ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಯ್ನ್ಯಾಳೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಖ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಂಬೆ ರಂಗಾನ್ ವಿಖುನ್ ವೆತಿತ್ ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಪಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ರುಕಾರ್ ಪಿಕಾನಾಸ್ಚೆ ಆಂಬೆ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಆಂಬೊ ರುಕಾರ್ ಪಿಕುನ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಝಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಹಂತಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕಾವ್ಳೆ-ಚಾನಿಯೊ-ಮಾಂಕೊಡ್-ಸುಕ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಝಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ.

ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್?, ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಯ್ಚೆ ಕಾಳಾಂತ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ದ್ ಅಪ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪುಟ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆನಾಂವ್. ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಶಿಜವ್ನ್ ಉಭ್ಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ

- ಸಂ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ | माय मयन्याचें चित्र | Mai moineachem chitr

ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ]

ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ!

ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾತಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ಪನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಮ್ಮಕ್ ಜಗ್ಡೊಂಕ್ ರಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲಲಿ
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಧುಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಮಾತಿ!

ಹಾಂಗಾಚ್! ಹ್ಯಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್
ಏಕ್ ಬಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ದಿಸ್ತಾ?
ಆಜ್ ತಿ ಪುರ‍್ಲ್ಯಾ! ಮೊಡ್ಯಾಂನಿ!
ತಾಂಚಾ ರಗ್ತಾನ್ ಜೀವ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ತ್ರಿರಂಗಾ
ಆಜ್ ಉಭ್ತಾ! ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್! ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆರ್!
ಕ್ಯಾಪಿಟಾಲಿಸಮಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಥಂಯ್! ಫುಲ್ತಾ ಸದಾಂಕಾಳ್!

ಕಪಾಲಾರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್
ಲುಟುಂಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸೈಂಬಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಂ ರಾಸ್!
ದೊಳ್ಯಾಂ ಕುಡ್ಕೊ! ಹಾತಿಂ ಕಟ್ಟಿ ದಾಂಡೊ
ಕೊಣಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಹಾಕಾರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಜೈಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ!
ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಟಾಂತ್ ಹಾಂಚೊ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ತಾ!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆರ್
ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್!
ತಾಂಕಾಂಯ್ ವೋಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆವ್ಸ್!
ಪಾಂವ್ಯಾಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಇರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಘಾಮಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಂತ್
ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಸೊದ್ತಾ ಸರ್ಗಾಚಿ ವಾಟ್

ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಹಾಂವ್ ಧುಳ್!
ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಂತ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ..... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಯಾಂಚಿ!
ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್! ದೆಕುನ್ ಭಂವ್ತಿಂ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ದಾರಾರ್ ಮಾರ‍್ತಾ!
ಮೋರಲ್ ಪೊಲಿಸ್! ಪೆಟೆಕ್ ಖಿಳೆ ಥಾಪಡ್ತಾ!
ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆಂ ವಾಂಜ್‍ಪಣ್!
ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಮೊಡಿಂ ವಿಶೆವಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್
ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆ! ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆ! ಕೊಣಾಕೀ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಪಳೆ!

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ]

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಹ-ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಪ್ರಭುದ್ದ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ತಾನ್ ಮರ್ತಾಸರೀ

ಉತ್ಕಾಚೊ ಕೊಳ್ಸುಲೊ
ಮ್ಹಜೊ ಜಾಲಾ ಖಾಲಿ
ಝರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ನಿಕೀ
ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಧಾಳಿ
ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ನಾಚಿ ತಾನ್....
ತಾನೆನ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ
ಸುಕುರ್ ನಳಿ
ಹ್ಯಾ ಭೊರ್ಗೊಲಾಂತ್ಲಿ
ಜೊಡುಂ ಕಶಿ ಭಾಚಾವಿ ?

