ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] 2019 ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಕ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ, ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ಖೊಬರ್ ಘೊಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೊಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಆರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆರ್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರುನ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಸಮಿತೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡಯಾನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೈಕಂಬಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ.1990 ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಜೇನ್ ಐಡಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಆಮಂಡಾ ನಾಂವಾಂಖಾಲ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಝೆಲೊ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಹಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 1999 - 2001 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಆಂಖೆ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.ಕೊಂಕಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಆಂಕೊ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ.ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ 'Expressions News Letter of Toastmasters International' ಹಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 2003 - 2004 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. www.daijiworld.com ಹಾಂತುಂ "ಕಥಾಮ್ರತ್", ತಶೆಂಚ್ www.maibhaas.com  ಹಾಂತುಂ "ತಿಂತೆರ್" ಆಂಕಣಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಝರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 5 ಕಾದಂಬರಿ, 300 ಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಥಾವ್ನ್ 2007 ಇಸ್ವೆಚೊ ’ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಲೆರೆನ್ದ್ ಕೈಕಂಬ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ

1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಕ್ ಗೋವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲಾಂ. "ಸುಟ್ಕಾ" ಆನಿ "ಕಥಾಮ್ರತ್" ನಾಂವಾಖಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್, "ಹಾಸ್ಯಾಂಗಣ್", "ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ", "ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ" ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೇವಾ ಸಾಗೊರಾ ತಿತ್ಲಿ ಆಗಾದ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕ್ ದೇಖ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಭೊವ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ಚೊ "ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್", ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾತಾಲೊ.ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಪಾಯ್ 75,000, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್-ಪತ್ರ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಜಾತಾಲೊ.

ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾಂ.ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಸವೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಾ ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿತೆ ಅಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

ಭಾತ್ಮಿ: ನಾನು ಮರೋಳ್, ದುಬೈ

[खबर:] २०१९ दायजिदुबाय पुरसकार क्लेरेन्स कैकंबक

ही प्रशसती घोषीत कर्च्या पयलें दायजी लेखकांच्या एक्तारान संसार‌भर विसतार‌ल्ल्या मंगळूरियन कोंकणी बरोवप्यां थावन ह्या प्रशसतेक आर्ज्यो आपयिल्ल्यो.विंचवणेक आयिल्ल्या सर्व आर्ज्यांक सुक्षिमायेन तज्वीज करून विंचोवणे समितेन ह्या वर्साच्या पुरसकाराक क्लेरेन्स कैकंबचें नांव घोषीत केलें.ह्या पुरसकार विंचोवणेची प्रक्रिया श्री वाल्टर नंदळिके हाच्या मेलविचारकपणाखाल तशेंच दायजी लेखकांचो एक्तार हाचो स्थापक आध्यक्ष श्री डयान डी’सोजा मुकामर आनी हेर सांद्यांच्या हुज्रीं चलोवन वेली.

क्लेरेन्स कैकंब नांवाखाल सर्वांक परिचीत श्री क्लेरेन्स डोनालड पिंटो मंगळूर लागसार्च्या गुर्पूर फिर्गजेच्या कैकंबंत जल्माल्लो.१९९० थावन मसकतांत वसती करून जेन ऐडा हिच्या लागीं लग्न जावन ह्या जोड्याक आलिसटर आनी आमंडा नांवांखाल दोगां भुर्गीं आसात.

प्रख्यात कोंकणी पत्र झेलो महिन्याळें हाचो गौरव संपादक जावन १९९९ - २००१ पऱ्यांतले विशेष आंखे उग्ताडाक हाडल्यात.कोंकणी हप्त्याळें काणीक पत्राचो गौरव संपादक जावन २००२ व्या वर्साचो विशेष आंको उग्ताडाक हाडला.मात्र नहीं आसतां ताणें 'Expressions News Letter of Toastmasters International' हाचो गौरव संपादक जावन २००३ - २००४ व्या वर्सांत आपली सेवा दिल्या. www.daijiworld.com हांतूं "कथाम्रत", तशेंच www.maibhaas.com हांतूं "तिंतेर" आंकणां चलोवन वेल्यांत.

पाटल्या लगभग चार दशकां थावन आपली लिखणी चुकनासताना झरोवन आसच्या श्री क्लेरेन्स कैकंबन एदोळ पऱ्यांत ५ कादंबरी, ३०० च्याकी वयर मटव्यो काणियो, ५० वयर कविता मात्र नंय आसतां जायतीं लेखनां एदोळ पऱ्यांत लिखल्यांत. दायज.कोम थावन २००७ इस्वेचो ’वर्साचो काणियेगार’ जाल्लो क्लेरेनद कैकंब अपल्या विभिन्न शयलेच्या काणियांक लागून नामणेचो

१९८६ इस्वेंत श्री क्लेरेन्स कैकंबक गोवा साहित्य आकाडेमीन सन्मानीत केलां. "सुटका" आनी "कथाम्रत" नांवाखाल ताणें मटव्या काणियांचे दोन बूक पर्गट केल्यात तर, "हास्यांगण", "सागोराच्या वाटेच्यो झरी", "शिंपडलेलीं मोतियां" कविताजम्यांनी ताचीं कोंकणी कविता पर्गटल्यांत.

खाडी गांवांत वसती करून, त्या गांवांत क्लेरेन्सान केल्ली सांसक्रतीक आनी साहितीक सेवा सागोरा तितली आगाद. जायत्या भायल्या गांवांतल्या कोंकणी वावराड्यांक आनी संघटनांक क्लेरेन्स ताच्या वावरा मुखांत्र एक देख आनी आदर्श जावनासा.

मंगळूरियन कोंकणी साहित्य वर्तुलांत भोव मानान लेखचो "दायजी दुबाय साहितीक पुरसकार", दायजी लेककांचो एक्तार हाच्या वार्सुगे दिसा क्लेरेन्साक प्रधान जातालो.पुरसकारा सांगाता रुपाय ७५,०००, यादिसतिका आनी मान-पत्र मुखांत्र श्री क्लेरेन्स सन्मानीत जातालो.

दायजी लेखकांचो एक्तार दुबायांत वसती करून आसच्या सक्रीय कोंकणी लेखकांचो एक्तार जावनासोन दायजी दुबाय नांवाखाल नांवाडदीक जालां.पाटल्या २० वर्सां थावन कोंकणी साहितीक संसाराक लाग्तीं जाल्लीं काऱ्यीं मांडून हाडचे सवें, कोंकणी बरयणारांचा विवीध गर्जांक तेंको दिते असा. हऱ्येका वर्सा कोंकणी साहितांत निरंतर जावनासच्या एका कोंकणी बरयणाक दायजी साहितीक पुरसकार दीवन ताका मान कर्ता.

भात्मी: नानू मरोळ, दुबै

 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2018 ಪುರಸ್ಕಾರ್ | दायजिदुभाय २०१८ पुरसकार
 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2017 ಪುರಸ್ಕಾರ್ | दायजिदुभाय २०१७ पुरसकार
 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2016 ಪುರಸ್ಕಾರ್ | दायजिदुभाय २०१६ पुरसकार
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]