[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಹಜ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ - ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸವಾಲ್; ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಂಧ್, ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವಾರಿಂ ವಿಣ್ಲಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಕಥಾ ಹಿ. ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಮತಾಯಸ್ (ಡೆ’ಸಾ) ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ಚ್ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ. ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್ ಬುದ್ವಂತ್.. | म्हजें माजर बुद्वंत..

ವ್ಹಾ! ಇತಲೆಂಚ್ ಭಗಲೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿಂ ವಾಚಲಿ ತೆದನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ, ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್? ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್ ಅಪಲಿ ಸಂಯಬಿಕ್ ಸವಯೆಥಾವನ್ ಮುಕತ್ ಜಾವನ್ ಸುಧಾರತಾ; ಎಕಾ ಉಂದಿರಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾ, ಚೊರುನ್ ಭಾಗಡೆ ಖಾಯನಾ, ಚೊರುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾ, ಸುಣೆ ಆನಿ ಕಾವಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಗಡ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಡಾನಾ... ಬುಧವಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ. व्हा! इतलेंच भगलें जेदनां ही कविता पयले पावटीं वाचली तेदनां. कितें कविता, कितें विचार? एक माजार अपली संयबीक सवयेथावन मुकत जावन सुधारता; एका उंदिराक धरून रावल्यारी कितेंच करिना, चोरून भागडे खायना, चोरून दूद पियेना, सुणे आनी कावळ्याच्या झगड्यांत मधें पडाना... बुधवंत जालां. केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी बाब आर. एस. भासकर हांगासर एक भोव अपुर्भायेची कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ | सकाळिंच्ये दिषटिंतलें मंगळूर

ಕವಿತಾ ವಾಚತಾಂ ವಾಚತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗತಾಕಿ, ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗಿ ದೆಖತಾಂ, ಕಿತೆಂಗೀ ಭಗತಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗಳೆಂ ಅಪಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜೀರ್ ಘಡತಾ. ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಹಿಖ್ಮತ್ ಆಸತಾ, ತಾಂತುಂ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕ್ ಎಕಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಜಾಯತಿಂ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಕ್ ಆಮಿ ಸರವಾಂ ಪಾವಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮೀಂಯ್ ಜಾಯತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ, ಪಾರಕಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ ಮನಶಾಜಿಣೆ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತರಾಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. कविता वाचतां वाचतां अशें भगुंक लागताकी, अपूण कितेंगी देखतां, कितेंगी भगतां आनी हें सगळें अपल्या दोळ्यां हुजीर घडता. भोव थोड्यांक ही हिखमत आसता, तांतूं बाब मेलवीन लुद्रीक एकलो म्हणून कांय ताचीं जायतीं कविता गोवाय दितात. मंगळूर शेराक आमी सरवां पावल्यांव, आमींय जायतें पळेलां, पारकिलां पूण कवितेंनी जे आटेविटे आनी खर्शेंवचें मनशाजिणे आनी जिविताचे उमाळे भोव अपुर्भायेन उतरायिल्ले ह्या कवितेंत दिसतात.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಕವಿ | मोर्न आनी कवी

’ಆಮಿ ಜಿತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾಂವ್’ - ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಆಯಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಿದೇಶಿ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪೆಟೆ/ಸುಣಿಂ ಭಂವ್ತಾತ್ ಅನಿ ಮನೀಸ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ನಿಬಾಂ; ಧರ್ಮಾಚಿಂ, ಜಾತಿಚಿಂ, ಕಾತಿಚಿಂ, ಕುಳಿಯೆಚಿಂ ಜಸೆಂ ಲಿಪಿಚಿಂ - ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯೂರ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಭಾಜ್ಯಾಚೆಂ, ಬೆಂಡಾ ವಾಜಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೆಳತಾ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ. ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾಚ್ ದೀ. ’आमी जितलें मुकार चल्तांव तितलेंच पाटीं उर्तांव’ - खंडीत हें उतर आयच्या काळाक सरी जाल्लें. देकून विदेशी गाडियांनी सयत पेटे/सुणीं भंवतात अनी मनीस बिडार नासतां रसत्यार निदता. हांगासर मनशाक जाय फकत निबां; धर्माचीं, जातिचीं, कातिचीं, कुळियेचीं जसें लिपिचीं - फकत एकामेकाचीं मासां खावंक आनी समाजेक च्युरान च्यूर करुंक. आनी ह्या परिगतेंत मंत्रिच्या पेट्याक सयत दभाज्याचें, बेंडा वाजपाचें मोर्न मेळता आनी तेंच एका कविच्या मोर्नाक एक थेंबो दूक सयत आसाना. वैचारीक चिंत्पाची सुकिदाड आसचा मनशांक कवी जांव साहिती जांव कितें पडोन गेलां?. पूण एक वाचपी जावन तूं कसल्या चिंत्पाचो म्हळ्ळें सवाल केलें तर ताची जवाब म्हाका न्हय तुकाच दी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.' ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ (ಎರ್ನಾಕುಳಮ್) ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕಪಿ. स्वामी विवेकानंद; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.' बाब शरत‌चंद्र शेणय (एर्नाकुळम) केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी. साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै बूक पुरसकार असले प्रतिश्टीत पुरसकार जिकपी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | Kovita] ನೊಸಾಯ್ | Nosai

