ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಯ್ನ್ಯಾಳೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 4

ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಖ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಂಬೆ ರಂಗಾನ್ ವಿಖುನ್ ವೆತಿತ್ ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಪಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ರುಕಾರ್ ಪಿಕಾನಾಸ್ಚೆ ಆಂಬೆ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಆಂಬೊ ರುಕಾರ್ ಪಿಕುನ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಝಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಹಂತಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕಾವ್ಳೆ-ಚಾನಿಯೊ-ಮಾಂಕೊಡ್-ಸುಕ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಝಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ.

ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್?, ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಯ್ಚೆ ಕಾಳಾಂತ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ದ್ ಅಪ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪುಟ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆನಾಂವ್. ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಶಿಜವ್ನ್ ಉಭ್ಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ

- ಸಂ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 4

ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ | माय मयन्याचें चित्र | Mai moineachem chitr

ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ]

ಸಕಾಳ್

ತರ್ನ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ
ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಫುಲಾಂ
ಕಿರ್ಣಾಂ ಮೆಳಿಂತ್ ಧೊವಾ ಮೊತಿಯಾಂ
ವಜ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾನಾ
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಗಾಯಾನಾ ಮೆಹ್‌ಫಿಲ್
ಮಧುರ್ ಲಾರಾಂ ವಾಳಯ್ತಾತ್
ಉಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್
ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪಿಸೊಳಿಂ ನಾಚ್ತಾತ್
ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪುಲ್ಯಾಂನಿ
ಪಾಸಾರ್ಲಾ ನಾಜೂಕ್ ಪರ್ಮಳ್
ಪೃಕ್ರತೆ ಸೊಭಾಯ್ ಸರ್ಗಾ ಜಶಿ
ಸೊಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್ ದೊಳೆ
ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್
ಸುಂದರ್ ಮೊಗ್ರೆ ಕಳೆ…..

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ]

ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್:ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ನಾಂವ್. ಜಾಂವ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಕಲಾ, ನಟನ್, ಉಲವ್ಪ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಹವ್ಯಾಸ್. ಜಿಣ್ಯೆ ವೊಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಪುನ್ ಸಯ್ತ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಧಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಆಶಾವಾದ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ದಿಸ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ತಾಂಕ್. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಕಸ್ಲೆಚ್ ಸಬ್ಧ್ ವ್ಹಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಯ್ಕತಾ.

ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್

ಅಬ್ಬಾ!
ಅಖ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂಚ್
ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್!

ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪುನೆವಂತ್‌ಗೀ
ಫಾತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಫಾತೊರ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್!
ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಗೀ ನೆಣಾ!

ಉಜೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಿಜೆವಾನೊ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಯೊ ಸಂಪಯಾ..
ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ’ಬರಾಬ್ಬಸಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್’
ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಯ್.

ಯೇ ತುಂ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆದ್ರು
ತುಕಾಯ್ ಚತ್ರಾಯ್
ಕುಂಕಾಡ್ ಸೊಡ್
ಗಾಯ್ ಬೊಬಾಟಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊರೊಡ್ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್
ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾಧಿಂ
ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಜೀವ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾ
’ದೆವಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿ’

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಸವೆಂ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೊ ಹೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ಕಾಣ್ಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಪುಣ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ.

ಯಜ್ನ್ ಸಾಲಾಂತ್!

ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ
ಬಾಯ್ಲೆ ಕಿರಾ
ಭಂವೊನ್ ಭಂವೊನ್ ತುವೆಂ
ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ
ಆರ‍್ಶಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?
ನಾಕಾ ನಿಳಾಯ್? ಬೊಂಬ್ಲೆ ಸೊಭಾಯ್?
ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಆರ‍್ಸೊ ಸವಾಯ್?

ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆರ‍್ಸೊ!?
ಸಾಂಗೊಂ ಕಶೆಂ? ಚಿತ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ!
ಹಾಂವ್ ಬೊಂಚಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಂಚಾಯ್ತಾ
ಉಮೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಉಮೊ ಪಾಟಯ್ತಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ತಾ
ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ತಾ.
ಆಶೆಂ ತುಜಿ ಸಮಾಜ್ ಉಲಯ್ತಾ!

ದಾರ್ ಉಘಡುಂ?
ನಾಕಾ ನಾಕಾ!
ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುಂ?
ಪಾಂವ್ಯಾ ಪಡ್ತಾಂ!

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾ ಉದ್ಕಾ ತಲಾಬಾ
ಜಾಣಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್?
ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಶೆತಾ ಸುಖಾ ಸೊಂತಾ
ಭೊಗ್ಲಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್?

