ಮುಣ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜ : ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್.


ಸ : ಮೋಗ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮುಣ್ತಾತ್.ಹೆಂ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಜ : ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ "ಉಂಗೆ...ಉಂಗೆ" ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.


ಸ : ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ತಾಳ್ - ಮೂಳ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾಂ ಮುಣ್ತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ ನಾನು?

ಜ : ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಆಧಾರಾ ಖಾಂಬೆ ಮುಣ್ಚೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಾಚೊ ಮುಣೊನ್ ಭಗ್ತಾ ತರ್, ತುಜೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ತಿಕಾ ದಿ.


ಸ: ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮುಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಧರ್ಮಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾ ಮುಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ?

ಜ : ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಆನಿ ದರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯ ನಾಯಕಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ ಭರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಆಮೋಲಿಕ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೇಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


ಸ : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಗ್ಲಿಶ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ + ಇಂಗ್ಲಿಶ್), ಮುಂಬಯಾಂಯ್ ಕೊಂದಿ (ಕೊಂಕ್ಣಿ + ಹಿಂದಿ) ತರ್ ದುಭಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಸ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಮಾ?

ಜ : ಹೆರಾಂ ದಿಸಾನಿಂ ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಣ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಂದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ.


ಸ : ಬೊರೆಂ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಉಚಾರಿನಾಂತ್.ಪುಣ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ನೇ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜ : ಸೊರೊ, ದೆವಾನ್ ಜೆಜು ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮುಣೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಆಮಾಲಿ ಆಂಕಲ್ ಮುಣ್ತಾ.


ಸ: ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾಕಿ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್‍ಮೂ? ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮುಣ್ತಾಯ್?

ಜ : ಶ್ಯ್.ಶ್ಯ್....ಚಿಕ್ಕೆಂ ವ್ಹಳೂ ಉಲಯ್ಗಾ. ಆಮ್ಗೆಲಿ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ....ರಾಗಾನ್ ಮೊಜಿ ಜೀಬ್ ಕಾಪುಂಕ್ ಆಸಾ.


ಸ : ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ಕಿತೆಂ?

ಜ : ಕವಿ ಆರಾಯ್ತಾ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ನೆರಯ್ತಾ ತರ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಝರಯ್ತಾ.

 

nanumarol@gmail.com

ನಾನು ಮರೋಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೊ ಪರಿಚಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್‌ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ನಾನುಇಸಮ್ - 6
ನಾನುಇಸಮ್ - 5
ನಾನುಇಸಮ್ - 4
ನಾನುಇಸಮ್ - 3
ನಾನುಇಸಮ್ - 2

ನಾನುಇಸಮ್ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]