ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಯ್ನ್ಯಾಳೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 3

ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಖ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಂಬೆ ರಂಗಾನ್ ವಿಖುನ್ ವೆತಿತ್ ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಪಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ರುಕಾರ್ ಪಿಕಾನಾಸ್ಚೆ ಆಂಬೆ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಆಂಬೊ ರುಕಾರ್ ಪಿಕುನ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಝಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಹಂತಾತ್ ಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕಾವ್ಳೆ-ಚಾನಿಯೊ-ಮಾಂಕೊಡ್-ಸುಕ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಝಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ.

ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್?, ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಯ್ಚೆ ಕಾಳಾಂತ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ದ್ ಅಪ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪುಟ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆನಾಂವ್. ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಶಿಜವ್ನ್ ಉಭ್ಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ

- ಸಂ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಂಕ್ಡೊ - 3

ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ | माय मयन्याचें चित्र | Mai moineachem chitr

ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ]

ಸ್ವಾಸ್

ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಉಸ್ವಾಸ್‍ಚ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ದೊರಿಯೆಚೆಂ ಪೋಂತ್ ತುವೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂಯ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವಾಯೆರಾಬರಿಂ ತುಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ನಾಂಗೊರ್‍ಯೀ ಜಿವಾನ್ ಭರ್ಲೊ.

ಜಂಯ್ ಜಂಯ್ ತುಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಪಡ್ಲೊ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಭಿಂ ಕಣ್ಶಿ ಜಾತಾನಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾಸಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಧಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್‍ಯೀ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೆಂ

ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸ್ವಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಸ್ವಾಸ್ ಖಂತಿವೆಣೆ ವಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ
ಹೊಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಸ್ ದೇಶಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಜಾಲೊ ಮಂತ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಂತ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವಿಲಾಗ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್

ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಋಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಜೆಂ ಜಾಲೆಂ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೋಟ್ ದಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲೆಂ

ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಾಚೊ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕಸಪ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾತಾನಾ ತುವೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸ್ವಾಸಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊಯ್

ರಯ್ತಾಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೊನೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೊನೊ ಸ್ವಾಸ್ ಖರಸ್ ಕಾಡ್ತಾ, ದಂಬು ಬಾಂಧ್ತಾ ದೆಕುನ್ ನಾಕಾಕ್ ಅಂರ್ಧಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ ಆನಿ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಅಂರ್ಧುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ಸ್ವಾಸಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀ.

[ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ]

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ: ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಕವಿತೆಶಿವಾಯ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್

ಎಕಾ ದುದಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ
ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೊಯ್ತೊ;

ಭರ್ತಿ ಯೇಂವ್
ಸುಕ್ತಿ ಯೇಂವ್
ದೊಗ್‌ಯೀ ವೆಳಾಕಾಚೆ ಈಶ್ಟ್

ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ವಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ;
"ಮೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೋಂ.."
ಕೊಯ್ತೆಕ್‌ಯೀ
ದುದಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದನಾಕ್‌ಯೀ
ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನೆಣಾಂ..!?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಸರ್‍ವ್ ಗಾಯೊ ಜಾವ್ನ್
ಗಾಯೊ ಸರ್‍ವ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನ್
ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆ ಸರ್‍ವ್
ದೇವ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್..
ಅಖೇರಿಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಘುಸ್ಪೊಡುನ್
ಮೊಡಿಂ ಉಮ್ಕಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ

ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದನಾಕ್‌ಯೀ
ತ್ಯೇ ಕೊಯ್ತೆಕ್‌ಯೀ
ಆತಾಂ ದಿಶಾಚ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾ..

ದಯಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾತ್
ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೋಂ..

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಸವೆಂ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೊ ಹೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ಕಾಣ್ಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಪುಣ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ.

ಅಂತಿಮ್ ನಮಾನ್….

ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧ್ಲಿ ಗಜಾಲ್
ತಾಂಬಿಯೊ ಭರ್ನ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ
ಕೆಂಪಿನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ
ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ ತರ್
ಫುಡ್ಲದ್ ವಾಸ್ರುಂ ಪಾಡ್ಕೊ ಅಸ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾಅದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಪಿಕೆಲಿ
ಗಾಯ್ ದುಖಿನ್ ಅಂಬೆಲ್ಲಿ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ
ತಿಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭುಂಯ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ
ಘರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಘೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪಾಡಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
ದಲಿತಾಂಕರ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಅಸ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಶೆತಾಂ ಕೊಸುನ್
ಧಾ ಬೊಟಾಂ ಝರವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಬೊಡಾಂ ಪೊಸುಂಕ್
ಅಪ್ಪಿಕೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ ಕರುಂಕ್
ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಕ್
ಘೊಟ್ಯಾಂಯ್ ದಿಲೊ ಅಸ್ರೊ..

ಶೆತಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಪಿಕಾಂ ಪಿಕ್ಲಿಂ
ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೊ ಚಂದ್ರ ಪಯ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೆಂ ವರಸ್, ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಖರಸ್
ಮೊಳ್ಬಾನ್ ಕೆಲೊ ಘಾತ್,
ಬಿಯಾಳ್ಯಾನ್ ದಿಲಿ ಲಾತ್
ಬ್ಯಾಂಕಾರಾಚೆ ಥೊಡೆಸ್ಸ್ ಹಾಜಾರ್
ವಾಡಿಕ್ ವಾಡ್ ಚಡೊನ್ ಜಾಲೆ ಲಾಖ್

ಅಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಸ್ತಾ,
ಶೆತಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಧರಿ ತೊಂಡಾಂ,
ಸ್ವತಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖ್ಹಾಣ್,
ಜೊತಾಕ್ ಕಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾತೆನ್?
ಪಾಟ್ ತಾಂಚಿ ಪೊಶೆವ್ನ್,
ಮೆರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬೊಂವ್ಡಾವ್ನ್
ಸಾಂತೆಂತ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ದುಖಾಂ ಗಿಳುನ್.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪುರ್ಪುರೆ
ಬ್ಯಾಂಕಾರಾಚೆ ಕರ್ಕರೆ,
ಸರ್ಕಾರ್ ಮೌನ್
ಜಿವಿತ್ ಶೂನ್ಯ್

ಅಜ್ ಎಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ
ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಜುವಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ದೊರಿ,
ನೀಟ್ ರೂಕಾಚೆ ಅಡ್ವ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್
ಬಿಗ್ದಿಂಲೆಂ ಎಕ್ ಪೊಂತ್
ದುಸ್ರೆಂ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂ,
ಅಂರ್ದುನ್ ನಿಮಾಣಿ ಘಾಂಟ್.

ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್, ಮಹಿನ್ಯಾದಿಂ
ಸಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಮ್ಣಾಕರ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ
ನವೆಂ ಜೊಡೆಂ ಪಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ
ಉಬ್ದೆಸಾನ್ ಉರ್ಡಾಲೆಂ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾ
ಪಾಸಾ ಘಾಂಟಿಕ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್
ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ
ದಾಂವ್ ತಾಂಚಿಂ
ಅಡ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ನೀಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದನಿಯಾಕ್ ಅಂತಿಮ್ ನಮಾನ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್,..

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಣ್ ಹವ್ಯಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್/ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್. ’ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ತಶೆಂಚ್; ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ (ಲೇಖನಾಂ), ಕಾಲ್ ಆನಿ ಫಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಆಜ್ (ಲೇಕನಾಂ), ನಗು ಮಗು (ಕಾನಡಿ), ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆ ಯೇನು.. ಯಾಕೆ.. (ಕಾನಡಿ), The voice of voiceless children (English)

 

ನಾಚ್ತಾನಾ ನಾಸ್!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಜಿಣಿಯೆ ಥಳಾರ್ ದೋನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ
ಏಕ್ ಸಭಾಂಗಣ್! ದುಸ್ರೆಂ ಕಲಾಂಗಣ್!
ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಸ್ಕೆಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್!
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಿಣಿಯೆ ಪಿಂತುರಾಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟಾಯ್.

ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಬಾಹುಬಲಿ! ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ!
ನಾಂವಾಕ್ ಜಾತ್! ಜಾತಿಕ್ ಕಾತ್! ಕಾತಿಕ್ ರಗ್ತಾಪಾತ್!
ತಾಂಚಾ ಆಂಗ್ಣಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ!
ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ!
ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂ ದೇವ್ ಧರ‍್ಮಾಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮಾಂ
ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕರ್ಣ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾಮ ಹಾಂವೀ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ
ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊನಾ. ಪುರುಶನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾಂಚಯ್ಲಿನಾ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಶಾವಾದಿ! ತರೀ ನಿರಾಶಿ!
ಉದ್ಕಾಕ್ ಘಾಮ್! ಘಾಮಾಕ್ ರಗಾತ್! ರಗ್ತಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತ್!
ತಾಂಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಸುತ್ರಾ!
ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು!
ದೆಕುನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ವೊಂಟಾರ್ ಪಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲಾ! ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸಾಪ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಜಾಲಾಂ!
ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ರೂಕಾ ಮೂಳ್! ಸಾರ‍್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಗೊರುಂ! ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಾಣ್
ರಿಸೊರ್ಟಾ ಖಿಳ್ಯಾರ್ ರೂಕ್ ಪಾಪ್ಸಾಲೊ ಖಿಳ್ ತುಟೊನ್ ಗೊಟೊ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲೊ

ಕಾಲ್ಚಾ ದಿಸಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲೊ.
ಭಿಂ ಮಾಫಿಯೆ ವೊಂಪುನ್ ಗೆಲೊ!
ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಸೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ಸಾಲ್ವಾರ್! ಸಾಲ್ವಾರ್! ಹಾಹಾಕಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್!
ಸುನೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಕಾಜುಲೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಪುತಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳೊ ವೊತ್ಲೊ
ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.....
"ಅಪ್ಪ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರಿನಾ!"
ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಪಿರಾಯೆ ಕಾನಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ!
ತರೀ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ
ರಡ್ಚಾ ಬಾಳಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಚಂದಮಾಮ ದಾಕಯ್ಲೊ!

ಆಯ್ಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಆಮಾಸೆಕ್ ವೊಂಕ್ಲಾಂ!
ಕಲಾಂಗಣಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪುತಾನ್ ಪಳೆ ಪಿಂತುರ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲಾಂ
ವ್ಹಾವ್!
ಸಭಾಂಗಣಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರೀ ಸೊಭಾತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುಂಚಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತೀ ಚಲಾತ್
ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿಂಚಾ ಸಾಲಾಕೀ ಸೊಭಯ್ತ್ ರತಿ ರಾತ್ರಿಕ್ ಪರ‍್ದೊ ದೆವಯ್ತ್
ಧರ‍್ಮಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ಜಾತಿ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್
ಶೆಜ್ರಾ ರಾಯಾಕ್ ರ‍್ಯಾನ್ಸಮ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್!
ವ್ಹಾವ್!

ದೀಸ್ ಚಡ್ತಾಂ ಬೊಡ್ಕ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾ
ಆನ್ಕಿಟೆ ಲಾಸ್ ಪೊಟಾರ್ ಮುಟಿ ದಾಡಾಯ್ತಾ!
ಗಾಯ್ರಾಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಪಿಂತುರಾ ಪಾಂವ್ಯಾ ಭುಜಯ್ತಾ
ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಭಾಯೆ ಪಿಂತುರಾ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಅಜೂನ್ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಲೊನಾ?
ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾ?
ಸಾಂಗ್ ರೆ ಬಾಬಾ.... ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪಿಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ತುಕಾಯ್ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ?

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಹ-ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಪ್ರಭುದ್ದ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್

ಆಜ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ರಯ್ತಾಚ್ಯಾ
ಗಳ್ಯಾಕ್ ಅಂರ್ಧಲ್ಯಾ
ತಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ದೊರಿ.!
ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಕ್
ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ.
ಝಗ್ಲಾಣೆ ಶಿಂದ್ಲೆಂ.. ಮೊಳಾಭ್ ಪಿಂದ್ಲೆಂ.
ಆನಿ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಳೆಂ ಮೋಡ್‌ಯೀ ಆಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ.
ಶೆಕಿಂ ಕಶೀಯೀ ರಾವ್ಲಿ.
ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಯೀ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್.!
ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಾ.
ತೊ ಅನ್ಕಾಣ್ಯಾಚೊ. ರಿಣಾಚೊ.
ಗೆಣಿಚೊ. ಖಿಣಾ-ಖಿಣಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ
ತಿರಸ್ಕಾರಾಚೊ ತೊ ಉಸ್ವಾಸ್.!

ಪಾಪ್. ತೋಂಡ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ
ಹ್ಯಾ ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್
ಕಿತೆಂ ಕಳೀತ್.?
ಸದಾಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೊ.
ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕೊ.
ವೆಳಾ ವೆಳಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಳ್ಣೆ
ಖಾಂವ್ಕ್ ತಣ್ ಭಾತೆಣ್ ಘಾಲ್ಚೊ.
ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಃ-ದುಖಾಃಂತ್ ಪಾಂವ್ಚೊ
ಸದಾಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ
ಉಟ್ಚೊ. ಬಸ್ಚೊ
ದೆವಾಬರಿಂ ತಾಂಕಾ ಪೊಸ್ಚೊ.!
ತಾಂಚೊ ಘರ್ಕಾರ್.!
ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾ
ದೊರಿಯೆರ್...
ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್

ಹೆಂ ಜೋತ್
ಮೊನೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ
ಪುಣ್ ಮತಿಹೀನ್ ನ್ಹಯ್
ತಾನ್-ಭುಕ್ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾಂ..!
ಘರ್ಕಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಪಳೆವ್ನ್
ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿಯೆ
ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ.
ನಿಮಾಣೆ ಘರ್ಕಾರಾಚೆ
ಪಾಂಯ್ ಲೆಂವೊನ್. ಲೆಂವೊನ್ ತರೀ.
ಉಟಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾ
ಹಾಲನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್.!
ತಾಂಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ
ಘರ್ಕಾರ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊಗಾಯ್.?

ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸ್ಚಿ.
ತಾಂಕ್ ನಾ ಜಾಲಿಗಿ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್
ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲಿ ಗಾಯ್.?
ಆಮಿ ನಾಂಗೊರ್ ಸಾರ್ಕೊ ವೊಡ್ಲೊನಾ ಗಾಯ್.?
ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ?
ಕಾಂಯ್ ಭೊರ್ಗೊಲ್. ರೀಣ್.?
ವಾ ಆಡವ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್
ಛೆ...! ಛೆ....! ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್
ತಶೆಂ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣಿ
ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಶಿಣ್ತೊ.
ಪುರ್ಪುರ್ತೊ. ರಡ್ತೊ.?
ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯೀ ನಾ.
ತರ್ ಬಾಬಾಕ್ ಭೊವ್ಶಾ.
ಗುಪಿತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಡ್ಲೊಗೀ.?

ಬಾಬಾ.ಯೇ ಬಾಬಾ.
ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಸಕ್ಲಾ ದೇಂವ್ ಬಾಬಾ.
ಕಾಡ್. ನಾಂಗೊರ್
ಆನಿ ಚಡಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್
ಆಜ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕಸೋಯೀ
ಪಡ್ಟಾ. ಶಿರಾಂಧಾರಿ..!

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ: ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ತೇಂಯ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವರ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್.

ರಯ್ತ್.. ಬೊಯ್ಲ್.. ದೊರಿ.....

ಮಾಟ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ದೊರಿ ಹಿ
ಗಳ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ತಾ
ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾ
ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಘೆತಾ....!

ದೊರ್‍ಯೆ ದೊರ್‍ಯೆಕ್ ಫರಕ್ ಅಸಾ
ಕಾನೂನಿ ದೊರಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ
ಜೊತಾ ದೊರಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ
ಲಾಟ್ಯಾ ದೊರಿ ಉದಾಕ್ ದಿತಾ
ಸೊಂರ್‍ಗ್ಯಾ ದೊರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ
ಆನಿ ಫಾಶಿಯೆ ದೊರಿ ಜೀವ್ ಘೆತಾ...

ಕೊಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂ ಧನಿಯಾಂ
ತೋಂಡ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ಆಮ್ಚಿ"
ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ "ತಾಂಚಿ"
ಫುಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ...
ಯಾ ಸುಕೊನ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಚಿ..?
ನಾ... ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರ್‌ಯೆಚಿ...!

ಕಾನೂನಿ ಪಾನಾನಿಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರಾ
ಕಾಳ್ಯಾ ತಿಂತಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಾಗ್ದಾರ್
ನಾಂ ಜಾಲಾಂ ಮೋಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಆನ್‍ಮೋಲ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ
ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡಿ ಬೊಯ್ಲಾನೊಂ
ಘೆವುನ್ ತಿಚ್ ದೊರಿ
ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರಿ....!!

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಪಯ್ಣರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಯಾಂತ್. ’ಪ್ರಸನ್ನ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್/ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ.

ಭುಂಯ್ಕಾರ್ ಆತಾಂ ರುಕಾರ್

ಆಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಉಟ್ಲೊ ಗಾಂವಾರ್.
ಉಮ್ಕೊಳ್ತಾ ಏಕ್ ಜೀವ್ ರುಕಾರ್.
ಅರೆ..! ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸಾವ್ಕಾರ್.
ಅತ್ಮೊ ತಾಚೊ ಗೆಲಾ ವಾರ್ಯಾರ್....