ಜೊಡುಂಕ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ?
ಹ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್
ತುವೆಂ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಪಾಕ್
ಪೆಟ್ತಾ ಪಳೆ ಉಜೊ
ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೂಪ್
ಪುಣ್,
ತೀಯ್ ಗಾಯ್ಚಿ ಚರಾಬ್!
ಶ್ರೀಗಂಧಾ ಮುಳಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ!
ಹುಲ್ಪೊನ್ ವೆಚ್ಯೊ ತಾಂದುಳಾ ತಕ್ಲ್ಯೊ;
ಆಮಾಸೆ ಅಂದ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ ಪುನ್ವೆ ಸಂಸ್ಕಾರ್
ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲ್ಲೆಲಿಂ
ಪರ್ಮಳೀತ್ ಫುಲಾಂ ಬಾವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಗಂಧಾ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ
ಪಾಕಾಟೆ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಪಡ್ತಾ
ಚುರು ಚುರು ಕರ್ಪಾತಾ!
ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂ?
ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ದಿಸ್ತಾ!
ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಂವ್ಚೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳಂವ್ಚೊ; ತುಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ದಾಗ್ಯಾ ಸುತ್ರಾಂಚೊ;
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ!
ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೊ!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಹ-ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಪ್ರಭುದ್ದ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಭುಕ್

ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತಾಣಿಂ ಭಾಕ್ರಿ ದಿತಾ ಮ್ಹಳಿ
ಶರ್ತಾಖಾಲ್ ಕಾಯ್ಲ್ ತಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್
ಉಜೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ

ಹಾಂವೆಂ ಉಜ್ಯಾಖಾತಿರ್
ಪೆಟ್ ಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ
ಕಾಯ್ಲಿ ಪಂದಾ ದವರ್ಲಿ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಸೊಯೀ ಮಾಜ್ವಾಲೊ
ಕಾಯ್ಲ್ ಯೀ ತಾಪ್ಲಿನಾ

ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ
ಪೆಟೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಳೆ
ತಾಂಕಾಂ ಫುಂಕೊವ್ನ್
ಉಜೊ ಕರುಂಕ್
ಮ್ಹಜೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾಂ

ಉಜೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಖೈಂ
ಅಂಗ್ಡಿ, ಕಾಡಿಯಾಂ ರುಪಾರ್
ಹಾಂವೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಟಯ್ಲಿ
ಜಿಬೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಉಜೊ ಬಾಳ್ವಾಲೊನಾ

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್
ಕಿತೆಂಗೀ ಪುಟಯಿಲ್ಲೆ
ಕೆಂಡಾಬರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ
ದೋನ್ ಫಾತೊರ್
ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆ
ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಷ್ಟಿಲೆ

ವಾ, ಉಜೊಚ್ ಉಜೊ
ರಾಂದ್ಣಿಚ್ ಜಳ್ತಾ
ಆನಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಲಾಂಕುಡ್
ಮೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್
ಜಳವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ

ಮ್ಹಜಿ ಭುಕ್
ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾಂಬ್ಚಿ ನ್ಹಯ್
ತಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಸತಂವ್ಚಿ
ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್
ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ: ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಕವಿತೆಶಿವಾಯ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

 

ರಂಗ್

ಕಾವಿ ರಂಗಾಚೊ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್
ತಾಂಬ್ಡೊ ನಾಮ್ ಕಪಲಾರ್ ವೊಡುನ್
ವೇದಿರ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ
ಲೊಕಾ ಖೆಟ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್
ಭಾಯಿಯೋಂ.......

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್;
ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ವರ್ಚೊ ಲತೀಫ್ ಲೊಕಾಖೆಟಿಚಿಂ
ಲಾಟಿ-ಬೆತಾಂ-ಹೊಕ್ಕಿ-ಚೆಯ್ನ್... ಖಾವ್ನ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಾನಾ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ
ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್
ಆನಿ... ಶೆರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್
ಕಾವಿ ರಂಗ್ ಚಡವ್ನ್ ನೇತಾ ಬೊಬಾಟ್ತಾ
ಭಾಯಿಯೋಂ........

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ;
ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್-ಪೊಲಿಸ್
ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಕ್ ಧರುನ್ ಕುಡಾಯ್ತಾತ್
ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ವೊಡುನ್.....!?
ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ನೇತಾ
ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್
ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾ
ಭಾಯಿಯೋಂ......

ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್
ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಎಕ್ಲೊ ವೇದಿರ್ ಚಡ್ಲಾ
"ಪಾಡ್ ರಗ್ತಾನ್ ಬಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಭಷ್ಟ್ ಜಾಗೊ"
ಗೊ-ಮುತಾನ್ ಆನಿ ಶೆಣಾನ್ ಧುತಾ-ಶುದ್ಧ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾವಿ ರಂಗಾಚೊ ಶೋಲ್‍ವಾಲೊ
ಪರತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾ
ಭಾಯಿಯೋಂ........!!

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಪಯ್ಣರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಯಾಂತ್. ’ಪ್ರಸನ್ನ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್/ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ.

ಶೋಷಣ್...

ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್
ಧನ್ಯಾಚಾ ಜೊತಾಚೊ ರೆಡೊ ಜಾತಾನಾ
ತಿಕಾ ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ...