ಅಂತಸ್ಕಾರ್ನಾಚೊ
ತೆದ್ನಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ
ಏಕ್ ತಾಳೊ
ಧಯ್ರ್ ಘೆ....ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆ
ಉದೆತಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ.....
ಕಾಳೊಕ್ ಹೊ....
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾಚೊ
ಊಟ್....ರಾವಾನಾಕಾ
ಸವ್ಕಾಸ್ ತರಿ....ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್
ಆನಿ ಚಲ್ ಫುಡೆಂ

ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಧಾವ್ಣಿ.....
ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ
ಹಾಂಗಾ ಸಂಪ್ತಾ ಕಾಣಿ
ಝರಿ ತೆವ್ಶಿಂ
ಮುಕಾರ್ ದವರ್ ಪಾಯ್
ವಾಳಯ್ ಘಾಮ್....
ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಜಿಂ ಝಡಾಂ ಲಾಯ್
ಧರ್ನಿರ್ ವಾಡಯ್ ರಾನಾಂ
ಉಟಯ್ ವಾದಾಳ್
ಖಡಯ್ ಕುಪಾಂ
ಆನಿ ಬದ್ಲಿ ರುಪಾಂ
ಭೊರ್ಗೊಲಾಚಿಂ......
ಭಿಜವ್ನ್ ಶೆತಾಂ
ದುರ್ಬಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ

ತೆದ್ನಾಂ.....ಹ್ಯಾ ಧರ್ನಿರ್
ವಾಳ್ತೊಲ್ಯೊ ಝರಿ ನಿರಂತರಿ...
ತೆಲಾ ತುಪಾಚ್ಯೊ
ಕೊಳ್ಸೊ ತುಜೊ ಭರೊನ್
ತಾನ್ ಮರ್ತಾಸರೀ....

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ: ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ತೇಂಯ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವರ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್.

ಸುಕಿಧಾಡ್

ಥನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ
ಪಾನೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
ಮಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
ತಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

ಅವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
ಪಾಲೊಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
ಝಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
ಕೊಲೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

ದೂಃಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
ದುಃಖಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ
ಮೊಡಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ
ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ

ದುಡು ದೀವ್ನ್
ಝಡ್ ಹಾಡ್ನ್
ಬಂಜಾರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ
ಫಕತ್ತ್ ಅಲಂಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ?

ರಾಶಿಂತ್ಲಿಂ ಝಡಾಂ ಆರಾಯ್ತಾನಾ
ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್‍ಯೀ ಮಾತಿ ಆರಾಯ್ತಿಯಿ
ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್
ಏಕ್ ಪಾಳ್ ಪುಣಿಯೀ ಸಾಂಪಡ್ತೆಂ

ಪಾಳಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸುಕಿಧಾಡ್
ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ
ಕಾಟ್ ತುಟಯ್
ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್
ಸುನಾಮಿಂಚ್ ವಾಳಯ್

ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ
ಭರೊನ್, ವೊಮ್ತೊನ್
ಧಾದೊಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾನೆಲಾಂ.

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ: ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಕವಿತೆಶಿವಾಯ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

 

ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ....!

ಧಾಳಿ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್
ಫೊಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್
ಚಿಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ
ಕಾತಿ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ-ಪಾಂಯಾಂಕ್
ಆಜ್.......
ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ನಾ
ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ನಾ
ಜೊಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ನಾ
ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ನಾ
ದೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ನಾ
ಫಕತ್ತ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸಾಂ
ಖಾಟ್ಯೆಚೆಂ ಉತಳ್ ಪೊಳೆಂ
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ನಳೆ
ಆನಿ...
ಹಾತಾಚಿಂ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ
ಪೊಂಡ್ಕುಳೆ ದೊಳೆ
ತೀರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮತ್
ಸೊಧುನ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ-
ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆನಿ
ಆಕೇರಿಚ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಕ್....!!

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಪಯ್ಣರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಯಾಂತ್. ’ಪ್ರಸನ್ನ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್/ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ.

ವಾಸ್ತವ್

ಯಾತ್ನೆನೆ ಮನಾಚಿ ಭುಮಿ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾ
ವೆದ್ನೆಚೆ ತಾಂಡವ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ
ಶಹರ್ - ಸುಃಖಾಚೆ ಪಾಚ್ವೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಯ್ತಾ
ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭುಲಾನಾ, ಹಾಂಗಾಚಿ ವಸಂತ್
ಕಂಗಾಲ್ - ಘಟು ಚತಕ್ ಪಶ್ಚಾವರಿ ಬಸ್ಲಾ ’ಆ’ ಕರುನ್
ಆಧಾರಾಚಿ, ಸಹಾಯಾಚಿ ಆಸ್ ಘೆವ್ನ್
ಮಗೆಲ್ಯಾ ಸಂಕಟ್ ದಿಕಾನೆ ಪಳಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ
ಅಶೆಚ್ ಕಿರಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾನಾ
ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಸೂರ್ಯದೆವ್, ತುವೆಂ ಸಂಕ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಫಾಟಿ ಕಿರಾಯಿನಿ
ಮ್ಹಣೂಂಚಿ ತುಂ ಆಜೂನಿ ತುಗ್ಲಿ ಲಡಾಇ ಹರ್ನಿ

