ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಭಲಾಯ್ಕಿ] ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ [ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಮರ್ ಭಾಂದ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಭಾಳಿಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ’ಭಲಾಯ್ಕೆದಾಯ್ಜ್’ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ, ಆತಾಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ.

3. ತುಜಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಹಾಂವೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ದಿಲಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಪೋತ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಚಿ ಜಡಾಯ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕುಡಿಂತ್ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಚರಬ್ ಜಮೊ ಜಾತಾ. ಹಿ ಚರಬ್ ಜಿರಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಪೋತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ.

ಮೊಟ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಮೊಟೆ!

ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಯ್ ಮೊಟಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಅನುವಂಶೀಯ್ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಅನುವಂಶೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚರ್ಬೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಖಾತಾತ್. ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಮೀತ್ ದವರಿನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮೊಟಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘರಣ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತನಾ ಚಡ್ ಬೊಬ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಹಯ್ ಬಾಪಂಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಅಸಲಿಂ ಬೊಬ್ರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊಟಿಂ ಜಾತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಚರಾಬ್ ಜಮವ್ನ್‍ದವರ್ಚೆ ಜೀವ್‍ಕಣ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೇರ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ವಾಡವಳೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಮೀತ್ ಚುಕೊನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಚರಬ್ ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ಚೆ ಜೀವ್ ಕಣ್ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆ ಜೀವ್ ಕಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತನಾ ಮೊಟೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತನಾ ಆನಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತನಾ ಬೊಬ್ರೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದೀನಾಯೆ.

ತುಜೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮೊಟಾಯ್:

ಕುಡಿಚಿ ಚಡೊನ್ ವೆಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಸಭಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಡಯಾಬೆಟೀಸ್ ವಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕರ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚೆಂ, ಹಾಯ್ಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ವಾ ರಗ್ತಾ ದಾಬ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚೊ, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್, ಗಾಂಟಿ ಜರೊನ್ ವೆಚೆಂ ಅಸಲೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಶೀದಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನಸಾತ್. ಮೊಟಾಯ್ ಚಡನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜ್.

ತವಳ್ ತವಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆಂ ವಜನ್ ತುಕುನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಅಸಜೆ. ಜಡಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮೊಟಾಯ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಪಾಸುಂಕ್ ವಯ್ಜಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.
ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾರಣ್ ವಾ ಪಿಡಾ ನಾಸ್ತಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುಕ್ ಲಾಗನಾ ತರ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಡ್ ಸಕತ್ ನಾಕಾ ತರ್ ಸಕತ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಶಿತ್, ಗೋಂವ್(ಚಪಾತ್ಯೊ) ಉಣೊ ಸೆವಿಜೆ. ಚಡ್ ಜೇವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಳ್ತಾನ್ ಫುಣ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಖಾಣಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಕರಿತ್ತ್ ಯೇಜೆ.

ಶಿತ್-ಗೊಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ರಾಂದಯ್ ಚಡ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. ತೊವ್ಶೆಂ ತಸಲೆ ಜಿವೆಂ ಖಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕುವಾಳೊ, ಬೊಬ್ಳೆಂ ತಸಲೆಂ ರಾಂದುನ್ ಸೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ರಾಂದಾಯೊ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರಾಚೆ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ರಾಂದಯೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಣ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಆಅನಿ ಅನ್ಕಿಟೆಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿಂ. ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ ರುಚಿಕ್ ಪುರ್ತಿ ಥೊಡಿ ಖಾವ್ಯೆತಾ, ಭುಕೆಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಚರ್ಬೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಉಣಿ ಸೆವ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ.

ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಿ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂ ಆಯ್ದನಾಂ ಧುವ್ಯೆತಾ ವಾ ಕಾಲ್ದೆಂ ವೋರ್ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ಯೆತ್ ವಾ ಚೊವ್ದಾ ವ್ಹರಾಂ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ಯೆತಾ. ಕಾಮ್ ಚಡ್ ನಾ ತರ್ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮೊಟಾಯ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ತವಳ್ ತವಳ್ ಎಕೇಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಸದಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ನಷ್ಟೊ(ವಾ ಬ್ರೇಕ್-ಫಾಸ್ಟ್), ದನ್ಪರಾಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪಾದೇಸ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಚಿಂತಿಯಾಂ ಎಕಾ ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಜೇರ್ ಆಸಾಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾ ತರ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಭೊರ್ ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಚಡ್ ಚರ್ಬೆಚೆಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ.ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್‍ಯಿ ಬರೆಂ.

