ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಯ್ನ್ಯಾಳೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 2

ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಖ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಂಬೆ ರಂಗಾನ್ ವಿಖುನ್ ವೆತಿತ್ ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಪಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ರುಕಾರ್ ಪಿಕಾನಾಸ್ಚೆ ಆಂಬೆ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಆಂಬೊ ರುಕಾರ್ ಪಿಕುನ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಝಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಹಂತಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕಾವ್ಳೆ-ಚಾನಿಯೊ-ಮಾಂಕೊಡ್-ಸುಕ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಝಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ.

ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್?, ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಯ್ಚೆ ಕಾಳಾಂತ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ದ್ ಅಪ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪುಟ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆನಾಂವ್. ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಶಿಜವ್ನ್ ಉಭ್ಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ

- ಸಂ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 2

ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ | माय मयन्याचें चित्र | Mai moineachem chitr

ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ]

ಆವಯ್

ಆವಯ್...
ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ;

ಹಾಂವ್ ಮಾತ್
ವ್ಹಾಣೊಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಮುರ್ಗಟ್ತಾಂ,
ಮಾತಿಯೆಚೆ ಕಣ್ ಕಣ್‌ಯೀ
ಅವಯ್‌ಚೆಂ ಪೋಟ್ ಜಾತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಆಶಿಂಚ್ ಪಡ್ತಲಿಂ;

ಆವಯ್
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಲಿಗೀ,
ಖಂಚ್ಯಾ ತಾನೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಗೀ,
ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊಧುಂ!?

ಆವಯ್ಚೆ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ
ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತಾಯ್ತಾತ್,
ಭುಕೆಚೆ-ಘಾಮಾಚೆ ಉಸ್ವಾಸ್
ಬುಸ ಬುಸ ಸೊಡ್ಚೆ ಸುಸ್ಕಾರ್
ಲೊಳುಂಕ್-ಸುಖಾಕ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್
ಗರ್ಭಾಭಿತರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಆವಯ್..
ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಸಾಂಗ್?
ಪೊಟಾಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾಕ್
ಉಸ್ಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ನಿಸರ್ನ್ ನಿಸರ್ನ್
ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ
ಸದಾಂ ಆಸ್ಚೆಂಚ್..
ಥೂ... ಖೊಟೊ ಸಂಸಾರ್
ಗೊಂಗೊ ಯೇನಾಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ
ಅಶಿಂಚ್ ಮುರ್ಡತಾಂ..
ಬೆಶ್ಟಿಂಚ್ ಪಡ್ತಾಂ.

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ]

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಗಾಂವಾಮ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಸವೆಂ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೊ ಹೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ಕಾಣ್ಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಪುಣ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ.

ನಾಗ್ಡೊ ದರ್ಯೊ!

ಆಜ್ ಪಾರ್ವೊ ದಿಸಾನಾ! ರೇಂವ್ ಉಭ್ತಾ!
ಜಿಣಿಯೆ ಪಿಂತುರಾರ್ ಕಾಳೆಂ ತಿಂತೆರ್ ಚರಾಬ್ ವೊಂಕ್ತಾ.
ನಾಗ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದರ್ಯೊ ತಾಂಬ್ಸಾಣೆಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾ!
ಅಮ್ಮಿಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್
ಮೊಡ್ಯಾ ವಾಸ್ ಘರ್ ದೆಂವೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ!
ಬಂದೂಕೆ ಫಾರ್ ಧನ್ಫಾರಾ ಭರಾಕ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ
ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಫಾರ‍್ಲಲೊ!

ಮೊಳಾಬಾಕ್ ನಿಸಣ್ ಉಭಾರ‍್ಲ್ಯಾ! ಥಂಯ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾ!
ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಧುಳಿಕ್ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾ
ಖಜೂರ್ ಹಾಲಾನಾ ಅಂಜೂರ್ ಪಾಲೆನಾ
ಪಳಯ್ಲೆಲಿಂ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ನಾ
ಕುರ‍್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್! ಬೆರ‍್ಯಾಂಕ್ ದ್ರಶ್ಟಾಂತಾಂ!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆವಯಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾಂತ್
ಆತ್ಮ್ಯಾಂಚಾ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಚೆ ನಪುಂಸಕ್ ವಿಧ್ವಂಸ್!

ಅಬ್ಬುಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ
ಆಶೆಚಾ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ಸದಾಂ ರಡ್ತಾಲಿ!
ಸೊಭಾಯೆ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಟ್ಟೊ! ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಉಶ್ಟೊ!
ದೊಂಗ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಉಮೊ ದಿತಾಲಿ
ಭಾವಾ ಪರಿಂ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾಲಿ ಆಂಗ್ ಭರ್ ಸಾಸ್ಪಾತಾಲಿ!
ಬಾಯ್ಲೆಪಣಾ ಶಿರೆಕ್ ಅಬ್ಬುನ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಂಜ್ತಾನಾ
ರಡ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸೊನ್, ಲೊಳೊನ್ ಮೆಲಿ

ಸಂಸ್ಕ್ರತೆ ವೋಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾತಿ ಗಳ್ಯಾಕ್
ಸಮಾಜೆ ಗುರ‍್ಕಾರಾಂನಿ ಚುಣ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲಾಂ!
ತಾಂತುಂಯ್ ಅಮ್ಮಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಉದೆಲಾಂ
ಜಿವಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ! ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್!
ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಧುಳಿಕ್ ಚೆಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್
ತುಜ್ಯಾ ಅಮ್ಮಿನ್ ರಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ತೊಪ್ಚಾಕ್!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಹ-ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಪ್ರಭುದ್ದ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್

ಫಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧೋವ್,
ಆವಯ್ಚಿಂ ದುಃಖಾಂ
ಕುಡಿಚೊ ಘಾಮ್
ಮಾತಿಯೆಚೊ ವಾಸ್
ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ನೀದ್....

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಸುಕ್ಣಿಂಯೀ ಮೌನ್
ಕಿರ್ಣಾಂಯೀ ಮೋವ್,
ಗಾಜ್ ನಾ ಸಾದ್ ನಾ
ವಾಟೆ ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾ...

ವ್ಹಾರೆಂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ
ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ರಗ್ತಾವಾಸ್,
ಪಿಂಜ್ಕರ್ ನ್ಹೆಸಣ್
ಅಸ್ತ್-ವೆಸ್ತ್ ಕೂಡ್
ದೆಖ್ಲೆಲಿ ತಿ
ನಾಕಾ ನಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದಿಸ್ತಾ
ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ
ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಗ್ರಾಸಿತಾನಾ....

ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್
ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಂ
ತಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಕ್
ಜಾಗೆ ರಾವುನ್ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ.
ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್
ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್
ಕಡ್ತರಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ
ಆವಾಜಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಆಜ್ ಕಠೋರ್ ಮೌನ್

ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ದೊಡ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂಕ್
ರಾಜು ಬಿಗ್ದಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್
ತೆನ್ನಾಂ ನವೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಣ್ ಹವ್ಯಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್/ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್. ’ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ತಶೆಂಚ್; ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ (ಲೇಖನಾಂ), ಕಾಲ್ ಆನಿ ಫಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಆಜ್ (ಲೇಕನಾಂ), ನಗು ಮಗು (ಕಾನಡಿ), ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆ ಯೇನು.. ಯಾಕೆ.. (ಕಾನಡಿ), The voice of voiceless children (English)

 

ಗರ್ಭಾಪಾತ್

ಹಾ ಕಿತ್ಲೆ ಗರ್ಭಾಪಾತ್
ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್

ಝುಜಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್
ಬಂದೂಕ್ ಘೆವ್ನ್
ಅವಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಭಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ
ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಎಕಾ ಅವಯ್ಚೊ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಚ್ ಜಾಲೊ

ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್
ಗಡ್ ಘಾಲ್ನ್
ಅವಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್
ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಳೊ ಸುಕಯ್ತಾನಾ
ಪರತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಜಾಲೊ

ಉಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಬಾನ್
ಹರ್ದೆಂ ಫುಲವ್ನ್
ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆವ್ನ್
ನವ್ಯಾಚ್ ಹೊಕ್ಲಾಂಕ್ ವಿಧವ್ ಕರ್ತಾನಾ
ಹಿಂಸಾವಿಣೆಂಚ್ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಜಾಲೊ

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣಾ
ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್

ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ
ರಕ್ಷಣ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪೋಶಣ್
ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಕ್ ಪಾಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾಂಚ್
ಗೀದ್ ಮೊಡೆಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ
ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್

ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್
ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೆ
ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್
ಕರ್ ಶಾಭಿತ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ: ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಕವಿತೆಶಿವಾಯ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

ಹಿರೋಶಿಮಾ-ನಾಗಸಾಕಿ

ಆವಯ್ ಕಸ್ಲಿ?
ಆವಯ್ ಅಸ್ಲಿ-
ಆವಯ್ ತಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ
ಕಾಂಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ ....?
ತಿಕಾ ತುಮಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಮ್ಹಣಾ ....
ಉದ್ಕಾ ಝರ್ ಮ್ಹಣಾ ....
ವಾ ತಿಕಾ ವೀಜ್ ಮ್ಹಣಾ ...
ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ .... ಕಳ್ಟಾ!
ತಿಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ....
ಪಳೆಯಾ ತಿಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ....
ದೆಕುನ್ ದೇವ್ ಸಯ್ತ್‌ಯೀ .....
ಲಜೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ...!
ಭುಮಿ ವಾಂಯ್ಕುಟಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ
ಜಾತಾನಾ ಆದಾಂವ್
ಯೇವ್ ಪಾರ್ಪೊಳ್ .....
ಆನಿ ಮಾಯೆ ಸಂಗಿಂ
ಜೆಜು ಮೊಗಾಳ್!
ಜಸೊ ಕೆಂಳ್ಬೊ
ತಸೊ ಮೊಕೊ
ಜಶಿ ಚೀಂವ್ ....
ತಸೊ ಪಾಕೊ
ಪಾರ್ಕಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್
ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ .....
ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಡಾಟೊ
ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ...
ತಿಚ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಾಸುನ್
ತಯಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗುಳೊ
’ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ’
ಆವಯೊ .....