ಹಳು ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಬರ್.
ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಕಂಯ್ ಪಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಾರ್.
ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕಂಯ್ ವಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್.
ಲಾಕಾನಿಂ ಹೊ ತಾಂಚೊ ರಿಣ್ಕಾರ್....

ಬೊಬ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತಾರಾಂತ್.
ಬೆಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ ನಷ್ಟಾಂತ್.
ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಕೋಣಿ ಕಾನ್.
ಆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಮೊರ್ನ್.

ವೆಡೊ ಗಾಲೊ ರೆಡ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನಿಂ.
ಹುಂಗೊನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಸುಣ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾನಿಂ.
ದೆಂವ್ಲಿ ದುಖಾಂ ಜನ್ವಾರಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ.
ಕಳ್ಳಾಂ ತಾಂಕಾ, ಆನಿಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಧನಿ....

ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ..
ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ..
ಬೆಳೆಂ ಪೂರಾ ಕಿಡಿಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ..
ಪಳೆವ್ನ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ....

ಭುಂಯ್ಕಾರಾಂಚೆ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮನ್.
ತಾಂಚಾ ಮಿನತೆಕ್ ಮೊಲ್ ನಾಂ ಮುಣ್.
ದಿನಾಂತ್ ಕೊಣಿಂ ಏಕಾ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮಾನ್.
ಮಂತ್ರಿ ಭರ್ತಾತ್ ಪೊಟ್, ಹಾಂಚಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾನ್....

ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ರೈತ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣ್.
ಸಾಂಗಾ, ಹ್ಯಾ ಕರ್ಪಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಕೋಣ್.
ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್. ನವೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್.
ಆವ್ಕ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾತ್, ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್.

ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚಿ, ಮರ್ಯಾದ್, ಲಜ್.
ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ ಭುಂಯ್ಕಾರ್, ಜೆಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪೇಜ್..
ಅರೆ..! ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಯಾಂ ಹೊ ರೂಕ್, ಹಿ ದೊರಿ.
ಪಾಲ್ಯಾಂ ಗರ್ಜ್ ಪೊಡಾತ್ ಆನಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ತರಿಂ....

ರೋಶುಬಾಬ ಬಾರ್ಕುರ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವಿಣುನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ದವರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಸ್ಚೊ ಹೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ.

ರಯ್ತಾಂಚಿ ದುರ್ದಶಾ....!

ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಸಕಾಳ್ ಜಾಲಿ
ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲಿಂ
ಬಯ್ಲಾ-ಜೊಡಿ ಉಬಿ ಜಾಲಿ
ಧನ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ ಸಾವ್ಳಿ...!

ನಾ ಘರಾಂತ್ ಆವಾಜ್
ನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಗಾಜ್
ಬಯ್ಲಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಖಂತ್
ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧನ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್...!

ಧನ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ
ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಮಾರ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್
ದೀಷ್ಟ್ ತಾಂಚಿ ಫಕತ್ತ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್
ಕಿಂಚಿತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿನಾ ತಾಕಾ ಬಯ್ಲಾಂಚಿ ಆಂಬೆವ್ಣ್....!

ಆವ್ಚಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಗೆಲಿ ಗಾದ್ಯಾ ಕೂಶಿಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್
ಊಡಿ ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್
ಆಂಬೆವ್ನ್ ದಿಲೊ ತಾಣಿ ದುಖಾಂ ಶಿಂವೊರ್
ದೊರ್‍ಯೆರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಧನಿ ಬಾವ್ಡ್ಯಾರ್

ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫುಟ್ಲೆಲೆ ಗಾದೆ
ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ರಿಣಾ ಪೊಂಡ್ವೆ
ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಯಾತೆಷ್ಟ್ ವೊಜೆಂ
ದೊರ್‍ಯೆಕ್ ವೇಂಗುಂಕ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ.....?!!

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ, ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಸಯ್ತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ, ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಶೆತ್ಕಾರಿಚಿ ಕಾಣಿ

ಹಾಂಚಿ ಹೀ ವ್ಯಥಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ತುಮ್ಕಾ ಹಾಂಗೆಲಿ ಕಥಾ
ಗದ್ದೊ ಕೊಸುನ್ ಬಿಯಾಣ ಘಾಲ್ನು
ಸಕ್ಕಡಾಂಕ್ ಅನ್ನ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶೆತ್ಕಾರೀಕ್
ನಾ ಹಾಂಗಾ ಕಾವಡಿ ಕೀಮ್ಮತ್

ದೆವಾಕ್‍ಯ್ ನಾ ಹಾಂಚೇರಿ ಕರುಣ್
ವೇಳೇರಿ ಪಾವ್ಸ್ ನಾ ಕೊಪ್ಲಾ ತೊ ವರುಣ್
ಪಾವ್ಸು ನಾತ್‍ಲ್ಯಾರಿ ಬಿಯಾಣ ಕರ್ಪಾತಾ
ಜೋರು ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೇರಿ ಬಿಯಾಣ ಹೊಳ್ನು ವೆತ್ತಾ

ಕಡೆರಿ ಹಾತು ದವರ್ನ್ ಮಾತ್ತ್ಯಾರೀ
ದೊಳ್ಯಾ ಉದ್ದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪಾಳಿ ಯೆತ್ತಾ
ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ರೀಣಾಚಿ ವಾಡಿ ವಾಡ್ತಾ
ಚಾರೀ ಬಾಜು ಅಂಧಕಾರು ದಿಸ್ತಾ

ಅಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಶೆತ್ಕಾರಿಚಿ ಆವಸ್ತಾ
ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಆಧಾರ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ ಶೆತ್ಕಾರಿ ಮಾತ್ರ್
ಸ್ವತ: ಪೋಟ ಭೊರ್ಚೆ ನಾ ತಾಕತ್
ರೀಣ ಪಾವೊಚೆ ಜಾಯ್‍ನತ್ತಿಲೆ ಜಗಚ್ ಸೊಣ್ಣ್ ವತ್ತಾ....!

ವಸುಧಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೊನ್ಶಾಂವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಿಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಮುಂಬಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ, ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ಟಿವಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಿಣೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್.

ಮ್ಹಾಲಕಾ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ...?

ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಪಾವ್‍ಲೊ ಮೆಹನತ್ ಕೆಲಿ
ಜಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಪಾಟಿ ಫಿರಯ್ಲಿ
ವರ್ಸಾ ಭರ್ಚಿ ಆಶಾ ನಿರಾಶೆಂತು ವಿರ್ಲಿ
ತರೀ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಕರ್ಜ್ ವಸೂಲಿ

ಇತ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಗ್ಗೆಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಶಿ ಆರ್ಚಲೆಂ
ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್‍ಯ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ
ಮಾರ್ಗ್ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕಸ್ಲೊ ಉಪಾಯು
ತೊ ತರೀ ತುಕ್ಕ ಮಾಕ್ಕ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್‍ಯ್ ಅಪಾಯು

ಶೆತ್ಕಾರಿ ರಾಯಾ ತೂಂವೆ ಜೀವ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಜ್ ಫಿಟನೀ
ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳಯ್ನೀ
ಆತ್ತಾ ತುಗೆಲೆಂ ಕುಟುಂಬ್ ರಸ್ತ್ಯಾರೀ ಯೆತೆಲೆಂ
ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಕ್ ಮುಖಾರಿಂ ಕೋಣ್ ಪೊಸ್ತಲೆಂ

ಖುರ್ಪೀ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಚೆಂ ತುಗ್ಗೆಲೆಂ ಬಳ್ ಆಸಿಲ್ಲೆಂ
ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಶಿನೆ ತುಗೆಲೆಂ ಶರೀರ್ ಪಾಸಾರ್ ಚಡ್ಲೆಂ
ತುಗ್ಗೆಲೆಂ ಬಳ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುನ್ ತೂಂವೆ ಕಾಳೊಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲೆಂ
ಮಾಲಕಾ ತೂಂವೆ ಹೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ...?

ಪದ್ಮಜಾ ನರೇಂದ್ರ ಕುಂಡಾಜಿ: ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂಡಾಜಿಚೊ ’ಪರಿಸರ್ ಗೀತೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಸಭಾರ್ ಲೇಖನಾಂ/ಕವನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತೆಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.

चित्रां विचित्रां आंकडो - ३

बजारांत वीखऱ्याक मेळचे आंबे रंगान विखून वेतीत पूण रंग दिंवचाक जायते उपाय संसारांत आसात. रुकार पिकानासचे आंबे सयत धाडावन पिकंवची कला कांय नवीच न्हय. पूण जेदनां एक आंबो रुकार पिकून अप्सोच्च झडता, त्या आंब्याची रूच वेगळिच्च. पूण त्ये हंतात येंवचाक त्या आंब्याक जायतें राकुंक आसा, कावळे-चानियो-मांकोड-सुकणीं तशेंच झड व्हारें.

