ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-n Pustokam Uzvaddailim

 DKA-n ‘Gy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem

 


Divadde: Dalgado Konknni Akademin Divaddechea zunvear Padr. Jose Dias-achea venchnik nibondachem ‘Gy – Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem. Hem pustok Vauraddeancho Ixtt satalleacho sompadok Bro. Eusebio Miranda haachea hatantlean lokorponn kelem. Hea vellar tache sangata DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros, Bhanddari Celso Fernandes, borovpi Fr. Jose Dias ani pustokacher ulovpi ‘Gulab’ masikacho sompadok Fausto V. Da Costa machier hajir asle. Hi karyavoll 24 Novembr, 2019 disa Divadde zali.

Padr Jose Dias ek khampo borovpi zannem samajik vixoi dhorun rajkaronn ani videxikornnacher pasun nibond boroileat. Tachea hea pustokant veg-vegllea vixoyam vele soglle mellun 41 nibond asat. He venchik nibond 2010 tem 2016 hea vorsam modem boroilole asat ani tanchi manddavoll vorsam pormannem dakhoiloli asa. Hea lekhanchem khaxeleponn mhollear tantunt asloli voxoyam veli mahiti. Borech lekh ‘statistics’-am soit vachunk mell’llolean vachpiachem mon girest kortat. Hea pustokak Fausto V. Da Costachi prostavona labhlia zalear tantunt Tomazinho Cardozo ani Sr. Amaline Fernandes toxench borovpi Fr. Jose Diasachim utram asat. Hem pustok Anthony John Simoes haka orponn kelolem asa.

Gy - Sudhorta vo Bigoddtta hem Fr. Jose Diasachem poilench pustok. Toso ho borovpi novo nhoi, anik zaitim pustokam chhappa itlem sahit’ya tache koddem asa. Tanchim pustokam beginuch uzvadda yeunchim oso Tomazinho Cardozon ulo marlo. Hea vellar Bro. Eusebio Miranda, Anthony John Simoes ani Alfred Fernandes hanchim-i ulovpam zalim. Fausto V. Da Costa hannem pustokachi vollokh korun ditanam boriech kholayen pustokacher vichear manddle. DKA-chem hem 66vem prokaxon ani tem pustok ‘Kombri Yeuzonn’-e khala uzvaddailam. Taka Willy Goesan mukhel chitr kaddlam zalear tem Eds Printer-an chhaplam. Tachem mol 200 rupia asa.

Survatek, Divaddechea tornatteamni yeukar git gailea uprant Vincy Quadrosan gordi korun fadorachea mogan ailoleank yeukar dilo zalear Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle. Dr. Glenis Mendonca-n sutrsonchealon kelem ani raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]