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್
ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂವ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?
ತಿಚ್ಯಾ ಕಾತಿರ್ ಪಡ್ತಾಂ ಮಿರಿ
ಗಾಲಾರ್ ಪಡ್ತಾಂ ಝಿರಿ
ತಿಕಾ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ಫಾವೊ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಚೆ ಖರ್ವಂತ್ ....?
ಆನಿ ಆಶ್ರಾಮಾಚೆ ದಾರ್ವಂತ್ ....!
ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರೀ ....
ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ವ್ಹಾವಯಿತ್ತ್ ..... ವ್ಹಾವಯಿತ್ತ್ ......
ಆಮ್ಚ್ಯಾ "ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೆಮಿಲಿಂತ್"
ಭೆಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ....
ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್
"ಹಿರೋಶಿಮಾ ... ನಾಗಸಾಕಿ"

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ: ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ತೇಂಯ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವರ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್.

ಉಡಾಸ್ ತುಜೊ ಆಯ್ಲೊ ಮಾಂಯ್.....

ತಾನೆನ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಚೊ "ಪಾನೊ" ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ...

ಭುಕೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ "ಉಂಡ್ಯೆಚೊ" ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಉಬೆಚ್ಯಾ "ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್" ಜೊಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ಹಿಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಕುಡ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಘಾಮಾ "ಉಭೆಚೊ" ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ "ವೇಂಗೆಚೊ" ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ಹ್ಯಾ ಲಡಾಯೆ ಆವಾಜಾ ಭುಂಯಾರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ "ಜೊಂಪಾಯೆಚೊ" ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ಹ್ಯಾ ನಿರಾಧಾರಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್
"ತುಜೊಚ್ಚ್"... ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ....

ಹ್ಯಾ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಸಂಸರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್
ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಜೊ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾ
ಆನೀತ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾ ಧಾರಿರ್
ಜೀವನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಶಿಂದ್ತಾ......!!

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಪಯ್ಣರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಯಾಂತ್. ’ಪ್ರಸನ್ನ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್/ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ.

ಮಾಮ್ಮಾ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್!

ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂವಾಳ್ ದಿಸಾ
ಮಾಮ್ಮಾ ತುಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಯ್
ಆನಿ ಆಗೊಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್
ಮಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜನನ್ ದಿಲೊಯ್

ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತ್ಯಾ ಲಂಡನಾಂತ್ಲೆಂ
ಕಸೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ?
ತರೀ ಮೊಗಾನ್ ’ಬಾಬು’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾವ್ನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ತುವೆಂ ಪೊಸ್ಲೆಂ

ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಂ ಆಮಿಂ
ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿ
ತರೀ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್‌ಯ್
ಉಣೊ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮಿ

ಸಗ್ಳೊ ದಿವಸ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ಂಚ್ ಕಾಮ್
ಫಕತ್ ರಾತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್
ರಾಂದುಂಕ್, ಉಂಬ್ಳುಂಕ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಾಸುಂಕ್
ಹಿಚ್ ಜಾಲಿ ತುಜಿ ಸದಾಂ ಜಿಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್

ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ತುವೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆನಾಂಯ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿರ್ಕಿಡ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹೆಲಿಯ್
ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಸದಾಂಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್
ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್?

ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್
ಸೆಜಾರಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್
ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಶರ್ಥಾವೀಣ್ ಮೋಗ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್
ಸದಾಂಚೊ ಹಾಸೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯ್ ಹಾಸಂವ್ಕ್

ಆತಾಂ ಮನಿಂ ಫಕತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್
ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ತುಜೊ ನಿರಂತರ್ ಪಾತ್ರ್
ತುಜೆಂ ತೆಂ ಸೈರಾಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಧಾಡ್
ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಸದಾಂ ವಾಡ್

ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಪ್ರಭು: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಚೊ ಭೋವ್ ಉಣೊ. ವೃತ್ತೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವೆಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಟ್, ಮುಖೆಲಿ, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯೊ, ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚೊ ದೊಂಗೊರ್ ಪುಣ್ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಾ ಹಾಚೊ ’ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ’ ಕವಿತಾಜಮೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಣ್ಯೊ, ನಾಟಕ್, ಲೇಖನಾಂ ಅನಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ.

ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್’ಚ್ಚ್!

ಸೊರ್ಪಾಚ್ಯಾ, ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ಭುಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್
ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆ೦ ಫಳ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ತ್ಯಾಚ್ ಸೊರ್ಪಾಕ್ ಪಾಯಾ೦ ಪೊ೦ದಾ ಮಸ್ತುನ್
ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ದಿಲ್ಲಿಯ್ ಆವಯ್’ಚ್ಚ್.

ಕಾಮ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾ೦ತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ
ವಿ೦ಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾ೦ಚ್ಯಾ ಕವನಾ೦ತ್ಲಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ಸೊಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗೊ೦ದೊಳಾ೦ತ್
ಕವಿಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಕಾ೦ಯ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಆ೦ಗಾ೦ತ್ ಬಳ್ ನಾ೦ತರೀ
ಬಾಳಾಕ್ ಪಾನೊ ದಿ೦ವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆನಿ೦ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸೊನ್’ಯೀ
ಪಾನೊ ದೀ೦ವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸ೦ತೊಸಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್
ಖುದ್ದ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾ೦ವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಮಧೆ೦ ತಫಾವತ್ ಕರ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್
ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾ೦ಚೊ ಮಹತ್ವ್
ಶಿಕ೦ವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್
ತೆ೦ಚ್ ತಿಕಾ ಹೆರಾನಿ೦ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ
ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಧಾ೦ಪ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಫಟಿ ಮಾರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೋವಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್
ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ಜಿದ್ದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ರಾ೦ಕ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್
ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೊ
ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಶೆ೦ವ್ನ್ ಸರ್ಗಾಚಿ ಮೆಟಾ೦ ಮೆಜ್ಚಿ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಕ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಮಧೆ೦ ಝಗ್ಡೆ೦-ಝುಜ್ ಕರ೦ವ್ನ್
ಯಮ್ಕೊ೦ಡಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಆವಯ್.

ಆಪುಣ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿ೦ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೊ
ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಖುದ್ದ್ ನೈ೦ತರೀ, ಏಕ್ ಪೊಸ್ಕಿ ಆವಯ್
ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಖರಿ-ಮಸ್ತೆ೦ತ್ ಭುರ್ಗೆ೦ ಕರ್ನ್
ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಆವಯ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸತಯಿಲ್ಲ್ಯಾರಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್
ಸರ್ವ್ ಸುಖ್-ಸ೦ತೊಸ್-ಸವ್ಲತಾಯೊ ಬ್ಹೊಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಆವಯ್,
ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಪೂರಾ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ೦ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಲಾಚಾರಿ ಆವಯ್!

ಆಪ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈ೦, ಘೊವಾಚಿಯ್ ಆವಯ್’ಚ್ಚ್, ತಶೆ೦ಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಯ್!
ಸೆಜಾರಾ೦ತ್ಲಿಯ್ ಆವಯ್, ಬಾಜಾರಾ೦ತ್ಲಿಯ್ ಆವಯ್,
ಸೆವಾ ದಿ೦ವ್ಚಿ, ಸೆವಾ ಘೆ೦ವ್ಚಿ, ಸಜಾ ಬ್ಹೊಗ್ಚಿ, ಸಜಾ ಮಾ೦ಡ್ಚಿಯ್ -

ಹಿಯೀ ಆವಯ್ ತಿಯೀ ಆವಯ್, ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್’ಚ್ಚ್!
ಪೂಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆವಯೊ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೋ?
ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೈ೦. ಖ೦ಡಿತ್ ನೈ೦.

ಆಗ್ನೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಇಜಯ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲೆಂಟ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚೊ ಆಗ್ನೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್. ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ/ಹುಸ್ಕೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸುನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲೊ.

ಮರಿಯೆ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಂಯ್.


ಮಾಂಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್.
ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಸೊಂ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್.
ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ಮರಿಯೆಕ್ ದೆಕ್ಯಾಂ.
ತಿಕಾಯಿ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ದಿವ್ಯಾಂ....

ರಾತ್ ದೀಸ್ ಪುರಾ ಏಕ್ ಕರ್ನ್
ದಿತಾ ಜಿವಿತ್ ತಿ, ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್
ವೆತಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಕಾ ಎಕ್ಸುರಿ ಸೊಡುನ್
ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ತೊ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ನ್

'ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜನಾಂ'.
ರಡ್ತಾ ತಿ, ಬುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ.
ಹಳು ಮನಾಂತ್ ಗುಣ್ಗುಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.
ಹಾಂವೆಚ್ಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುತಾ....

ಫೆಸ್ ಬುಕಾರ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ' ಮಾಮ್ಮಿ ಲವ್ ಯು.'
ಪೊಟ್ಯಾಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ, ' ಮಿಸ್ ಯು, ಕಿಸ್ ಯು.'.
ಬುರ್ಗ್ಯಾನೊಂ, ಸೈಲಾಪಾಚೆ ಕೀಸ್ ಮಾಗಿರ್ ಧಾಡಾ.
ಪಯ್ಲೆಂ, ವಕ್ತಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಧಾಡಾ....

ಮಾಂಯ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್, ಜಾಲಾ ಶೆರ್ಬೆರ್.
ಆಯ್ಚೆಂ "ಶೀತ್" ಮೆಳಾತ್ ಕೊಣಾಗೆರ್.
ಆಜ್ ತುಂ ತಾಂಗೆರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್.
ಭಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಗೆರ್....

ಬಾಯ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಾ ನಿಬಾನ್.
ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್.
ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ನ್.
ಪುತ್, ಬೊವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಸುನೆಕ್ ಘೆವ್ನ್....

ತಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಪುಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್
ಪೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ತಾತ್, ಮಿಸಾಂ ದಿತಾತ್.
ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ , ಅನಾಥ್ ಕರ್ತಾತ್.
ವಾಂಟ್ಯಾ, ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಜಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾತ್....

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನಾಂ ಆವಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆವಯ್‌ಪಣ್.
ಜರ್ ಹೆಂ ಆಸಾ ತರ್, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮ್ಹಣ್.
ಆಸ್ತಾಯ್ ತರ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವಾ ಘೆವ್ನ್.
ರಾಕ್ತಲಿ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ, ವಿಘ್ನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್.....

ರೋಶುಬಾಬ ಬಾರ್ಕುರ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವಿಣುನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ದವರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೊ ಹೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ.

ಮಾಂಯ್ .....

ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ
ಆನಾಚಿ ಜೋಡ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿ
ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಮಾರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ತಾಲಿ
ನಾಸ್ತಾಂ ಪೋಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ...

ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಆನ್ ರಡ್ತಾಲೊ
ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ
ಆನ್ ಪುರಾಸಾಣೆಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕ್ತಾಲೊ
ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾ ಮೊಗಾನ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ...

ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ರಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಫಾತ್ರಾ ವಾಟೆನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಪೆಜೆ ಭುತಿ ದೊನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್...

ಆನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಕಾಮ್ ಕರಾ
ಶಿಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ...?
ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಿ ಕಾಮಾಕ್ ನಾಕಾ ತುಮಿ ಶಿಕಾ
ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಚ್ ಪಾವ್ತಾ

ನಾಸ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಶಿಕಾಪ್
ಹಟ್ಟ್ ತಿಚೆಂ ಜಾಯ್ ಆಮಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಶಿಕೊಂಕ್
ಕಾಮ್ ತಿಣೆ ಕೆಲೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ
ಶಿಕಾಪ್ ಆಮ್ಕಾ ದಿಲೆಂ ಮಾರುನ್ ಭುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾ

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದುಃಖಾಂ
ಮಾಂಯ್ಚೊ ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾನಾ
ಆಜ್ ಆಮಿಂ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ
ಮಾಂಯ್ ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿ ಸುಖ್ ಭಗುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ನಾ...!

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ, ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಸಯ್ತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ, ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಚೆರ್ಡುಪಣ...

ಚೆರ್ಡುಪಣ ಕಿತ್ಲೆ ಚ೦ದಶ್ಶಿಲೆ
ತಾಜ್ಜೆ ಮಹತ್ವ ತೆದನಾ ಗೊತ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ
ಅಮ್ಮಲೆ ಹ೦ಡಿರಿ ಬೊಶ್ಚೆ
ಮೊಗಾರಿ ತೀನೆ ಘಾಸು ಖವೊಚೆ
ತೇಲ ಪುಸೂನು ನಾಣೋಚೆ
ಮು೦ಡಾಸು ಬ೦ದುನು ಪಾಳ್ಳೆ ಘಾಲ್ಚೆ
ಪದ ಸ೦ಗ್ತ ಜೋಯಿ ಕಾಡಚೆ
ರಳ್ಳೆರಿ ಪೊಟೋನು ಧರ್ತಶಿಲಿ
ಉಮ್ಮೆ ದೀವ್ನು ಮೋಗು ಕರ್ತಾಶಿಲಿ
ತೇ ಉನ್ಸಾಣಿ೦ತು ಹಾವ ಸಕ್ಕಡ ವಿಸರ್ತಶಿಲಿ
ಅತ್ತ ದಿಸ್ತಾ ತೇ ಚೆರ್ಡುಪಣ ವಾಪಸ್ ಯೇವ್ಕಾ
ಅಮ್ಮ ಪೊಟೋನು ಹಾ೦ವ ಧೋರ್ಕಾ
ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ದೀಸ ವಾಪಸ ಏನ೦ತೀ
ಅಮ್ಮಲಿ ಪ್ರೀತಿ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣಯಿ ದೀನ೦ತಿ

ವಸುಧಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೊನ್ಶಾಂವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಿಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಮುಂಬಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ, ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ಟಿವಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಿಣೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್.

ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್

ಗರ್ಭಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಡವ್ನ್ ಮಾಂಯ್,
ಸಂಸಾರ್ ತುವೆಂ ಧಾಖಯ್ಲೊಯ್
ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತುನ್ ಮಾಂಯ್
ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಡಯ್ಲೆಂಯ್

ತುಜ್ಯಾ ಪಾಲಂವಾ ಸಾವ್ಳೆನ್ ಮಾಂಯ್
ರಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೆಲೆಂ
ತುಜ್ಯಾ ಮೋವ್ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಮಾಂಯ್
ನಾಜೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲೆಂ

ಮ್ಹಜೊ ಆಸ್ರೊ ಆಜ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ
ತುಜೊ ಪಾಲಂವ್ ಆಜ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲಾ
ನಾಜೂಕ್ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ
ಕಠೋರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್
ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾ..

ಸಾವ್ಳೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಶೆತಾಂ ಮಾಂಯ್
ವೆಂಗೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ
ತುಜಿ ಪಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಾಂಯ್
ವಿಶಾಲ್ ಮೊಳ್ಬಾಸಾವ್ಳೆಂತ್
ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ

ಮೊನಿಕಾ ಮತಾಯಸ್, ಮೂಡ್‌ಬೆಳ್ಳೆ: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಐರ್‌ಲೇಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ’ಮ್ಯಾನೆಜರ್’ ಜವಾಭ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತಿಚಿ ವೋಡ್ ಮಾಂದ್ಚೆತಸಲಿ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಮಾಂ

ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಖೆಳಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಳಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಸಳ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಭೊಳಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ.

ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಮ್, ಮಮತಾ
`ಮಾಂಯ್' ಸಬ್ದ್‍ಚ್ ಮೋಗ್, ಪವಿತ್ರತಾ
ವೆಂಗೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಾಂತಿ, ಶೀತಲತಾ
ವಿಶ್ವಾಸ್, ಭರ್ವಸೊ, ಆನಂದ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಿಲ್, ಶಿಕ್ಶಕಿ
ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಖಾಲ್ತಿ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಸೆವಕಿ,
ಧನ್ಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ತುಂ, ದಯಾಳ್ ನಾರಿ
ಧರ್ತೆ ರಾಣಿ, ಚಂದ್ರಾಚೆಕೀ ಸುಂದರಿ.

ಮದರ್ ತುಂ, ಧಯ್ರ್, ತ್ಯಾಗ್, ಸತ್
ಆಂಜ್, ಉಜ್ವಾಡ್, ಸಂತೊಸ್, ಜಿವಿತ್
ತುಂಚ್ ವತ್ಸಲಾ, ಕರುಣಾಮಯ್
ದೇವಿ, ಅಂತರ್‍ಯಾಮಿ, ದಾಯಾಮಯ್.

ಮಾಂಯ್, ಲಾಲನ್-ಪೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಯ್
ವಾಡಯ್ತಾಯ್ ತುಂ, ವಾಗಯ್ತಾಯ್
ಪೊಸ್ತಾಯ್, ಸೊಸ್ತಾಯ್, ಶಿಕಯ್ತಾಯ್
ವ್ಹಡ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್.

ಮಾತಾ ತುಂ, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್, ಝರ್
ಮೊಗಾ ದರ್ಯೊ, ಕುರ್ಪೆ ಸಾಗೊರ್
ಮಾಂ ತುಜ್ಯಾ ವದನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸುಂದರ್
ದೆವಾಚಿ ಕಸಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ ತರ್?

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಲೇಖನಾಂ/ವಿಡಂಬನ್/ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಆವಯ್....

ಆವಯ್ ಆಸ್ತಾ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್
ಮಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆವಯೊ ದೋನ್
ಏಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಲಿ, ದುಸ್ರಿ ಅನ್ನ್ ದಿಲೆಲಿ
ದೇವಿಸಮಾನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ವಾಡ್ಲೊಂ
ಅನ್ನ್‍ದೇವತೆ ಸಮಾನ್ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಾನ್ ಜಾಗ್‍ಲೊಂ

ಪೊಟಾಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಲಿ ಆವಯ್
ದೂರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್
ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ತಿಚೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮಾವ್ಶೆ ಥಾವ್ನ್
ಶಿಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಪ್ರಮಾಣೆ
ಕಾಮಾಚೆಂ ಮಾನ್‍ಧನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚರಣಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ

ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಂದಾನ್ ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ
ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಹಿಮಾಲಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ದೋನಿ ಆವಯಾಂಚೆ
ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನ್ ತಾಂಚೆ, ಫಳ್ ಖೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ
ಪ್ರಣಾಮ್ ತಾಂಕಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೋನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್
ದವರ್ತಾಲೊಂ ಸುಖಿ ಜನ್ಮೋಜನ್ಮಿ ದೇವಿಸಮಾನ್ ಆವಂಯ್ಕ್

ಸದಾಶಿವ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಬೆಟ್ರಬೆಟ್ಟು: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೊ ಕವಿ ತರ್‌ಯೀ, ಮರಾಠಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಫಾಮಾದ್. ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

चित्रां विचित्रां आंकडो - २

बजारांत वीखऱ्याक मेळचे आंबे रंगान विखून वेतीत पूण रंग दिंवचाक जायते उपाय संसारांत आसात. रुकार पिकानासचे आंबे सयत धाडावन पिकंवची कला कांय नवीच न्हय. पूण जेदनां एक आंबो रुकार पिकून अप्सोच्च झडता, त्या आंब्याची रूच वेगळिच्च. पूण त्ये हंतात येंवचाक त्या आंब्याक जायतें राकुंक आसा, कावळे-चानियो-मांकोड-सुकणीं तशेंच झड व्हारें.

कविता सयत तेच्च प्रकाराच्यो न्हय?, पोकोळ उत्रांनी कविता गुंतची कलेंत माहीर जाल्ले आयचे काळांत यथेश्ट मापान भरून गेल्ल्या समाजेंत ’कविता’ म्हळ्ळो सभद अपलो अर्थ होगडायनां जाल्यार पुरो. ’चित्रां विचित्रां’ कांय सलीस न्हय, अपूट काव्याळ प्रतिभे असच्यांक मात्र हांतूं भाग घेवंक साध्य. अशें म्हणून आयिल्ल्या सर्व कवितेंक आमी हांगसर पर्गट कर्चेनांव. धाडावन पिकयिल्ल्यो कविता ह्या अंकणांत नांत बगार पिंतुराचेर अपुर्भायेचो आटोव करून, चिंत्नांनी शिजवन उभजायिल्ल्यो कविता ह्यो म्हळ्ळें वाचतां तुमकांच गमतेलें.

ह्या अंकणांत पर्गटून आयिल्ल्यो कविता बुकारुपार पर्गटून येतल्यो.

- सं

अंकड्यांत विंचून अयिल्ल्यो कविता

[ मयन्याची कविता ]

आवय

आवय...
चरित्रेचें पान जाल्या;

हांव मात
व्हाणों लिपवन मुर्गटतां,
मातियेचे कण कण‌यी
अवय‌चें पोट जाताना
हांव आशिंच पडतलीं;

आवय
खंयच्या मातियेंत माती जालिगी,
खंच्या तानेक बली जालिगी,
खंय म्हणून सोधूं!?