कविता सयत तेच्च प्रकाराच्यो न्हय?, पोकोळ उत्रांनी कविता गुंतची कलेंत माहीर जाल्ले आयचे काळांत यथेश्ट मापान भरून गेल्ल्या समाजेंत ’कविता’ म्हळ्ळो सभद अपलो अर्थ होगडायनां जाल्यार पुरो. ’चित्रां विचित्रां’ कांय सलीस न्हय, अपूट काव्याळ प्रतिभे असच्यांक मात्र हांतूं भाग घेवंक साध्य. अशें म्हणून आयिल्ल्या सर्व कवितेंक आमी हांगसर पर्गट कर्चेनांव. धाडावन पिकयिल्ल्यो कविता ह्या अंकणांत नांत बगार पिंतुराचेर अपुर्भायेचो आटोव करून, चिंत्नांनी शिजवन उभजायिल्ल्यो कविता ह्यो म्हळ्ळें वाचतां तुमकांच गमतेलें.

ह्या अंकणांत पर्गटून आयिल्ल्यो कविता बुकारुपार पर्गटून येतल्यो.

- सं

अंकड्यांत विंचून अयिल्ल्यो कविता

[ मयन्याची कविता ]

स्वास

नाकाक दोरी घाल्ताना उस्वास‍च बंध जाल्लो पूण जेदनां दोरियेचें पोंत तुवें हातीं घेतलेंय वीज सक्तेच्या वायेराबरीं तुजो स्वास आमचे कुडिंत वाळ्ळो आनी नांगोर‍यी जिवान भरलो.

जंय जंय तुजो स्वास पडलो थंय थंय भीं किरलालें आनी हेंच भीं कणशी जाताना तुज्याच स्वासान नाचोंक लागलें भोंवतणिच्या रुकांक‍यी धलयलागलें वाळच्या उदकाक‍यी पोशेलागलें

ह्या तुज्या अमोलीक स्वासा वर्वीं हजारों स्वास खंतिवेणे वाळोंक लागले
होच्च स्वास देशाचो स्वास जालो मंत्री सयत ताच्या तोंडांत होच्च स्वास सेविलागलो उपरांत

तुज्या स्वासाचें मोल उग्त्या बजारांत विकोन गेलें रसत्या मधें कुसोन गेलें ऋण जायजय आस‍ल्लें रीण जावन वोजें जालें भूक थांबयजय आस‍ल्लें वोट दांबंवच्या निबान बंदूकेच्या मारांक निर्जीव जालें

ह्या स्वासाचो आक्मान कसप्प्याच्या हातानीं तीन तिर्कूट जाताना तुवेंच तुज्या हातानीं ह्या आमोलीक स्वासाक सुटका दीवन सोडलोय

रयतांक‍च्च मोनें केल्ल्या ह्या संसरांत आमचो मोनो स्वास खरस काडता, दंबू बांधता देकून नाकाक अंर्धिल्ली दोरी सुटय आनी गळ्याक अंर्धून आमच्यायी स्वासाक सुटका दी.

[ मयन्याचो कवी ]

रोशू बजपे: रोशन सिकवेरा बजपे फिर्गजेंत वसती करून आसचो, कोंकणी साहितीक शेतांत अपल्या प्रतिभेक लागून पर्जळून आसचो कवी. कवितेशिवाय काण्यो, अपुर्भायेचीं लेकनां, विडंबनां बरंवची श्याथी आसचो तालेंत‌वंत. एदोळ‌च्च अपल्या बर्पांचे बूक पर्गट केल्लो रोशू, कोंकणी साहित्याचो भर्वश्याचो कवी जावन पर्जळचीं सर्व लक्षणां ताचेथंय दिसून येतात.

 

मन की बात

एका दुदाचें आयदान आसलें
अन्येक कोयतो;

भर्ती येंव
सुक्ती येंव
दोग‌यी वेळाकाचे ईश्ट

पयस थावन एक पावटीं
वयलो आवाज आयकालो;
"मेरे प्यारे देश वासियों.."
कोयतेक‌यी
दुदाच्या आयदनाक‌यी
कितें जालें नेणां..!?
गोर‍वां सर‍व गायो जावन
गायो सर‍व देव जावन
देव म्हळ्यार कितें म्हळ्ळेंच नेणासले सर‍व
देव रक्षक जावन..
अखेरीक देव‌च घुस्पोडून
मोडीं उमकळुंक लागलीं

उमकळच्या दुदाच्या आयदनाक‌यी
त्ये कोयतेक‌यी
आतां दिशाच दिसाना जाल्या..

दयकर्न समजून घेयात
मेरे प्यारे देश वासियों..

जोन सुंटिकोप्प: अपल्या कुटमासवें घाटाच्या ’सुंटिकोप्प’ गांवामत वसती कर्चो जोन डी’सोज, वृत्तेन एक शिक्षक, इंगलीश साहित्यांत पद्युत्तर सनदेचें शिकाप जोडून आसचेसवें, कानडी तशेंच कोंकणी साहित्यांत सृजनात्मक साहीत रसचो हो आयलेवार कोंकणी साहित्यांत सयत अपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून नामणेचो. भोव संवेदन‌शीळ चिंत्पाचो कवी. काण्यो, लेखनां बरंवचो हो एक गूंड चिंत्पाचो साहिती, पूण संयबान भोव खाल्तो आनी मायपासी स्वभावाचो.

अंतीम नमान….

च्यार वर्सां’ध्ली गजाल
तांबियो भर्न दूद दिंवच्या
केंपीन अमच्या वास्रूं घाल्लें
शिमटी उकलन पळेंव तर
फुडलद वास्रूं पाडको असलें.

ताच्याअदल्या हप्त्यांत अप्पिकेली
गाय दुखीन अंबेल्ली अयकाल्लें
तिणेंय एका पाडक्याक भुंय घाल्लें
घरांत चेर्को घोट्यांत पाडी सांगणी
दलितांकर फट जाल्ली.

चिंतलें हांवें असलीं तीन शेतां कोसून
धा बोटां झरवन पांच बोडां पोसुंक
अप्पिकेल्या पाडक्याक गळ करुंक
कासायगाराक वेच्या पाडक्याक
घोट्यांय दिलो अस्रो..

शेतां भरलीं पिकां पिकलीं
तोंडार हास्याचो चंद्र पयलो.

दुस्रें वरस, खरेंच्च खरस
मोळबान केलो घात,
बियाळ्यान दिली लात
ब्यांकाराचे थोडेस्स हाजार
वाडीक वाड चडोन जाले लाख

अज संसार हासता,
शेतां उग्तीं धरी तोंडां,
स्वताक नासतां ख्हाण,
जोताक कंय थावन बातेन?
पाट तांची पोशेवन,
मेरांनी तांकां बोंवडावन
सांतेंत विकलें दुखां गिळून.

कुटमांत पुर्पुरे
ब्यांकाराचे कर्करे,
सर्कार मौन
जिवीत शून्य

अज एक निर्दार केलो
हातीं घेवन जुवाक उमकाळची दोरी,
नीट रूकाचे अडव्या फांट्याक
बिगदिंलें एक पोंत
दुस्रें गळ्या भंवारीं,
अंर्दून निमाणी घांट.

त्याच वग्ता मयलां पयस, महिन्यादीं
सांते थावन बामणाकर पावलेलें
नवें जोडें पाड्यांचें
उब्देसान उर्डालें
अपल्या गळ्याक शिर्क्कायल्या
पासा घांटीक निस्रावंक
पाटीं फुडें पळेनासतां
दांव तांचीं
अडव्या वाटेन नीट रसत्यांनी
अपल्या दनियाक अंतीम नमान पाटोवंक,..

जियो आग्रार: वृत्तेन प्राध्यापक पूण हव्यासांत एक अपुर्भायेचो नट, निर्देशक, विचार‌वंत लेखक, कवी, नाटकिसत, उलवपी, चिंत्पी, विमर्शक/विशलेषक तशेंच समाज सुधारक. ’पयलीं मेटां’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. तशेंच; लांप्यांव (लेखनां), काल आनी फल्यां मधलें आज (लेकनां), नगू मगू (कानडी), बाल न्याय कायिदे येनू.. याके.. (कानडी), The voice of voiceless children (English)

 

नाचताना नास!

म्हज्या गांवचा जिणिये थळार दोन आंगणां
एक सभांगण! दुस्रें कलांगण!
सभांगणांत बसकेची राज्वटकाय!
कलांगणांत जिणिये पिंतुरांची देस्वाटाय.