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆ...
ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಅಸ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್
ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾನ್ ಬಿತರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್
ತಿಕಾ ಆಕ್ರೊಶ್ ನಾ...

ಯೆದೊಳ್ ಪಳೆನಾತುಲ್ಲೊ
ರಂಗ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮುಣ್ ಬಾಸಾವ್ನ್
ಕಪಾಲಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಿಳೊ
ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂಯ್
ತಿಣೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್...

ತಿಣೆ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮುಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ
ತಿಚಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಕ್
ಜಾತಿ ಧರ್‍ಮಾಚಾ ಪಾಯಾಂನಿ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್
ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್
ತಿ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ...

ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ತಿಕಾ
ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್ತಾ..!

ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಂವ್. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ತರ್‌ಯೀ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಮಧೆಂ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ದೆಖ್ತಾಂ. ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಹೊ ಧಂಗೊ

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಜಾನ್ವಾರಾನ್
ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್
ಗಾದಿಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್....!
ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತೀಕ್
ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ....!

ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್
ಚಿಂತ್ಚ್ಯೊ ಮತಿ......
ಗಯ್ರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್
ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ

ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂ ಬರಿಂ......

ತಾಂತೂಂಯೀ ಥೊಡೆ....
ಕಿತೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್
ತೆ... ವಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆ
ಭಾಡ್ವೆ....!
ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಗುಪೀತ್
ಹಾಡಾಂ ದೀವ್ನ್ .....

ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಚಾಬಯ್ತಾಲೆ... !
ಕಾಡುನ್ ನಾರೆ ಆಶೆ :

"ಮಾರಾ ತಾಕಾ...ಧಢಾಯಾ ತಾಕಾ
ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲೊ...!
ಗುಡ್ಡಾಯಾ ತಾಕಾ....ಕಾಡಾ ತಾಕಾ
ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ತಿ ಬಲ್ತಿ ಜಾತ್ ನಾಕಾ...!"

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ....
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಟ್ಕಾವ್ನ್
ಧಾಂಡೆ - ಕೊಯ್ತೆ ಭಿಜಾವ್ನ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಡುನ್
ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್......

ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲುನ್....
ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್
ವಯ್ರ್ ವರುನ್.....
ಹಾಂಣಿ ಕಶೀಯ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್
ಚಡಯ್ಲಿ ಟೊಪಿ

ಬಸ್...! ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ....
ಹಾಂಚೊ ಕಾಂಯ್ ಧೋಶ್ ನಾ
ಎಕಾ ಜಾತಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್
ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲೆಂ......

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ
ಲೋಕ್ ಯೀ ವಿಸರ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ..?
ಜಾತಿ-ಕಾತಿ ಮಧೆಂ
ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಆಯ್ಚೊ
ಹೊ ಧಂಗೊ

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ: ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ತೇಂಯ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವರ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್.

चित्रां विचित्रां आंकडो - ४

बजारांत वीखऱ्याक मेळचे आंबे रंगान विखून वेतीत पूण रंग दिंवचाक जायते उपाय संसारांत आसात. रुकार पिकानासचे आंबे सयत धाडावन पिकंवची कला कांय नवीच न्हय. पूण जेदनां एक आंबो रुकार पिकून अप्सोच्च झडता, त्या आंब्याची रूच वेगळिच्च. पूण त्ये हंतात येंवचाक त्या आंब्याक जायतें राकुंक आसा, कावळे-चानियो-मांकोड-सुकणीं तशेंच झड व्हारें.

कविता सयत तेच्च प्रकाराच्यो न्हय?, पोकोळ उत्रांनी कविता गुंतची कलेंत माहीर जाल्ले आयचे काळांत यथेश्ट मापान भरून गेल्ल्या समाजेंत ’कविता’ म्हळ्ळो सभद अपलो अर्थ होगडायनां जाल्यार पुरो. ’चित्रां विचित्रां’ कांय सलीस न्हय, अपूट काव्याळ प्रतिभे असच्यांक मात्र हांतूं भाग घेवंक साध्य. अशें म्हणून आयिल्ल्या सर्व कवितेंक आमी हांगसर पर्गट कर्चेनांव. धाडावन पिकयिल्ल्यो कविता ह्या अंकणांत नांत बगार पिंतुराचेर अपुर्भायेचो आटोव करून, चिंत्नांनी शिजवन उभजायिल्ल्यो कविता ह्यो म्हळ्ळें वाचतां तुमकांच गमतेलें.

ह्या अंकणांत पर्गटून आयिल्ल्यो कविता बुकारुपार पर्गटून येतल्यो.

- सं

अंकड्यांत विंचून अयिल्ल्यो कविता

[ मयन्याची कविता ]

सकाळ

तर्न्या तर्न्या सकाळीं
सगळ्यानितल्यान फुल्ल्यांत फुलां
किर्णां मेळिंत धोवा मोतियां
वज्रा सार्कीं पर्जळताना
सुकण्यां गायाना मेह‌फील
मधूर लारां वाळयतात
उमाळच्या मोवाळ सुवाळ्याक
संसार विस्रोन पिसोळीं नाचतात
फाल्क्यांनी भरलेल्या अल्पुल्यांनी
पासारला नाजूक पर्मळ
पृक्रते सोभाय सर्गा जशी
सोयच्याक पावानांत दोळे
हऱ्येका मेटां मेटांक
सुंदर मोग्रे कळे…..