आवयचे पोटांत आस‌ल्ले
कितलेशे दीस म्हाका सतायतात,
भुकेचे-घामाचे उस्वास
बूस बूस सोडचे सुसकार
लोळुंक-सुखाक आडोव दवरलेल्या
त्या आवाज नासच्या किंक्राटिंक सयत
गर्भाभितर आयकुंक ना म्हणताय?

आवय..
ही चरित्रा कोणाक जाय सांग?
पोटाथावन उसक्याक
उसक्याथावन बावळ्यांक
उपरांत मोडकेक निसर्न निसर्न
चरित्रेचें पान जांवची
सदां आसचेंच..
थू... खोटो संसार
गोंगो येनाजाल्यार पुरो
अशिंच मुर्डतां..
बेश्टिंच पडतां.

[ मयन्याचो कवी ]

जोन सुंटिकोप्प: अपल्या कुटमासवें घाटाच्या ’सुंटिकोप्प’ गांवामत वसती कर्चो जोन डी’सोज, वृत्तेन एक शिक्षक, इंगलीश साहित्यांत पद्युत्तर सनदेचें शिकाप जोडून आसचेसवें, कानडी तशेंच कोंकणी साहित्यांत सृजनात्मक साहीत रसचो हो आयलेवार कोंकणी साहित्यांत सयत अपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून नामणेचो. भोव संवेदन‌शीळ चिंत्पाचो कवी. काण्यो, लेखनां बरंवचो हो एक गूंड चिंत्पाचो साहिती, पूण संयबान भोव खाल्तो आनी मायपासी स्वभावाचो.

 

नागडो दऱ्यो!

आज पार्वो दिसाना! रेंव उभता!
जिणिये पिंतुरार काळें तिंतेर चराब वोंक्ता.
नागडो जाल्लो दऱ्यो तांबसाणेंत उप्येता!
अम्मिची कूड मातियेक उडयल्या मात्र
मोड्या वास घर देंवोन वचोंक आयकाना!
बंदूके फार धनफारा भराक हास‍ल्लो
दोंगोर उत्रोन वेच्या अब्बून फार‍्ललो!

मोळाबाक निसण उभार‍्ल्या! थंय आंकवार दिसल्या!
देकून म्हजी अम्मी धुळीक वेंगल्या
खजूर हालाना अंजूर पालेना
पळयलेलीं कोणी उलयना
कूर‍्ड्यांक शेर्मांव! बेर‍्यांक द्रश्टांतां!
म्हज्या गांवांत आवयांचा मर्णांत
आत्म्यांचा पिंर्गोणेंत जयत जोडचे नपुंसक विध्वंस!

अब्बुचा भुकेक शीर‍्काल्ली अम्मी
आशेचा पागोरा भितर सदां रडताली!
सोभाये दिश्टेक पट्टो! मऱ्यादे काश्टेक उश्टो!
दोंग्रा पाटल्यान आवाज उटताना उमो दिताली
भावा परीं न्हेसयताली आंग भर सास्पाताली!
बायलेपणा शिरेक अब्बून चाबोन पिंजताना
रडचा दोळ्यांनी हासोन, लोळोन मेली

संसक्रते वोंय उत्रोन जळयिल्ल्या वाती गळ्याक
समाजे गूर‍्कारांनी चुण्या उदाक वोतलां!
तांतुंय अम्मिचें रूप उदेलां
जिवंत मोड्यांनी जियेंवचा म्हज्या गांवांत
आज म्हाकाय जियेवंक आपवणें आयलां! नागड्या दऱ्यांत!
देकून तुज्या धुळीक चेंचलेल्या व्हाणांक भायर दवर‍्ल्यात
तुज्या अम्मीन रडचा पयलें तुज्या दोळ्यां तोपचाक!

मेलवीन जे. वास, केलराय: केलराय फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसच्या मेलविनाची प्रतिभा कोंकणी साहितीक वर्तुलांत समजल्ले भोव थोडे. दायज.कोम अंतर‌जाळिचो सह-संपदक जावन पांच वर्सां वावर केल्लो, काण्येगार, कवी, कादंबरिकार, प्रभुद्द विमर्शक, समीक्षक तशें गूंड चिंत्पी जावनासा. ’आटव्या रंगाचो धोणू’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. कोंकणेशिवाय हिंदी/उर्दू भासेंनी सयत हाणें कविता बरयल्यात.

दिसानात‌ल्लो गांव

फांत्याचो धोव,
आवयचीं दुःखां
कुडिचो घाम
मातियेचो वास
अपुर्भायेची नीद....

आयच्या दिसा
सुकणिंयी मौन
किर्णांयी मोव,
गाज ना साद ना
वाटे पेट्याचें भ्यें ना...

व्हारें व्हळू व्हाळता
धांपलेल्या दोळ्यांक जागयनासतां
रग्तावास,
पिंजकर न्हेसण
असत-वेसत कूड
देखलेली ती
नाका नाका तर‌यी दिसता
काल्चे रातीं
आवयक ताणीं ग्रासिताना....

पोटलून धर‌ल्ले आवयक
आतां चिंतून चिंतून सुसकार्तां
तिचें रुपणें रातच्या दिव्याक
जागे रावून सोडयलां.
मन नात‌ल्ल्या गांवाक
दिसानात‌ल्ल्या वाटेन
कडतरां हांगाच सांडून गेल्या
आवाजाच्या गांवांत
आज कठोर मौन

पयस पयस दोड्या गळ्यांक
राजू बिगदल्लो आवाज
तेन्नां नवो दीस उदेल्लो.

जियो आग्रार: वृत्तेन प्राध्यापक पूण हव्यासांत एक अपुर्भायेचो नट, निर्देशक, विचार‌वंत लेखक, कवी, नाटकिसत, उलवपी, चिंत्पी, विमर्शक/विशलेषक तशेंच समाज सुधारक. ’पयलीं मेटां’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. तशेंच; लांप्यांव (लेखनां), काल आनी फल्यां मधलें आज (लेकनां), नगू मगू (कानडी), बाल न्याय कायिदे येनू.. याके.. (कानडी), The voice of voiceless children (English)

गर्भापात

हा कितले गर्भापात
ह्या संसरांत

झुजाच्या निबान
बंदूक घेवन
अवयच्याच गर्भथावन जल्मल्ल्या हाणे
पेल्याचो जीव काडताना
एका अवयचो गर्भापात च जालो

धर्माच्या निबान
गड घालन
अवय सार्क्या देवाक निराश्रीत कर्न
पानो चिंवतेल्यांचो गळो सुकयताना
परत अन्येक गर्भापात जालो

उजाच्या बांबान
हर्दें फुलवन
देशाखातीर राक्तेल्या सोजेरांक बली घेवन
नव्याच होकलांक विधव कर्ताना
हिंसाविणेंच गर्भापात जालो

कोण म्हणा
गर्भापात जांवचो
तुज्या पोटांत म्हण

तुज्या गर्भांत मेळ ल्लें
रक्षण, मोग आनी पोशण
ह्या संसराक पाय तेंक्तानांच
गीद मोडें खांवच्याबरीं
ग्रासुंक लागल्यात

देकून ह्या संसरांत
गर्भाथावन भायर सर ल्ले
सक्कड जाल्यात निराश्रीत
पूण म्हाका
परत तुज्या गर्भांत घेवन
कर शाभीत

रोशू बजपे: रोशन सिकवेरा बजपे फिर्गजेंत वसती करून आसचो, कोंकणी साहितीक शेतांत अपल्या प्रतिभेक लागून पर्जळून आसचो कवी. कवितेशिवाय काण्यो, अपुर्भायेचीं लेकनां, विडंबनां बरंवची श्याथी आसचो तालेंत‌वंत. एदोळ‌च्च अपल्या बर्पांचे बूक पर्गट केल्लो रोशू, कोंकणी साहित्याचो भर्वश्याचो कवी जावन पर्जळचीं सर्व लक्षणां ताचेथंय दिसून येतात.

हिरोशिमा-नागसाकी

आवय कसली?
आवय असली-
आवय तसली म्हळ्ळी
कांय उत्रांनी सांगचे तसली ....?
तिका तुमी व्हारें म्हणा ....
उदका झर म्हणा ....
वा तिका वीज म्हणा ...
ती नात‌ल्ले वेळीं .... कळटा!
तिचें असतित्व ....
पळेया तिची श्याथी ....
देकून देव सयत‌यी .....
लजेला जाव्येत ...!
भुमी वांयकुटांत जेदनां
जाताना आदांव
येव पार्पोळ .....
आनी माये संगीं
जेजू मोगाळ!
जसो केंळबो
तसो मोको
जशी चींव ....
तसो पाको
पार्की जेदनां गुंडायेन
मेळतल्यो .....
कर्च्या वेळार करून कोंडाटो
निती खातीर ...
तिच्याच रग्ताक पासून
तयार मारुंक गुळो
’मदर इंडिया’
आवयो .....

आमच्या आवयांक
आमी पाटीं दितांव तरी कितें?
तिच्या कातीर पडतां मिरी
गालार पडतां झिरी
तिका न्हय‌गी फावो
आमच्या जिबांचे खर्वंत ....?
आनी आश्रामाचे दार्वंत ....!
म्हणोंक नोव म्हयने तरी ....
आमचें सगळें जिवीत‌च व्हावयित्त ..... व्हावयित्त ......
आमच्या "न्यूकलियर फेमिलिंत"
भेसां जांवची ....
आमची आवय
"हिरोशिमा ... नागसाकी"

नेरी नज्रेत ताकोडे: नेरी मेलवीन नज्रेत मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत वसती करून आसचो प्रतिभावंत कवी. ’गाणां’ ताचो येदोळ पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबय तसल्या गडदेच्या शेरांत वसती करून आसा तर‌यी कोंकणी साहित्याची, तेंय कवितेची ताची आसक्त वर्ती. जायत्या कवितागोश्टिंनी भाग घेतला, कविगोश्टी चलवन वेल्यात तशेंच कविता स्पर्ध्यांनी इनामां सयत जोडल्यांत. कविता बरंवचेसवें कवितेंचेर विमर्सो/समीक्षा कर्ची श्याथी सयत आसचो हो पयणारी.कोम अंतर‌जाळिचो पयलो सह-संपादक.

 

उडास तुजो आयलो मांय.....

तानेन हांव लासताना मांय
तुज्या पासळेचो "पानो" उडास आयलो...

भुकेन हांव वळवळताना मांय
तुज्या मोगा "उंड्येचो" उडास आयलो....

निदोंक जागो म्हाका मेळ्ळोना मांय
तुज्या उबेच्या "उसक्यार" जोंप‍ल्लो उडास आयलो....