ಪದ್ಮಜಾ ನರೇಂದ್ರ ಕುಂಡಾಜಿ: ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂಡಾಜಿಚೊ ’ಪರಿಸರ್ ಗೀತೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಸಭಾರ್ ಲೇಖನಾಂ/ಕವನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತೆಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

चित्रां विचित्रां आंकडो - १

बजारांत वीखऱ्याक मेळचे आंबे रंगान विखून वेतीत पूण रंग दिंवचाक जायते उपाय संसारांत आसात. रुकार पिकानासचे आंबे सयत धाडावन पिकंवची कला कांय नवीच न्हय. पूण जेदनां एक आंबो रुकार पिकून अप्सोच्च झडता, त्या आंब्याची रूच वेगळिच्च. पूण त्ये हंतात येंवचाक त्या आंब्याक जायतें राकुंक आसा, कावळे-चानियो-मांकोड-सुकणीं तशेंच झड व्हारें.

कविता सयत तेच्च प्रकाराच्यो न्हय?, पोकोळ उत्रांनी कविता गुंतची कलेंत माहीर जाल्ले आयचे काळांत यथेश्ट मापान भरून गेल्ल्या समाजेंत ’कविता’ म्हळ्ळो सभद अपलो अर्थ होगडायनां जाल्यार पुरो. ’चित्रां विचित्रां’ कांय सलीस न्हय, अपूट काव्याळ प्रतिभे असच्यांक मात्र हांतूं भाग घेवंक साध्य. अशें म्हणून आयिल्ल्या सर्व कवितेंक आमी हांगसर पर्गट कर्चेनांव. धाडावन पिकयिल्ल्यो कविता ह्या अंकणांत नांत बगार पिंतुराचेर अपुर्भायेचो आटोव करून, चिंत्नांनी शिजवन उभजायिल्ल्यो कविता ह्यो म्हळ्ळें वाचतां तुमकांच गमतेलें.

ह्या अंकणांत पर्गटून आयिल्ल्यो कविता बुकारुपार पर्गटून येतल्यो.

- सं

अंकड्यांत विंचून अयिल्ल्यो कविता

[ मयन्याची कविता ]

अनसतेशिया!

ही म्हजी माती
म्हज्या अप्पन दुखां गळयिल्ली
म्हज्या अम्मक जगडोंक रगडोंक लायिल्ली
म्हज्या अक्कन गळपास घेतलली
आज म्हाकाय धूळ जावंक आपयिल्ली हिच्च माती!

हांगाच! ह्याच सुवातेर
एक बांय आस‍ल्ली! दिसता?
आज ती पूर‍्ल्या! मोड्यांनी!
तांचा रग्तान जीव घेतललो त्रिरंगा
आज उभता! एका दिसाक! ह्याच मातियेर!
क्यापिटालिसमा दोंग्रार थंय! फुल्ता सदांकाळ!

कपालार चडयिल्ल्या ह्या मातियेक
लुटुंक रावल्या ग्रेसत सैंबा भिकार‍्यां रास!
दोळ्यां कुडको! हातीं कट्टी दांडो
कोणाक दिसता?
म्हज्या हाहाकारांत हांगा जैकार चल्ता!
देकून म्हज्या वोटांत हांचो सर‍्कार जिक्ता!

म्हज्या भाशेन जीव दिल्ल्या ह्या मातियेर
आत्म्याक सोदता मोड्यांची रास!
तांकांय वोंय उत्रोन सुटका घेंवची आवस!
पांव्यां पंदल्या इरोन वेच्या घामा आकलासांत
पवित्र न्हंयत उडयिल्लें मोडें सोदता सर्गाची वाट

ह्या मातियेची हांव धूळ!
डेमोक्रसिंत आज ताच्या..... फाल्यां हाच्या पांव्यांची!
हांव स्वतंत्र! देकून भंवतीं जयत पागोर
भायल्यान कोण दारार मार‍्ता!
मोरल पोलीस! पेटेक खिळे थापडता!
तुमकां दिसतां हांव आनी हें वांज‍पण!
प्रजाराज्यांत गूर‍्वार मोडीं विशेवाक आशेवन
निदल्यांत पळे! मेल्यांत पळे! कोणाकी दिसानांत पळे!

