ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                     आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

[ ಸಂವಾದ್ ] ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್

  ಸತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತ್, ಎಕೇಕ್ ಘಡಾಪ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017 - ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ’ದಿವ್ಯದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ’ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್, ದಸೆಂಬ್೧ರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ 1 ವೊರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಅದೇಸಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಇರಾದ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚೊ ’ಮೊನಿ ಬೋಬ್’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಜಮೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’, ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಭಂವಾರಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಮಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ’ಕಾವ್ಯ-ಕಥಾರಂಗ್’ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ತೆಲಿಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್‍ಭಾರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ಣಿ ಜಾತೆಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಯೆಯಾ ಅನಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸೊಭಯಾ. कोंकणी संभ्रम २०१७ - आशावादी प्रकाशनान ’दिव्यदीप प्रकाशनाच्या’ सहयोगाखाल, कल्याण‌पुरांतल्या मिलाग्रीस कोलेजिंत, दसेंब्१र १७ तारिकेर आयतारा सकाळीं धा वोराथावन १ वोरा पर‍यांत अदेसाचें कार‍यें मांडून हाडलां. ’साहित्याध्वारीं समाज‌सेवा’ इराद्याचो पयणारी क्रिस्मस विशेस अंको, जोन सुंटिकोप्पचो ’मोनी बोब’, वल्ली क्वाड्रसाच्या संपादकीयांचो दुस्रो जमो ’मुखामुखी’, विन्सी पांबूराच्या मटव्या काणियांचो जमो ’मेल्ल्या पेट्याभंवारीं’ म्हळ्ळे च्यार बूक मोकळीक कार‍यें, साधकांक पर‍गट मान, कोंकणी कविगोश्टी, तशेंच क्रिसटी नीनासम आनी पंगडाथावन ’काव्य-कथारंग’ खेळवन धाखयतेलीं. हेच्च संधर‍भार पयणारी साहितीक स्पर‍ध्यांत इनामां जिकलेल्यांचीं नांवां पर‍गटणी जातेली. नामणेचे कोंकणी बरवपी जमच्या ह्या अपरूप कार‍याक येय अनी कार‍यें सोभया. Konknni sombhrom' 2017 - axavadi prokaxonan ’divyodipo prokaxonachea’ sohoyogakhal, koleann‌purantlea milagris kolejint, dosemb1r 17 tariker aitara sokallim dha vorathaun 1 vora por‍yant odesachem kar‍yem manddun haddlam. ’sahiteadhvarim somaz‌seva’ iradeacho poinnari krismos vixes onko, zon sunttikoppocho ’moni bob’, vol'li kvaddrosachea sompadokiyancho dusro zomo ’mukhamukhi’, vinsi pamburachea mottvea kanniancho zomo ’mel'lea petteabhomvarim’ mholl'lle chear buk mokllik kar‍yem, sadhokank por‍gott man, konknni kovigoxtti, toxench kristti ninasom' ani pongddathaun ’kauyo-kotharong’ khelloun dhakhoitelim. Hechch sondhor‍bhar poinnari sahitik spor‍dheant inamam jikleleanchim namvam por‍gottnni zateli. Namnneche konknni boroupi zomchea hea oprup kar‍yak yeyo oni kar‍yem sobhoya.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸ್ಪರ್ಧೆ ] ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 174 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಚೊರೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೇವಿತಾ ಈಷ್ವರ್ ಖುಲೆ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕ್' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಧ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಆನಿ ಆಲ್ದೋನಾ ಕೊರ್ಜುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಚಿ ಧೊಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್‍ನೊ ಉಸ್ತಾದ್, ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಪಿಗ್ಳಾಂವ್ಚ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ತೊ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‍ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆನ್ ಗುಂತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ವ್ಹಾಳುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂಗಿ?.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸ್ಪರ್ಧೆ ] ಉಜ್ವಾಡ್-ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2017