हिंवांत हांव आंकुडताना मांय
तुज्या घामा "उभेचो" उडास आयलो....

ताणीं म्हाका तिरसकार कर्ताना मांय
तुज्या मोगा "वेंगेचो" उडास आयलो....

ह्या लडाये आवाजा भुंयारांत मांय
तुज्या पाळण्या "जोंपायेचो" उडास आयलो....

ह्या निराधारी तिरसकारी आशऱ्यांत मांय
"तुजोच्च"... म्हाका उडास आयलो....

ह्या अनुपकारी संसरांत मांय
उगडास तुजो सदां धोसता
आनीत‍पणाच्या कोयत्या धारीर
जीवन म्हजें उग्तें शिंदता......!!

प्रसन्न निड्डोडी: निड्डोडी फिर्गजेच्या मुळाचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसचो काऱ्याळ कोंकणी कवी, नाटकिसत, काण्येगार आनी समीक्षक. पयणरी.कोम अंतर‌जाळिचो सद्द्याचो सह-संपादक. कोंकणेशिवाय हिंदी/मराठी भासेंनी सयत कविता बरंवची प्रतिभा आसचो कवी. सभार कविगोश्टिंनी भाग घेतला, स्पर्ध्यांनी इनामां सयत आपणाय्यांत. ’प्रसन्न’ लिखणेनांवान बरंवचो हो हासकुरो कवी अपल्या मोगाळ/खाल्त्या संयबाक लागून सर्व कोंकणी लोकांक मोगाचो.

माम्मा तुजो उगडास!

दसेंबरांतल्या त्या एका हिंवाळ दिसा
माम्मा तुंवें मोग केलोय
आनी आगोसतांतल्या त्या आट तारिकेर
मां तुवें म्हाका जनन दिलोय

नांव म्हजें त्या लंडनांतलें
कसें तें तुमच्या मतिंत रिगलें?
तरी मोगान ’बाबू’ म्हणोन वोलावन
म्हाका कोंडाट्यान तुवें पोसलें

आट जणां भुर्गीं तीं आमीं
मध्यम वर्गाची कुटमा जिणी
तरी तुजो मोग हऱ्येकल्याचेर‌य
उणो करिनासतां सर्वांक समासमी

सगळो दिवस तुका काम्ंच काम
फकत रातीक मात्र थोडी विश्रांत
रांदुंक, उंबळुंक, आयदानां घासुंक
हीच जाली तुजी सदां जिणी प्रशांत

केन्नांच तुवें कषट सांगलेनांय
भुर्ग्यांची किर्कीड सोसून व्हेलीय
सासुमांयचे पुर्पुरे सदांच आयकोन
तुजें काम तूं करित्त गेलीय न्हय?

तुज्ये थावन शिकलों हेरांक वांटुंक
सेजारी गर्जांक तांक्ती कुमक करुंक
एकामेकाचो शर्थावीण मोग प्रसारुंक
सदांचो हासोन हेरांक‍य हासवंक

आतां मनीं फकत चिंत्नां मात्र
सर्गा राजांत तुजो निरंतर पात्र
तुजें तें सैराण तूं म्हाकाय धाड
सर्गिंच्या आशीर्वादांनी सदां वाड

डा|आसटीन डी’सोज प्रभू: कोंकणी संसारांत हाचें नांव आयकानासचो भोव उणो. वृत्तेंत निवृत्त जाल्यार‌यी समाज‌सेवेंत सदांच काऱ्याळ. कोंकणी पत्रिकोध्यम, नाटकिसत, नट, मुखेली, समाज‌सेवक, सर्व गर्जेवंतांक एक भर्वश्याचो आस्रो म्हळ्यारी सार्कें जायत. मायामोगाचो दऱ्यो, खाल्तेपणाचो दोंगोर पूण अपूट कोंकणी मोगी, कोंकणेशिवाय हेर भासांनी सयत बरंवची श्याथी आसचा हाचो ’आडोसांतलीं फुलां’ कविताजमो तशेंच हेर थोडे बूक पर्गटल्यात. काण्यो, नाटक, लेखनां अनी कविता बरंवचांत नांव वेल्लो.

आवय ती आवय’च्च!

सोर्पाच्या, दे०वचाराच्या भुलवण्याक बली जावन
दादल्याक आडवारलेले० फळ खा०वक दिल्ली एक आवय,
त्याच सोर्पाक पाया० पो०दा मसतून
स०साराक सोडवणदार दिल्लीय आवय’च्च.

काम नात’ल्ल्या कविच्या कल्पना०त उदेल्ल्या
वि०चणार उत्रा०च्या कवना०तलीय एक आवय,
सोमजो०क जायना तसल्या गो०दोळा०त
कवीक शिर्कावन घाल्चीय एक आवय.

का०य खा०वक नासता० आ०गा०त बळ ना०तरी
बाळाक पानो दि०वचीय एक आवय,
सर्व सवलत्यो आनी० बरी भलायकी आसोन’यी
पानो दी०वक वेळ नात’ल्लीय एक आवय.

सक्कड भुर्ग्या०क सा०गाता स०तोसा०त आसचे० पळेवन
खुद्द स०तोस पा०वचीय एक आवय,
भुर्ग्या० मधे० तफावत कर्न, एकल्याक वयर दवर्न
अन्येकल्याक सकला घाल्चीय एक आवय.

आपल्या या हेर भुर्ग्या०क व्हडिला०चो महत्व
शिक०वचीय एक आवय
ते०च तिका हेरानी० शिकयताना
आपले कान धा०पचीय एक आवय.

फटी मारून आपल्या घोवाक ताच्या आवय थावन
पयस कर्ची एक आवय,
जिद्दान आपल्या नात्रा०क ता०च्या आवय थावन
पयस कर्चीय एक आवय.

उतर प्रायेर मागणे० रजार कर्न भुर्ग्या०चो
बरो फुडार आशे०वन सर्गाची मेटा० मेजची एक आवय,
दे०वचाराक आ०गार घेवन भुर्ग्या० मधे० झगडे०-झूज कर०वन
यमको०डाचे वाटेर आसचीय एक आवय.

आपूण लग्न जायनासता० आपल्या भावा-भयणि०च्या भुर्ग्या०चो
पोस केल्ली, खुद्द नै०तरी, एक पोसकी आवय
तर्नाटपणाच्या खरी-मसते०त भुर्गे० कर्न
आसऱ्याच्या बागलार सोडून गेल्ली एक धारूण आवय.

भुर्ग्या०क सतयिल्ल्यारी, भुर्ग्या०थावन
सर्व सूख-स०तोस-सवलतायो ब्होगची एक आवय,
भुर्ग्या०क पूरा दीवन, त्याच भुर्ग्या०नी० भर्ती केल्ल्या
आसऱ्या०त जिये०वचीय एक लाचारी आवय!

आपली मात्र नै०, घोवाचीय आवय’च्च, तशे०च बायलेचीय!
सेजारा०तलीय आवय, बाजारा०तलीय आवय,
सेवा दि०वची, सेवा घे०वची, सजा ब्होगची, सजा मा०डचीय -

हियी आवय तियी आवय, आवय ती आवय’च्च!
पूण सक्कड आवयो एक सार्क्यो?
बिल्कूल नै०. ख०डीत नै०.

आग्नेल पिरेरा इजय: वृत्तेन फैनान्सियल कन्सलेंट, सद्द्याक बेंगळुरांत अपल्या कुटमसवें वसती करून, अपलेंच उध्यम चलवन वर्चो आग्नेल पिरेरा, इंगलिशांत बरयता तर‌यी, अपरूपान कोंकणेंत बरयता म्हण भोव थोड्यांक कळीत. एक संवेदन‌शीळ चिंत्पाचो, अपूट कोंकणी मोगी, पर्गांवांत उंचल्या हुद्द्यार काम करून आसलो तर‌यी, समाजीक काळजी/हुसको काळजांत आसून, गर्जेवंतांक सदांच आधार दिंवचेतसलो.

मरिये सार्की मांय.

मांय महिन्यांत मरियेक मान.
सांगाताच्च आसों आवयचेर ध्यान.
आवय थंय मरियेक देक्यां.
तिकायी इल्लो वेळ दिव्यां....

रात दीस पुरा एक कर्न
दिता जिवीत ती, पानो दीवन
वेतात भुर्गीं तिका एक्सुरी सोडून
केल्लो त्याग तो देगेन दवर्न

'मांय तुका कांय समजनां'.
रडता ती, बुर्ग्यानीं सांग्तानां.
हळू मनांत गुणगुणुंक लाग्ता.
हांवेच्च उलोवंक शिकयिल्लें पुता....

फेस बुकार बुर्ग्यांचे ' माम्मी लव यू.'
पोट्यासवें थोड्यांचे, ' मीस यू, कीस यू.'.
बुर्ग्यानों, सैलापाचे कीस मागीर धाडा.
पयलें, वक्ताक इल्ले पैशे धाडा....

मांय आज काल, जाला शेरबेर.
आयचें "शीत" मेळात कोणागेर.
आज तूं तांगेर, फाल्यां आमगेर.
भिकारी जाल्या ती, आपल्या बुर्ग्यांगेर....

बायलो गांव दाकोंवचा निबान.
आपयलें मांयक आपल्या पुतान.
तिचेलागीं आपल्या बुर्ग्यांक दिंवन.
पूत, बोवोंक लागलो सुनेक घेवन....

ती मेल्या उपरांत येंवन पुलां घाल्तात
पोंड भांदतात, मिसां दितात.
जीव आसतानां, अनाथ कर्तात.
वांट्या, फांट्याक जगडें कर्तात....

थोड्यांक नां आवय, थोड्यांक आवय‌पण.
जर हें आसा तर, देवाक अर्गां म्हण.
आसताय तर आवयचें बेसांवा घेवन.
राक्तली मरी मांय तुका, विघ्नांत थावन.....

रोशुबाब बार्कूर: आयलेवार कोंकणी कविता बरवंक सुर्वात केल्या तर‌यी, समाजेच्या प्रसतूत विश्यांचेर अपल्या कवितेंनी विणून, वाचप्याच्या काळजा-मनाक दाधोस कर्ची कला समजल्लो तालेंत‌वंत. पर्गांवांत वावर करून आसा तर‌यी, अपल्या काळजांत कोंकणी मोग दवर्न, कोंकणी साहीत रसचो हो चडताव जावन समाजीक संवेदनांक अपल्या कवितेंनी व्हाळयता.

मांय .....

कूली कामाक वेताली माय म्हजी
आनाची जोड पावाना म्हण घोळताली
आपणाचें पोट मारून भुर्ग्यांक वाडताली
नासतां पोटाक सार्कें आसकत दिसताली...