[ मयन्याचो कवी ]

जेरी रासकीञ, आंजेलोर:कोंकणी साहितीक वर्तुलांत अपरूप तर‌यी, आपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून प्रतिश्टीत नांव. जांव काण्यो, कविता, विशलेषणां, विमर्सो. साहित्याशिवाय कला, नटन, उलवप हाच्यो हेर हव्यास. जिण्ये वोज्यांत तापून सयत फुल्च्या सुवाधीक फुलांचो आशावाद हाच्या बर्पांनी दिसचेंच हाच्या बर्पांची तांक. आनी ही कविता सयत कसलेच सब्ध व्हापारिनासताना सयत सगळें सांग्ता आनी तें आयकतेल्यांक मात आयकता.

देवाचें राज

अब्बा!
अखरेक तर‌यी आयलेंच
देवाचें राज!

कितलेशे पुनेवंत‌गी
फात्रावंक फातोर‌च मेळानांत!
धर्णिचेर बरंवचो
खंय गेलोगी नेणा!

उजो पेटयिल्ल्या फरिजेवानो
वेगिंच पार्ट्यो संपया..
जातातितल्या ’बराब्बसांची फवज’
भांदुंक जय.

ये तूं जम्यांतल्या पेद्रू
तुकाय चत्राय
कुंकाड सोड
गाय बोबाटिनातल्यार जालें.

कोरोड देवांच्या देसांत
मोर‍च्याधीं
हर‍येक जीव किंक्राटता
’देवा तांकां भोगसी’

जोन सुंटिकोप्प: अपल्या कुटमासवें घाटाच्या ’सुंटिकोप्प’ गांवामत वसती कर्चो जोन डी’सोज, वृत्तेन एक शिक्षक, इंगलीश साहित्यांत पद्युत्तर सनदेचें शिकाप जोडून आसचेसवें, कानडी तशेंच कोंकणी साहित्यांत सृजनात्मक साहीत रसचो हो आयलेवार कोंकणी साहित्यांत सयत अपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून नामणेचो. भोव संवेदन‌शीळ चिंत्पाचो कवी. काण्यो, लेखनां बरंवचो हो एक गूंड चिंत्पाचो साहिती, पूण संयबान भोव खाल्तो आनी मायपासी स्वभावाचो.

यजन सालांत!

दादल्या पिंजऱ्या भितर‍्ल्या
बायले किरा
भंवोन भंवोन तुवें
पिंजऱ्या भितर‍्ल्या
आर‍्शांत पळंवचें कितें?
नाका निळाय? बोंबले सोभाय?
कांय हो आर‍्सो सवाय?

आर‍्श्या भितर हांव?
म्हज्या भितर आर‍्सो!?
सांगों कशें? चित्रांतलीं विचित्रां!
हांव बोंचायताना म्हाका बोंचायता
उमो दितां म्हाकाय उमो पाटयता
म्हज्या संतोसांत तो संतोसता
हें ह्या पिंजऱ्यांतल्या आर‍्श्यांत मात्र घडता.
आशें तुजी समाज उलयता!

दार उघडूं?
नाका नाका!
भायर सोडूं?
पांव्या पडतां!

वयल्या मोळबा उदका तलाबा
जाणांय कांय?
पाचव्या शेता सुखा सोंता
भोगलांय कांय?

जोडुंक मोडुंक ऊर‍्लां कितें?
ह्या पिंजऱ्या भायर
तुवें वोतलेल्या तुपाक
पेटता पळे उजो
नांवाक मात्र तूप
पूण,
तीय गायची चराब!
श्रीगंधा मुळा कुडक्यान कुडको!
हुल्पोन वेच्यो तांदुळा तकल्यो;
आमासे अंदकार दिसता पुन्वे संसकार
पांत्यार फुल्लेलीं
पर्मळीत फुलां बावोन वेच्या पयलें
गंधा पर्मळाक पिस्वोन आयिल्लें पिसोळें
पाकाटे हुल्पोन पडता
चुरू चुरू कर्पाता!
सत सांगों?
ह्या उज्यांत एक आर‍्सो दिसता!
दादल्या पिंजऱ्यांत सोभंवचो
म्हाका खेळंवचो; तुज्या बोटां दाग्या सुत्रांचो;
म्हज्या फुडाराचो!
अंत्य संसकाराचो!

मेलवीन जे. वास, केलराय: केलराय फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसच्या मेलविनाची प्रतिभा कोंकणी साहितीक वर्तुलांत समजल्ले भोव थोडे. दायज.कोम अंतर‌जाळिचो सह-संपदक जावन पांच वर्सां वावर केल्लो, काण्येगार, कवी, कादंबरिकार, प्रभुद्द विमर्शक, समीक्षक तशें गूंड चिंत्पी जावनासा. ’आटव्या रंगाचो धोणू’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. कोंकणेशिवाय हिंदी/उर्दू भासेंनी सयत हाणें कविता बरयल्यात.