सभांगणांत सगळे बाहुबली! जिकोन आयिल्ले!
नांवाक जात! जातीक कात! कातीक रग्तापात!
तांचा आंगणा दार्वाट्यार कांतयल्यांत हीं उत्रां!
सर्कारद केलस देवर केलस!
देकून म्हज्या संसारांत आतां देव धर‍्माचीं मात्र कामां
घरांत एक कर्ण गांवांत एक राम हांवी आशेल्लों
आंकवार आवयन जल्म दिलोना. पुरुशन मऱ्याद वांचयलिना.

कलांगणांत सगळे आशावादी! तरी निराशी!
उदकाक घाम! घामाक रगात! रग्ताक जीवघात!
तांचा कपालार बरयल्यांत हीं सुत्रा!
कै केसरादरे बायी मोसरू!
देकून खांवचा वोंटार पांक तेंकला! गोर्वां पोसाप जीवघात जालां!
नांग्राक एक रूका मूळ! सार‍्याक एक गोरूं! म्हजें सपाण
रिसोर्टा खिळ्यार रूक पाप्सालो खीळ तुटोन गोटो विणगो जालो

काल्चा दिसा सभांगणांत सूऱ्यो उदेलो.
भीं माफिये वोंपून गेलो!
आयकोंचा कानांक भर्वस्या पावस वोत्सो दिसलो.
सालवार! सालवार! हाहाकार पयस कर!
सुने दोळ्यां काजुलो हासलो. पुता काळजा उमाळो वोतलो
आनी तो म्हणालो.....
"अप्प हांव जीवघात करिना!"
आयकोंचा पिराये कानीं श्वास घेतलो!
तरी कोनश्यांत कोण हासलो आनी म्हणालो
रडचा बाळा दोळ्यां चंदमाम दाकयलो!

आयचा उज्वाडान आमासेक वोंकलां!
कलांगणा उसक्यार पुतान पळे पिंतूर उभें केलां
व्हाव!
सभांगणा दार्वाट्यारी सोभात प्रजापरभुंचा रावळेरांती चलात
बंडवाळ‍शाहिंचा सालाकी सोभयत रती रात्रीक पर‍्दो देवयत
धर‍्माधिकारिंक पांग्रुंक जाती राकवल्यांक न्हेसोंक
शेज्रा रायाक र‍्यान्सम पाटवंक!
व्हाव!

दीस चडतां बोडक्या दोळ्यांक साय मांडता
आनकिटे लास पोटार मुटी दाडायता!
गायरां सिंतिमेंता पिंतुरा पांव्या भुजयता
इतल्या आपुर्भाये पिंतुरा मोलावंक अजून कोणी आयलोना?
च्यार कास मेळचे ना?
सांग रे बाबा.... म्हजो पूत पिंतूर जाल्लें
तुकाय सवायेचें जालां?

मेलवीन जे. वास, केलराय: केलराय फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसच्या मेलविनाची प्रतिभा कोंकणी साहितीक वर्तुलांत समजल्ले भोव थोडे. दायज.कोम अंतर‌जाळिचो सह-संपदक जावन पांच वर्सां वावर केल्लो, काण्येगार, कवी, कादंबरिकार, प्रभुद्द विमर्शक, समीक्षक तशें गूंड चिंत्पी जावनासा. ’आटव्या रंगाचो धोणू’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. कोंकणेशिवाय हिंदी/उर्दू भासेंनी सयत हाणें कविता बरयल्यात.

 

निमाणो स्वास

आज अन्येक रयताच्या
गळ्याक अंर्धल्या
ती मर्णाची दोरी.!
मर्णाच्या आकलासाक
भुंय कांपली.
झगलाणे शिंदलें.. मोळाभ पिंदलें.
आनी हट्टी काळें मोड‌यी आज कडलें.
शेकीं कशीयी रावली.
ताच्या काळजाचियी वर्सांची बोबाट.!
आज थावन सेवंक ना.
तो अनकाण्याचो. रिणाचो.
गेणिचो. खिणा-खिणाक मार्न घाल्चो
तिरसकाराचो तो उस्वास.!

पाप. तोंड येनातल्या
ह्या जान्वारांक
कितें कळीत.?
सदांय तांचो पोस कर्चो.
बापाय सार्को.
वेळा वेळाक पियेवंक ताळणे
खावंक तण भातेण घाल्चो.
तांच्या सुखाः-दुखाःंत पांवचो
सदांच तांचे सांगाता
उटचो. बसचो
देवाबरीं तांका पोसचो.!
तांचो घर्कार.!
आज वयर उमकोळ घेता
दोरियेर...
निर्जीव जावन

हें जोत
मोनें जावंक पुरो
पूण मतिहीन न्हय
तान-भूक तडवनासतां..!
घर्काराची वाट पळेवन. पळेवन
अनाथ जावन. ह्या कराळ घडिये
कांयच समजनासताना.
निमाणे घर्काराचे
पांय लेंवोन. लेंवोन तरी.
उटंवचे प्रेतन निर्फळ जाताना
हालनात‌ल्ल्या. थंड जाल्ल्या
निर्जीव कुडीक समजोन.!
तांच्या इतल्याक चिंतात जावंक पुरो
घर्कार कसो मेलोगाय.?

आमकां पोसची.
तांक ना जालिगी. बावड्याक
आमचे थावन कांय चूक घडली गाय.?
आमी नांगोर सार्को वोडलोना गाय.?
मर्णाक कारण कसलें जाव्येत ?
कांय भोर्गोल. रीण.?
वा आडव घाल्ली भुंय
छे...! छे....! खंडीत न्हय
तशें तर, कांय इल्लें पुणी
आमचे मुकार शिणतो.
पुर्पुर्तो. रडतो.?
तशें कांय घड‌ल्लेंयी ना.
तर बाबाक भोवशा.
गुपीत कोणेंय काडलोगी.?

बाबा.ये बाबा.
वेगीं वेगीं सकला देंव बाबा.
काड. नांगोर
आनी चडय आमच्या खांद्यार
आज पावस कसोयी
पडटा. शिरांधारी..!

नेरी नज्रेत ताकोडे: नेरी मेलवीन नज्रेत मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत वसती करून आसचो प्रतिभावंत कवी. ’गाणां’ ताचो येदोळ पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबय तसल्या गडदेच्या शेरांत वसती करून आसा तर‌यी कोंकणी साहित्याची, तेंय कवितेची ताची आसक्त वर्ती. जायत्या कवितागोश्टिंनी भाग घेतला, कविगोश्टी चलवन वेल्यात तशेंच कविता स्पर्ध्यांनी इनामां सयत जोडल्यांत. कविता बरंवचेसवें कवितेंचेर विमर्सो/समीक्षा कर्ची श्याथी सयत आसचो हो पयणारी.कोम अंतर‌जाळिचो पयलो सह-संपादक.

 

रयत.. बोयल.. दोरी.....

माट पडलेली दोरी ही
गळ्याक‍च पडता
जान्वारांक राक्ता
मनश्याचो जीव घेता....!

दोर‍ये दोर‍येक फरक असा
कानूनी दोरी लांब जाता
जोता दोरी सांगात दिता
लाट्या दोरी उदाक दिता
सोंर‍ग्या दोरी स्वातंत्र पाचार्ता
आनी फाशिये दोरी जीव घेता...

कोणाची चूक म्हणों धनियां
तोंड येनात‍ल्ल्या "आमची"
सोभाय पळेंवच्या "तांची"
फूट पड‍ल्ल्या गाद्यांची ...
या सुकोन उभो जाल्ल्या रुका फांट्याची..?
ना... ह्याच्च दोर‌येची...!

कानूनी पानानीं लिखल्या चरित्रा
काळ्या तिंतान खाली कागदार
नां जालां मोल म्हाका
तुमचो जीव आन‍मोल आनी सर्कारी
देकून म्हज्या सांगोडी बोयलानों
घेवून तीच दोरी
पयण संपयता ह्या सुक्या धर्णिरी....!!

प्रसन्न निड्डोडी: निड्डोडी फिर्गजेच्या मुळाचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसचो काऱ्याळ कोंकणी कवी, नाटकिसत, काण्येगार आनी समीक्षक. पयणरी.कोम अंतर‌जाळिचो सद्द्याचो सह-संपादक. कोंकणेशिवाय हिंदी/मराठी भासेंनी सयत कविता बरंवची प्रतिभा आसचो कवी. सभार कविगोश्टिंनी भाग घेतला, स्पर्ध्यांनी इनामां सयत आपणाय्यांत. ’प्रसन्न’ लिखणेनांवान बरंवचो हो हासकुरो कवी अपल्या मोगाळ/खाल्त्या संयबाक लागून सर्व कोंकणी लोकांक मोगाचो.

भुंयकार आतां रुकार

आकांत एक उटलो गांवार.
उमकोळता एक जीव रुकार.
अरे..! हो आमचो गांवचो सावकार.
अत्मो ताचो गेला वाऱ्यार....

हळू उटल्या गांवांत खबर.
लाग‌ल्ले कंय पाटीक ब्यांकागार.
चड‌ल्ली कंय वाड ताच्या मात्यार.
लाकानीं हो तांचो रिणकार....