कषट पळेवन मांयचे आन रडतालो
सात भुर्ग्यांक आमकां पोसुंक वोद्दाडतालो
आन पुरासाणेक सांजेर इल्लें शेक्तालो
पूण आमका मोगान तो पळेतालो...

भाड्याच्या घरांत आमीं रावताल्यांव
फात्रा वाटेन इसकोलाक वेताल्यांव
पेजे भुती दोनपारा जेवणाक वर्ताल्यांव
एकामेका संगीं भर्सोन जेवंक बसताल्यांव...

आन म्हणता शीक‍ल्लें पुरो काम करा
शिकोन कितें सावकार जावंक आसा...?
मांय सांगी कामाक नाका तुमी शिका
बर‍या फुडाराक शिकाप‍च पावता

नासलें मांयक आमच्या कसलेंय शिकाप
हट्ट तिचें जाय आमीं भर्पूर शिकोंक
काम तिणे केलें पळेनासतां पिडा-शिडा
शिकाप आमका दिलें मारून भूक आपल्या पोटा

आतां आमच्या दोळ्यानी भरल्यांत दुःखां
मांयचो तो त्याग उगडास हाडयताना
आज आमीं व्हड हुद्द्यांक पावताना
मांय ती आमचे संगी सूख भगुंक पावली ना...!

नवीन कुलशेकर: पाटल्या चाळीस-पन्नास वर्सांनी कोंकणी साहितीक वर्तुलांत अपल्या लेखनां, बर्पांक तशेंच वावराक लागून सर्वांक वळकिचो मानेसत लारेन्स अलवारीस एक प्रकाशक सयत. हाच्या कवितेंचो एक बूक एदोळ‌च्च पर्गटला, सभार कविगोश्टिंनी हाचीं कवितावाचन जाल्यांत.

चेर्डुपण...


चेर्डुपण कितले च०दश्शिले
ताज्जे महत्व तेदना गोत्नाश्शिले
अम्मले ह०डिरी बोश्चे
मोगारी तीने घासू खवोचे
तेल पुसूनू नाणोचे
मु०डासू ब०दुनू पाळ्ळे घाल्चे
पद स०ग्त जोयी काडचे
रळ्ळेरी पोटोनू धर्तशिली
उम्मे दीवनू मोगू कर्ताशिली
ते उन्साणि०तू हाव सक्कड विसर्तशिली
अत्त दिसता ते चेर्डुपण वापस येवका
अम्म पोटोनू हा०व धोर्का
गेल्लेले दीस वापस एन०ती
अम्मली प्रीती दुस्रे कोणयी दीन०ती

वसुधा: वृत्तेन ब्यूटिशियन जावन वावर कर्ची बाय वसुधा, अपल्या कुटमासवें मुंबयांत वसती करून आसा, कानडी तशेंच कोंकणेंत दोनशांवयर कविता तिणें बरयल्यात, मुंबय तशेंच हेर जाग्यांनी जायत्या कविगोश्टिंनी, आकाश‌वाणी, टिविंत सयत अपल्यो कविता तिणे वाचल्यात.

म्हजे मांय

गर्भांत तुज्या वाडवन मांय,
संसार तुवें धाखयलोय
मोगाचो शिंवोर वोतून मांय
पासळेंत तुज्या वाडयलेंय

तुज्या पालंवा सावळेन मांय
रक्षण म्हजें केलें
तुज्या मोव स्पर्शान मांय
नाजूक म्हाका केलें

म्हजो आस्रो आज नपंयच जाला
तुजो पालंव आज उभोन गेला
नाजूक कूड म्हजी असकत‌शी जाल्या
कठोर ह्या संसाराक फूड कर्च्याक
असमर्थ जाल्या..

सावळेक तुज्या आशेतां मांय
वेंगेक तुज्या आंवडेतां
तुजी पासळी म्हण चिंतून मांय
विशाल मोळबासावळेंत
ह्या उग्त्या रसत्याचेर विशेव घेतां

मोनिका मतायस, मूड‌बेळ्ळे: अपल्या कुटमासवें ऐर‌लेंडांत वसती करून, नामणेच्या आस्पत्रेंत ’म्यानेजर’ जवाभदारेचो हुद्दो सांभाळून आसा तर‌यी, कोंकणी साहित्याची तिची वोड मांदचेतसली. वेवेगळ्य विश्यांचेर काण्यो, कविता बरंवची ही, कोंकणेंत स्त्री संवेदन साहित्यांत अपलेंच नांव रुतां कर्च्यार आसा.

मां

उसक्यार तुज्या खेळय म्हाका
पासळेंत तुज्या लळय म्हाका
सळ केलें तर भोळाय म्हाका
मोग वांटच्यांत घळाय नाका.

आवय म्हळ्यार प्रेम, ममता
`मांय' सब्द‍च मोग, पवित्रता
वेंगेंत तुज्या शांती, शीतलता
विश्वास, भर्वसो, आनंद लाभता.

माम्मी म्हळ्यार व्हडील, शिक्षकी
सोसणीक, खाल्ती, दाक्तेर, सेवकी,
धन्य स्त्री तूं, दयाळ नारी
धर्ते राणी, चंद्राचेकी सुंदरी.

मदर तूं, धयर, त्याग, सत
आंज, उज्वाड, संतोस, जिवीत
तुंच वत्सला, करुणामय
देवी, अंतर‍यामी, दायामय.

मांय, लालन-पोषण कर्ताय
वाडयताय तूं, वागयताय
पोसताय, सोसताय, शिकयताय
व्हड कर्ताय, सांबाळताय.

माता तूं, व्हडली भयण, झर
मोगा दऱ्यो, कुर्पे सागोर
मां तुज्या वदना प्रास सुंदर
देवाची कसली सोभाय आसा तर?

हेरोल्पियूस: अपल्या कुटमासवें सद्द्याक मंगळुरांत वसती करून आसचो हो एक बळवंत काण्येगार, विडंबन‌कार तशेंच अपरूप कवी. कांय पांचेचाळीस वर्सां थावन कोंकणी साहितीक वावर करून लोकामोगाळ. लेखनां/विडंबन/काण्यांचे थोडे बूक पर्गटल्यात.

 

आवय....

आवय आसता एक‍च्च सर्वांक
माका मात्र आस‍ल्ल्यो आवयो दोन
एक जल्म दिलेली, दुस्री अन्न दिलेली
देविसमान आवयच्या आशीर्वादानीं वाडलों
अन्न‍देवते समान मावशेच्या प्रेमान जाग‍लों

पोटाग्रासा खातीर जल्म दिलेली आवय
दूर आसताली ती म्हजे थावन
पूण मोग तिचो मेळतालो मावशे थावन
शिक्षण म्हाका मेळ्ळें परिसतिती प्रमाणे
कामाचें मान‍धन तांच्या चरणार दवरलें

तांच्या आनंदान घर म्हजें पवित्र जालें
उपकार मेळ्ळे हिमालया तितले ह्या दोनी आवयांचे
मार्ग‍दर्शन तांचे, फळ खेलें हांवें
प्रणाम तांका कोटी कोटी दोनी म्हज्या आवयांक
दवर्तालों सुखी जन्मोजन्मी देविसमान आवंयक

सदाशीव मुरळीधर बेट्रबेट्टू: कोंकणी मुळाचो कवी तर‌यी, मराठिंत चडीत फामाद. अपरूपायेन तर‌यी कोंकणेंत कविता बरयता, प्रसतूत मुंबयांत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसच्या हाणें कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

Chitram vichitram ankddo - 2

Bozarant vikhreak mellche ambe rongan vikhun vetit punn rong dimvchak zaite upai somsarant asat. Rukar pikanasche ambe soit dhaddaun pikomvchi kola kaim novich nhoi. Punn jednam ek ambo rukar pikun opsochch zhoddta, tea ambeachi ruch vegllichch. Punn tye hontat yemvchak tea ambeak zaitem rakunk asa, kaulle-chanio-mankodd-suknnim toxench zhodd vharem.

Kovita soit techch prokaracheo nhoi?, pokoll utramni kovita guntchi kolent mahir zal'le aiche kallant yothextt mapan bhorun gel'lea somajent ’kovita’ mholl'llo sobhd oplo orth hogddainam zalear puro. ’chitram vichitram’ kaim solis nhoi, oputt kaveall protibhe oscheank matr hantum bhag gheunko sadhy. Oxem mhonnun ayil'lea sorv kovitenk ami hangosor porgott korchenamv. Dhaddaun pikoyil'leo kovita hea onkonnant nant bogar pinturacher opurbhayecho attovo korun, chintnamni xizoun ubhzayil'leo kovita heo mholl'llem vachtam tumkanch gomtelem.

Hea onkonnant porgottun ayil'leo kovita bukarupar porgottun yetoleo.

- som

Onkddeant vinchun oyil'leo kovita

[ Moineachi kovita ]

Avoi

Avoi...
Choritrechem pan zalea;

hamv mat
vhannom lipoun murgott'tam,
matieche konn konn‌yi
ovoi‌chem pott zatana
hamv axinch poddtolim;

avoi..
khoinchea matient mati zaligi,
khonchea tanek boli zaligi,
khoim mhonnun sodhum!?

auyche pottant as‌l'le
kitlexe dis mhaka sotaitat,
bhukeche-ghamache usvas
buso buso soddche suskar
lollunk-sukhak addovo dourlelea
tea avaz naschea kinkrattink soit
gorbhabhitor aikunk na mhonntai?

avoi..
Hi choritra konnak zai sang?
pottathaun uskeak
uskeathaun baulleank
uprant moddkek nisorn nisorn
choritrechem pan zamvchi
sodam aschench..
Thu... Khotto somsar
gongo yenazalear puro
oxinch murddotam..
Bexttinch poddtam.

[ Moineacho kovi ]

Jon Sunttikoppa: oplea kuttmasovem ghattachea ’sunttikoppo’ gamvamt vosti korcho Jon ddi’soz, vrit'ten ek xikxok, inglix sahiteant podyut'tor sonodechem xikap zoddun aschesovem, kanoddi toxench konknni sahiteant srizonatmok sahit roscho ho ailevar konknni sahiteant soit oplea sahitik protibhek lagun namnnecho. Bhovo somvedon‌xill chintpacho kovi. Kanneo, lekhonam boromvcho ho ek gundd chintpacho sahiti, punn somyban bhovo khalto ani maipasi svobhavacho.