[ मयन्याचो कवी ]

मेलवीन जे. वास, केलराय: केलराय फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसच्या मेलविनाची प्रतिभा कोंकणी साहितीक वर्तुलांत समजल्ले भोव थोडे. दायज.कोम अंतर‌जाळिचो सह-संपदक जावन पांच वर्सां वावर केल्लो, काण्येगार, कवी, कादंबरिकार, प्रभुद्द विमर्शक, समीक्षक तशें गूंड चिंत्पी जावनासा. ’आटव्या रंगाचो धोणू’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. कोंकणेशिवाय हिंदी/उर्दू भासेंनी सयत हाणें कविता बरयल्यात.

तान मर्तासरी

उत्काचो कोळसुलो
म्हजो जाला खाली
झर दिंवच्या धर्निकी
पडल्यात धाळी
लागल्या मर्नाची तान....
तानेन सुकल्या
सुकूर नळी
ह्या भोर्गोलांतली
जोडूं कशी भाचावी ?

अंतसकार्नाचो
तेदनां आयकातालो
एक ताळो
धयर घे....आनी मुखार पळे
उदेता भर्वाश्याचो सूऱ्यो.....
काळोक हो....
थोड्याच तेंपाचो
ऊट....रावानाका
सवकास तरी....मेटां काड
आनी चल फुडें

हें जिवीत एक धावणी.....
राव ल्ल्याची
हांगा संप्ता काणी
झरी तेवशीं
मुकार दवर पाय
वाळय घाम....
थंयसर तुजीं झडां लाय
धर्नीर वाडय रानां
उटय वादाळ
खडय कुपां
आनी बदली रुपां
भोर्गोलाचीं......
भिजवन शेतां
दुरबाळ्यांचीं

तेदनां.....ह्या धर्नीर
वाळतोल्यो झरी निरंतरी...
तेला तुपाच्यो
कोळसो तुजो भरोन
तान मर्तासरी....

नेरी नज्रेत ताकोडे: नेरी मेलवीन नज्रेत मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत वसती करून आसचो प्रतिभावंत कवी. ’गाणां’ ताचो येदोळ पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबय तसल्या गडदेच्या शेरांत वसती करून आसा तर‌यी कोंकणी साहित्याची, तेंय कवितेची ताची आसक्त वर्ती. जायत्या कवितागोश्टिंनी भाग घेतला, कविगोश्टी चलवन वेल्यात तशेंच कविता स्पर्ध्यांनी इनामां सयत जोडल्यांत. कविता बरंवचेसवें कवितेंचेर विमर्सो/समीक्षा कर्ची श्याथी सयत आसचो हो पयणारी.कोम अंतर‌जाळिचो पयलो सह-संपादक.

सुकिधाड

थनां आस‍ल्लीं
पानो नात‍ल्लो
माती आस‍ल्ली
तण नात‍ल्लें

अवय आस‍ल्ली
पालोंव नात‍ल्लो
झड आस‍ल्लें
कोलो नात‍ल्लो

दूःख आस‍ल्लें
दुःखां नात‍ल्लीं
मोडां आस‍ल्लीं
पावस नात‍ल्लो

दुडू दीवन
झड हाडन
बंजार भुंयत लायलां
फकत्त अलंकारा खातीर ?

राशिंतलीं झडां आरायताना
इल्ली पूण‍यी माती आरायतियी
त्या निबान तुज्या हाताक
एक पाळ पुणियी सांपडतें

पाळां नात‍ल्ली सुकिधाड
कर्पोन गेल्या
काट तुटय
आनी साध्य तर
सुनामिंच वाळय

मोर्च्या आदीं
भरोन, वोमतोन
धादोशी जावंक तानेलां.