बोब मार‌ल्ली ताणें सर्कारी दफ्तारांत.
बेळ्या वर्वीं पडलां नषटांत.
हालवंक नां तेदनां कोणी कान.
आज पळेवंक आयल्यात ताचेंच्च मोर्न.

वेडो गालो रेड्या पाड्यानीं.
हुंगोन पळयलें सुण्या माज्रानीं.
देंवली दुखां जन्वारांचा दोळ्यानीं.
कळ्ळां तांका, आनीं नां म्हण तांचो धनी....

गर्जे भायर पावस पड‌ल्लो..
गर्जे भायर वोत पड‌ल्लें..
बेळें पूरा किडियेन केल्लें..
पळेवन घडियेन काळीज मोड‌ल्लें....

भुंयकारांचे आज काल मोडलां मन.
तांचा मिनतेक मोल नां मूण.
दिनांत कोणीं एका कासाचें मान.
मंत्री भर्तात पोट, हांचाच्च नांवान....

म्हणतात, रैत देशाचो पाटिचो कण.
सांगा, ह्या कर्पल्या पाटीक विचार्ता कोण.
नवो सर्कार. नवें नवें योजन.
आवक‌च मुगदात, हांगा रावल्यार पात्येवन.

उमकाळता आमचा देशाची, मऱ्याद, लज.
उमकाळता भुंयकार, जेवंक नासतां पेज..
अरे..! सांबाळन दवऱ्यां हो रूक, ही दोरी.
पाल्यां गर्ज पोडात आनीं कोणाक तरीं....

रोशुबाब बार्कूर: आयलेवार कोंकणी कविता बरवंक सुर्वात केल्या तर‌यी, समाजेच्या प्रसतूत विश्यांचेर अपल्या कवितेंनी विणून, वाचप्याच्या काळजा-मनाक दाधोस कर्ची कला समजल्लो तालेंत‌वंत. पर्गांवांत वावर करून आसा तर‌यी, अपल्या काळजांत कोंकणी मोग दवर्न, कोंकणी साहीत रसचो हो चडताव जावन समाजीक संवेदनांक अपल्या कवितेंनी व्हाळयता.

रयतांची दुर्दशा....!

हर्शेंचे परीं सकाळ जाली
सूऱ्या किर्णा भितर घुसलीं
बयला-जोडी उबी जाली
धन्याची मात्र दिसली ना सावळी...!

ना घरांत आवाज
ना गोट्यांत गाज
बयलांक लागल्या खंत
ना म्हण धन्याची झळक...!

धन्याचो पूत थंय पावलो
बयलांनी मारली भायर धांव
दीषट तांची फकत्त धन्याचे सोदनेर
किंचीत आयकालिना ताका बयलांची आंबेवण....!

आवचीत दीषट गेली गाद्या कूशिच्या रुकार
ऊडी मारली ताणी ताच्या लागसार
आंबेवन दिलो ताणी दुखां शिंवोर
दोर‍येर उमकोळच्या धनी बावड्यार

उदाक नासतां फुटलेले गादे
फारीक जायनातले रिणा पोंडवे
वयल्यान कुटमाचें यातेषट वोजें
दोर‍येक वेंगुंक बावड्याक दुस्रें जाय कितें.....?!!

नवीन कुलशेकर: पाटल्या चाळीस-पन्नास वर्सांनी कोंकणी साहितीक वर्तुलांत अपल्या लेखनां, बर्पांक तशेंच वावराक लागून सर्वांक वळकिचो मानेसत लारेन्स अलवारीस एक प्रकाशक सयत. हाच्या कवितेंचो एक बूक एदोळ‌च्च पर्गटला, सभार कविगोश्टिंनी हाचीं कवितावाचन जाल्यांत.

शेत्कारिची काणी

हांची ही व्यथा सांग्ता तुमका हांगेली कथा
गद्दो कोसून बियाण घालनू
सक्कडांक अन्न दिंवचें शेत्कारीक
ना हांगा कावडी कीम्मत

देवाक‍य ना हांचेरी करूण
वेळेरी पावस ना कोपला तो वरूण
पावसू नात‍ल्यारी बियाण कर्पाता
जोरू पावस आयलेरी बियाण होळनू वेत्ता

कडेरी हातू दवर्न मात्त्यारी
दोळ्या उद्दाक हाडची पाळी येत्ता
काडलेले रीणाची वाडी वाडता
चारी बाजू अंधकारू दिसता

अश्शी जाल्ले शेत्कारिची आवसता
कोणाचोयी आधार नाशिल्लो शेत्कारी मात्र
स्वत: पोट भोर्चे ना ताकत
रीण पावोचे जाय‍नत्तिले जगच सोण्ण वत्ता....!

वसुधा: वृत्तेन ब्यूटिशियन जावन वावर कर्ची बाय वसुधा, अपल्या कुटमासवें मुंबयांत वसती करून आसा, कानडी तशेंच कोंकणेंत दोनशांवयर कविता तिणें बरयल्यात, मुंबय तशेंच हेर जाग्यांनी जायत्या कविगोश्टिंनी, आकाश‌वाणी, टिविंत सयत अपल्यो कविता तिणे वाचल्यात.

म्हालका तुवें हें कितें केलें...?

मसत कषट पाव‍लो मेहनत केली
जल्यारी पावसान पाटी फिरयली
वर्सा भर्ची आशा निराशेंतू विरली
तरी सावकाराक जाय कर्ज वसूली

इतल्यारी तुग्गेलें धयर कशी आर्चलें
जीव दिंवच्या शिवाय तुजेलागीं आनी मार्ग‍य आशिल्ले
मार्ग दिसना म्हण जीव दिंवचो हो कसलो उपायू
तो तरी तुक्क माक्क सगळ्यांक‍य अपायू

शेत्कारी राया तूंवे जीव दिलो म्हण कर्ज फिटनी
रात्री उपरांत येंवच्या दिसाची वाट कित्याक पळयनी
आत्ता तुगेलें कुटुंब रसत्यारी येतेलें
आमकां बोयलांक मुखारीं कोण पोसतलें

खुर्पी आनी कोयतेचें तुग्गेलें बळ आसिल्लें
तांगेल्या साक्षिने तुगेलें शरीर पासार चडलें
तुग्गेलें बळ बगलेक दवरून तूंवे काळोक लागीं केलें
मालका तूंवे हें कसलें केलें...?

पद्मजा नरेंद्र कुंडाजी: संसकृत भासेंत बी.ए. सनद अपणायिल्ली बाय पद्मजा कुंडाजिचो ’परिसर गीते’ म्हळ्ळो कविताजमो पर्गटला. आकाश‌वाणिचेर सभार लेखनां/कवनां वाचल्यांत. कवितेचेर जायती आसक्त आसची ही सद्द्याक अपल्या कुटमासवें मुंबयांत वसती करून आसा, शिकपा शेतांत जायतो वावर केल्ल्या हिका जायतीं इनामां लाभल्यांत.

Chitram vichitram ankddo - 3

Bozarant vikhreak mellche ambe rongan vikhun vetit punn rong dimvchak zaite upai somsarant asat. Rukar pikanasche ambe soit dhaddaun pikomvchi kola kaim novich nhoi. Punn jednam ek ambo rukar pikun opsochch zhoddta, tea ambeachi ruch vegllichch. Punn tye hontat yemvchak tea ambeak zaitem rakunk asa, kaulle-chanio-mankodd-suknnim toxench zhodd vharem.

Kovita soit techch prokaracheo nhoi?, pokoll utramni kovita guntchi kolent mahir zal'le aiche kallant yothextt mapan bhorun gel'lea somajent ’kovita’ mholl'llo sobhd oplo orth hogddainam zalear puro. ’chitram vichitram’ kaim solis nhoi, oputt kaveall protibhe oscheank matr hantum bhag gheunko sadhy. Oxem mhonnun ayil'lea sorv kovitenk ami hangosor porgott korchenamv. Dhaddaun pikoyil'leo kovita hea onkonnant nant bogar pinturacher opurbhayecho attovo korun, chintnamni xizoun ubhzayil'leo kovita heo mholl'llem vachtam tumkanch gomtelem.

Hea onkonnant porgottun ayil'leo kovita bukarupar porgottun yetoleo.

- som

Onkddeant vinchun oyil'leo kovita

[ Moineachi kovita ]

Svas

nakak dori ghaltana usvas‍ch bondh zal'lo punn jednam doriechem pont tuvem hatim ghetlem-i viz soktechea vayeraborim tuzo svas amche kuddint vall'llo ani nangor‍yi jivan bhorlo.