Nagddo Doreo!

az parvo disana! remv ubhta!
jinnie pinturar kallem tinter chorab vonkta.
Nagddo zal'lo doreo tambsannent upyeta!
om'michi kudd matiek uddoilea matr
moddea vas ghor demvon vochonk aikana!
bonduke far dhonfara bhorak has‍l'lo
dongor utron vechea obbun faro‍lolo!

mollabak nisonn ubharo‍lea! thoim ankvar dislea!
dekun mhoji om'mi dhullik venglea
khozur halana onzur palena
polloilelim konni uloina
kuro‍ddeank xermamv! bero‍eank droxttantam!
mhojea gamvant auyancha mornnant
atmeancha pimrgonnent zoit zoddche nopumsok vidhvoms!

obbucha bhukek xiro‍kal'li om'mi
axecha pagora bhitor sodam roddtali!
sobhaye dixttek pott'tto! moreade kaxttek uxtto!
dongra pattlean avaz utt'tana umo ditali
bhava porim nhesoitali ang bhor saspatali!
baileponna xirek obbun chabon pinjtana
roddcha dolleamni hason, lollon meli

somskrote vom-i utron zolloyil'lea vati golleak
somaje guro‍karamni chunnea udak votlam!
tantum-i om'michem rup udelam
jivont moddeamni jiemvcha mhojea gamvant
az mhakai jieunko apounnem ailam! nagddea doreant!
dekun tujea dhullik chenchlelea vhannank bhair douro‍leat
tujea om'min roddcha poilem tujea dolleam topchak!

Melvin J. Vas, Kelorai: Kelorai firgojent oplea kuttmasovem vosti korun aschea Melvinachi protibha konknni sahitik vortulant somzol'le bhovo thodde. daaiz.com ontor‌zallicho soho-sompodok zaun panch vorsam vaur kel'lo, kannyegar, kovi, kadomborikar, probhud'd vimorxok, somikxok toxem gundd chintpi zaunasa. ’attvea rongacho dhonnu’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Konknnexivai hindi/urdu bhasemni soit hannem kovita boroileat.

Disanat‌l'lo Gamv

fanteacho dhovo,
auychim duHkham
kuddicho gham'
matiecho vas
opurbhayechi nid....

Aichea disa
suknnimyi moun
kirnnamyi movo,
gaz na sad na
vatte petteachem bhyem na...

Vharem vhollu vhallta
dhamplelea dolleank zagoinastam
rogtavas,
pinjkor nhesonn
ost-vest kudd
dekhleli ti
naka naka tor‌yi dista
kalche ratim
auyk tannim grasitana....

Pottlun dhor‌l'le auyk
atam chintun chintun suskartam
tichem rupnnem ratchea diveak
zage ravun soddoilam.
Mon nat‌l'lea gamvak
disanat‌l'lea vatten
koddtoram hangach sanddun gelea
avazachea gamvant
az kotthor moun

pois pois doddea golleank
razu bigdol'lo avaz
ten'nam novo dis udel'lo.

Geo Agrar: vrit'ten pradheapok punn hoveasant ek opurbhayecho nott, nirdexok, vichar‌vont lekhok, kovi, nattokist, uloupi, chintpi, vimorxok/vixlexok toxench somaz sudharok. ’poilim mettam’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Toxench; lampeamv (lekhonam), kal ani foleam modhlem az (lekonam), nogu mogu (kanoddi, balo nyai kayide yenu.. Yake.. (kanoddi), The voice of voiceless children (English)

Gorbhapat

ha kitle gorbhapat
hea somsorant

zhuzachea niban
bonduk gheun
ovoicheach gorbhothaun zolmol'lea hanne
peleacho jivo kaddtana
eka ovoicho gorbhapat ch zalo

dhormachea niban
godd ghaln
ovoi sarkea devak niraxrit korn
pano chimvteleancho gollo sukoitana
porot onyek gorbhapat zalo

uzachea bamban
hordem fuloun
dexakhatir raktelea sojerank boli gheun
noveach hoklank vidhou kortana
himsavinnench gorbhapat zalo

konn mhonna
gorbhapat zamvcho
tujea pottant mhonn

tujea gorbhant mell l'lem
rokxonn, mog ani poxonn
hea somsorak pai tenktananch
gid moddem khamvcheaborim
grasunk lagleat

dekun hea somsorant
gorbhathaun bhair sor l'le
sokkodd zaleat niraxrit
punn mhaka
porot tujea gorbhant gheun
kor xabhit

Roxu Bojpe: Roxon Sikvera Bojpe firgojent vosti korun ascho, konknni sahitik xetant oplea protibhek lagun porzollun ascho kovi. Kovitexivai kanneo, opurbhayechim lekonam, viddombonam boromvchi xeathi ascho talent‌vont. Edoll‌chch oplea borpanche buk porgott kel'lo roxu, konknni sahiteacho bhorvoxeacho kovi zaun porzollchim sorv lokxonnam tachethoim disun yetat.

Hiroxima-nagosaki

auy kosli?
auy osli-
auy tosli mholl'lli
kaim utramni sangche tosli ....?
tika tumi vharem mhonna ....
Udka zhor mhonna ....
Va tika viz mhonna ...
Ti nat‌l'le vellim .... Kolltta!
tichem ostitv ....
Polleya tichi xeathi ....
Dekun devo soit‌yi .....
Lojela zauyet ...!
bhumi vamykuttant jednam
zatana adamv
yevo parpoll .....
Ani maye songim
jezu mogall!
zoso kemllbo
toso moko
zoxi chimv ....
Toso pako
parki jednam gunddayen
melltoleo .....
Korchea vellar korun konddatto
niti khatir ...
Ticheach rogtak pasun
toyar marunk gullo
’modor inddia’
auyo .....

Amchea auyank
ami pattim ditamv tori kitem?
tichea katir poddtam miri
galar poddtam jhiri
tika nhoi‌gi favo
amchea jibanche khorvont ....?
ani axramache darvont ....!
mhonnonk novo mhoine tori ....
Amchem sogllem jivit‌ch vhauyit't ..... Vhauyit't ......
Amchea "nyukliyor femilint"
bhesam zamvchi ....
Amchi auy
"hiroxima ... Nagosaki"

Neri Nojret Takodde: Neri Melvin Nojret, Mumboichea Mirarodd firgojent vosti korun ascho protibhaunt kovi. ’gannam’ tacho yedoll porgott zal'lo kovitazomo. Mumboi toslea godd'dechea xerant vosti korun asa tor‌yi konknni sahiteachi, tem-i kovitechi tachi asokt vorti. Zaitea kovitagoxttimni bhag ghetla, kovigoxtti choloun veleat toxench kovita spordheamni inamam soit zoddleant. Kovita boromvchesovem kovitencher vimorso/somikxa korchi xeathi soit ascho ho poinnari.com' ontor‌zallicho poilo soho-sompadok.

Uddas tuzo ailo mam-i.....Tanen hamv lastana mam-i
tujea pasllecho "pano" uddas ailo...

Bhuken hamv vollvolltana mam-i
tujea moga "unddyecho" uddas ailo....

Nidonk zago mhaka mell'llona mam-i
tujea ubechea "uskear" zomp‍l'lo uddas ailo....

Himvant hamv ankuddtana mam-i
tujea ghama "ubhecho" uddas ailo....

Tannim mhaka tiroskar kortana mam-i
tujea moga "vengecho" uddas ailo....

Hea loddaye avaza bhumyarant mam-i
tujea pallnnea "zompayecho" uddas ailo....

Hea niradhari tiroskari axreant mam-i
"tuzochch"... Mhaka uddas ailo....

Hea onupkari somsorant mam-i
ugddas tuzo sodam dhosta
anit‍ponnachea koitea dharir
jiun mhojem ugtem xindta......!!

Proson'no Nidd'ddoddi: Nidd'ddoddi firgojechea mullacho Hilori Di’silva Mumboichea Mirarodd firgojent oplea kuttmasovem vosti korun ascho kareall konknni kovi, nattokist, kannyegar ani somikxok. poinnori.com ontor‌zallicho sod'deacho soho-sompadok. Konknnexivai hindi/moratthi bhasemni soit kovita boromvchi protibha ascho kovi. Sobhar kovigoxttimni bhag ghetla, spordheamni inamam soit apnnaieant. ’proson'no’ likhnnenamvan boromvcho ho haskuro kovi oplea mogall/khaltea somybak lagun sorv konknni lokank mogacho.

Mam'ma tuzo ugddas!

dosembrantlea tea eka himvall disa
mam'ma tumvem mog keloi
ani agostantlea tea att tariker
mam tuvem mhaka zonon diloi

namv mhojem tea londdonantlem
kosem tem tumchea motint riglem?
tori mogan ’babu’ mhonnon volaun
mhaka konddattean tuvem poslem

att zonnam bhurgim tim amim
modhyom' vorgachi kuttma jinni
tori tuzo mog horyekleacher‌y
unno korinastam sorvank somasomi

sogllo divos tuka kamnch kam'
fokot ratik matr thoddi vixrant
randunk, umbllunk, aidanam ghasunk
hich zali tuji sodam jinni proxant

ken'nanch tuvem koxtt sanglenam-i
bhurgeanchi kirkidd sosun vheliy
sasumamyche purpure sodanch aikon
tujem kam' tum korit't geliy nhoi?

tujye thaun xiklom herank vanttunk
sezari gorzank tankti kumok korunk
ekamekacho xorthavinn mog prosarunk
sodancho hason herank‍y hasounko

atam monim fokot chintnam matr
sorga razant tuzo nirontor patr
tujem tem soirann tum mhakai dhadd
sorginchea axirvadamni sodam vadd

De|Austtin Di’sozo Probhu: konknni somsarant hachem namv aikanascho bhovo unno. Vrit'tent nivrit't zalear‌yi somaz‌sevent sodanch kareall. Konknni potrikodhyom', nattokist, nott, mukheli, somaz‌seuk, sorv gorjeuntank ek bhorvoxeacho asro mholleari sarkem zait. Mayamogacho doreo, khalteponnacho dongor punn oputt konknni mogi, konknnexivai her bhasamni soit boromvchi xeathi ascha hacho ’addosantlim fulam’ kovitazomo toxench her thodde buk porgottleat. Kanneo, nattok, lekhonam oni kovita boromvchant namv vel'lo.

Avoi ti auy’chch!

sorpachea, de0vcharachea bhulounneak boli zaun
dadleak addvarlele0 foll kha0vk dil'li ek auy,
teach sorpak paya0 po0da mostun
s0sarak soddvonndar dil'liy auy’chch.