रोशू बजपे: रोशन सिकवेरा बजपे फिर्गजेंत वसती करून आसचो, कोंकणी साहितीक शेतांत अपल्या प्रतिभेक लागून पर्जळून आसचो कवी. कवितेशिवाय काण्यो, अपुर्भायेचीं लेकनां, विडंबनां बरंवची श्याथी आसचो तालेंत‌वंत. एदोळ‌च्च अपल्या बर्पांचे बूक पर्गट केल्लो रोशू, कोंकणी साहित्याचो भर्वश्याचो कवी जावन पर्जळचीं सर्व लक्षणां ताचेथंय दिसून येतात.

राकोन आसां....!

धाळी फूट‍ल्ल्या हर्द्यार
फोंड जाल्ल्या मुखमळार
चिंवोन गेल्ल्या गळ्या भंवतोणी
काती उमकळच्या हातां-पांयांक
आज.......
खांवची आशा ना
जियेंवचें बळ ना
जोडची सकत ना
उलंवचें बाळ ना
देंवचें दूख ना
फकत्त मेजून आसां
खाट्येचें उतळ पोळें
घर्च्या पाक्याचे नळे
आनी...
हाताचीं रूक जाल्लीं बोटां
पोंडकुळे दोळे
तीर नात‍ल्ली मत
सोधून आसा त्या-
आक्रेच्या दिसाक आनी
आकेरिच्या क्षणाक....!!

प्रसन्न निड्डोडी: निड्डोडी फिर्गजेच्या मुळाचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसचो काऱ्याळ कोंकणी कवी, नाटकिसत, काण्येगार आनी समीक्षक. पयणरी.कोम अंतर‌जाळिचो सद्द्याचो सह-संपादक. कोंकणेशिवाय हिंदी/मराठी भासेंनी सयत कविता बरंवची प्रतिभा आसचो कवी. सभार कविगोश्टिंनी भाग घेतला, स्पर्ध्यांनी इनामां सयत आपणाय्यांत. ’प्रसन्न’ लिखणेनांवान बरंवचो हो हासकुरो कवी अपल्या मोगाळ/खाल्त्या संयबाक लागून सर्व कोंकणी लोकांक मोगाचो.

वास्तव

यातनेने मनाचि भुमि भंगल्या
वेदनेचे तांडव सुरु जाल्या
शहर - सुःखाचे पाच्वे गांवांत पय्स थाव्न आपय्ता
जाल्यारी हांव ताका भुलाना, हांगाची वसंत
कंगाल - घटू चतक पश्चावरी बसला ’आ’ करुन
आधाराचि, सहायाचि आस घेव्न
मगेल्या संकट दिकाने पळयत आस्ताना
अशेच किरण दिस्तात म्हाका येताना
सांगाता तो सूर्यदॆव, तुवें संकटालागिं फाटी किरायिनि
म्हणूंची तूं आजूनी तुगली लडाई हरनी

पद्मजा नरेंद्र कुंडाजी: संसकृत भासेंत बी.ए. सनद अपणायिल्ली बाय पद्मजा कुंडाजिचो ’परिसर गीते’ म्हळ्ळो कविताजमो पर्गटला. आकाश‌वाणिचेर सभार लेखनां/कवनां वाचल्यांत. कवितेचेर जायती आसक्त आसची ही सद्द्याक अपल्या कुटमासवें मुंबयांत वसती करून आसा, शिकपा शेतांत जायतो वावर केल्ल्या हिका जायतीं इनामां लाभल्यांत.

Chitram vichitram ankddo - 1

Bozarant vikhreak mellche ambe rongan vikhun vetit punn rong dimvchak zaite upai somsarant asat. Rukar pikanasche ambe soit dhaddaun pikomvchi kola kaim novich nhoi. Punn jednam ek ambo rukar pikun opsochch zhoddta, tea ambeachi ruch vegllichch. Punn tye hontat yemvchak tea ambeak zaitem rakunk asa, kaulle-chanio-mankodd-suknnim toxench zhodd vharem.

Kovita soit techch prokaracheo nhoi?, pokoll utramni kovita guntchi kolent mahir zal'le aiche kallant yothextt mapan bhorun gel'lea somajent ’kovita’ mholl'llo sobhd oplo orth hogddainam zalear puro. ’chitram vichitram’ kaim solis nhoi, oputt kaveall protibhe oscheank matr hantum bhag gheunko sadhy. Oxem mhonnun ayil'lea sorv kovitenk ami hangosor porgott korchenamv. Dhaddaun pikoyil'leo kovita hea onkonnant nant bogar pinturacher opurbhayecho attovo korun, chintnamni xizoun ubhzayil'leo kovita heo mholl'llem vachtam tumkanch gomtelem.