ಮನಿಸ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ಜರ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತ್ಯೇ ಹಸ್ತಿ ಥಾವುನ್, ವ ತ್ಯೇ ಗಾಡ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತೆ ದೊಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮುಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಕೋಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. Monis dolle ason polleunk, parkunk sokta punn chintunk ani lisamv xikonk sokana, zor dolle ason‌yi tye hosti thavun, vo tye gaddvathaun lisamvam xikchi xeathi nascho monis, te dolle nastana soit muye thaun lisamva xiktana tuminch sanga konn dixtt ascho ani konn dixtt nat‌l'lo. Ma|Protap Naik hangasor oslich ek opurbhayechea chintpachi kovita gheun aila.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್! | किर्णांचो सांगात!

ನಾಮಣೆಚೊ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹೀರ್ ಲುಧ್ಯಾನ್ವಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ; इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा, रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा, काहे ये जतन करे.. (ಹ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಭಾಂದ್ಲಾ? ರಂಗಾಚೆರ್ ಕೊಣೆ ರಾಕ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ರುಪಾಕ್ ಕೊಣೆ ಭಾಂದಲಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಹಠಾನ್ ರಾಕಚೆಂ...) ಹ್ಯೊ ವಳಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ತತವಾಂಚೆರ್ ಆರಸೊ ಧರಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಸಯತ್ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಅಪುರಭಾಯೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ.
नामणेचो उर्दू/हिंदी कवी साहीर लुध्यान्विच्या एका कवितेच्यो वळी ह्यो; इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा, रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा, काहे ये जतन करे..
(ह्या जिणयेच्या वयर उटोन येंवच्या तशेंच सकयल देंवोन वेच्या वोताक कोणें भांदला? रंगाचेर कोणे राकवण केल्या, रुपाक कोणे भांदला? कित्याक हें हठान राकचें...), ह्यो वळी कांय साद्यो न्हय. जिणयेच्या ततवांचेर आरसो धरच्यो वळी ह्यो. हांगासर आंडऱ्यू सयत असल्योच अपुरभायेच्यो वळी घेवन आयला.

ವಾಚ್ | वाच

 

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್

ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್, ತೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ಸರ್ಗ್-ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರಿ ಭಕ್ತ್‌ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್. 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಇತಿಹಾಸ್ಯ್ | इतिहास्य