Kam' nat’l'lea kovichea kolpona0t udel'lea
vi0chnnar utra0chea kouna0tliy ek auy,
somzo0k zaina toslea go0dolla0t
kovik xirkaun ghalchiy ek auy.

Ka0y kha0vk nasta0 a0ga0t boll na0tori
ballak pano di0vchiy ek auy,
sorv souloteo ani0 bori bholaiki ason’yi
pano di0vk vell nat’l'liy ek auy.

Sokkodd bhurgea0k sa0gata s0tosa0t asche0 polleun
khud'd s0tos pa0vchiy ek auy,
bhurgea0 modhe0 tofaut korn, ekleak voir dourn
onyekleak sokla ghalchiy ek auy.

Aplea ya her bhurgea0k vhoddila0cho mohotv
xik0vchiy ek auy
te0ch tika herani0 xikoitana
aple kan dha0pchiy ek auy.

Fotti marun aplea ghovak tachea auy thaun
pois korchi ek auy,
jid'dan aplea natra0k ta0chea auy thaun
pois korchiy ek auy.

Utor prayer magnne0 rozar korn bhurgea0cho
boro fuddar axe0vn sorgachi metta0 mejchi ek auy,
de0vcharak a0gar gheun bhurgea0 modhe0 zhogdde0-zhuz kor0vn
yomko0ddache vatter aschiy ek auy.

Apunn logn zainasta0 aplea bhava-bhoinni0chea bhurgea0cho
pos kel'li, khud'd noi0tori, ek poski auy
tornattponnachea khori-moste0t bhurge0 korn
asreachea baglar soddun gel'li ek dharunn auy.

Bhurgea0k sotoyil'leari, bhurgea0thaun
sorv sukh-s0tos-soulotayo bhogchi ek auy,
bhurgea0k pura diun, teach bhurgea0ni0 bhorti kel'lea
asrea0t jie0vchiy ek lachari auy!

apli matr noi0, ghovachiy auy’chch, toxe0ch bailechiy!
sezara0tliy auy, bazara0tliy auy,
seva di0vchi, seva ghe0vchi, soza bhogchi, soza ma0ddchiy -

hiyi auy tiyi auy, auy ti auy’chch!
punn sokkodd auyo ek sarkeo?
bilkul noi0. Kh0ddit noi0.

Agnel Pirera Izoi: vrit'ten foinansiyol konsolentt, sod'deak bengllurant oplea kuttmosovem vosti korun, oplench udhyom' choloun vorcho agnel pirera, inglixant boroita tor‌yi, oprupan konknnent boroita mhonn bhovo thoddeank kollit. Ek somvedon‌xill chintpacho, oputt konknni mogi, porgamvant unchlea hud'dear kam' korun aslo tor‌yi, somajik kallji/husko kallzant asun, gorjeuntank sodanch adhar dimvchetosolo.

Morie sarki mam-i.

Mam-i mohineant moriek man.
Sangatachch asom auycher dhean.
Auy thoim moriek dekeam.
Tikayi il'lo vell diveam....

Rat dis pura ek korn
dita jivit ti, pano diun
vetat bhurgim tika eksuri soddun
kel'lo teag to degen dourn

'mam-i tuka kaim somzonam'.
Roddta ti, burgeanim sangtanam.
Hollu monant gunngunnunk lagta.
Hamvechch ulounko xikoyil'lem puta....

Fes bukar burgeanche ' mam'mi lou yu.'
potteasovem thoddeanche, ' mis yu, kis yu.'.
Burgeanom, soilapache kis magir dhadda.
Poilem, voktak il'le poixe dhadda....

Mam-i az kal, zala xerber.
Aichem "xit" mellat konnager.
Az tum tanger, faleam amger.
Bhikari zalea ti, aplea burgeanger....

Bailo gamv dakomvcha niban.
Apoilem mamyk aplea putan.
Tichelagim aplea burgeank dimvn.
Put, bovonk laglo sunek gheun....

Ti melea uprant yemvn pulam ghaltat
pondd bhandtat, misam ditat.
Jivo astanam , onath kortat.
Vanttea, fantteak zogddem kortat....

Thoddeank nam auy, thoddeank auy‌ponn.
Zor hem asa tor, devak orgam mhonn.
Astai tor auychem besamva gheun.
Raktoli mori mam-i tuka, vighnant thaun.....

Roxubabo barkur: Ailevar konknni kovita borounko survat kelea tor‌yi, somajechea prostut vixeancher oplea kovitemni vinnun, vachpeachea kallza-monak dadhos korchi kola somzol'lo talent‌vont. Porgamvant vaur korun asa tor‌yi, oplea kallzant konknni mog dourn, konknni sahit roscho ho choddtavo zaun somajik somvedonank oplea kovitemni vhalloita.

Mam-i .....

Kuli kamak vetali mai mhoji
anachi zodd pavana mhonn gholltali
apnnachem pott marun bhurgeank vaddtali
nastam pottak sarkem askot distali...

Koxtt polleun mamyche an roddtalo
sat bhurgeank amkam posunk vod'daddtalo
an purasannek sanjer il'lem xektalo
punn amka mogan to polletalo...

Bhaddeachea ghorant amim rautaleamv
fatra vatten iskolak vetaleamv
peje bhuti donpara jeunnak vortaleamv
ekameka songim bhorson jeunko bostaleamv...

An mhonnta xik‍l'lem puro kam' kora
xikon kitem saukar zaunko asa...?
mam-i sangi kamak naka tumi xika
bor‍ya fuddarak xikap‍ch pauta

naslem mamyk amchea koslem-i xikap
hott'tt tichem zai amim bhorpur xikonk
kam' tinne kelem pollenastam pidda-xidda
xikap amka dilem marun bhuk aplea potta

atam amchea dolleani bhorleant duHkham
mamycho to teag ugddas haddoitana
az amim vhodd hud'deank pautana
mam-i ti amche songi sukh bhogunk pauli na...!

Novin Kulxekor: Pattlea challis-pon'nas vorsamni konknni sahitik vortulant oplea lekhonam, borpank toxench vaurak lagun sorvank vollkicho manest larens olvaris ek prokaxok soit. Hachea kovitencho ek buk edoll‌chch porgottla, sobhar kovigoxttimni hachim kovitavachon zaleant.

Cherdduponno...


Cherdduponno kitle chodoxxile
tajje mohotvo tedona gotnaxxile
om'mole hoddiri boxche
mogari tine ghasu khovoche
telo pusunu nannoche
mu0ddasu bodunu pall'lle ghalche
podo sogto zoyi kaddoche
roll'lleri pottonu dhortoxili
um'me diunu mogu kortaxili
te unsanniotu havo sokkoddo visortoxili
ot'to dista te cherdduponno vapos yeuka
om'mo pottonu haovo dhorka
gel'lele diso vaposo enoti
om'moli priti dusre konnoyi dinoti

Vosudha: vrit'ten byuttixiyon zaun vaur korchi bai vosudha, oplea kuttmasovem mumboyant vosti korun asa, kanoddi toxench konknnent donxamvoir kovita tinnem boroileat, mumboi toxench her zageamni zaitea kovigoxttimni, akax‌vanni, ttivint soit opleo kovita tinne vachleat.

Mhoje mam-i

gorbhant tujea vaddoun mam-i,
somsar tuvem dhakhoiloi
mogacho ximvor votun mam-i
pasllent tujea vaddoilem-i

tujea palomva saullen mam-i
rokxonn mhojem kelem
tujea movo sporxan mam-i
nazuk mhaka kelem

mhozo asro az nopomych zala
tuzo palomv az ubhon gela
nazuk kudd mhoji oskot‌xi zalea
kotthor hea somsarak fudd korcheak
osomorth zalea..

Saullek tujea axetam mam-i
vengek tujea amvddetam
tuji paslli mhonn chintun mam-i
vixal mollbasaullent
hea ugtea rosteacher vixevo ghetam

Monika Motais, Mudd‌bell'lle: Oplea kuttmasovem oir‌lenddant vosti korun, namnnechea aspotrent ’meanezor’ zovabhdarecho hud'do sambhallun asa tor‌yi, konknni sahiteachi tichi vodd mandchetosoli. Vevegllyo vixeancher kanneo, kovita boromvchi hi, konknnent stri somvedon sahiteant oplench namv rutam korchear asa.

 

Mam


uskear tujea khelloi mhaka
pasllent tujea lolloi mhaka
soll kelem tor bhollai mhaka
mog vanttcheant ghollai naka.

Auy mhollear prem', momota
`mam-i' sobd‍ch mog, povitrota
vengent tujea xanti, xitolota
vixvas, bhorvoso, anond labhta.

Mam'mi mhollear vhoddil, xikxoki
sosnnik, khalti, dakter, seuki,
dhony stri tum, doyall nari
dhorte ranni, chondracheki sundori.

Modor tum, dhoir, teag, sot
anz, ujvadd, sontos, jivit
tunch votsola, korunnamoi
devi, ontor‍yami, dayamoi.

Mam-i, lalon-poxonn kortai
vaddoitai tum, vagoitai
postai, sostai, xikoitai
vhodd kortai, samballtai.

Mata tum, vhoddli bhoinn, zhor
moga doreo, kurpe sagor
mam tujea vodona pras sundor
devachi kosoli sobhai asa tor?

Herolpiyus: oplea kuttmasovem sod'deak mongllurant vosti korun ascho ho ek bollvont kannyegar, viddombon‌kar toxench oprup kovi. Kaim panchechallis vorsam thaun konknni sahitik vaur korun lokamogall. Lekhonam/viddombon/kanneanche thodde buk porgottleat.

 

Avoi....

Auy asta ek‍chch sorvank
maka matr as‍l'leo auyo don
ek zolm' dileli, dusri on'n dileli
devisoman auychea axirvadanim vaddlom
on'n‍deute soman mauxechea preman zag‍lom

pottagrasa khatir zolm' dileli auy
dur astali ti mhoje thaun
punn mog ticho melltalo mauxe thaun
xikxonn mhaka mell'llem poristiti promanne
kamachem man‍dhon tanchea choronnar dourlem

tanchea anondan ghor mhojem povitr zalem
upkar mell'lle himaloya title hea doni auyanche
marg‍dorxon tanche, foll khelem hamvem
pronnam' tanka kotti kotti doni mhojea auyank
dourtalom sukhi zonmozonmi devisoman aumyk

Sodaxiv Murollidhor Bettrobett'ttu: konknni mullacho kovi tor‌yi, moratthint choddit famad. Oprupayen tor‌yi konknnent kovita boroita, prostut mumboyant oplea kuttmasovem vosti korun aschea hannem kovigoxttimni vantto ghetla.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]