Hea onkonnant porgottun ayil'leo kovita bukarupar porgottun yetoleo.

- som

Onkddeant vinchun oyil'leo kovita

[ Moineachi kovita ]

Onostexia!

hi mhoji mati
mhojea oppon dukham golloyil'li
mhojea om'mok zogddonk rogddonk layil'li
mhojea okkon gollpas ghetloli
az mhakai dhull zaunko apoyil'li hichch mati!

hangach! heach suvater
ek bam-i as‍l'li! dista?
az ti puro‍lea! moddeamni!
tancha rogtan jivo ghetlolo trironga
az ubhta! eka disak! heach matier!
keapittalisoma dongrar thoim! fulta sodankall!

kopalar choddoyil'lea hea matiek
luttunk raulea grest soimba bhikaro‍eam ras!
dolleam kuddko! hatim kott'tti danddo
konnak dista?
mhojea hahakarant hanga zoikar cholta!
dekun mhojea vottant hancho soro‍kar jikta!

mhojea bhaxen jivo dil'lea hea matier
atmeak sodta moddeanchi ras!
tankaim vom-i utron suttka ghemvchi aus!
pamveam pondlea iron vechea ghama aklasant
povitr nhoint uddoyil'lem moddem sodta sorgachi vatt

hea matiechi hamv dhull!
ddemokrosint az tachea..... Faleam hachea pamveanchi!
hamv svotontr! dekun bhomvtim zoit pagor
bhailean konn darar maro‍ta!
morol polis! pettek khille thapoddta!
tumkam distam hamv ani hem vanz‍ponn!
prozarajeant guro‍var moddim vixevak axeun
nidleant polle! meleant polle! konnaki disanant polle!

[ Moineacho kovi ]

Melvin J. Vas, kelorai: Kelorai firgojent oplea kuttmasovem vosti korun aschea Melvinachi protibha konknni sahitik vortulant somzol'le bhovo thodde. daaiz.com ontor‌zallicho soho-sompodok zaun panch vorsam vaur kel'lo, kannyegar, kovi, kadomborikar, probhud'd vimorxok, somikxok toxem gundd chintpi zaunasa. ’attvea rongacho dhonnu’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Konknnexivai hindi/urdu bhasemni soit hannem kovita boroileat.

Tan mortasori

utkacho kollsulo
mhozo zala khali
zhor dimvchea dhorniki
poddleat dhalli
laglea mornachi tan....
Tanen suklea
sukur nolli
hea bhorgolantli
zoddum koxi bhachavi ?

ontoskarnacho
tednam aikatalo
ek tallo
dhoir ghe....Ani mukhar polle
udeta bhorvaxeacho sureo.....
Kallok ho....
Thoddeach tempacho
utt....Ravanaka
soukas tori....Mettam kadd
ani chol fuddem

hem jivit ek dhaunni.....
Ravo l'leachi
hanga sompta kanni
zhori teuxim
mukar dour pai
valloi gham'....
Thoimsor tujim zhoddam lai
dhornir vaddoi ranam
uttoi vadall
khoddoi kupam
ani bodli rupam
bhorgolachim......
Bhizoun xetam
durballeanchim

tednam.....Hea dhornir
valltoleo zhori nirontori...
Tela tupacheo
kollso tuzo bhoron
tan mortasori....

Neri Nojret Takodde: Neri Melvin Nojret mumboichea mirarodd firgojent vosti korun ascho protibhaunt kovi. ’gannam’ tacho yedoll porgott zal'lo kovitazomo. Mumboi toslea godd'dechea xerant vosti korun asa tor‌yi konknni sahiteachi, tem-i kovitechi tachi asokt vorti. Zaitea kovitagoxttimni bhag ghetla, kovigoxtti choloun veleat toxench kovita spordheamni inamam soit zoddleant. Kovita boromvchesovem kovitencher vimorso/somikxa korchi xeathi soit ascho ho poinnari.Kom' ontor‌zallicho poilo soho-sompadok.