Zom-i zom-i tuzo svas poddlo thoim thoim bhim kirlalem ani hench bhim konnxi zatana tujeach svasan nachonk laglem bhomvtonnichea rukank‍yi dholoilaglem vallchea udkak‍yi poxelaglem

hea tujea omolik svasa vorvim hozarom svas khontivenne vallonk lagle
hochch svas dexacho svas zalo montri soit tachea tonddant hochch svas sevilaglo uprant

tujea svasachem mol ugtea bozarant vikon gelem rostea modhem kuson gelem rinn zaizoi as‍l'lem rinn zaun vojem zalem bhuk thamboizoi as‍l'lem vott dambomvchea niban bondukechea marank nirjivo zalem

hea svasacho akman kosoppeachea hatanim tin tirkutt zatana tuvench tujea hatanim hea amolik svasak suttka diun soddloi

roitank‍chch monem kel'lea hea somsorant amcho mono svas khoros kaddta, dombu bandhta dekun nakak omrdhil'li dori suttoi ani golleak omrdhun amcheayi svasak suttka di.

[ Moineacho kovi ]

Roxu Bojpe: Roxon Sikvera Bojpe firgojent vosti korun ascho, konknni sahitik xetant oplea protibhek lagun porzollun ascho kovi. Kovitexivai kanneo, opurbhayechim lekonam, viddombonam boromvchi xeathi ascho talent‌vont. Edoll‌chch oplea borpanche buk porgott kel'lo roxu, konknni sahiteacho bhorvoxeacho kovi zaun porzollchim sorv lokxonnam tachethoim disun yetat.

Mon ki bat

eka dudachem aidan aslem
onyek koito;

bhorti yemv
sukti yemv
dog‌yi vellakache ixtt

pois thaun ek pauttim
voilo avaz aikalo;
"mere peare dex vasiom.."
Koitek‌yi
dudachea aidonak‌yi
kitem zalem nennam..!?
gor‍vam sor‍v gayo zaun
gayo sor‍v devo zaun
devo mhollear kitem mholl'llench nennasle sor‍v
devo rokxok zaun..
Okherik devo‌ch ghuspoddun
moddim umkollunk laglim

umkollchea dudachea aidonak‌yi
tye koitek‌yi
atam dixach disana zalea..

Doikorn somzun gheyat
mere peare dex vasiom..

Jon Sunttikoppa: oplea kuttmasovem ghattachea ’sunttikoppo’ gamvamt vosti korcho Jon ddi’soz, vrit'ten ek xikxok, inglix sahiteant podyut'tor sonodechem xikap zoddun aschesovem, kanoddi toxench konknni sahiteant srizonatmok sahit roscho ho ailevar konknni sahiteant soit oplea sahitik protibhek lagun namnnecho. Bhovo somvedon‌xill chintpacho kovi. Kanneo, lekhonam boromvcho ho ek gundd chintpacho sahiti, punn somyban bhovo khalto ani maipasi svobhavacho.

Ontim' noman….

Chear vorsam’dhli gozal
tambio bhorn dud dimvchea
kempin omchea vasrum ghal'lem
ximtti ukoln pollemv tor
fuddlod vasrum paddko oslem.

Tacheaodlea hopteant oppikeli
gai dukhin ombel'li oykal'lem
tinnem-i eka paddkeak bhum-i ghal'lem
ghorant cherko ghotteant paddi sangnni
dolitankor fott zal'li.

Chintlem hamvem oslim tin xetam kosun
dha bottam zhoroun panch boddam posunk
oppikelea paddkeak goll korunk
kasaigarak vechea paddkeak
ghotteam-i dilo osro..

Xetam bhorlim pikam piklim
tonddar haseacho chondro poilo.

Dusrem voros, khorenchch khoros
mollban kelo ghat,
biallean dili lat
beankarache thoddess hazar
vaddik vadd choddon zale lakh

oz somsar hasta,
xetam ugtim dhori tonddam,
svotak nastam khhann,
zotak kom-i thaun baten?
patt tanchi poxeun,
meramni tankam bomvddaun
santent viklem dukham gillun.

Kuttmant purpure
beankarache korkore,
sorkar moun
jivit xuny

oz ek nirdar kelo
hatim gheun zuvak umkallchi dori,
nitt rukache oddvea fantteak
bigdimlem ek pont
dusrem gollea bhomvarim,
omrdun nimanni ghantt.

Teach vogta moilam pois, mohineadim
sante thaun bamnnakor paulelem
novem zoddem paddeanchem
ubdesan urddalem
oplea golleak xirkkailea
pasa ghanttik nisraunko
pattim fuddem pollenastam
damv tanchim
oddvea vatten nitt rosteamni
oplea doniak ontim' noman pattounko,..

Geo Agrar: vrit'ten pradheapok punn hoveasant ek opurbhayecho nott, nirdexok, vichar‌vont lekhok, kovi, nattokist, uloupi, chintpi, vimorxok/vixlexok toxench somaz sudharok. ’poilim mettam’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Toxench; lampeamv (lekhonam), kal ani foleam modhlem az (lekonam), nogu mogu (kanoddi, balo nyai kayide yenu.. Yake.. (kanoddi), The voice of voiceless children (English)

Nachtana nas!

mhojea gamvcha jinnie thollar don angnnam
ek sobhangonn! dusrem kolangonn!
sobhangonnant boskechi rajvottkai!
kolangonnant jinnie pinturanchi desvattai.

Sobhangonnant soglle bahuboli! jikon ayil'le!
namvak zat! zatik kat! katik rogtapat!
tancha angnna darvattear kantoileant him utram!
sorkarodo keloso deuro keloso!
dekun mhojea somsarant atam devo dhoro‍machim matr kamam
ghorant ek kornno gamvant ek ramo hamvi axel'lom
ankvar auyn zolm' dilona. Puruxon moread vanchoilina.

Kolangonnant soglle axavadi! tori niraxi!
udkak gham'! ghamak rogat! rogtak jiughat!
tancha kopalar boroileant him sutra!
koi kesoradore bayi mosoru!
dekun khamvcha vonttar pank tenkla! gorvam posap jiughat zalam!
nangrak ek ruka mull! saro‍eak ek gorum! mhojem sopann
risortta khillear ruk papsalo khill tutton gotto vinngo zalo

kalcha disa sobhangonnant sureo udelo.
Bhim mafie vompun gelo!
aikoncha kanank bhorvosea paus votso dislo.
Salvar! salvar! hahakar pois kor!
sune dolleam kazulo haslo. Puta kallza umallo votlo
ani to mhonnalo.....
"oppo hamv jiughat korina!"
aikoncha piraye kanim xvas ghetlo!
tori konxeant konn haslo ani mhonnalo
roddcha balla dolleam chondomamo dakoilo!

aicha ujvaddan amasek vonklam!
kolangonna uskear putan polle pintur ubhem kelam
vhavo!
sobhangonna darvatteari sobhat prozaprobhuncha raulleranti cholat
bonddvall‍xahincha salaki sobhoit roti ratrik poro‍do deuyt
dhoro‍madhikarink pangrunk zati rakvoleank nhesonk
xejra rayak ro‍eansom' pattounko!
vhavo!

dis choddtam boddkea dolleank sai manddta
ankitte las pottar mutti daddaita!
gairam sintimenta pintura pamvea bhuzoita
itlea apurbhaye pintura molaunko ozun konni ailona?
chear kas mellche na?
sang re baba.... Mhozo put pintur zal'lem
tukai sovayechem zalam?

Melvin J. Vas, Kelorai: Kelorai firgojent oplea kuttmasovem vosti korun aschea Melvinachi protibha konknni sahitik vortulant somzol'le bhovo thodde. daaiz.com ontor‌zallicho soho-sompodok zaun panch vorsam vaur kel'lo, kannyegar, kovi, kadomborikar, probhud'd vimorxok, somikxok toxem gundd chintpi zaunasa. ’attvea rongacho dhonnu’ hacho porgott zal'lo kovitazomo. Konknnexivai hindi/urdu bhasemni soit hannem kovita boroileat.

Nimanno svas

az onyek roitachea
golleak omrdholea
ti mornnachi dori.!
mornnachea aklasak
bhum-i kampli.
Zhoglanne xindlem.. Mollabh pindlem.
Ani hott'tti kallem modd‌yi az koddlem.
Xekim koxiyi rauli.
Tachea kallzachiyi vorsanchi bobatt.!
az thaun seunko na.
To onkanneacho. Rinnacho.
Gennicho. Khinna-khinnak marn ghalcho
tiroskaracho to usvas.!

pap. Tondd yenatlea
hea zanvarank
kitem kollit.?
sodam-i tancho pos korcho.
Bapai sarko.
Vella vellak pieunko tallnne
khaunko tonn bhatenn ghalcho.
Tanchea sukhaH-dukhaHnt pamvcho
sodanch tanche sangata
uttcho. Boscho
devaborim tanka poscho.!
tancho ghorkar.!
az voir umkoll gheta
dorier...
Nirjivo zaun

hem zot
monem zaunko puro
punn motihin nhoi
tan-bhuk toddvonastam..!
ghorkarachi vatt polleun. Polleun
onath zaun. Hea korall ghoddie
kainch somzonastana.
Nimanne ghorkarache
pam-i lemvon. Lemvon tori.
Uttomvche preton nirfoll zatana
halonat‌l'lea. Thondd zal'lea
nirjivo kuddik somzon.!
tanchea itleak chintat zaunko puro
ghorkar koso melogai.?

amkam poschi.
Tank na zaligi. Bauddeak
amche thaun kaim chuk ghoddli gai.?
ami nangor sarko voddlona gai.?
mornnak karonn koslem zauyet ?
kaim bhorgol. Rinn.?
va addou ghal'li bhum-i
chhe...! chhe....! khonddit nhoi
toxem tor, kaim il'lem punni
amche mukar xinnto.
Purpurto. Roddto.?
toxem kaim ghodd‌l'lemyi na.
Tor babak bhouxa.
Gupit konnem-i kaddlogi.?

baba.Ye baba.
Vegim vegim sokla demv baba.
Kadd. Nangor
ani choddoi amchea khandear
az paus kosoyi
poddtta. Xirandhari..!