ದೊಳೆ ಅಸುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆ, ಕಾನ್ ಆಸುನ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತಲ್ಲೆ ತಕಲಿ ಆಸುನ್ ತಕಲೆಭಿತರ್ ಶೆಣ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್. ರುಪಾನ್ ಮನೀಸ್ ಜಾವನ್ ಜಲಮಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡವಾ ಖಾಸ್ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಕಂಯ್ ನಾಟವತೆಲೆ? ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾನ್-ಮರಯಾದ್ ದೀಂವಕ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಬರಪಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಅಪುಣ್ ಜಾಣಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಣೆಂ ತರಯೀ ಕೆದಿಂಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವಕ್ ನಾ ವಾ ಆಯಕುಂಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಜಾಣಟಿಕಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸತಾ. दोळे असून दीश्ट नातल्ले, कान आसून आयकुंचें त्राण नातल्ले तकली आसून तकलेभितर शेण भरल्ल्यांक कितें कळीत. रुपान मनीस जावन जलमल्यारी गाडवा खासताची जीण जियेवन सवय जाल्ल्यांक हे विचार कंय नाटवतेले? जैसन सिकवेरा तर्नो कवी पूण शिकपी वर्गाचो, एकामेका मान-मरयाद दींवक जाणासचो तशेंच प्रभुद्द चिंतपाचो म्हणून हाचीं एकेक बरपां गोवाय दितात. अपूण जाणटो म्हणून हाणें तरयी केदिंच दांग्रो मारल्लो हांवें पळेंवक ना वा आयकुंक ना पूण हाची जाणटिकाय हाच्या बरपांनी निशेता आनी हाच्या कवितेंनी दिसता.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್, ವ್ಹಳ್ಕೊಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಭಂವಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಕುರುಃ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ’ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ’ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಚೆ ಕೊನ್ಶೆ ಭರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪೋಷಕ್/ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಬಾವ್ಡೊ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆತಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಬ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ; ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. भारतीय कविताशेतांत कोंकणी कविता एका तेंपाधीं मयलां पयस पाटीं आसल्यो. कवितेक समजुंक, व्हळकोंक तशेंच उत्रावंक जोक्तो भंवार नातलो. आनी कवितेची कुरूः सयत नात‌ल्ले चडताव ’कविता’ म्हळ्ळ्या नांवार ’मतीक आयिल्लें’ बरयिल्लें पत्राचे कोनशे भरुंक वापार्ताले. विशेस अंकल्यांनी सयत पोषक/इसतिहारां दीवन अपली तस्वीरेसवें ’कविता’ म्हळ्ळे नांवार कितेंगी पर्गट जातालें. बावडो चा.फ्रा. एक्सुरोच कितलें सोसून जियेल्लो कोण्णा म्हळ्ळें चिंतप आतां तर‌यी जायते चिंतून आसात. बाब हेरोल्पियूस नामणेचो बरवपी; काण‌येगार, विडंबन‌कार आनी अपरूप कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಭವ್ತಾರಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತಮ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಡಿರ್ ಥಾವನ್ ಅನಯೇಕಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವಂವಚಿ ದೇವಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಕೇರಳಾಚೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ವೆಗಳ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಕವಿ. ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. भवतारणी म्हळ्यार मनश्याच्या अतम्याक जिवीत आनी मरण म्हळ्ळ्या न्हंय‌च्या एका तडीर थावन अनयेका तडीक पावंवची देविचें नांव. केरळाचो उर्भेवंत कवी बाब बालकृषण मल्य वेगळ्या चिंतपाचो कवी. मलयाळम, तमीळ भासांनी सयत तो बरयता.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್

ವ್ಹಾ! ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಖಿಣಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತೀಸ್-ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ತ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭೆಟೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಚುನ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದೀ.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಪಲ್ತಡ್ ನಾ | पलतड ना

ಪ್ರಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಜಾಯನಾ, ಬದಲಾವಣ್ ಸರವಾಂಕ್ ಗರಜೆಚಿ. ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ಹ್ಯೇ ಸಾಂಗಣೆಂತ್ ಖೂಬ್ ಮತಲಬ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯೆಂಕರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ. प्रगती बदलावणेशिवाय जायना, बदलावण सरवांक गरजेची. बदलावणेशिवाय प्रगती साध्य ना. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ह्ये सांगणेंत खूब मतलब आसा. गोंयचा युनिवर्सिटिचो प्राध्यापक तशेंच कोंकणी विभागाचो मुखेसत बाब प्रकाश पेऱ्येंकराची ही कविता.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ...ಜಾತ್ರಾ|...जात्रा

ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಕಾಳೊ-ಧವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಜ್ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಲಾ, ಕಾಳೊ-ಧವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸತ್-ಅಸತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಬಜಾರ್ ದೆಕುನ್ ಧಾಖವ್ಚಾಚೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ದೆವಾಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಕ್ತ್, ದಭಾಜೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಡು ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜೆಂಚ್ಯಾ ಖಡಪಾಪಂದಾಕ್ ಜಿವಿ ಜಿವಿಚ್ ಉರ್ಡೊಂಚಿ ನೈತಿಕತಾ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ದಿಸಾನಾಯೆ ವ್ಹಚಾನಾ ನ್ಹಯ್? ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.एका तेंपादीं काळो-धवो संसार आसलो आज रंगाळ जाला, काळो-धव्या संसारांत चडीत मापान सत-असत आस‌ल्लें पूण आतां मनश्यान अपलो संसार एक रंगाळ बजार देकून धाखवचाचेंच जिवीत कर्न घेतलां. देवाळाक गेल्यार मात्र भक्त, दभाजो केल्यार मात्र फेसत आनी दुडू दिल्यार मात्र मोग. पूण आमचे अचार विचार पोकोळ कर्न आमच्या बदल्च्या रिती रिवाजेंच्या खडपापंदाक जिवी जिवीच उर्डोंची नैतिकता एका कवीक तर‌यी दिसानाये व्हचाना न्हय? गोंयचो नामणेचो कवी बाब गौरीश वर्णेकर एक असलिच्च कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ?