Sukidhadd

thonam as‍l'lim
pano nat‍l'lo
mati as‍l'li
tonn nat‍l'lem

ovoi as‍l'li
palomv nat‍l'lo
zhodd as‍l'lem
kolo nat‍l'lo

duHkh as‍l'lem
duHkham nat‍l'lim
moddam as‍l'lim
paus nat‍l'lo

duddu diun
zhodd haddn
bonzar bhumyt lailam
fokot't olonkara khatir ?

raxintlim zhoddam araitana
il'li punn‍yi mati araitiyi
tea niban tujea hatak
ek pall punniyi sampoddtem

pallam nat‍l'li sukidhadd
korpon gelea
katt tuttoi
ani sadhy tor
sunaminch valloi

morchea adim
bhoron, vomton
dhadoxi zaunko tanelam.

Roxu Bojpe: Roxon Sikvera Bojpe firgojent vosti korun ascho, konknni sahitik xetant oplea protibhek lagun porzollun ascho kovi. Kovitexivai kanneo, opurbhayechim lekonam, viddombonam boromvchi xeathi ascho talent‌vont. Edoll‌chch oplea borpanche buk porgott kel'lo roxu, konknni sahiteacho bhorvoxeacho kovi zaun porzollchim sorv lokxonnam tachethoim disun yetat.

Rakon asam....!

dhalli futt‍l'lea hordear
fondd zal'lea mukhomollar
chimvon gel'lea gollea bhomvtonni
kati umkollchea hatam-pamyank
az.......
Khamvchi axa na
jiemvchem boll na
zoddchi sokot na
ulomvchem ball na
demvchem dukh na
fokot't mezun asam
khattyechem utoll pollem
ghorchea pakeache nolle
ani...
Hatachim ruk zal'lim bottam
ponddkulle dolle
tir nat‍l'li mot
sodhun asa tea-
akrechea disak ani
akerichea kxonnak....!!

Proson'no Nidd'ddoddi: Nidd'ddoddi firgojechea mullacho Hilori DDi’silva Mumboichea Mirarodd firgojent oplea kuttmasovem vosti korun ascho kareall konknni kovi, nattokist, kannyegar ani somikxok. poinnori.com ontor‌zallicho sod'deacho soho-sompadok. Konknnexivai hindi/moratthi bhasemni soit kovita boromvchi protibha ascho kovi. Sobhar kovigoxttimni bhag ghetla, spordheamni inamam soit apnnaieant. ’proson'no’ likhnnenamvan boromvcho ho haskuro kovi oplea mogall/khaltea somybak lagun sorv konknni lokank mogacho.

Vastou

yatnene monachi bhumi bhonglea
vedneche tanddou suru zalea
xohor - suHkhache pachve gamvant pois thaun apyta
zaleari hamv taka bhulana, hangachi vosont
kongal - ghottu chotok poxchauri bosla ’a’ korun
adharachi, sohayachi as gheun
mogelea sonkott dikane polloit astana
oxech kironn distat mhaka yetana
sangata to suryodevo, tuvem sonkttalagim fatti kirayini
mhonnunchi tum azuni tugli loddai horni

Podmoza Norendro Kunddaji: somskrit bhasent bi.E. Sonod opnnayil'li bai podmoza kunddajicho ’porisor gite’ mholl'llo kovitazomo porgottla. Akax‌vannicher sobhar lekhonam/kounam vachleant. Kovitecher zaiti asokt aschi hi sod'deak oplea kuttmasovem mumboyant vosti korun asa, xikpa xetant zaito vaur kel'lea hika zaitim inamam labhleant.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ
ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್)
ತಾನ್ ಮರ್ತಾಸರಿ (ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡ್)
ಸುಕಿಧಾಡ್ (ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ)
ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ (ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ವಾಸ್ತವ್ (ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂಡಾಜಿ)
विंचणार कविता
अनसतेशिया (मेलवीन जे. वास)
तान मर्तासरी (नज्रेत नेरी ताकोड)
सुकिधाड (रोशू बजपे)
राकून आसां (प्रसन्न निड्डोडी)
वासतव (पद्मजा कुंडाजी)
Vinchnnar kovita
Onostexia (Melvin J. Vas)
tan mortasori (Nojret Neri Takodde)
sukidhadd (Roxu Bojpe)
rakun asam (Proson'na Nidd'ddoddi)
vastou (Podmoza Kunddaji)
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]