ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-n Pio Fernandes-ak omplim arga

 

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam

 


Aldona : Aldona ganvchea zaitea mon’xamni Konknni bhaxek khub yogdan dilam tantuntlo ek zaun asa Caridade Damasceno Fernandes zannem potrkaritechea, songit ani sahityachea mollar khub vaur kela. Tannem Romi Konknnintlean xembhor voir romanxi booroileat, dekun taka Romanxicho Pai mhonn pachartat. Tachem itlem yogdan asunui tacher visor poddla, dekun Dalgado Konknni Akademi (DKA) sorgest Caridade Damasceno Fernandes haka argam ompta.” Oxe udgar DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo hannem kaddle. To DKA-n ghoddoun haddlolie ‘Sorgest Boroinnarank Argam’ hie karyavollint 07 Otubr disa St. Thomas Igorjechea vosreant uloitalo. Tache borabor Aldoncho Sorponch Francis D’ Souza, Padr Vigar Fr. Thomas Lobo, DKA-cho Chittnis Vincy Quadros, Vavurpi Somiti Vangddi Afonso Braganza, Mathew D’Costa ani Seby Fernandes hajir asle.

Tomazinhon mukhar sanglem ki ‘Julus Patxai’ sarki fanki romanx borovpiCaridadachem Konknnichem yogdan koench visronk zainam. He khatir to sodankalomor uronk Aldona ganvchea tachea vaddea velea rosteak vo anik khuinsorui nanv ghalunk yotn korcho mhonn tannem sorponcheak vinonti keli. Tacher vichear korunk sorponchean utor dilem.

Hea vellar Caridade Damasceno Fernandes-achi vollokh divpi eke pustikechi uzvaddavnni zali. Uprant Sorponch Francis D’ Souza, Padr Vigar Thomas Lobo, Seby Fernandes hachim ulovpam zalim.

Survatek Caridadachea fottvak fulam ghalun taka argam omplim. Te adim ghoddoun haddlolie sonskrutik karyavollint Fr. Thomas Lobo-n ghoddlolim don kantaram bhurgeamni gailim, Valu Fernandesachem ek kantar, Aldonkarancho ek manddo ani anik don kantaram mhunnlim. Tantuntuch Konknni borovpi Felix D’ Cruz hannem khasa ghoddloli kovita sador keli.

Afonso Braganzan soglleank yeukar dilo zalear Mathew D’Costan hajir asloleanche upkar mandle. Vincy Quadrosan sutrsonchealon kelem ani modem modem Caridadachea sahityachi vollokh korun dili. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]