 

भूक

भुकेन वळवळच्या म्हाका
ताणीं भाक्री दिता म्हळी
शर्ताखाल कायल तापच्याक
उजो घालुंक सांगलो

हांवें उज्याखातीर
पेट ल्ली वात घेतली
कायली पंदा दवरली
उज्वाड कसोयी माज्वालो
कायल यी तापलिना

दिषटीक सांपडले
पेटोंक आयते जाल्ले इंगळे
तांकां फुंकोवन
उजो करुंक
म्हजें त्राण पावलेंनां

उजो वीकऱ्याक मेळता खैं
अंगडी, काडियां रुपार
हांवें घेवन एक पटयली
जिबो ल्हान आस ल्ल्यान
उजो बाळवालोना

काल्च्या प्रतिभटनांत
कितेंगी पुटयिल्ले
केंडाबरीं पर्जळचे
दोन फातोर
हातीं घेतले
घड्येन घषटिले

वा, उजोच उजो
रांदणीच जळता
आनी निरापराधी लांकूड
मेळ्या हातांक सांपडून
जळवन्ंच आसा

म्हजी भूक
आज फाल्यां थांबची न्हय
ती सदांनीत सतंवची
देकून हांव
उजो घालन्ंच आसां

रोशू बजपे: रोशन सिकवेरा बजपे फिर्गजेंत वसती करून आसचो, कोंकणी साहितीक शेतांत अपल्या प्रतिभेक लागून पर्जळून आसचो कवी. कवितेशिवाय काण्यो, अपुर्भायेचीं लेकनां, विडंबनां बरंवची श्याथी आसचो तालेंत‌वंत. एदोळ‌च्च अपल्या बर्पांचे बूक पर्गट केल्लो रोशू, कोंकणी साहित्याचो भर्वश्याचो कवी जावन पर्जळचीं सर्व लक्षणां ताचेथंय दिसून येतात.

 

 

 

रंग

कावी रंगाचो शोल पांग्रून
तांबडो नाम कपलार वोडून
वेदीर तो बोबाटतालो
लोका खेट येकटांय करून
भायियों.......

त्या दीस सांजेर;
गोर्वांक वर्चो लतीफ लोकाखेटिचीं
लाटी-बेतां-होक्की-चेयन... खावन
आस्पत्रेंत व्हळवळताना भाव-भयणी
आवय-बापय रसत्यार हाक मार्तात
आनी... शेराच्या रसत्या गल्लेंत
कावी रंग चडवन नेता बोबाटता
भायियों........

दुस्रे दीस सकाळीं;
शेराच्या गल्लेंत-पोलीस
पंद्रा जणाक धरून कुडायतात
मात्यार कोट्टू वोडून.....!?
शेराच्या आन्येका पोंतार नेता
तर्नाट्या समाज सेवकांक जमवन
दुकां गळवन बोबाटता
भायियों......

शेराच्या मधल्या गल्लेंत
सोमगोळ एकलो वेदीर चडला
"पाड रग्तान बीज‍ल्लो भषट जागो"
गो-मुतान आनी शेणान धुता-शुद्ध
पाटल्यान कावी रंगाचो शोल‍वालो
परत बोबाटता
भायियों........!!

प्रसन्न निड्डोडी: निड्डोडी फिर्गजेच्या मुळाचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसचो काऱ्याळ कोंकणी कवी, नाटकिसत, काण्येगार आनी समीक्षक. पयणरी.कोम अंतर‌जाळिचो सद्द्याचो सह-संपादक. कोंकणेशिवाय हिंदी/मराठी भासेंनी सयत कविता बरंवची प्रतिभा आसचो कवी. सभार कविगोश्टिंनी भाग घेतला, स्पर्ध्यांनी इनामां सयत आपणाय्यांत. ’प्रसन्न’ लिखणेनांवान बरंवचो हो हासकुरो कवी अपल्या मोगाळ/खाल्त्या संयबाक लागून सर्व कोंकणी लोकांक मोगाचो.

शोषण...

लानपणार तिचो बापूय
धन्याचा जोताचो रेडो जाताना
तिका दुकां गळवंक कळोंक ना...

त्या उपरांत तिणे उलयिल्लें उणे...
कुटमाचा असती विश्यांत जांव
अपल्याच भावान बितर घाल्ल्या
जाग्या विशीं जांव
तिका आक्रोश ना...

येदोळ पळेनातुल्लो
रंग दाकयतां मूण बासावन
कपालाचो तांबडो तिळो
पुसून काडुल्ल्याविशिंय
तिणे वोंट उसवंक नांत...

तिणे मनशापण मूण नांव दिल्ल्या
तिचा एकाच पुताक
जाती धर‍माचा पायांनी गुड्डावन
लगाड काडुल्ल्या दिसा थावन
ती बोबाटुंक लागल्या...