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ತಶೆಂಚ್ ’ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್’ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ’2017 ಇಸ್ವೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್-ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್‍ವ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ನವ್ಯಾ/ಪರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ] ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಚಾರಿನಾ. ’ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕರ್ನಿಂಚ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಜಿವಂತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂಚ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸಾತ್. ಭವ್ತಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನ್ಹಯ್? ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ದಿಸ್ತಾ, ಜಸೊ ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ’. मनशाचें जिवीत सुरू जांवचेंच एक मनीस हो संसार सोडून गेल्लेवेळार. हांव कांय मेल्ल्यांची वा अत्म्यांची काणी हांगासर उचारिना. बगार अन्येका उत्रान ’मनश्याची कर्निंच’ मनश्याचें जिणें. देकून आज सयत आमचेमधें कुडिंत जिवंत नासच्यांनी केल्लीं बरीं/वायट कामांच आज सयत जिवंत असात. भवतीक आनी तात्वीक संसार कितले वेवेगळे न्हय? एका संसारांत दुस्रो संसार पोकोळ दिसता, जसो भवतीक संसारांत ’तात्वीक संसार’ म्हळ्ळोच ना, तशेंच तात्वीक संसारांत ’भवतीक संसाराक मोल ना’.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ

ಡುಬ್ಲಿನ್, ಅಯರ್‌ಲೇಂಡ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್‍ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪತಿ ಬ್ರಾಯನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಅಯರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೋವ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಡುಬ್ಲಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಸಮೊರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಾಚಪ್ ] ಜಿಣಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಅನಿ ಜೀವ್

ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ಧೆಶ್ ಕಸಲೊ? ಬರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾತ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಬರ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಆಸೆಂ ಬರಯ್ತಾ "ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೆಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ". ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಂತುರಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ವಿಚಾರ್‌ಗೊಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ ಆಜೂನ್‍ಯ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಭರಿಂ ಭಗ್ತಾ. 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಆಯ್ಲಾ, ಅಪ್ಲೆಂ ನವೆಂಚ್ ಅಂಕಣ್ ಘೆವ್ನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತಿ ಕೋಣಿ

ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೂಕ್ ಭಗುನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ, ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಾಸತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ. ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‍ಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಾದೆಂ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. नोव मयने आपल्या पोटांत व्हाववन, अपूण जावन खुद्द जायती दूक भगून जल्म घेत‌ल्ल्या भूर‍ग्याक एक आवय कितल्या मोगा-मयपासान पोसता, आनी फकत आपल्या भूर‍ग्यापासत अपलो संतोस, अपलें सूख सयत त्याग कर‍ता म्हळ्ळें अपुर्भायेचें चिंतप व्हाळंवची ही कविता खरिच्च जावन काळजाक लागचेतसली. बाय शीला भंडार‌कर कोंकणेंतल्या भोव थोड्या स्त्री-संवेदन साहीत रचतेल्यां पयकिंतली, भोव सोंपी भास व्हापार‍ल्या, भोव सादें पूण तितलेंच महत्वाचें चिंताप आमच्ये मतिंत उटंवचें प्रेतन कर‍चें दिसून येता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್

ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಹಾದ್‌ಸಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಲಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಾ, ಸವೆಂ; ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿ ಜೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪ್ಲೇಟೊ, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ತೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್‍ನೆಚೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್? - ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಾದಂಬರಿ ] ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ

ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡುಣೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ’ಇ-ಕಾದಂಬರಿ (ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್)’ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ’ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ 8 ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ’ಫೈನಲ್ಸ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. [खबर] मेलवीन लुद्रिकाच्या मुखेल‌पणाच्या ’कविता ट्रसट’ तशेंच आशावादी प्रकाशनाच्या जोड मुखेल‌पणाखाल, मुंबयांतल्या कोंकणी संघटनांच्या सहयोगांत चल‌ल्ल्या पांच वेवेगळ्या सर्तेंनी जिकून आयिल्ल्यांक, मुंबय मट्टार ’फैनल्स’, आयतारा, अक्तोबर १ तारिकेर जेरिमेरिंतल्या सां|जूड इसकोलाच्या होलांत, मानेसत जोन मसकरेन्हस आनी पंगडाच्या मुखेल‌पणाखाल भोव अपुर्भायेन चल्लें.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಕಾಣ್ಯೊ

[ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

ಕವಿತಾ

[ಹೆರ್ ಕವಿತಾ..]

ಇ-ಬೂಕ್

ಖಬ್ರೊ

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಕಳವ್ಣಿ- ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಳವ್ಣಿ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

ವಿನತಿ