ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸುನ್, ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ವಳ್ಕಿಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ಕುನ್ ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಸಮೊರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್.

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಂತಾರ್: ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ - ಗಾವ್ಪಿಣ್: ಅನುರಾಧಾ ಭಟ್

 

ಎರಿಕ್ ಎಲ್. ಸೋನ್ಸ್ - ಬಾರ್ಕೂರ್

ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ’ಜೇಸ್ ವ್ಹೀಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್’ ಹಾಂಗಾ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಬರಂವ್ಚೊ.

ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪದಾಂ/ಕಾಂತಾರಾಂ ರಚ್ಪಿ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ತರ್ಬೆತಿಗಾರ್ ತಸೆಂಚ್ ಟಿ.ವಿ. ರ್ ತಸೆಂ ಸಿ.ಡಿ.ನಿಂ ಹಾಣೆಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಗಿತಾಂ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ’ಆಂಜೆಲಿನಾ’-ಕ್ ಶೀರ್ಷಕ್ ಗೀತ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲಾಂ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪಿಟರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಶಾತಿವಂತ್ ನಟ್. ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಾವೆರಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೆಶನ್ ಕರುನ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತಸೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೆಶನ್ ಆನಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.
ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ಪೆದ್ರುಚಿ ಚಾವಿ’ ಹಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ವಿಶೆಷ್ ಅಂಕ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ದಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಶನ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಸಂಘಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ.

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್/ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಂನಿ ವ್ಹೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಜಾರಾನಿಂ ರೊಸಾಕ್ ವೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೊವಿಯೊ ಘಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸೆಂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲಾ.

ಕಾನದಿ ಭಾಷೆಂತ್‍ಯೀ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಮೂಳಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ’-ಚ್ಯಾ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾವಾಣಿಚೆರ್ ’ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಸಾಧಕ’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವತಾಃಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರ್ ಘರಾ ತಾಣೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾವಿಶಿಂ ಆಗಾಧ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ’ಜನವಾಹಿನಿ’ ದಿಸಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 

 

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]