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತಾ ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ. ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅಣ್ಬವಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾಚ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ’ತಾನ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ह्या संसारांत देव आनी धर्माखातीर हऱ्येकलो एकामेकाचीं मासां खाता पूण निजायकी देव कसो दिसता आनी तो खंय आसता म्हळ्ळें कोणेंय चिंतलां? हेच्च चिंत्पाच्या भंवतोणी गुंत‌ल्ली ही कविता कांय सोभीत काणिंच उभी कर्ताना कवितेंत दिसचीं भांदपां आनी देव आमचेच भंवतोणिचे म्हणून भग्ता. बाब प्रसन्न निड्डोडी जिण्ये अणबवांत हेळ‍ल्लो कवी म्हणून ताचीं कविताच गोवाय दितात. हाच्या कवितेंचो पयलो जमो ’तान’ वेगिंच कोंकणी कवितारसिकांक मेळच्यार आसा.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಪಾವಳೀ|पावळी

ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾನ್ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ; ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಫಕತ್ ಬೇಕಾರ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಫಕತ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಪಾವಲಿ. ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಲೇಖಕ್, ಬರವ್ಪಿ ಬಾಬ್ ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಂದೇಕರ್ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.ही काणी कांय नवीच न्हय, कांय तेंपान आमी पळेवन आयिल्ली; बदलून येंवच्या चिंत्पाची. हांगासर मोग आनी मयपास कोणाक सर्वस्व तर आनी कोणाक फकत बेकार सब्ध मात्र. देकून बजारी चिंत्पाच्या संसारांत ह्या सब्धांक मोल ना, खंच्याय सब्धांक मोल ना फकत्त दुडू आनी पावली. कार‌वार‌चो नामणेचो नाटकिसत, लेखक, बरवपी बाब संधेश भांदेकर एक उर्भेवंत कवी सयत. एदोळ‌च सभार कविता स्पर्ध्यांनी हाणें इनामां जिकल्यात तशेंच कविगोश्टिंनी सयत हाणें वांटो घेतला.

ವಾಚ್|वाच

[ ಲೇಖನ್ ] ತುಮಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚಿನಾಂತ್?

ಉಂದ್ರಾಂಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಸೋಧ್ ಆಸಾ. ಉಂದ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸುವಾತೆರ್ ವೀಜ್ ಯೆತನಾ ದೋಪಮಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲಾವ್ನ್, ಉಂದ್ರಾನ್ ಫಿರ್ಕಿ ದಾಂಬ್ತನಾ ವೀಜ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ವೀಜ್ ಯೆತನಾ ಡೊಪಮಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಸಂಸೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊಪಮಿನಾಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ‘ಬರ್‍ಯಾಪಣಾ’ಚ್ಯಾ ಆಶೇನ್ ಥೊಡೆ ಉಂದಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಯ್ನಸ್ತಾಂ ವೊರಾಕ್ 700ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿರ್ಕಿ ದಾಂಬ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಹೊಂದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ದೊತೊರ್ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕಾನಾಕಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾರ್ಚ್ 8

ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಜಾರ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಬಾಪಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು. देवान मनश्याक रचलो आनी दिसांक मात्र रचलो. पूण मनश्यान बजार उभो केलो आनी ह्या बजारांत मनशा संबंधांचो गोळ केलो. देकून आवयांक एक दीस, बापयांक अन्येक दीस, मोग कर्णारांक एक दीस, मेल्ल्यांक अन्येक दीस. पूण हांगासर जिवंत आसोन मोरोन गेल्ल्या चिंत्पाच्यांक मनशा संबंधाक दिसाक राकोन रांवची गर्ज आसागी म्हळ्ळें विडंबनात्मक सवाल कर्ता बाय वसुधा प्रभू.