Neri Nojret Takodde: Neri Melvin Nojret, Mumboichea Mirarodd firgojent vosti korun ascho protibhaunt kovi. ’gannam’ tacho yedoll porgott zal'lo kovitazomo. Mumboi toslea godd'dechea xerant vosti korun asa tor‌yi konknni sahiteachi, tem-i kovitechi tachi asokt vorti. Zaitea kovitagoxttimni bhag ghetla, kovigoxtti choloun veleat toxench kovita spordheamni inamam soit zoddleant. Kovita boromvchesovem kovitencher vimorso/somikxa korchi xeathi soit ascho ho poinnari.com' ontor‌zallicho poilo soho-sompadok.

Roit.. Boil.. Dori.....

Matt poddleli dori hi
golleak‍ch poddta
zanvarank rakta
monxeacho jivo gheta....!

dor‍ye dor‍yek forok osa
kanuni dori lamb zata
zota dori sangat dita
lattea dori udak dita
somr‍gea dori svatontr pacharta
ani faxie dori jivo gheta...

Konnachi chuk mhonnom dhoniam
tondd yenat‍l'lea "amchi"
sobhai pollemvchea "tanchi"
futt podd‍l'lea gadeanchi ...
Ya sukon ubho zal'lea ruka fantteachi..?
na... Heachch dor‌yechi...!

kanuni pananim likhlea choritra
kallea tintan khali kagdar
nam zalam mol mhaka
tumcho jivo an‍mol ani sorkari
dekun mhojea sangoddi boilanom
ghevun tich dori
poinn sompoita hea sukea dhornniri....!!

Proson'no Nidd'ddoddi: Nidd'ddoddi firgojechea mullacho Hilori Di’silva Mumboichea Mirarodd firgojent oplea kuttmasovem vosti korun ascho kareall konknni kovi, nattokist, kannyegar ani somikxok. poinnori.com ontor‌zallicho sod'deacho soho-sompadok. Konknnexivai hindi/moratthi bhasemni soit kovita boromvchi protibha ascho kovi. Sobhar kovigoxttimni bhag ghetla, spordheamni inamam soit apnnaieant. ’proson'no’ likhnnenamvan boromvcho ho haskuro kovi oplea mogall/khaltea somybak lagun sorv konknni lokank mogacho.

Bhumykar atam rukar

akant ek uttlo gamvar.
Umkollta ek jivo rukar.
Ore..! ho amcho gamvcho saukar.
Otmo tacho gela varear....

Hollu uttlea gamvant khobor.
Lag‌l'le kom-i pattik beankagar.
Chodd‌l'li kom-i vadd tachea matear.
Lakanim ho tancho rinnkar....

Bob mar‌l'li tannem sorkari doftarant.
Bellea vorvim poddlam noxttant.
Halounko nam tednam konni kan.
Az polleunko aileat tachenchch morn.

Veddo galo reddea paddeanim.
Hungon polloilem sunnea majranim.
Demvli dukham zonvarancha dolleanim.
Koll'llam tanka, anim nam mhonn tancho dhoni....

Gorje bhair paus podd‌l'lo..
Gorje bhair vot podd‌l'lem..
Bellem pura kiddien kel'lem..
Polleun ghoddien kalliz modd‌l'lem....

Bhumykaranche az kal moddlam mon.
Tancha minotek mol nam munn.
Dinant konnim eka kasachem man.
Montri bhortat pott, hanchachch namvan....

Mhonntat, roit dexacho patticho konn.
Sanga, hea korpolea pattik vicharta konn.
Novo sorkar. Novem novem yozon.
Auk‌ch mugdat, hanga raulear patyeun.

Umkallta amcha dexachi, moread, loz.
Umkallta bhumykar, jeunko nastam pez..
Ore..! samballn douream ho ruk, hi dori.
Paleam gorz poddat anim konnak torim....

Roxubabo barkur: Ailevar konknni kovita borounko survat kelea tor‌yi, somajechea prostut vixeancher oplea kovitemni vinnun, vachpeachea kallza-monak dadhos korchi kola somzol'lo talent‌vont. Porgamvant vaur korun asa tor‌yi, oplea kallzant konknni mog dourn, konknni sahit roscho ho choddtavo zaun somajik somvedonank oplea kovitemni vhalloita.

Roitanchi durdoxa....!

horxenche porim sokall zali
surea kirnna bhitor ghuslim
boila-zoddi ubi zali
dhoneachi matr disli na saulli...!

na ghorant avaz
na gotteant gaz
boilank laglea khont
na mhonn dhoneachi zhollok...!

dhoneacho put thoim paulo
boilamni marli bhair dhamv
dixtt tanchi fokot't dhoneache sodner
kinchit aikalina taka boilanchi ambeunn....!

auchit dixtt geli gadea kuxichea rukar
uddi marli tanni tachea lagsar
ambeun dilo tanni dukham ximvor
dor‍yer umkollchea dhoni bauddear

udak nastam futtlele gade
farik zainatle rinna ponddve
voilean kuttmachem yatextt vojem
dor‍yek vengunk bauddeak dusrem zai kitem.....?!!

Novin Kulxekor: Pattlea challis-pon'nas vorsamni konknni sahitik vortulant oplea lekhonam, borpank toxench vaurak lagun sorvank vollkicho manest larens olvaris ek prokaxok soit. Hachea kovitencho ek buk edoll‌chch porgottla, sobhar kovigoxttimni hachim kovitavachon zaleant.

Xetkarichi kanni

hanchi hi vyotha sangta tumka hangeli kotha
god'do kosun bianno ghalnu
sokkoddank on'no dimvchem xetkarik
na hanga kauddi kim'mot

devak‍y na hancheri korunn
velleri paus na kopla to vorunn
pausu nat‍leari bianno korpata
zoru paus aileri bianno hollnu vet'ta

kodderi hatu dourn mat'teari
dollea ud'dak haddchi palli yet'ta
kaddlele rinnachi vaddi vaddta
chari bazu ondhokaru dista

oxxi zal'le xetkarichi austa
konnachoyi adhar naxil'lo xetkari matr
svoto: potto bhorche na takot
rinno pavoche zai‍not'tile zogoch sonn'nn vot'ta....!

Vosudha: vrit'ten byuttixiyon zaun vaur korchi bai vosudha, oplea kuttmasovem mumboyant vosti korun asa, kanoddi toxench konknnent donxamvoir kovita tinnem boroileat, mumboi toxench her zageamni zaitea kovigoxttimni, akax‌vanni, ttivint soit opleo kovita tinne vachleat.

Mhaloka tuvem hem kitem kelem...?

most koxtt pavo‍lo mehonot keli
zoleari pausan patti firoili
vorsa bhorchi axa niraxentu virli
tori saukarak zai korz vosuli

itleari tuggelem dhoir koxi archolem
jivo dimvchea xivai tujelagim ani marg‍y axil'le
marg disona mhonn jivo dimvcho ho koslo upayu
to tori tukko makko soglleank‍y opayu

xetkari raya tumve jivo dilo mhonn korz fittoni
ratri uprant yemvchea disachi vatt kiteak polloini
at'ta tugelem kuttumb rosteari yetelem
amkam boilank mukharim konn postolem

khurpi ani koitechem tuggelem boll asil'lem
tangelea sakxine tugelem xorir pasar choddlem
tuggelem boll boglek dourun tumve kallok lagim kelem
maloka tumve hem koslem kelem...?

Podmoza norendro kunddaji: somskrit bhasent bi.E. Sonod opnnayil'li bai podmoza kunddajicho ’porisor gite’ mholl'llo kovitazomo porgottla. Akax‌vannicher sobhar lekhonam/kounam vachleant. Kovitecher zaiti asokt aschi hi sod'deak oplea kuttmasovem mumboyant vosti korun asa, xikpa xetant zaito vaur kel'lea hika zaitim inamam labhleant.

 

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಂಕ್ಡೊ - 2

ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]