लोक आतां तिका
दूसऱ्याच नांवान आपयता..!

नवीन पिरेरा, सुरत्कल: आयलेवार कोंकणी कविताशेतांत वाचुंक मेळचें नांव. वृत्तेन इजनेर तर‌यी, समाजीक काळजी आसच्या कवीं मधें हाका हांव देख्तां. जाण्वाय, समजणी आसचो हो संयबान तितलोच मोगाळ आनी मयपासी. जायत्या कविगोश्टिंनी सयत हाणें वांटो घेतला.

हो धंगो

मधल्या बाजारांत
खंयच्यागी एका जान्वारान
वयर थावन
गादिच्या आशेन....!
म्हनश्यांच्या मतीक
उजो लायलो....!

त्या उज्याच्या धुंवराक
चिंतच्यो मती......
गयऱ्यो जावन
एका मेकाक चाबोंक लागल्यो

पिश्या पेट्यां बरीं......

तांतूंयी थोडे....
कितें येता म्हज्या तोंडांत
ते... वयल्यांनी पोस ल्ले
भाडवे....!
मधें मधें गुपीत
हाडां दीवन .....

हांकां तांकां चाबयताले... !
काडून नारे आशे :

"मारा ताका...धढाया ताका
तो आमच्या जाती भायलो...!
गुड्डाया ताका....काडा ताका
आमचे मधें ती बल्ती जात नाका...!"

अशें तशें....
सगळ्यांक भटकावन
धांडे - कोयते भिजावन
दुबळ्या-दाकट्यांक बेंडून
भेश्टावन......

वयल्यांक सकला घालून....
सकयल्यांक
वयर वरून.....
हांणी कशीय मात्याक
चडयली टोपी

बस...! हांचें काम जालें....
हांचो कांय धोश ना
एका जातीन दूसऱ्या जातिच्यांक
मार्न घालें......

पांच वर्सांनी
लोक यी विसर्ता न्हंयगी..?
जाती-काती मधें
उबजाल्लो आयचो
हो धंगो

नेरी नज्रेत ताकोडे: नेरी मेलवीन नज्रेत मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत वसती करून आसचो प्रतिभावंत कवी. ’गाणां’ ताचो येदोळ पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबय तसल्या गडदेच्या शेरांत वसती करून आसा तर‌यी कोंकणी साहित्याची, तेंय कवितेची ताची आसक्त वर्ती. जायत्या कवितागोश्टिंनी भाग घेतला, कविगोश्टी चलवन वेल्यात तशेंच कविता स्पर्ध्यांनी इनामां सयत जोडल्यांत. कविता बरंवचेसवें कवितेंचेर विमर्सो/समीक्षा कर्ची श्याथी सयत आसचो हो पयणारी.कोम अंतर‌जाळिचो पयलो सह-संपादक.

 

 

Chitram vichitram ankddo - 4

Bozarant vikhreak mellche ambe rongan vikhun vetit punn rong dimvchak zaite upai somsarant asat. Rukar pikanasche ambe soit dhaddaun pikomvchi kola kaim novich nhoi. Punn jednam ek ambo rukar pikun opsochch zhoddta, tea ambeachi ruch vegllichch. Punn tye hontat yemvchak tea ambeak zaitem rakunk asa, kaulle-chanio-mankodd-suknnim toxench zhodd vharem.

Kovita soit techch prokaracheo nhoi?, pokoll utramni kovita guntchi kolent mahir zal'le aiche kallant yothextt mapan bhorun gel'lea somajent ’kovita’ mholl'llo sobhd oplo orth hogddainam zalear puro. ’chitram vichitram’ kaim solis nhoi, oputt kaveall protibhe oscheank matr hantum bhag gheunko sadhy. Oxem mhonnun ayil'lea sorv kovitenk ami hangosor porgott korchenamv. Dhaddaun pikoyil'leo kovita hea onkonnant nant bogar pinturacher opurbhayecho attovo korun, chintnamni xizoun ubhzayil'leo kovita heo mholl'llem vachtam tumkanch gomtelem.

Hea onkonnant porgottun ayil'leo kovita bukarupar porgottun yetoleo.

- som

Onkddeant vinchun oyil'leo kovita

[ Moineachi kovita ]

Sokall

tornea tornea sokallim
soglleanitlean ful'leant fulam
kirnnam mellint dhova motiam
vojra sarkim porzolltana
suknneam gayana meh‌fil
modhur laram valloitat
umallchea movall suvalleak
somsar visron pisollim nachtat
falkeamni bhorlelea olpuleamni
pasarla nazuk pormoll
prikrote sobhai sorga zoxi
soicheak pavanant dolle
horyeka mettam mettank
sundor mogre kolle…..