ವಾಚ್|वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ನೋವ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಪಯ್ಕೀಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ, ತಸಲಿ ಕಾಣಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಚ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ/ಘಟನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಪ್ರತಿಭಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಮನಿಸ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಸವೆಂ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿಸವೆ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ - ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜ್ಯೆಂಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ. ಹಾಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. मनीस जेदनां अपल्या सावळेसवें वा अपल्या भितरले वेक्तिसवे जेदनां संवाद करुंक सक्ता - तेदनांच तो जाणतो जाता. आनी हें सलीसायेचें चिंतप न्हय. ह्या कवितेंत तर‌यी संकीर्ण इमाज्येंक सुटवन समजुंचें प्रेतन केल्यार जायत्यो काण‌यो आमकां आयकुंक मेळतात म्हणच्यांत दुभाव ना. बाब उदय मांबरो गोंयचो एक नामणेचो कवी, वावराडी तशेंच कोंकणी मोगी. हाचे दोन बूक ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ पर्गट जाल्यात..

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಜಿವಿತೆಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿತೆಗ್ಶೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕತಾಂ ಆಯ್ಕತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಿ ಸಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಿ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಸೊಂಪಿ ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ जिवितेच्या तत्वांक कवितेच्या उत्रांनी सोभंवची कला भोव थोड्यांक कळीत आसा आनी तांतूं बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको एकली म्हणुंक संतोस भग्ता. सभार कवितेगशोश्टिंनी हिच्यो कविता आयकल्यात आनी आयकतां आयकतां हांव म्हाकाच विस्रून गेलां. ती सकत तिच्या कवितेच्या काण‌यांची, हांगासर‌यी ती असलिच्च सोंपी पूण मातशी गुंडायेचें चिंतप आटापची कविता घेवन आयल्या.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुर्गेंपण

ಅಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆಂಪಣಾಲೆ ಯಾದಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ವ್ಹಚಾನಾಂತ್. ತೆ ಕಪಟ್ ನಾತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ರಾಗ್/ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದನಾತ್ಲೆ ಖೆಳ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಭೋವ್ ಸೊಂಪೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. अमी सगळे भुर्ग्यापणाचें हंत उत्रोन आयिल्ले, देकून आज आमी जिवितांत खंयचर पावल्यार‌यी आमचे भुर्गेंपणाले यादी केदिंच आमकां सोडून व्हचानांत. ते कपट नातले दीस, ल्हाल्हान संग्तेक राग/मोग आनी केदिंच मुगदनातले खेळ. भुर्ग्यापणाचेर जायत्यांनी कविता बरयल्यात पूण हांगासर गोंयचो कवी बाब मनोज नरेंद्र कामत भोव सोंपे उत्रांनी कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್|वाच

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಗ್ಣಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತರ್ ತೊ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಪ್ಸಿಲ್ ಕರುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಭಾರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಆನಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಧೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಳ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖಡಾಖಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಭೊಗ್ಣಾಚಿ –ಮುಖಾಮುಖಿ

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ “ವಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ – ಸಮ್ಜಾನಾ”. ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಸರ್ ದಿಸ್ತಾ ವಲ್ಲಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಸ್ಕೊ, ಅಪ್ಣಾನಿಮ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಅಪೂಣ್ ಕರ್ತೇ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್. ಹೊಚ್ ನಿಚೆವ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿಚೊ ದಿಗೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ/ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಯ್ಚಾರಿಕ್  ವ್ಹಾಳಾಚೊ  ಮುಖಾಮುಖಿ

ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಮಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಶೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆಂನಿ ಘಾಣ್, ಗವ್ಜ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಥ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭವ್. ತಿ ಗಡ್ದೆಚಿ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್, ಘಾಣ್ ಆನಿ ವೆಸ್ತ್ ಜಿಣಿ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರ್ಕಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್.... ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಬರವ್ಪಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬರವ್ಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಕಾಳಿಕ್ ] ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ

ಕರೆಜ್ಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವಾಚೊ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. 1784ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಧಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂವಿಣೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾಳೊ

ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ. ಹಿ ತಾಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಗಾಯ್?. ಏಕ್ ಮಾಳೊ, ಆನಿ ತೊ ಮಾಳೊ ಚಡೊಂಕ್ ನಿಸಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಪುಣ್ ಮಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಕ್ ಉಪೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೊ ವಸ್ತು ಥಂಯ್ ದಾಳ್ಳೆಳ್ಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರುನ್ ವೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಶ್ಯೊ ವಾಪಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವರ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  कविच्या जायत्या सक्तेंपयकिंतली एक जावनासा उत्रांनिंच संसार रचुंक सकची. ही ताकत संयबांत‌च आसागाय?. एक माळो, आनी तो माळो चडोंक निसण कांय आमच्या चडतावांच्या यादिच्या कोनशांत केदिंच माज्वनात‌ल्लें रुपणें जावनासता. जाव्येत आमच्या घरा, जाव्येता आमच्या सयऱ्यांच्या घरा, पूण माळ्यांतलो संसार वेगळो. पर्नीं दसतावेजां, बूक, पत्रां आनी अपरूपायेक उपेगाक पडच्यो जायतो वसतू थंय दाळ्ळेळ्यो निजायकी एका अथव्याच संसाराक आमकां वरून वेता, कित्याक म्हळ्यार त्यो चडताव वसतू पुर्वजांनी अपल्या मिनतेन पुंजायिल्ल्यो. आयच्या तांत्रीक काळार हांचो महत्व आनी उपेग उणो जालासतलो तर‌यी एका तेंपाधीं त्यो वसतू कश्यो वापाराक पडताल्यो आनी तो वापार जातासताना उभजोंवचे मनशा उमाळे आनी मायामोगाचो शिंवर कितलो? बाय उर्जिता भोबेन खरेंच जावन हे सर्व अपुर्भायेचे यादी हांगासर अपल्या कवितेमुखांत्र उडास करून दिल्यात. ही गोंयची कवयत्री पूण हिणें रच‌ल्लो संसार आमकां कोणायक‌यी लग्ती जांवचेतसलो म्हळ्ळें पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಧಾಂವ್

ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಕತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್; ತಿ ಅಮ್ಕೆಚ್ ರುಪಾಚಿ ವ ಮಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಸಮೊರ್ ಅನೇಕ್ ರುಪಾಂ ಜಶೆಂ ನಾಡಿಪರಿಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಅಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಧಾರ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ಸಂಪಿಂ ಕಾಣಿಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಧಾಂವ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ. ದೇಸ್-ವಿದೇಶಾಚೆ ಗೆರೊ-ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಭಾಂದ್ ಮಿಕ್ವೊನ್, ನಯ್ತಿಕ್-ಅನಯ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ವಿಸ್ರುನ್, ಮನಿಸ್-ದೇವ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಮೊಡೆಂ, ಮೊರ್ಚುವರಿ, ಎ.ಸಿ. ಆನಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚೊ ಉಜೊ ಸರ್ವ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಶೆಂ ಉಭಿಂ ರಾವುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆಕ್ ತೆಂಕೊಚ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  धांव: संकीर्ण कवितेची ताकत वेगळीच; ती अमकेच रुपाची व मापाची न्हय, तिका एकेक पावटीं वाचताना, दोळ्यांच्या पडद्यासमोर अनेक रुपां जशें नाडिपरीं उभीं जातात. आंटनी बार्कूर थोड्या तेंपा उपरांत कोंकणी कविताशेताक अयला, आपल्या कवितेच्या प्रतिभेक थोड्या अनभवाची धार मेळवन अव्यक्त उत्रांनी पूण संपीं काणीच ह्ये कवितेंच व्हाळंवचें प्रेतन कर्चें दिसून येता. ही धांव वेळाकाळाची, बदलुंच्या पात्रांची, बदलुंच्या तत्वांची तशेंच बदलुंच्या संबंधाची. देस-विदेशाचे गेरो-मेरो उत्रोन, अपलो-पेलो भांद मिकवोन, नयतीक-अनयतीक तत्वां विस्रून, मनीस-देव इमाज्यो कोसळवन ही कविता उभी जाल्याशें दिसताना, मोडें, मोर्चुवरी, ए.सी. आनी सुडकाडाचो उजो सर्व एकेक पात्र जशें उभीं रावून कवितेच्या ताक्तेक तेंकोच दितात म्हणून म्हजें चिंतप. बाकिचें पार्कुंक आनी वोरावंक तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂವಾದ್ ] ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್

  ಸತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತ್, ಎಕೇಕ್ ಘಡಾಪ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ

[...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ]

ಲೇಖನಾಂ

ಅನುವಾದ್