ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಭಲಾಯ್ಕಿ] ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ [ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಮರ್ ಭಾಂದ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಭಾಳಿಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ’ಭಲಾಯ್ಕೆದಾಯ್ಜ್’ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ, ಆತಾಂ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಚೊ.

10. ವರ್ಸಾವಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಖೆಳಾಚೊ ಕೋಚ್ ತಶೆಂ ಪಿ.ಟಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದನಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸಾಂಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್. ಖೆಳಾಚೊ ಕೋಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಯಮಿತ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀವ್; ಜಿವಾಂತ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಕೋಚ್ ಮಯ್ದನಾರ್ ತಕ್ಲಿಘುಂವೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಉದಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸನಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲೆಂ. ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪಿ.ಟಿ. ಮಾಸ್ಟರಾಚೊ ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಮೀತ್ ಚುಕುನ್ ಚಡ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ತಗತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ತೊ ಮತಿವೀನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ, ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಘೆಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಒಪ್ರೇಶನ್‍ಯಿ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ನಾ. ದೋನ್‍ಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಾ ಜಾಲೊ.

ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ವ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಆಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ದೊಶಿ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕುಡಿಂತ್ ಬರೊಂ ಆಸಾ, ಭುಕ್ ಬರಿ ಆಸಾ, ಜಿರ್ವಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ, ನೀದ್‍ಯಿ ದರಬಸ್ತ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ವಸ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತರ್‍ಯಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅನಾಹುತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ; ಥೊಡ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮೋರ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಡಿತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಪಾಸುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಿಡಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಅಶೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ ವಾ medical check up ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಮಿತಿ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಿಡೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ವಿವಿಧ್ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಕರೊಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಯೆನಾಂತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆದ್ನಾಂ?

ಸರಿಸುಮಾರ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ವಾ ಪ್ರಾಯ್ 40 ಜಾತಾನಾ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ (annual medical check up) ಕರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡತ್.

• ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್, ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ತಸಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ವಾ ಆವ್ಹಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಕುಶಿಂತ್ ತರ್ನೆಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಹಾರ್ಟ್‍ಎಟೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅಸಲಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಬರ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಭೆಟುನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರಯ್ಜೆ.

• ಅಸಲೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‍ಯಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಭೆಟುನ್, ರಗತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಕರೊವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಿಪ್ತೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಿಡಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಡಯಾಬೆಟಿಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ತಸಲ್ಯೊ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಕರೊಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಚೀಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಬರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲ್ಯಾಬರೋಟರಿಕ್ ವಚುನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರಯ್ವೆತಾ.

• ಉಡಾಸ್ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾಚೆರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಪಾಸುಂಚೆಂ ಬರೆಂ. (ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರುಂಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚುಕ್ಚೊ ನಾ). ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ಹರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್‍ಆಪ್ ಕರಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರೊವ್ನ್, ತಪಾಸ್ಣೆಚೆ ಸರ್ವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆ ಕರ್ನ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆದ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

• ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಆಸ್ತಾತ್; ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಸಲೆಯಿ ಪಿಡಾ ಆಸುನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾತ್ ತರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಪ್ ಕರಯ್ತನಾಂಯ್ ತಾಚಿ/ತಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ.

• ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಪ್ ಕರೊಂವ್ಚೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚೆ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವಾ ಫೆಮಿಲಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಕರಯ್ವೆತಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾನಾಂತ್.

ಖಂಯ್ಚೆ ತಪಾಸ್ಣೆ ಕಶೆ ಕರಯ್ಜೆ?

• ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ವಾ ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್, ರಗ್ತಾಂತ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ಲೆಂ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಹೆರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಫೆಮಿಲಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಭೆಟುನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್ (ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್) ತಪಾಸುನ್ ಪಳಯ್ವೆತಾ. ಪೂಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಖಂಚೆಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಅಸಾತ್ ತರ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

• ರಗ್ತಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕರ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸಾರಯ್ಡ್, ಚಡ್ ದಾಟಾಯೆಚೆ, ಉಣ್ಯಾ ದಾಟಾಯೆಚೆ ಲಾಯ್ಫೋಪ್ರೊಟೀನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ವ್ಹರಾಂಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಜಾಯ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ 9 ವ್ಹರಾಂಚೇರ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7 ಥಾವ್ನ್ 9 ವ್ಹರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಚೆರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆವ್ಯೆತಾ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಪಾಸ್ಣೆಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾನಾ.

• ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ರಗ್ತಾ ತಪಾಸ್ಣ್ಯೊ ಕರಯ್ವೆತಾ. ರಗ್ತಾಂತ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಚೆರ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರೊಂವ್ಚಿ ಬರಿ.

ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್‍ಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಪ್:

• ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾಂಯ್, ತಿ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಹೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರೊಂವ್ಚಿ ಬರಿ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಪ್ ಕರಯ್ತಾತ್. ತಿ ರಿವಾಜ್ ಬರಿ.

• ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಮುಳಾವ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಚ್ಯಾ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಭೆಟುನ್ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ಕರಂವ್ಚೆಯ್ ಬರೆಂ. ಗರ್ಭ್‍ಕೋಶ್ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಭಾಗಾಂಚಿ ಆನಿ ಜಿರ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪೊಟಾಚೆಂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾಂವ್ಡ್‍ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಆಲ್ಟ್ರಾಸಾಂವ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

• ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್. ವೆಳಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂತ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಮುಳಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಸ್ಥನಾಂಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕರಯ್ವೆತಾ. ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಡ್. ಕುಡಿಂತ್ ಚಡ್ ಮೊಟಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ಚಡ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಚಡ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸ್ರಾವ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸ್ರಾವ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್‍ಯಿ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಂಣಿಂ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಫಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರಯ್ವೆತಾ.

• ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್ ಗರ್ಭ್‍ಕೋಶಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚೆರ್ (cervical) ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀತ್ ಚುಕುನ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೆನ್ಸರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತೆರ್‍ಚ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಗೂಣ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಗರ್ಭ್‍ಕೋಶಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚೆರ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಳಾಂತ್‍ಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ Pap smear ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆಸ್ಪತೆಂನಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣೆಂತ್ ಹಿ ತಪಾಸ್ಣಿಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ರಾವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ ಬರಿ.

( - ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಎಪ್ರಿಲ್, 2017)

dredwardortho@gmail.com

ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್: ವೃತ್ತಿಪರ್ ಏಕ್ ದೊತೊರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೇಕಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರುನ್ ಅಸಾ; ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವಾನ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್‌ಯೀ ಹೊ ಖಾಯಮ್ ಬರಯ್ತಲೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]