ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸವಾಲಾಂಕ್ - ಜಾಪಿ] ನಾನುಇಸಂ [- ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್/ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶೀದಾ ನಾನುಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಇನಾಮ್
ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಭಾರತ್ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಳಾಸಾಕ್ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಮಿ ಧಾಡುನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್.

ಮಯ್ನೊ: ನವೆಂಬರ್ 2016

ಸ: ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಣಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್ ಕೆದಳಾರಿ ಮೆಳನಾಂ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ...ತುಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?

: ತುಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾಂಯ್ ಬಾ. ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಣಾರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿ, ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಂತರ್ವಣಾಂ, ಉಡ್ಕಣಾಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾ.

ಸ: ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗಿ?

ಜ : ಭುಕ್‍ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆವಿಜಾಯ್‍ಗೀ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಬಾಯೆ ತುಜೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಚುನ್.ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ.ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ಆಸಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್,ಮೋಗ್ ವರ್ತೊವ್ತಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾನಿ.ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಣೊನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ನಾ.ಪುಣ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.

ಸ: ಗೊರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಆನೀಕಿ ಗೊರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಕಾಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ?

ಜ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಎಪ್ಪಲಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಆಸೊನ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್.ಪುಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್‍ವೆ? ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕಾತಿನ್ ಗೊರೊ ಆಸೊನ್ ಮನಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್? ಕಾಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ವೆಲಾಂ.ಉದಾಹರಣೆಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಕೊಫಿ ಆನ್ನಾನ್, ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸೊಭೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ಸ: ದುಭ್ಳಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂನಿ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ ಆಂಕಲ್?

ಜ : ಆಯ್ಯೋ..... ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ? ಪುಣ್ ಆಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಭ್ಳಿಕಾಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಮ್ರದ್ದಿಭರಿತ್ ದೇಶ್ ಜಾಯ್ತ್ ನೈಂಗಿ ಮುಳ್ಳಿಂ ಸುಖಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಖಂಡಿತ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಸ: ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ಭಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಉಣೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಜ : ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ "ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್, ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್" ಮುಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ.

ಸ:ತುಜೆಲಾಗಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಕಾಳೊದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕೆಲೊಯ್ ತೊ ಕಾಳೊದುಡು ನಾನು ಸರ್?

ಜ : ಧವೊ ಕೆಲೊ.

ಸ:ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ’ಕ್ವಾಲಿಟಿ (ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚೆ)’ ನಾಟಕ್ ಜಾಯ್ ವಾ ’ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ (ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆ)’ ನಾಟಕ್ ಜಾಯ್ ನಾನು?

ಜ: ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೌಲತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಲೋಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.ಮನೋರಂಜಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದಾಲ್ಲಾ.ಟಿ.ವಿ. ವರ್ವಿಂ ಸಭಾರ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾ.ಪುಣ್ ಹಾಯ್ ಕಟಾ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಸಭಾರ್ ನಾಟಕ್ ಬೊರಯ್ತೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ನಾ.ವಿಷಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್,ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ನವೆ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚುನ್ ನಾಟಕ್ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಚ್ಯಾನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಕ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಸ :ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್ - ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಲಾಭುಂಕ್ ಪುರೊಗಿ?

ಜ : ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬಸ್‍ಸ್ಟೋಪಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್‍ಗಾ ತುಂ? ತುಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ತುಜಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ. ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ವೆಬ್-ಸಾಯ್ಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ತುಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್. ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರ್ಸಿ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್. ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾವಾನಾಕಯ್.

ಸ: ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆವಯ್ ಮುಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?

ಜ: ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೊನಾಂಯ್.

ಸ : ಲಾಖಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ದುಡು ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?

ಜ : ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಣೊನ್ ನಾ.ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಡಂಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೇತ್.ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಸ್ರಾತಾಲೊ.ಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಚೊ ಯುವಜಣ್ ಕೋಣ್...? ತುಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?

ಸ: ಶಿಕ್ಪಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಶಿಕಪ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ?

ಜ : ಶಿಕಾಪ್ ನಾಂ ತರೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಮೆಂದು ಖರ್ಚುನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತೆಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ವಯ್ರ್ ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸ: ನಾನು , ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿವ್ನ್‍ಚ್ ರಾವ್ಶಿ ತರ್ , ತುಜ್ಯಾ ಆರ್ದ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕೆದ್ನಾಂ ಉಲಾಯ್ತಾಯ್?

ಜ : ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜವಾಬಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ, ಹಾತಾಂತ್ ಬೊರಯ್ತಾಂಗಾ. ತೊಂಡಾಂತ್ ನಂಯ್. ಮೊಜೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ತೊಂಡ್ ಏಕ್‍ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾ....ಖುಷ್?

 

nanumarol@gmail.com

ನಾನು ಮರೋಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೊ ಪರಿಚಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್‌ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ನಾನುಇಸಮ್ - 5
ನಾನುಇಸಮ್ - 4
ನಾನುಇಸಮ್ - 3
ನಾನುಇಸಮ್ - 2

ನಾನುಇಸಮ್ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]