[ Moineacho kovi ]

Jeri Raskinha, Anjelor: Konknni sahitik vortulant oprup tor‌yi, aplea sahitik protibhek lagun protixttit namv. Zamv kanneo, kovita, vixlexonnam, vimorso. Sahiteaxivai kola, notton, uloup hacheo her hoveas. Jinnye vojeant tapun soit fulchea suvadhik fulancho axavad hachea borpamni dischench hachea borpanchi tank. Ani hi kovita soit koslech sobdh vhaparinastana soit sogllem sangta ani tem aikoteleank mat aikota.

Devachem raz

obba!
okhrek tor‌yi ailench
devachem raz!

kitlexe puneunt‌gi
fatraunko fator‌ch mellanant!
dhornnicher boromvcho
khoim gelogi nenna!

uzo pettoyil'lea forijevano
veginch partteo sompoya..
Zatatitlea ’borabbosanchi fouz’
bhandunk zoi.

Ye tum zomeantlea pedru
tukai chotrai
kunkadd sodd
gai bobattinatlear zalem.

Korodd devanchea desant
mor‍cheadhim
hor‍yek jivo kinkratt'ta
’deva tankam bhogsi’

Jon Sunttikoppa: oplea kuttmasovem ghattachea ’sunttikoppo’ gamvamt vosti korcho Jon ddi’soz, vrit'ten ek xikxok, inglix sahiteant podyut'tor sonodechem xikap zoddun aschesovem, kanoddi toxench konknni sahiteant srizonatmok sahit roscho ho ailevar konknni sahiteant soit oplea sahitik protibhek lagun namnnecho. Bhovo somvedon‌xill chintpacho kovi. Kanneo, lekhonam boromvcho ho ek gundd chintpacho sahiti, punn somyban bhovo khalto ani maipasi svobhavacho.

Yojn salant!

dadlea pinjrea bhitoro‍lea
baile kira
bhomvon bhomvon tuvem
pinjrea bhitoro‍lea
aro‍xant pollomvchem kitem?
naka nillai? bomble sobhai?
kaim ho aro‍so sovai?

aro‍xea bhitor hamv?
mhojea bhitor aro‍so!?
sangom koxem? chitrantlim vichitram!
hamv bonchaitana mhaka bonchaita
umo ditam mhakai umo pattoita
mhojea sontosant to sontosta
hem hea pinjreantlea aro‍xeant matr ghoddta.
Axem tuji somaz uloita!

dar ughoddum?
naka naka!
bhair soddum?
pamvea poddtam!

voilea mollba udka tolaba
zannam-i kaim?
pachvea xeta sukha sonta
bhoglam-i kaim?

zoddunk moddunk uro‍lam kitem?
hea pinjrea bhair
tuvem votlelea tupak
pett'ta polle uzo
namvak matr tup
punn,
ti-i gaichi chorab!
xrigondha mulla kuddkean kuddko!
hulpon vecheo tandulla tokleo;
amase ondkar dista punve somskar
pantear ful'lelim
pormollit fulam bavon vechea poilem
gondha pormollak pisvon ayil'lem pisollem
pakatte hulpon poddta
churu churu korpata!
sot sangom?
hea ujeant ek aro‍so dista!
dadlea pinjreant sobhomvcho
mhaka khellomvcho; tujea bottam dagea sutrancho;
mhojea fuddaracho!
ontyo somskaracho!

Melvin J. Vas, Kelorai: Kelorai firgojent oplea kuttmasovem vosti korun aschea Melvinachi protibha konknni sahitik vortulant somzol'le bhovo thodde. daaiz.com ontor‌zallicho soho-sompodok zaun panch vorsam vaur kel'lo, kannyegar, kovi, kadomborikar, probhud'd vimorxok, somikxok toxem gundd chintpi zaunasa. ’attvea rongacho dhonnu’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Konknnexivai hindi/urdu bhasemni soit hannem kovita boroileat.

Bhuk

bhuken vollvollchea mhaka
tannim bhakri dita mholli
xortakhal kail tapcheak
uzo ghalunk sanglo

hamvem ujeakhatir
pett l'li vat ghetli
kaili ponda dourli
ujvadd kosoyi majvalo
kail yi taplina

dixttik sampoddle
pettonk aite zal'le inglle
tankam funkoun
uzo korunk
mhojem trann paulemnam

uzo vikreak mellta khoim
ongddi, kaddiam rupar
hamvem gheun ek pottoili
jibo lhan as l'lean
uzo ballvalona

kalchea protibhottonant
kitengi puttoyil'le
kenddaborim porzollche
don fator
hatim ghetle
ghoddyen ghoxttile

va, uzoch uzo
randnnich zollta
ani nirapradhi lankudd
mellea hatank sampddun
zolloun'nch asa

mhoji bhuk
az faleam thambchi nhoi
ti sodamnit sotomvchi
dekun hamv
uzo ghaln'nch asam

Roxu Bojpe: Roxon Sikvera Bojpe firgojent vosti korun ascho, konknni sahitik xetant oplea protibhek lagun porzollun ascho kovi. Kovitexivai kanneo, opurbhayechim lekonam, viddombonam boromvchi xeathi ascho talent‌vont. Edoll‌chch oplea borpanche buk porgott kel'lo roxu, konknni sahiteacho bhorvoxeacho kovi zaun porzollchim sorv lokxonnam tachethoim disun yetat.