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ವ್ಯಾಯಮ್:

ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಫಕತ್ ಖಾಣ್ ಉಣೆ ಕರ್ನ್ ವಾ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಣಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ಚಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚಲ್ಚೆಂ, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪೆಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರಿ, ಹಳ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್, ಎಕಾಚ್ ಸುವಾತೇರ್ ರಾವೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಅಸಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಥರಾಚಿಂ ವ್ಯಾಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್, ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್. ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಹೆರ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಯಮಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಬರೆಂ. ಫುಣ್ ಸದಾಂಯ್, ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರಿ ಬರೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್. ಫುಣ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರಿಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಶಟ್ಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ವೊಲಿಬೊಲ್ ತಸಲೆ ಖೆಳ್ ಸದಾಂಯ್ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫುಣ್ ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ.

ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಆನಿ ಚಲ್ಚೆಂ- ಹಿಂ ದೋನ್ ವ್ಯಾಯಮಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‍ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ(ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆ) ಪ್ರಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಸೋಧ್ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಜೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಂಪ್ರಾಚೆ ಗಾಂಟಿಚೆರ್ ಚಡ್ ಭೊರ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ಝರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ.

ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ?

ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾನಾ. ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಯಾಂiiಮ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಆಸ್ತಾ. ‘ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ರಗ್ತದಾಬ್(ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್) ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೊಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಹಳ್ತಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ (ಹಾರ್ಟ್ ಎಟ್ಯಾಕ್) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಯಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ; ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಇತ್ಲೊ ತೀವ್ರ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಂಕಾಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಮುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ತಶೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ!

ಹೊ ಏಕ್ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿಂಚ್ ಚಡ್. ‘ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ವ್ಹಯ್‍ಮೂ.. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾ.. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ..ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ.. ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಾಂತ್ ಖರ್ಚಾತಾ.. ಮ್ಹಜಿ ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ನಾ’ ಅಸಲಿಂ ಥರಾವೋಳ್ ನಿಬಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಫುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್-ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರಿಜೆಚ್ ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾ, ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ ಜಾಗೊಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಸಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯೇನಾಶೆಂ ವೆಳಾರ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಚಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಜಾಂವ್

ಸುರ್ವಾತೇರ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವ್ಹರ್ ಭೊರ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆಪ್ರಾಸ್ ಅರ್ಧೆಂ ವ್ಹರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತನಾ ಅರ್ಧೆಂ ವ್ಹರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಳ್ತಾನ್, ಚಲ್ಚಿ ವಾಟ್ ವಾಡಯಿತ್ತ್ ವಚಜೆ. ದಿಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರತ್. ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ ಭೊರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ವ್ಹರ್‍ಭೊರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಚಲ್ಚೆಂ ವ್ಯಾಯಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ವೇಗಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಸುರ್ವಾತೇರ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಚಲೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ವಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ವೇಗ್ ಚಡವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಟಾಂಕ್ ವಾಹನಾಚೇರ್ ವೆಚೆಂ ಆಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್, ದಫ್ತರಾಕ್ ವಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ (ಸದಾಂಯ್ ವೆತಾಯ್) ತರ್ ಚಲೊನ್ ವಚ್ಯೆತಾ. ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ವೆಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್‍ಯಿ ಜಾತಾ ವ್ಯಾಯಮ್‍ಯಿ ಜಾತಾ. ಚಲ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸವಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಬಸ್ಸಾಕ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಸ್ಟೊಪಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಲೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ.

ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಒಕ್ತಾಂ!

ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ’ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಒಕ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ರತಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ‘No dieting, no exercises, no gadgets’  ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಒಕ್ತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಭಾಸಯ್ತಾತ್.

ಭುಕ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಡಿಂತ್ ಸಕತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಒಕ್ತಾಂವರ್ವಿಂ ವಿಶೇಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ಅನಾಹುತಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂನಿ ಮೊಟಾಯ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿ ಸುರುಪ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಚರಬ್ ಕರ್ಗಂವ್ಕ್ ಉಬೆ ನ್ಹಾಣ್ (Steam bath), ಸುರ್ಯಾ ನ್ಹಾಣ್ (Sun bath) ತಸಲ್ಯೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾತ್. ಉಭೆಂತ್ ತೂಪ್, ವನಸ್ಪತಿ ತಸಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಚರ್ಬೆಚೆ ವಸ್ತು ಕರ್ಗತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕುಡಿಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚರಬ್ ನ್ಹಂಯ್. (ತಾಂಣಿ ಸಾಅಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕಾವೆಳಾ ಉಭೆಂತ್ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಚರಬ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾ ತರ್ ಪರತ್ ಥಂಯ್ ಘಟ್ ಜಾತಾ)

ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಂಕ್ ದುಡು ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್, ಖಾಣಾಂತ್ ಪೋತ್ ಕರ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ (ಖರ್ಚ್ ಉರೊನ್!) ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್, ಮೊಟಾಯ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಶ್ಟ್. ಫುಣ್ ಸದಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

( - ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಮಾರ್ಚ್ 2016)

dredwardortho@gmail.com

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತಿಪರ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೇಕಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರುನ್ ಅಸಾ; ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವಾನ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್‌ಯೀ ಹೊ ಖಾಯಮ್ ಬರಯ್ತಲೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]