Rong

kavi rongacho xol pangrun
tambddo nam' kopolar voddun
vedir to bobatt'talo
loka khett yekttam-i korun
bhayiom.......

Tea dis sanjer;
gorvank vorcho lotif lokakhettichim
latti-betam-hokki-cheyn... Khaun
aspotrent vhollvolltana bhavo-bhoinni
auy-bapoi rostear hak martat
ani... Xerachea rostea gol'lent
kavi rong choddoun neta bobatt'ta
bhayiom........

Dusre dis sokallim;
xerachea gol'lent-polis
pondra zonnak dhorun kuddaitat
matear kott'ttu voddun.....!?
xerachea anyeka pontar neta
tornattea somaz seukank zomoun
dukam golloun bobatt'ta
bhayiom......

Xerachea modhlea gol'lent
somgoll eklo vedir choddla
"padd rogtan biz‍l'lo bhoxtt zago"
go-mutan ani xennan dhuta-xud'dh
pattlean kavi rongacho xol‍valo
porot bobatt'ta
bhayiom........!!

Proson'no Nidd'ddoddi: Nidd'ddoddi firgojechea mullacho Hilori Di’silva Mumboichea Mirarodd firgojent oplea kuttmasovem vosti korun ascho kareall konknni kovi, nattokist, kannyegar ani somikxok. poinnori.com ontor‌zallicho sod'deacho soho-sompadok. Konknnexivai hindi/moratthi bhasemni soit kovita boromvchi protibha ascho kovi. Sobhar kovigoxttimni bhag ghetla, spordheamni inamam soit apnnaieant. ’proson'no’ likhnnenamvan boromvcho ho haskuro kovi oplea mogall/khaltea somybak lagun sorv konknni lokank mogacho.

Xoxonn...

Lanponnar ticho bapui
dhoneacha zotacho reddo zatana
tika dukam gollounko kollonk na...

Tea uprant tinne uloyil'lem unne...
Kuttmacha osti vixeant zamv
opleach bhavan bitor ghal'lea
zagea vixim zamv
tika akrox na...

Yedoll pollenatul'lo
rong dakoitam munn basaun
kopalacho tambddo tillo
pusun kaddul'leavixim-i
tinne vontt usounko nant...

Tinne monxaponn munn namv dil'lea
ticha ekach putak
zati dhor‍macha payamni gudd'ddaun
logadd kaddul'lea disa thaun
ti bobattunk laglea...

Lok atam tika
dusreach namvan apoita..!

Novin Pirera, Surotkol: ailevar konknni kovitaxetant vachunk mellchem namv. Vrit'ten ijner tor‌yi, somajik kallji aschea kovim modhem haka hamv dekhtam. Zannvai, somzonni ascho ho somyban titloch mogall ani moipasi. Zaitea kovigoxttimni soit hannem vantto ghetla.

Ho dhongo

modhlea bazarant
khoincheagi eka zanvaran
voir thaun
gadichea axen....!
mhonxeanchea motik
uzo lailo....!

tea ujeachea dhumvrak
chintcheo moti......
Goireo zaun
eka mekak chabonk lagleo

pixea petteam borim......

Tantumyi thodde....
Kitem yeta mhojea tonddant
te... Voileamni pos l'le
bhaddve....!
modhem modhem gupit
haddam diun .....

Hankam tankam chaboitale... !
kaddun nare axe :

"mara taka...Dhoddhaya taka
to amchea zati bhailo...!
gudd'ddaya taka....Kadda taka
amche modhem ti bolti zat naka...!"

oxem toxem....
Soglleank bhottkaun
dhandde - koite bhizaun
dubllea-daktteank benddun
bhexttaun......

Voileank sokla ghalun....
Sokoileank
voir vorun.....
Hamnni koxi-i mateak
choddoili ttopi

bos...! hanchem kam' zalem....
Hancho kaim dhox na
eka zatin dusrea zaticheank
marn ghalem......

Panch vorsamni
lok yi visorta nhoingi..?
zati-kati modhem
ubzal'lo aicho
ho dhongo

Neri Nojret Takodde: Neri Melvin Nojret, Mumboichea Mirarodd firgojent vosti korun ascho protibhaunt kovi. ’gannam’ tacho yedoll porgott zal'lo kovitazomo. Mumboi toslea godd'dechea xerant vosti korun asa tor‌yi konknni sahiteachi, tem-i kovitechi tachi asokt vorti. Zaitea kovitagoxttimni bhag ghetla, kovigoxtti choloun veleat toxench kovita spordheamni inamam soit zoddleant. Kovita boromvchesovem kovitencher vimorso/somikxa korchi xeathi soit ascho ho poinnari.com' ontor‌zallicho poilo soho-sompadok.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಂಕ್ಡೊ - 3

ಆಂಕ್ಡೊ - 2

ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]